WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Черезкістковий остеосинтез стержневими зовнішніми фіксаторами переломів виростків великогомілкової кістки (автореферат) - Реферат

Черезкістковий остеосинтез стержневими зовнішніми фіксаторами переломів виростків великогомілкової кістки (автореферат) - Реферат

Дослідження больового синдрому у післяопераційному періоді встановило його меншу інтенсивність при операціях з застосуванням черезкісткового остеосинтезу стержневими зовнішніми фіксаторами, ніж при відкритій репозиції та внутрішній фіксації.

ВИСНОВКИ

 1. Проблемі лікування переломів виростків великогомілкової кістки приділяється велика увага у зв'язку з високою кількістю незадовільних результатів лікування (до 33%). Сучасними тенденціями травматології слід вважати підвищену увагу до відновлення конгруентності суглобових поверхонь, пошкоджених м'яких тканин та технологій остеосинтезу передбачаючи меншу травматичність. Проте, не всі аспекти черезкісткового остеосинтезу стержневими зовнішніми фіксаторами досліджені. В зв'язку з цим подальше вивчення цієї проблеми є доцільним і перспективним напрямком наукового дослідження.

 2. Згідно отриманих рентгенограмметричних параметрів переломів виростків великогомілкової кістки ширина епіфіза великогомілкової кістки складає 8,2см (n=105, медіана-8см, σ=0,73), при цьому неушкоджена частина дорівнює 4,27см (n=50, медіана-4,25см, σ=0,84). Наведені дані дозволяють визначити оптимальні розміри фіксаторів для остеосинтезу.

 3. Результати математичного моделювання та біомеханічного експерименту показали, що оптимальною для фіксації фрагментів виростків є конструкція, що складається з трьох стержнів діаметром 6мм і довжиною зовнішньої опори від 50 до 150мм. Застосування цієї конструкції забезпечує значне зменшення навантаження на ушкоджений виросток і на суглобову поверхню колінного суглоба до 40-50%.

 4. На підставі біомеханічних досліджень черезкісткового остеосинтезу стержневими зовнішніми фіксаторами переломів виростків великогомілкової кістки, розроблено компримівний фіксатор для остеосинтезу та спосіб лікування внутрішньосуглобових переломів. Дослідження розподілу напружень в кінцевоелементній моделі остеосинтезу розробленим фіксатором підтвердило доцільність його застосування для лікування переломів виростків великогомілкової кістки.

 5. В контрольних групах хворих відмінні та хороші клініко-функціональні результати склали: ІІ-75%, ІІІ-85%, IV-80%, V-78%; відмінні та хороші рентгенологічні результати: II-62,5%, III-80%, IV-70%, V-74%. При застосуванні нашої методики відмінні та хороші результати у пацієнтів склали 89,65%, відмінні та хороші рентгенологічні результати-79%. Визначена менша інтенсивність больового синдрому у післяопераційному періоді при застосовані черезкісткового остеосинтезу стержневими зовнішніми фіксаторами переломів виростків великогомілкової кістки у порівнянні з відкритою репозицією та внутрішньою фіксацію опорними пластинами та гвинтами.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Бабалян В.А. Результаты лечения пациентов с переломами мыщелков большеберцовой кости //Ортопедия, травматология и протезирование.-2005.- №4.- С. 58-61.

 2. Бабалян В.А. Исследование конечноэлементной модели чрескостного остеосинтеза стержневыми наружными фиксаторами переломов мыщелков большеберцовой кости // Медицина сегодня и завтра.-2005.-№4.-С. 111-114.

 3. Бабалян В.О. Біомеханічне дослідження характеристик стержневої системи при моделюванні остеосинтезу перелому виростків великогомілкової кістки//Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.М. Каразіна. С.: медицина.- 2005.-№658.-С. 5-9.

 4. Хвисюк Н.И., Бабалян В.А., Аврунин О.Г. Обоснование выбора и расчёт жесткости унилатерального стержневого аппарата при лечении переломов мыщелков большеберцовой кости//Медицина сегодня и завтра.-2004.-№2.-С. 138-142.

Здобувачем самостійно проведено математичний аналіз.

 1. Патент № 31717А Україна МКИ 6 А61В 17/58. Спосіб лікування внутрішньосуглобових переломів/ Король О.Є., Дергачов В.В., Бабалян В.О., Хвисюк О.М. (Україна). - № 98105611; Заявл. 26.10.1998; Опубл. 15.12.2000.- Бюл. № 7-ІІ.

Особистий внесок полягає в проведенні інформаційного пошуку та участі у розробці.

 1. Патент № 31718А Україна МКИ 6 А61В 17/58. Компримівний фіксатор для остеосинтезу/ Король О.Є., Дергачов В.В., Бабалян В.О., Хвисюк О.М. (Україна).- № 98105612; Заявл. 26.10.1998; Опубл. 15.12.2000.- Бюл. № 7-ІІ.

