WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Перспективи розвитку хірургії раку дистального відділу шлунка (автореферат) - Реферат

Перспективи розвитку хірургії раку дистального відділу шлунка (автореферат) - Реферат

Міністерство охорони здоров'я України

Донецький державний медичний університет ім. М.Горького

На правах рукопису

Бондар Володимир Григорович

УДК 616.33-006.6.-089

Перспективи розвитку хірургії раку дистального відділу шлунка

14.01.07 – онкологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

Доктора медичних наук

Донецьк - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького, МОЗ України.

Науковий консультант:

доктор медичних наук, професор

Яковець Юрій Іванович, Донецький державний медичний університет

ім. М.Горького, професор кафедри онкології.

Офіційні опоненти:

1. Доктор медичних наук, член-кореспондент НАН та АМН України, професор Ганул Валентин Леонідович, Інститут онкології АМН України, завідувач науково-дослідного відділення торакальної онкології;

2. Доктор медичних наук, професор Щепотін Ігор Борисович, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри онкології;

3. Доктор медичних наук, професор Старіков Володимир Іванович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри онкології.

Провідна установа: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького, відділ механізмів протипухлинної терапії, НАН України, м.Київ.

Захист відбудеться "25" жовтня 2006 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.01 у Донецькому державному медичному університеті ім. М.Горького за адресою: 83003, Україна, м.Донецьк, пр.Ілліча, 16.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького державного медичного університету ім. М.Горького за адресою: 83003, Україна, м.Донецьк, пр.Ілліча, 16.

Автореферат розісланий "23" 09. 2006 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

д.мед.н., професор І.І.Солдак

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Рак шлунка займає перше місце серед злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту (Онкологічні захворювання в Україні 1993 – 2003 рр., Київ. – 2004). Ця проблема залишається однією з центральних в сучасній клінічній онкології, що само по собі говорить про її актуальність. Високий рівень захворюваності, особливо серед чоловічого населення. Переважну більшість хворих виявляють в III-IV стадіях захворювання, а своєчасна діагностика I-II стадії залишається поки що основним завданням вітчизняної охорони здоров'я.

Єдиним радикальним методом лікування раку шлунка є хірургічний, але лише 20-30% хворих виконується радикальне втручання. На сьогоднішній час, як показує аналіз літератури і власний клінічний досвід, не можна визнати задовільними безпосередні та віддалені результати лікування раку шлунка. Летальність після дистальних резекцій шлунка за даними різних авторів, складає від 4 до 15%. Несприятливими факторами, обтяжуючими перебіг раннього післяопераційного періоду, є ускладнення протягом основного захворювання і супутня патологія. Показники післяопераційної летальності хворих з ускладненими формами значно перевищують такі при радикальних втручаннях з приводу неускладненого раку шлунка. Близько 23% пацієнтів при госпіталізації в стаціонар мають анемію різного ступеня вираження, а 20% хворих мають стеноз, їх стан потребує корекції. Особливо високий відсоток несприятливих завершень операцій спостерігається після розвиненої кровотечі, а також при виконанні комбінованих резекцій шлунка з приводу місцево-розповсюдженого пухлинного процесу.

Евакуаторні порушення у вигляді демпінг-синдрому, рефлюкс-езофагіту розвиваються у 35-57% хворих, які перенесли дистальні субтотальні резекції шлунка за типом Більрот-II. Внаслідок цього, у деяких хворих через 4-6 місяців після операції позитивна динаміка поступово змінюється на негативну.

Нині під клінічним одужанням хворого з пухлиною шлунка розуміють не лише радикальне вилікування, але й повернення пацієнта до колишнього соціально-психологічного стану, який забезпечує активну суспільно-трудову діяльність.

Викладене вище послужило підставою для проведення подальшого дослідження, заснованого на вивченні безпосередніх та віддалених функціональних результатів з застосуванням розроблених способів дистальної резекції шлунка.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом міжкафедральної НДР: "Розробка методів, які підвищують ефективність комбінованого і комплексного лікування злоякісних пухлин основних локалізацій на основі рандомізованих досліджень", яка виконувалась на кафедрах онкології та онкології, променевих методів діагностики і лікування ФПО Донецького державного медичного університету ім. М. Горького, (№державної реєстрації 0101У007973, шифр УН 02.04.08). Автором розроблено спосіб резекції шлунка та проведено його впровадження у схему комплексного лікування раку дистального відділу шлунка при його ускладненому перебігу.

