WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розробка лабораторного регламенту культивування вакцинного штаму ЛК-М вірусу класичної чуми свиней (автореферат) - Реферат

Розробка лабораторного регламенту культивування вакцинного штаму ЛК-М вірусу класичної чуми свиней (автореферат) - Реферат

3

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІЛОКОНЬ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 619:578.833.31.

Розробка лабораторного регламенту культивування вакцинного штаму ЛК-М вірусу класичної чуми свиней

16.00.03 - ветеринарна мікробіологія та вірусологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Київ – 2006
Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України

Науковий керівник - доктор ветеринарних наук, професор

СКИБІЦЬКИЙ Володимир Гурійович,

Національний аграрний університет,

завідувач кафедри мікробіології, вірусології

та біотехнології

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор

Литвин Володимир Петрович, Національний аграрний університет, професор кафедри епізоотології та інфекційних хвороб тварин

кандидат біологічних наук,

Кучерявенко Олексій Олександрович, Інститут ветеринарної медицини УААН, заступник директора з наукової роботи

Провідна установа - Білоцерківський державний аграрний

університет Міністерства аграрної політики України, м. Біла Церква

Захист дисертації відбудеться "29" червня 2006р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03 у Національному аграрному університеті за адресою : м. Київ, вул. Героїв оборони 15, навчальний корпус №3, ауд.65

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони 13, навчальний корпус №4, к.41

Автореферат розісланий "26" травня 2006р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Міськевич С.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Класична чума свиней (КЧС) – досить поширена інфекція, здатна спричиняти суттєві економічні збитки свинарським господарствам. Так, збитки, нанесені епізоотією КЧС у Німеччині, за 10 років склали понад 4 млрд. німецьких марок.

Незважаючи на те, що на території України нині спалахи хвороби ліквідовані, існує постійна загроза спалаху інфекції, зокрема, у зв'язку з інтенсивними контактами у господарській та інших сферах людської діяльності з регіонами, неблагополучними щодо КЧС свиней.

Важливим елементом у профілактиці КЧС є створення несприйнятливості чутливих тварин шляхом їх імунізації. Оскільки в Україні, на період визначення напряму дисертаційних досліджень, останні не були розроблені, перед нами й було поставлено відповідне завдання, від вирішення якого повністю залежала якість вітчизняного препарату специфічної профілактики КЧС.

Для специфічної профілактики КЧС застосовувались різноманітні засоби, зокрема, ряд інактивованих та живих вакцин, гіперімунні сироватки, практикувалось симультанне щеплення. Найбільших успіхів у галузі створення вакцин та розробки профілактичних заходів досягли Каротин А.С.(1935), Дутамура (1935), Дорсет (1935), Кулеско І.І. (1944) та інші вчені. Застосування інактивованих вакцин проти КЧС зіграло позитивну роль у зниженні напруженості епізоотичної ситуації у неблагополучних щодо КЧС регіонах. Проте недостатня імуногенність, висока вартість та незручності під час щеплення сприяли тому, що дослідники віддали перевагу аттенуйованим препаратам. Ці препарати, як правило, високоімуногенні, оперативно забезпечують специфічну несприйнятливість, значно дешевші від інактивованих, однак часто не позбавлені реактогенних властивостей і, при певних обставинах, можуть виявляти імуносупресивну дію.

Було б важливим мати в розпорядженні вакцини обох типів - інактивовані й живі та використовувати їх залежно від конкретної епізоотичної ситуації у регіоні.

Актуальність теми. Актуальність теми диктується відсутністю ефективних засобів специфічної профілактики класичної чуми свиней та постійною загрозою виникнення цієї хвороби, здатної заподіяти суттєві економічні збитки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дослідження виконані згідно з тематикою науково-дослідної роботи кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Національного аграрного університету " Вивчення клітинного імунітету тварин з метою теоретичного та експериментального обґрунтування засобів і методів імунопрофілактики" (номер Держреєстрації - 0101U01755 ), тематикою лабораторії вакцинних препаратів Інституту ветеринарної медицини УААН (номер Держреєстрації – 0101U000819).

Мета і завдання роботи. Метою роботи було експериментальне обґрунтування методики культивування вакцинного штаму в процесі розробки біотехнології вірусвакцини проти КЧС. Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні наукові завдання:

- отримати первиннотрипсинізовані клітинні культури з тестикул овець і кіз та оптимізувати окремі етапи відповідних методик;

- здійснити дослідження у плані отримання постійної клітинної лінії тестикул ягнят (ТЯ);

- розробити цитохімічний варіант імуноферментного аналізу для виявлення та титрування вірусу КЧС у клітинних культурах;

- оптимізувати методику культивування вакцинного штаму ЛК-М вірусу КЧС у первиннотрипсинізованій клітинній культурі ТЯ;

- охарактеризувати імуногенні властивості вакцинного штаму ЛК-М вірусу КЧС, репродукованого у клітинній культурі ТЯ, при експериментальній інфекції у свиней.