Особистий внесок полягає в проведенні інформаційного пошуку та участі у розробці.

 1. Рынденко С.В., Бабалян В.А., Худаев А.Е. Внеочаговая стержневая фиксация как метод лечебно-транспортной иммобилизации. Место метода в лечении переломов голени у пострадавших с политравмой//Неотложная мед. помощь:- Сб. статей ХГКБСНП. - Харків, 2001.–Вып. №4.-С.207-209.

Здобувачем самостійно проведено аналіз клінічного матеріалу.

 1. Рынденко С.В., Бабалян В.А.. Тактика лечения внутрисуставных переломов большеберцовой кости в условиях политравмы// Неотложная мед. помощь:- Сб. статей ХГКБСНП. - Харків, 2001.–Вып. №4.-С. 211-213.

Здобувачем самостійно проведено аналіз клінічного матеріалу.

 1. Бабалян В.А. Металлостеосинтез стержневыми аппаратами переломов костей, образующих коленный сустав//Нові технології в медицині: Матеріали конф.- Харків, 2001.- С. 5-6.

 2. Хвисюк Н.И., Попсуйшапка А.К., Король А.Е., Бабалян В.А. Металлоостеосинтез переломов мыщелков бедра и большеберцовой кости стержневыми аппаратами//Ортопедия, травматология и протезирование.- 2002.- №2.-С.-115-116

Здобувачем самостійно проведено аналіз клінічного матеріалу, виконано доповідь.

 1. Бабалян В.А. Оперативне лікування переломів проксимального метаепіфізу великогомілкової кістки// Нові технології в медицині: Матеріали конф.- Харків, 2002.- С.5.

 2. Король А.Е., Дергачев В.В., Бабалян В.А., Черепов Д.В. Хирургическое лечение внутри- и околосуставных переломов стержневыми аппаратами//Соврем. технологии диагностики, лечения и реабилитации повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы.-Гомель, 2002.- С. 186-187.

Здобувачем самостійно проведено аналіз клінічного матеріалу, складено розділ у статті, присвячений лікуванню переломів виростків великогомілкової кістки.

 1. Бабалян В.А. Лечение переломов проксимального метаэпифиза большеберцовой кости с применением стержневых аппаратов// Мат. Науково-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 25-річчю каф. травматології і вертебрології Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2003. -С. 210-214.

 2. Бабалян В.О., Хвисюк О.М., Король О.Є. Застосування артроскопії при оперативному лікуванні переломів виростків великогомілкової кістки// Внесок молодих вчених в науку: Матеріали конф.- Харків, 2003.- С.7.

Здобувачем самостійно проведено аналіз клінічного матеріалу, складено тези, виконано доповідь.

 1. Хвисюк Н.И., Бабалян В.А, Козырев А.М., Король А.Е., Яковцова И.И. Сравнительная оценка алло- и аутопластики при оперативном лечении переломов мыщелков большеберцовой кости// Укр. мед. альманах.- 2004.- Т. 7, №3.- С. 128-130.

Здобувачем самостійно проведено аналіз клінічного матеріалу, виконано доповідь.

АНОТАЦІЯ

Бабалян В.О. Черезкістковий остеосинтез стержневими зовнішніми фіксаторами переломів виростків великогомілкової кістки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія. - Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, 2005.

Переломи виростків великогомілкової кістки складають 1% у структурі всіх переломів кінцівок, але їх частота значно зростає в осіб старшої вікової групи, досягаючи, за даними Ruth J.T. (2001), 8% випадків.

В основу дослідження покладено вивчення віддалених результатів лікування, різними методами, переломів виростків великогомілкової кістки. На підставі одержаних даних встановлено, що у пацієнтів з даним ушкодженням висока вірогідність розвитку обмежень об'єму рухів, горизонтальної нестабільності, прогресування остеоартрозу та порушень осі кінцівки на рівні колінного суглоба. За результатами математичного аналізу моделей остеосинтезу і біомеханічного експерименту запропонована оптимальна, за критерієм "травматичність/жорсткість фіксації", конструкція стержневої системи для остеосинтезу переломів виростків великогомілкової кістки. З цією метою створений універсальний компримівний фіксатор для остеосинтезу внутрішньосуглобових переломів та розроблена методика черезкісткового остеосинтезу переломів виростків великогомілкової кістки. Під наглядом перебували 100 постраждалих з переломами виростків великогомілкової кістки. Сформовано групи залежно від застосованого методу лікування. Проведений аналіз результатів лікування за схемами Rasmussen P.S. (1973), дослідження больового синдрому в післяопераційному періоді за допомогою Візуальної аналогової шкали.


 
 

Цікаве

Загрузка...