WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гемодинамічні та імунозапальні механізми (автореферат) - Реферат

Гемодинамічні та імунозапальні механізми (автореферат) - Реферат

3.Дослідити зв'язок між станом внутрішньосерцевої гемодинаміки, структурно-функціональними змінами ЛШ та цитокіновою ланкою імунної системи із складовими МС: інсулінорезістентністю, АГ, ожирінням, дисліпідеміями і особливостями перебігу ХСН.

4.Уточнити вплив комплексної терапії препаратами з різними механізмами дії на динаміку гемодинамічних, гуморальних, імунозапальних і метаболічних показників при хронічній серцевій недостатності, обумовленої ІХС і ЦД.

5.Розробити критерії ефективності диференційної терапії ХСН з МС при різних клінічних проявах метаболічних розладів, дисфункціях сістоли і діастоли, показниках імунозапальної активності і ремоделюванні міокарда.

Об'єкт дослідження: хронічна серцева недостатність з метаболічним синдромом, обумовлена ішемічною хворобою серця та інсулінонезалежним цукровим діабетом.Контрольна група – 20 практично здорових осіб.

Предмет дослідження:структурно-морфологічний стан міокарда лівого шлуночка, показники прозапальних цитокінів (ФНП-, ІЛ-1), стан ліпідів крові, вуглеводного обміну (ІРІ), антропометричні дані у хворих на ішемічну хворобу серця і інсулінонезалежний цукровий діабет з хронічною серцевою недостатністю і метаболічним синдромом в динаміці терапії ІАПФ, АРА II, статинами, триметазидином і пентоксифіллін-ретардом.

Методи дослідження: загально-клінічні, інструментальні, лабораторні і статистичні методи.

Наукова новизна отриманих результатів. Наявність метаболічного синдрому і інсулінонезалежного цукрового діабету у хворих на ІХС, ускладненою ХСН, супроводжується ремоделюванням міокарда ЛШ у вигляді розвитку концентричної і ексцентричної гіпертрофії міокарда, дилатації порожнин серця і ранньої появи діастолічної та систолічної дисфункції міокарда.

Вперше встановлено, що поява концентричної гіпертрофії міокарда ЛШ у хворих з МС приводить до розвитку початкових стадій ХСН, обумовленою діастолічною дисфункцією міокарда ЛШ. Розвиток ексцентричної гіпертрофії міокарда у хворих ХСН з МС характеризувався появою систолічної дисфункції з наявністю прямої кореляції з ІММЛШ.

Доведено, що у хворих ХСН на фоні МС відбувається підвищення активності прозапальних цитокінів відповідно тяжкості ФК ХСН і особливо при поєднанні з цукровим діабетом порівняно з ХСН без МС. При цьому показано, що у хворих з абдомінальним ожирінням II і III ступеня порушення ліпідного обміну були більш вираженими, порівняно з хворими з порушеним тестом толерантності до глюкози.

Визначено, що морфофункціональні зміни міокарда лівого шлуночка у хворих ХСН з МС відповідають тяжкості ФК ХСН і більш суттєво змінені в міру її прогресування. Встановлено наявність прямої залежності структурно-функціональних показників міокарда ЛШ у хворих ХСН з МС, які помітно відрізнялися від таких у хворих з ХСН без МС і від ступеня порушень ліпідного і вуглеводного обмінів.

Вперше виявлена ступінь комплексного впливу компонентів імунозапальної реакції, гиперінсулінемії, наявності ожиріння, артеріальної гіпертензії і дисліпідемії на характер ремоделювання міокарда ЛШ у хворих на ІХС і ЦД з ХСН і МС.

Показано, що фармакотерапевтичні ефекти препаратів з різним механізмом дії на фоні базисної терапії у хворих ХСН з МС приводять до покращення структурно-функціонального стану міокарда лівого шлуночка, показників систолічної функції і перекладу процесів ремоделювання міокарда ЛШ в більш оптимальний характер, зменшуючи ММЛШ, ТМЗСЛШ на фоні нормалізації АТ і покращення клінічного стану хворих.

Доведена ефективність застосування у хворих ХСН з МС ІАПФ (лізиноприла), пентоксифілліна, симвастатина, триметазидіна або з включенням в терапію АРА II (ірбесартана) або моксонідина на функціональний стан міокарда, активність цитокінової ланки запалення і показників ліпідного і вуглеводного обмінів, що проявляється поліпшенням клінічного самопочуття і зниженням ФК ХСН.

Практична значимість роботи. Для адекватної оцінки тяжкості і клінічного перебігу захворювання у хворих ІХС і ЦД з ХСН і метаболічним синдромом доцільне визначення чинників прозапальної активності (ФНП-, ІЛ-1) і особливостей ремоделювання міокарда ЛШ.

Рівень прозапальних цитокінів у співставленні з показниками маси і структурно-функціонального стану міокарда лівого шлуночка дозволить підвищити якість діагностики і може бути використано як додатковий критерій оцінки тяжкості ФК ХСН з МС.

Наявність метаболічного синдрому при інсулінорезистентності на фоні артеріальної гіпертензії і абдомінального ожиріння погіршує перебіг захворювання, сприяючи розвитку гіпертрофії і дилатації міокарда ЛШ і обґрунтовує необхідність проведення орального тесту толерантності до глюкози, індексу маси тіла і показників абдомінального ожиріння.

