WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Значення імуногенетичних маркерів крові для відбору донорів антистафілококової плазми (автореферат) - Реферат

Значення імуногенетичних маркерів крові для відбору донорів антистафілококової плазми (автореферат) - Реферат

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА „ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"

ХОДАКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 615.38+615.373+576.809.7.3

Значення імуногенетичних маркерів крові для відбору донорів антистафілококової плазми

14.01.31 – гематологія та трансфузіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на базі Державної установи „Науковий центр радіаційної медицини АМН України"

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК - доктор біологічних наук Мінченко Жанна Миколаївна, Державна установа „Науковий центр радіаційної медицини АМН України",завідувач лабораторії імуногенетики відділу гематології та трансплан-тології інституту клінічної радіології, м.Київ

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ: - доктор медичних наук Назарчук Лідія Василівна, Державна установаІнститут гематології та транс-фузіології АМН України",головний науковий спів-робітниквідділу організації трансфузіологічної та гематологічної допомоги, м.Київ

- доктор медичних наук, професор Видиборець Станіслав Володимирович, Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, професор кафедри гематології та трансфузіології, м.Київ

Захист відбудеться "16 " жовтня 2007 р. о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.612.01 у Державній установі „Інститут гематології та трансфузіології АМН України" ( 04060, м. Київ, вул. М.Бер-линського, 12).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи „Інститут гематології та трансфузіології АМН України" ( 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 12).

Автореферат розісланий "4 " вересня 2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.П.Гащук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.На сучасному етапі розвитку медицини в нашій державі злободенним залишається питання боротьби з інфекційними хворобами, збудниками яких є патогенні стафілококи (А.К.Акатов1980; В.Ф.Москаленко,2001.),Тому потреба в антистафілококових препаратах, які можуть бути виготовлені тільки з крові спеціально імунізованої людини не тільки не знижується (О.О.Федоровська.1988; П.М.Перехре-стенко, Л.В. Назарчук, 2004, 2006, 2007.), але і набуває особливого змісту. Разом з тим, отримання достатньої кількості якісних антистафілококової плазми та імуноглобуліну від донорів, імунізованих сорбованим стафілококовим анатоксином (ССА) на сьогодні є достатньо проблематичним. Пов'язане це з декількома факторами як медичного, так і соціального характеру: з порушеннями в імунному гомеостазі внаслідок чорнобильської аварії (В.Г.Бебешко,1997; Д.А.Базика і співавт.,2002.), поширенням СНІДу та збудників інших трансмісійних інфекцій (Ю.Л.Шевченко,2000.); медикаментозною резистентністю багатьох клінічних штамів патогенних стафілококів (В.В.Смірнов,1988); різким зниженням престижу донорства (П.Н.Гриза, 2007).

Зменшення загальної кількості донорів і, відповідно, – імунних донорів, - ставить гостро актуальне науково – практичне завдання пошуків компенсації відпливу донорських кадрів шляхом відбору серед них найбільш активних, генетично здатних до сильної імунної відповіді на антигенні препарати стафілококу для отримання антистафілококової плазми з високим вмістом антиальфастафілолізину.

Серед генетичних маркерів найбільш стабільними і доступними для дослідження є групи крові – антигенні системи клітин крові. Для аналізу вибрано системи лейкоцитарних антигенів HLA – локуси А, В, С, DR, - і еритроцитарні антигени систем АВ0, Резус (обов'язкові для визначення в трансфузіології), Levis, MNSs, Kell.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана в рамках науково-дослідної роботи Державної установи „Науковий центр радіаційної медицини АМН України" за темою АМН України „Визначення ролі генетичних систем крові та деяких молекулярно-генетичних маркерів пухлинних клонів в комплексній оцінці ефективності трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин у хворих на лейкемії, лімфоми та солідні пухлини" (№ Державної реєстрації 0103U001408, 2003-2006 рр.).

Мета роботи. Визначити ступінь значущості імуногенетичних факторів крові як чинників прогнозу ефективності направленої імунізації донорів ССА на основі дослідження антигенного поліморфізму генетичних систем крові для покращення селекції активних донорів і отримання антистафілококової плазми з високим вмістом антиальфастафілолізину.

