WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Перспективи розвитку хірургії раку дистального відділу шлунка (автореферат) - Реферат

Перспективи розвитку хірургії раку дистального відділу шлунка (автореферат) - Реферат

Практичне значення результатів даного дослідження підтверджено авторським свідоцтвом № 1737791 "Способ резекции желудка при раке" МКИ А 61 В 17/00 / Г.В. Бондарь, В.Г. Бондарь, В.В. Шевченко. – № 4683256/14; Заявл. 28.03.89; Опубл. 30.04.92, Бюл. №3. – 2 с.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в лікувальний процес у Донецькому обласному протипухлинному центрі (акт впровадження від 24.08.1992 року), у відділенні абдомінальної хірургії Донецького обласного клінічного територіального об'єднання ім.М.Калініна (акт впровадження від 16.10.1995 року), в хірургічному відділенні Інституту невідкладної і відновної хірургії АМН України (акт впровадження від 11.09.1995 року), на кафедрі госпітальної хірургії № 2 ДонДМУ (акт впровадження від 01.09.1995 року), у міській лікарні № 16 (акт впровадження від 01.01.1998 року), в Одеському обласному онкологічному диспансері (акт впровадження від 01.03.2006 року), у Горлівському онкологічному диспансері (акт впровадження від 10.08.2000 року).

Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (акт впровадження від 01.09.1992 року).

Особистий внесок здобувача. Внесок автора полягає у виборі напрямку, обсягу і методів вивчення, у формуванні мети і задач роботи, визначенні контингенту контрольної і дослідної груп, проведенні клінічних та інструментальних обстежень, створенні бази даних та в аналізі одержаних результатів, узагальненні результатів дослідження, формулюванні висновків, оформленні дисертації, впровадженні в хірургічну практику розроблених методів хірургічного лікування раку шлунка. Автор не використовував ідеї і розробки співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи обговорені на: VIII з'їзді онкологів УССР Київ, 1990; наук.-практ. конференції м. Донецьк 1992, респ. наук.-практ. конф. Львів 1992; наук.-практ. конф. онкологів України (23-24 вересня 1993 р.). Донецьк; наук.-практ. конфер. онкологів України 17-18 червня 1993 Керч; наук.-практ. конфер. онкологів України "Роль та місто облонко-диспансерів в організації онкологічної допомоги населенню України" Полтава, 9-10 червня 1994 р; ювілейній конф., присвяч. 75-річчю проф. Л.Г. Завгороднього. Донецьк: ДонДМУ 1994; IX з'їзду онкологів. Вінниця. 13-15 вересня 1995р. Київ. 1995; 1 з'їзд онкологів стран СНД (3-6 грудня 1996 г.). Москва; міжнар. наук. конф "Актуальні питання сучасної хірургії. Нові шляхи в хірургії" (18-20 вересня 1997 р.). Ужгород, 1997, наук.-практ. конф. "Нове в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань органів травлення" (10-12 вересня 2003 р.). Київ, 2003, ІІІ з'їзд онкологів та радіологів СНД: (25-28 мая 2004 г.). Мінськ, 2004; засіданнях Вченої ради Донецького державного медичного університету, на клінічних конференціях та кафедральних засіданнях Донецького обласного протипухлинного центру.

