WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порівняльна ефективність блокатора кальцієвих каналів дилтіазему та Β-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями в лікуванні хвори - Реферат

Порівняльна ефективність блокатора кальцієвих каналів дилтіазему та Β-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями в лікуванні хвори - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ХОДАКІВСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

УДК 616.142 – 036.11 – 08 – 084:615.015.4

Порівняльна ефективність блокатора кальцієвих каналів дилтіазему та Β-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями в лікуванні хворих, що перенесли гострий коронарний синдром без зубця Q

14.01.11 – кардіологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Науковий керівник:

доктор медичних наук, член-кореспондент АМН України, професор Амосова Катерина Миколаївна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної терапії №1 з курсом післядипломної підготовки з кардіології та ревматології, м. Київ.

Офіційнй опоненти:

доктор медичних наук, Висоцька Жанна Миронівна, Національний науковий центр „Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" АМН України, провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних захворювань серця, м. Київ;

доктор медичних наук, Лішневська Вікторія Юріївна, Інститут геронтології АМН України, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів, завідувач кардіологічним відділенням, м. Київ.

Провідна установа

Інститут терапії імені Л.Т. Малої, відділ атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, АМН України, м. Харків.

Захист відбудеться 17.05. 2007 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізлваної вченої ради Д. 26.003.08 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 34).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1.

Автореферат розісланий 15.04.2007р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент Мальчевська Т.Й.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання є найбільш частою причиною інвалідизації та смертності осіб працездатного віку в світі та на Україні. Вони є причиною смерті майже 50% та інвалідності – 33% населення України [В.М. Коваленко, 2002]. Більшість летальних випадків, пов'язаних із патологією серцево-судинної системи, зумовлені гострими коронарними синдромами (ГКС) – нестабільною стенокардією, не-Q та Q-інфарктом міокарда (ІМ) [Л.Т. Малая, 2001]. ГКС є важливою проблемою охорони здоров'я, вони щорічно є причиною збільшення чисельності госпіталізацій [В.З. Нетяженко, 2005]. Проте, хоча госпітальна летальність хворих з ГКС без зубця Q суттєво нижча, ніж у хворих ІМ із зубцем Q, виживання протягом одного року в обох групах хворих однакове[P. Theroux, 1998]. Це зумовлює актуальність та необхідність подальшого удосконалення засобів профілактики та лікування ішемії міокарда і її ускладнень у цієї категорії хворих. Більша кількість робіт присвячена оцінці кардіопротекторної дії інгібіторів АПФ та кардіоселективних β-адреноблокаторів без внутрішньої симпатоміметичної активності (ВСА) у хворих, що перенесли ІМ із зубцем Q [CAPRICORN, 2002; О.Й. Жарінов, 2005; Г.В. Дзяк, 2006]. Проте, що стосується ГКС без зубця Q, то ефективність β-адреноблокаторів у відношенні попередження раптової коронарної смерті і покращення виживання в найближчі та віддалені терміни переконливо не доведена, а достатньо великих спеціально спланованих проспективних досліджень поки що немає. Мало вивченими залишаються можливості кардіопротекції у таких хворих за допомогою інших препаратів, які впливають на потребу міокарда в кисні, насамперед, з групи антагоністів кальцію. Практично невирішеним є питання про місце β-адреноблокаторів із ВСА в терапії та вторинній профілактиці хворих з ГКС. Це питання особливо актуальне у випадках непереносимості β-адреноблокаторів без ВСА та ЧСС-знижуючих антагоністів кальцію через брадикардію та артеріальну гіпотензію. Залишається думка про неможливість застосування β-адреноблокаторів з ВСА в лікуванні ГКС, хоча для жодного з таких препаратів не було отримано негативних результатів у хворих ішемічною хворобою серця (ІХС). Клінічна та антиангінальна ефективність β-адреноблокаторів цієї групи, зокрема целіпрололу, та його вплив на морфофункціональний стан міокарда, вегетативне забезпечення серцевої діяльності та ендотеліальну дисфункцію у таких хворих не вивчались.

Дослідженню цих невирішених питань і присвячена дана робота.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота "Порівняльна ефективність блокатора кальцієвих каналів дилтіазему та β-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями в лікуванні хворих, що перенесли гострий коронарний синдром без зубця Q" виконана в рамках комплексної науково-дослідницької теми кафедри госпітальної терапії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця "Біохімічні механізми регуляції функції ендотелію у хворих з різними варіантами серцевої недостатності" (державний реєстраційний №0105U003278). Автор є співвиконавцем зазначеної роботи.