Задачі дослідження.

  1. Вивчити поліморфізм HLA антигенів I і II класу головного комплексу гістосумісності та трансфузійно значущих антигенних систем крові ( AB0; Rh-Hr; Lewis; MNSs; Kell) у донороздатного населення Південно-Східної геногеографічної зони України.

2. Вивчити асоційованість еритроцитарних антигенів ізосерологічних систем AB0; Rh-Hr; Lewis; MNSs; Kell, а також ізольованих антигенів системи HLA, їх фенотипів і гаплотипів з активністю антитілопродукції антиальфастафілолізину у донорів імунізованих ССА.

3. Порівняти структуру представництва антигенів різних систем крові серед ịмунізованих ССА донорів з різним вмістом антиальфастафілолізину в плазмі крові.

4. Шляхом статистичного аналізу поширеності і асоціацій ізольованих еритроцитарних і HLA-лейкоцитарних антигенів, фенотипів і гаплотипів при направленій ССА імунізації визначити імуногенетичні маркери, для виявлення донорів, генетично схильних до високої імунної відповіді.

5. На підставі асоціативних зв'язків розробити критерії індиві-дуального підходу при проведенні імунізації ССА для формування контингентів донорів імунної антистафілококової плазми з високим вмістом антиальфастафілолізину.

Об'єкт дослідження:імуногенетична структура донороздатного насе-лення, та донорів, імунізованих ССА, які мешкають у Південно-Східній геногеографічній зоні Украịни.

Предмет дослідження: Імуногенетичні чинники клітин крові. Вміст антистафілококових антитіл у плазмі крові донорів після активної імунізації ССА.

Методи дослідження: імуногенетичні (визначення еритроцитарних антигенів ізосерологічних систем AB0; Rh-Hr; Lewis; MNSs; Kell; HLA-типування), серологічні (визначення активності антитілопродукції антиальфастафілолізину), статистичні.

Наукова новизна. Вперше визначена генетична структура доно-роздатного населення Південно-Східної геногеографічної зони України, що є підґрунтям для генетичної селекції активних імунних донорів крові і складає контрольну популяцію для вивчення імуногенетичної схильності до захворювань на індивідуальному і популяційному рівнях даного регіону.

Вперше встановлено асоціативний зв'язок між HLA- імуногене-тичними чинниками I і II класів та імунологічною відповіддю на активну імунізацію організму людини ССА і визначені імуногенетичні маркери інтенсивності антитілопродукції, як прогностичні критерії ефективності імунізації донорів. Встановлено, що доцільно проводити імунізацію донорів з генетичними маркерами активної імунної відповіді (антитіла в межах 10,0 – 16,0 МО/мл): гаплотипами HLA-А2В27, HLA-А9В22 та HLA-А9В27; з середньої сили антитілоутворенням (антитіла в межах 6,0 – 8,0 МО/мл) HLA-А3В7 ; не доцільно залучати до імунізації ССА осịб з слабкою імунною відповіддю (антитіла в межах ≤ 4,0 МО/мл)- носії гаплотипів HLA-А1В8, HLA-А2В14.

Вперше встановлено залежність імуногенетичної рефрактерності імунної відповіді від активності ССА у одиницях зв'язування в 1мл ịмунịзуючого агента.

Розширення спектру типованих антигенів за рахунок визначення "мінорних" антигенів систем Резус і Келл суттєво вдосконалює генетичну характеристику донорів і підвищує трансфузійну безпеку препаратів крові і гемокомпонентів в аспекті попередження імунних конфліктів в организмі реципієнта.

Встановлено, що за ступенем значущості при формуванні сили гумо-ральної імунної відповіді на активну імунізацію ССА фенотипічні хара-ктеристики антигенів різних систем крові неоднозначні і розташовані у наступній послідовності HLA; AB0; Rh-Hr; MNSs; Lewis; Kell.


 
 

Цікаве

Загрузка...