Публікації. Матеріали дисертації опубліковані у 27 статтях наукових журналів, 21 тезах, матеріалах з'їздів, конференцій, симпозіумів, 1 авторському свідоцтві.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 362 стор. комп'ютерного тексту, складається із вступу, 8 розділів, заключення, висновків, практичних рекомендацій та списку літератури, включає 40 таблиць на 18 стор. і 21 рисунок на 15 стор. Покажчик літератури містить 444 джерела на 42 стор.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріали і методи дослідження. В Донецькому обласному протипухлинному центрі виконані різні за обсягом дистальні резекції 1121 хворому на рак антрального відділу шлунка в період з 1986 по 1999 рр. За розробленими у клініці способами виконано 810 субтотальних резекцій з ізоляцією кукси шлунка від вільної черевної порожнини, 132 хворим виконана субкардіальна резекція шлунка з параперитонізацією і за загальноприйнятою методикою Більрот-II з ентеро-ентероанастомозом – 179 хворим. Джерелом інформації послужили амбулаторні карти, історії хвороб оперованих хворих, наркозні карти, протоколи операцій, описання результатів патологоанатомічних розтинів, вивчення макро- і мікропрепаратів, дані лабораторних досліджень, протоколи МСЕК. Хворі до операції з метою встановлення діагнозу, локалізації, розповсюдження основного захворювання, комплексно обстежені рентгенологічно з використанням загальноприйнятих методик рентгеноскопії, рентгенографії, у тому числі в умовах подвійного контрастування. Проводилось ендоскопічне дослідження шлунка з біопсією слизової у різних його анатомічних відділах. Для визначення характеру розповсюдження пухлинного процесу, виявлення фонових захворювань, супровідної патології пацієнтам виконувалась комп'ютерна томографія, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, заочеревинного простору і малого тазу. В ранньому і віддаленому післяопераційному періоді, а також по закінченню 5-річного терміну після проведеного лікування, здійснювали вивчення функції кукси шлунка, печінки і жовчовивідних шляхів з використанням традиційної рентгенографії та за допомогою радіонуклідної динамічної гастросцинтиграфії. З метою оцінки морфологічного стану слизової оперованого шлунка здійснювали в динаміці ендоскопічне дослідження, а при наявності скарг – повторну біопсію у різних його відділах.

Аналіз результатів дослідження проводився з використанням адекватних статистичних методів у пакеті MedStat (Лях Ю.Є., Гурьянов В.Г., 2005) і Statistica (StatSoft Inc., 1999) .

При описанні результатів дослідження у випадку нормального закону розподілу наводяться значення середньо-арифметичного (M) та помилки середнього (m), у випадку відмінності закону розподілу вивчаючої величини від нормального – медіани та її помилки. Для оцінки частоти зустрічання ознаки використовувалось її відсоток із зазначенням або помилки частки, або 95% вірогідного інтервалу (ВІ). Порівняння середніх значень показників двох вибірок здійснювали за критеріями Стьюдента, Вілкоксона або за методом кутового перетворення Фішера.

Побудова математичних моделей проводилася методами нейромережевого моделювання. Оптимізація порогу прийняття рішення здійснювалась методом побудови кривих операційних характеристик (ROC процедура).

Віддалені результати лікування оцінювали методом побудови кривих виживання, а їх порівняння – логранговим критерієм. Для оцінки ефективності пропонованого методу оперативного втручання розраховувався показник зниження абсолютного ризику (ЗАР), який визначався як різниця частки негативних завершень у дослідній і контрольній групах.

Порівняння показників післяопераційних ускладнень та післяопераційної летальності з результатами провідних зарубіжних клінік, які займаються даною проблемою, здійснювалось шляхом проведення мета-аналізу.

Результати власних досліджень та їх обговорення. Найбільше число хворих – 664 (375 чоловіків і 289 жінок) – дослідної групи оперовано у віці від 50 до 69 років, що склало 70,51,5% від загальної кількості оперованих. Значна частка хворих – 493 (52,31,6%) – похилого і старечого віку. Хворих, яким за 70 років прооперовано 12,51,5%. Необхідно відзначити, що серед оперованих переважали чоловіки – 539 (57,21,6%), жінок було 403 (42,81,6%). В чоловічій групі субтотальна дистальна резекція виконана в 454 (84,21,6%) випадках, а субкардіальна резекція – у 85 (15,81,6%). Серед жінок дослідної групи у 88,31,6% також виконана субтотальна дистальна резекція шлунка – 356 спостережень, а субкардіальна резекція – у 47 (11,71,6%) випадках. Таким чином, як чоловікам, так і жінкам переважно виконували субтотальну дистальну резекцію шлунка з гастроєюнопластикою.


 
 

Цікаве

Загрузка...