WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Значення імуногенетичних маркерів крові для відбору донорів антистафілококової плазми (автореферат) - Реферат

Значення імуногенетичних маркерів крові для відбору донорів антистафілококової плазми (автореферат) - Реферат

Практичне значення одержаних результатів. Визначеніпрогностичні імуногенетичні маркери активної антитілопродукції антиальфастафілолізину при імунізації ССА для відбору донорів з високою імунною відповіддю, що дозволило на Донецькій обласній станції пере-ливання крові, не зважаючи на зменшення кількості донорів, отримано доз антистафілококового імуноглобуліну в 2,53 (1999 рік), в 2,92 (2001 рік), в 2,7 (2003 рік) разів більше, ніж в середньому по Україні; досвід розширеного типування донорів за рахунок визначення антигенів Lewis, Kell, MN впро-ваджено на станціях переливання крові міст Макіївки, Маріуполя, Крама-торська, Єнакіева, Запоріжжя та Луганська, що дозволило підвищити трансфузійну безпеку гемокомпонентів; впровадження результатів дисертаційного дослідження на Донецькій ОСПК забезпечило створення панелі рідкісних груп крові, організацію банку довгострокового їх зберігання; типування еритроцитарних і лейкоцитарних антигенів за методиками дисертаційного дослідження створює умови підвищення якості індивідуального підбору гемокомпонентів (еритромаси і тромбоконцент-рату); видано інформаційний лист „Отбор доноров для иммунизации адсорбированным столбнячным и стафилококковым анатоксином". //Информационное письмо. Киев. РПК №12 Гематология и трансфузиология. 19.10.1988г.3с.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом проведено патентно-інфор-маційний пошук, визначені мета і задачі дослідження, особисто виконані дослідження з розширеного визначення еритроцитарних та лейкоцитарних HLA антигенів, проведена триразова (за схемою) імунізація стафілококовим сорбованим анатоксином, а також обстежені немовлята хворі на стафі-лококовий сепсис, їхні батьки і контрольна група здорових дітей. Проаналізовано отримані дані і визначено коефіцієнти кореляції індивідуальних антигенів, фенотипів і гаплотипів з концентрацією антистафілококових антитіл, сформульовані основні положення і висновки.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень за темою дисертації були оприлюднені: на V міжнародному конгресі по імунології та імунореабілітації , Тенерифе, Іспанія 1999; на ІV з'їзді гематологів та трансфузіологів України, Київ 2001; на розширеному засіданні Вченої Ради Наукового Центру радіаційної медицини АМН України , Київ 2002; на ІІ-му Всесвітньому конгресі по імунопатології та алергії, Москва 2004; на розширеному засіданні Республіканської проблемної комісії з гематології та трансфузіології, Київ 2006.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 робіт, з яких 7 статей у фахових виданнях, які рекомендовані ВАК України, із них – 3 одноосібно. Видано 1 інформаційний лист, 4 тези доповідей, отримано 2 авторські свідоцтва СССР SU №1504596 A1 от 01.05.89г. та SU № 1627989 A1 от 15.10.1990г.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена на 147 сторінках друкованого тексту (з яких 98 сторінок основного тексту) і складається із вступу, огляду літератури, матеріалу та методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, додатків, списку використаних літературних джерел у кількості 170. Робота ілюстрована 34 таблицями, додатками (А,Б,В та Д).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Робота базується на вивченні імуногенетичної характеристики 1225 донорів Донецької обласної станції пе-реливання крові, а також 61 немовляти (віком до одного місяця), хворих на стафілококовий сепсис, їхніх батьків у кількості 122 осіб і контрольної гру-пи здорових дітей із 104 осіб. Серед донорського контингенту виділена гру-па імунізованих ССА донорів (дослідна група – 603 особи віком від 20 до 40 років) та контрольна (622 неімунізовані особи аналогічного віку). В усіх гру-пах досліджувались еритроцитарні та лейкоцитарні антигени крові (табл. 1).

До донації крові і імунізації допускались особи, які пройшли клініко-лабораторне обстеження відповідно до нормативних документів, плазму крові отримували методом плазмаферезу. Переважну більшість донорів складали чоловіки (78%).

Для дослідження питання генетичної схильності осіб до захворювань, індукованих стафілококом, з різними еритроцитарними та лейкоцитарними групами крові (AB0; Rh-Hr; HLA) вибрано групу новонароджених, які перехворіли на стафілококовий сепсис, і під час захворювання в комплексному лікуванні отримували імуноглобулін антистафілококовий людини . Частоту антигенів крові вивчали у них порівняно з аналогічним розподілом серед груп контролю (табл. 1).

Групи крові ізосерогічної системи АВ0 встановлювали методом ізогемаглютинації прямим і зворотним способом на площині, керуючись вказівками інструкції „Визначення груп крові за системами АВ0, Резус та імунних антитіл" МОЗ України №164 від 05.07.1999 року.

В якості реагентів були використані алоімунні сироватки виробництва Донецької обласної станції переливання крові, рідкі діагностичні моноклональні реагенти анти-А, анти-В і анти-АВ виробництва асоціації „Ридан" (Київ) та НТК „Тест" (Харків) для прямого способу.

В зворотному варіанті використовувався набір тест-еритроцитів виробництва Донецької ОСПК, за допомогою якого визначали специфічність ізогем-аглютининів.

Таблиця 1

Матеріал і методи дослідження

п/п

Імуногенетичні чинники дослідження

(реакції in vitro)

Донори (n=1225)

Батьки немовлятхворих на СС

(n=122)

Немов-лята, хворі на СС

(n=61)

Здорові діти

(n=104)

Імунізовані

(n=603)

Неімунізовані

(n =622)

1

Визначення антигенів АВ0

603

622

122

61

104

2

Rh(D)-належність

603

622

122

61

104

3

MN

370

345

4

Lewis

245

182

5

Kell

265

193

6

HLA-A

603

622

122

61

104

7

HLA-B

603

622

122

61

104

8

HLA-C

603

622

122

61

104

9

HLA-DR

131

86

Усього осіб 1512

Фенотип за системою резус (за необхідністю) визначали в пробірках методом конглютинації з додаванням 10% розчину желатину та за допомо-гою моноклональних антитіл виробництва асоціації „Ридан" (Київ) та НТК „Тест" (Харків), а також імунних сироваток антирезус анти-Е, анти-с, анти-е, виготовлених Донецькою ОСПК.

Антигени ізосерологічної системи Lewis визначали методом аглютинації в мікропробірках на еритроцитах попередньо оброблених трипсином сироватками анти-Le виробництва Санкт-Петербурзького науково-дослідного інституту вакцин та сироваток.

Антигени МN визначали методом аглютинації на площині імунними сироватками анти-М і анти-N виробництва Санкт-Петербурзького науково-дослідного інституту вакцин та сироваток.


 
 

Цікаве

Загрузка...