Комбінована патогенетично обгрунтована терапія, з урахуванням метаболічних порушень буде сприяти зниженню активності індукторів ремоделювання міокарда і поліпшенню функції систоли міокарда із зменшенням розмірів і об'єму серця.

Результати проведеного дослідження впроваджені у практику лікування в клінічних лікарнях №20, №27, №28 м.Харкова, Інституту Терапії ім. Л.Т.Малої АМН України та Балаклеївської ЦРЛ Харківської області.

Особистий внесок дисертанта. Дисертантом самостійно розроблена програма і методологія дослідження гуморальних, гемодинамічних, метаболічних показників з метою визначення ефективності терапії. Самостійно виконаний весь клінічний етап обстеження (108 хворих), який включав підбір тематичних хворих і осіб контрольної групи, огляд, фізикальне обстеження в рамках теми дисертації і їх терапевтичну корекцію, розроблені карти обстеження хворих, вів первинну документацію. Контроль за ефективністю лікування здійснювався з особистою участю автора. Особисто визначалося динамічне спостереження за станом здоров'я обстежуваних, виконувалася методика ЕКГ, ЕхоКГ, антропометричні дослідження шляхом розрахунку і вимірювання зростання (см), ваги (кг), кола талії і стегон. Автор самостійно здійснював оральний тест толерантності до глюкози, брав участь в спеціальному обстеженні хворих з проведенням імуноферментного аналізу. Самостійно проводив аналіз результатів лабораторних, біохімічних і інструментальних даних за допомогою комп'ютерних програм, готував наукові результати і оформляв матеріали до публікацій. З 25 друкарських опублікованих робіт, виконаних за темою дисертації, 3 виконано самостійно, 2 патенти, 1 навчальний посібник "Атеросклероз" (2005), проведений пошук літературних джерел, обробка і аналіз одержаних результатів і літературне оформлення роботи.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації представлялися і обговорювалися на науково-практичній конференції для молодих вчених і фахівців "Атеросклероз і атеротромбоз" в Інституті терапії ім. Л.Т.Малої АМН України,

22 вересня 2005 р., м. Харків; на науково-практичній конференції "Сучасна медична наука обличчям до терапевтичної практики", яка відбулася в Інституті Терапії ім. Л.Т.Малої АМН України, 20-21 жовтня 2005 р., м. Харків; на науковій сесії Харківського державного медичного університету, присвяченій 201 річниці його заснування і міжвузівської конференції молодих вчених "Медицина третього тисячоліття", 18 січня 2006 р., м. Харків; на науково-практичній конференції, присвяченій пам'яті акад. Л.Т.Малої, 13 січня 2006 р., 27 міська клінічна лікарня м. Харків; на науково-практичній конференції "Актуальні проблеми внутрішньої медицини", 11 травня 2006 р., м. Харків; на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і фахівців "Від фундаментальних досліджень до медичної практики", 16 листопаду 2005 р., м. Харків; на науковій конференції молодих вчених з міжнародною участю "Актуальні проблеми геронтології і геріатрії", присвяченої пам'яті акад. Фролькіса В.В., 27 січня 2006 р., м. Київ; на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Метаболічний синдром в практиці кардіолога", 15 листопада 2006 р., м. Харків; на конференції молодих вчених "Медицина третього тисячоліття", присвяченої 202-річчю ХДМУ, 16-

17.01.2007 р., м. Харків.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 25 наукових робіт, з них 8 статей (1 - самостійна) в фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 декларативні патенти, 1 навчальний посібник у співавторстві з грифом МОЗ України та 12 тез в матеріалах наукових конгресів, пленумів і конференцій.

Структура і об'єм дисертації. Текст дисертації викладений на 237 сторінках машинописного тексту, ілюстрованих 43 таблицями і 26 малюнками і включає вступ, огляд літератури (2 підрозділи), власні спостереження (6 підрозділів), висновки, практичні рекомендації, список літератури, що містить 309 літературних джерел, з них – 161 – кирилицею і 148 – латиницею на 31 сторінці.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 108 хворих ІХС і ЦД з ХСН і МС, які знаходилися на лікуванні в 27-й клінічній лікарні м. Харкова. Середній вік в першій групі з 79 (73,15%) хворих ІХС – 61,91,02 років, і в другій групі з 29 (26,85%) пацієнтів з інсулінонезалежним цукровим діабетом – 62,761,8 років. Контрольну групу склали 20 осіб без ознак ХСН і компонентів МС, серед них 12 жінок і 8 чоловіків, середній вік – 59,31,6 років. При обстеженні хворих діагноз встановлювали на підставі скарг, чинників судинного ризику, кардіологічного анамнезу хвороби, об'єктивного обстеження, лабораторних і інструментальних методів обстеження, які включали: ЕКГ в стандартних відведеннях, рентгенологічні дослідження структури і функції серця, судин, визначення ознак венозного застою. Всім пацієнтам проводилася ЕхоКГ для визначення показників гіпертрофії і дилатації ЛШ, характеру ремоделювання ЛШ: КСР, КДР, КДО, КСО, ФВ, ТМЗСЛШд, ТСМШПд, ММЛШ, ударного об'єму, хвилинного об'єму серця; а також розміру аорти і лівого передсердя, стану клапанів серця.


 
 

Цікаве

Загрузка...