Об'єктдослідження— вакцинний штам ЛК-М вірусу класичної чуми свиней.

Предмет дослідження — культивування вакцинного штаму ЛК-М вірусу КЧС у клітинних культурах ТЯ і SК-6, вплив різних факторів на його врожайність; імуногенність штаму ЛК-М вірусу КЧС, репродукованого у первиннотрипсинізованій клітинній культурі ТЯ.

Методи досліджень: вірусологічні (вивчення властивостей вірусного штаму), імунологічні (визначення впливу вірусного штаму на імунітет тварин), клінічні (визначення клінічного стану тварин під дією вакцинного та контрольного штаму класичної чуми свиней), патологоанатомічні (оцінка характерних змін при загибелі тварин від класичної чуми свиней), статистичні (визначення достовірності проведених досліджень).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні розроблено технологію культивування вакцинного штаму ЛК-М вірусу КЧС, яка забезпечує достатню його урожайність та високі імуногенні властивості.

Розроблено цитохімічний варіант імуноферментного аналізу (ІФА) з метою виявлення та титрування вірусу КЧС у заражених клітинних культурах.

Вперше охарактеризовано вплив штаму ЛК-М вірусу КЧС, репродукованого у первиннотрипсинізованій клітинній культурі тестикул ягнят, на деякі показники клітинного імунітету.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені оптимальні методики отримання первиннотрипсинізованої клітинної культури із ТЯ, методика зараження клітинних культур вакцинним штамом вірусу КЧС, методика виявлення та титрування останнього у клітинних культурах, які були використані при створенні науково-технічної документації (НТД) на виготовлення та застосування вакцини ЛК-М проти КЧС, впровадженої у практику ветеринарної медицини України (ТУУ 46.15.079 – 95), додатки до ТУУ №1 (2000р.) та №2 (2005р.)

Особистий внесок здобувача. Здобувач особисто отримував біологічний матеріал (тестикули тварин, сироватку крові), здійснював трипсинізацію, культивував клітини, оцінював їх моношар, оптимізував параметри культивування та зараження клітинних культур, визначав титр вірусу й здійснював усі інші маніпуляції щодо експериментального обгрунтування результатів, одержаних під час вирішення поставлених у роботі наукових завдань; аналізував результати власних досліджень, робив наукові висновки та пропозиції для виробництва. Окремі дослідження виконував разом з іншими науковцями: Собком Ю. А., Панченком О. О., Вергун Л. Ю., Ситюком М. П.

У розробці цитохімічного варіанту ІФА для детекції вірусу брали участь: кандидат ветеринарних наук Собко Ю. А., кандидати біологічних наук Вергун Л.Ю. та Темніханов Ю. Д., доктор ветеринарних наук Прискока В. А., лікар ветеринарної медицини Левченко К. А.

Визначенню впливу вакцинного штаму ЛК-М, репродукованого в клітинній культурі ТЯ, на деякі показники імунітету сприяв кандидат ветеринарних наук Столюк В. В.

Експерименти на свинях виконували разом з головним інспектором ветеринарної медицини Васильківського району Хижняком М.М., приватним підприємцем Іващенком С.А., науковим співробітником Луком О.М., головним лікарем районного підприємства ветеринарної медицини Новоушицького району Візнюком С.П., приватним підприємцем Семеновим О.О., науковим співробітником ІВМ Ситюком М. П.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, викладені у дисертації, були повідомлені й обговорені на щорічних конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів Національного аграрного університету (1998 - 2004 рр.), а також на Всеукраїнській конференції ветеринарних вірусологів у м. Маріуполь (2002 р.), Міжнародному конгресі спеціалістів ветеринарної медицини ( 3-4 серпня 2004 р.) та курсах підвищення кваліфікації головних спеціалістів вірусологічних відділів обласних державних лабораторій ветеринарної медицини (2001-2005рр.).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових праць. Із них 6 статей - у фахових виданнях, перелік яких затверджений ВАК України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить такі розділи: вступ, огляд літератури, власні дослідження, аналіз та узагальнення результатів досліджень, висновки та пропозиції виробництву, список використаних джерел літератури, додатки.

Робота викладена на 168 сторінках комп'ютерного тексту, ілюстрована 21 рисунком, у ній наведено 17 таблиць. До списку літератури входить 257 джерел, у т.ч. 196 - іноземними мовами.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Робота виконана на базі кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Національного аграрного університету. Частину досліджень проведено на базі НВП "Біо-Тест-Лабораторія " (м. Київ), деякі з них – в умовах Центру з вивчення особливо небезпечних хвороб тварин УААН (м. Житомир) та у тваринницьких господарствах (К.С.П. "Придніпровське" Обухівського району Київської області ) .


 
 

Цікаве

Загрузка...