Мета дослідження: оптимізувати лікування хворих з ГКС без зубця Q шляхом вивчення при довготривалому спостереженні порівняльної оцінки антиішемічної дії, впливу на толерантність до фізичного навантаження (ТФН), функціональний стан міокарда, вегетативне забезпечення серцевої діяльності та зміни функції ендотелію блокатора кальцієвих каналів дилтіазему таβ-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями.

Задачі дослідження:

  1. Оцінити вплив дилтіазему та β-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями (без ВСА – атенололу та з ВСА – целіпрололу) на клінічний перебіг ІХС, вираженість і тривалість ішемії міокарда та толерантність до фізичного навантаження у хворих, що перенесли ГКС без зубця Q при відсутності систолічної дисфункції лівого шлуночка (ЛШ) протягом 6-місячного спостереження.

  2. Визначити та зіставити зміни показників кардіогемодинаміки та скорочувальної активності міокарда у таких хворих в спокої та при навантаженні опором на тлі лікування із включенням порівнюваних препаратів протягом 6 міс.

  3. Оцінити та зіставити вплив даних препаратів на вегетативне забезпечення серцевої діяльності у таких хворих.

  4. Оцінити та зіставити зміни показників функції ендотелію за даними проби з реактивною гіперемією у таких хворих на тлі терапії порівнюваними препаратами.

  5. На основі порівняльного аналізу антиішемічного ефекту, змін внутрішньосерцевої гемодинаміки, скоротливої активності міокарда, вегетативної регуляції серцевої діяльності та функції ендотелію при прийомі блокатора кальцієвих каналів дилтіазему та β-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями розробити рекомендації по їх застосуванню при лікуванні хворих з ГКС без зубця Q.

Об'єкт дослідження: ГКС без зубця Q на ЕКГ у хворих, що співставлені за статтю та віком, з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) не вище I стадії (М.Д. Стражеско, В.Х. Василенко) і фракцією викиду (ФВ) ЛШ вище 45%.

Предмет дослідження: клінічний перебіг ГКС, ТФН, вегетативне забезпечення серцевої діяльності, стан діастолічної функції міокарда ЛШ і функції ендотелію та їх зміни в динаміці спостереження на тлі лікування блокатором кальцієвих каналів дилтіаземом і β-адреноблокаторами з різними фармакологічними властивостями у хворих, які перенесли ГКС без зубця Q.

Методи досліджень: загальноклінічне обстеження, ЕКГ в 12 відведеннях, холтерівський моніторинг (ХМ) ЕКГ протягом 24 годин, велоергометрія (ВЕМ), оцінка варіабельності серцевого ритму (ВСР), допплер-ехокардіографія (ЕхоКГ) з оцінкою показників систолічної і діастолічної функції ЛШ в спокої та при пробі із дозованим підвищенням післянавантаження, оцінка функції ендотелію за допомогою проби з реактивною гіперемією.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше встановлено особливості змін діастолічної функції ЛШ у хворих з ГКС без зубця Q на тлі лікування дилтіаземом, атенололом та целіпрололом в динаміці 6-місячного спостереження, які показали, що зменшення вираженості діастолічної дисфункції (ДД) ЛШ поєднується із зворотнім розвитком гіпертрофії його міокарда.

Вперше з метою більш точного визначення скоротливої активності міокарда в динаміці лікування препаратами з негативним інотропним ефектом у таких хворих застосовано ЕхоКГ пробу із дозованим збільшенням післянавантаження шляхом внутрішньовенного введення мезатону в госпітальному періоді ГКС та у віддалені терміни. Показана безпечність даної проби. Шляхом використання стрес-ЕхоКГ проби з дозованим підвищенням післянавантаження встановлений мінімальний негативний інотропний ефект блокатора кальцієвих каналів дилтіазему у хворих ГКС без зубця Q та ФВ ЛШ≥45%, який за своєю вираженістю поступається такому β-адреноблокатору атенололу. Доведено, що довготривала терапія дилтіаземом і β-адреноблокатором із ВСА целіпрололом чинить однаково виражений позитивний вплив на початково знижений інотропний резерв міокарда ЛШ.


 
 

Цікаве

Загрузка...