Мета дослідження: підвищити якість життя хворих на рак дистального відділу шлунка і покращити безпосередні та віддалені функціональні результати шляхом розроблення та застосування нових способів реконструкції шлунково–кишкового тракту.

Задачі дослідження:

  1. Розробити нові функціонально активні хірургічні способи гастроєюнопластики для лікування раку дистального відділу шлунка.

  2. Обґрунтувати вибір обсягу видаляючої частини шлунка в залежності від локалізації і форми росту пухлини дистальних відділів шлунка.

  3. Проаналізувати частоту післяопераційних ускладнень у залежності від способу відновлення шлунково-кишкового тракту.

  4. Обґрунтувати функціональну ефективність розроблених гастроєюнопластичних способів хірургічного лікування хворих на рак дистального відділу шлунка.

  5. Проаналізувати віддалені результати лікування раку дистального відділу шлунка після розроблених способів гастроєюнопластики у порівнянні з загальноприйнятими.

  6. Обґрунтувати доцільність застосування розроблених способів у хворих на ускладнений рак, місцеворозповсюджені та дисеміновані його форми при виконанні комбінованих і паліативних операцій.

  7. Проаналізувати результати соціально-трудової реабілітації хворих на рак дистального відділу шлунка та оцінити якість життя.

Об'єкт дослідження: хворі на рак дистального відділу шлунка.

Предмет дослідження: ефективність і надійність розроблених способів реконструктивної гастроєюнопластики при виконанні різних обсягів дистальної резекції шлунка при раку.

Методи дослідження: клінічні (опитування, фізикальне обстеження), морфологічні (цитологічний, гістологічний), інструментальні (ендоскопічний, рентгенологічний, УЗД, радіологічний (гастросцинтиграфія), статистичний.

Наукова новизна одержаних результатів. Проаналізовані інтра- і післяопераційні ускладнення, особливості перебігу післяопераційного періоду і причини розвитку ускладнень після використання розроблених способів оперативних втручань. Вивчений механізм функціональної активності кукси шлунка у різні строки після операції за допомогою ендоскопії, рентгенографії, гастросцинтиграфії, доведена їх висока ефективність у порівнянні з найбільш розповсюдженими способами резекції шлунка.

Вперше доведено, що антирефлюксний механізм активно перистальтуючої петлі тонкої кишки, котра бере участь в ізоляції зони гастроентероанастамозу від вільної черевної порожнини, є складним і багатокомпонентним, що і пояснює її ефективність у порівнянні з іншими методиками.

Вірогідно установлено зниження частоти пострезекційних ускладнень у хворих, оперованих з використанням пластичних способів після резекції шлунка у порівнянні з хворими контрольної групи при вивченні віддалених функціональних результатів.

Проаналізовані показники відновлення працездатності та інвалідизації хворих, оперованих за розробленими способами. Встановлено, що значна частка пацієнтів зберігає працездатність, а частина з них повертається до колишньої роботи.

На підставі аналізу одержаних результатів розроблені показання до резекції у залежності від розповсюдження і форми росту пухлини. Розроблені практичні рекомендації до впровадження і використання нових способів хірургічного лікування раку дистального відділу шлунка.

Практичне значення одержаних результатів. Уперше в клінічній практиці на основі пластичних властивостей тонкої кишки розроблені нові способи гастроєюнопластики. Використання розроблених методик дистальних резекцій шлунка з ізоляцією кукси від вільної черевної порожнини в умовах спеціалізованих клінік, які займаються проблемами лікування раку шлунка, забезпечує високу надійність гастроентероанастомозу та вперше сформованої малої кривизни і знижує частоту ускладнень хірургічного профілю. При наявності у хворого ускладнених форм перебігу раку дистального відділу шлунка розроблені способи дозволяють виконати у повному обсязі радикальні, паліативні і комбіновані резекції шлунка та уникнути розвитку тяжких післяопераційних ускладнень, продовжити життя хворим і створити найбільш сприятливі умови для проведення додаткового лікування. При наявності змішаного росту пухлини в дистальному відділі шлунка дають можливість диференційно виконувати різні за обсягом резекції. Продемонстрована ефективність розроблених способів резекції шлунка за результатами п'ятирічного виживання, проаналізовані можливості соціальної реабілітації досліджуваних груп хворих. Використання розроблених методик гастроєюнопластики при дистальній резекції шлунка є хірургічною профілактикою постгастрорезекційних ускладнень і забезпечує стійкий функціональний ефект протягом усього подальшого життя.


 
 

Цікаве

Загрузка...