WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Психічні та психосоматичні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (діагностика, клініка, профілактика, лікування) (автореферат) - Реферат

Психічні та психосоматичні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (діагностика, клініка, профілактика, лікування) (автореферат) - Реферат

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на засіданнях Вченої медичної (протоколи №1 від 21.01.2004 р., №8 від 10.11.2004 р., №3 від 24.05.2005 р., №7 від 13.12.2005 р., №3 від 07.06.2006 р.) та Апробаційної (протокол №6 від 28.11.2006 р.) рад Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, а також у наступних конференціях, симпозіумах і семінарах:

міжнародних – I Міжнародна конференція "Актуальные вопросы железнодорожной медицины" (15 16.04.2004 р., Москва, Росія), V Національна конференція з міжнародною участю Інституту Приватної Психіатричної Практики "Agression. Suicidology. Victimology. Therapy and Prophilaxis. Nicotine Addiction" (22 25.04.2004 р., Пловдів, Болгарія), Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми впровадження засад доказової медицини в психіатричну, наркологічну, судово-психіатричну та психотерапевтичну практику" (19 21.05.2004, Крим, Україна), Пленум науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України "Якість життя хворих на психоневрологічні розлади та їх родин (медична та соціальна реабілітація та інтеграція в суспільстві)" (8 10.12.2004 р., Донецьк, Україна), Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна психотерапія: теоретичні проблеми та практика" (17 18.02.2005 р., Харків, Україна), VIII Міжнародний симпозіум "Актуальні проблеми кардіоневрології" (3 6.05.2006 р., Крим, Україна), VIII-й Всесвітній Конгрес Біологічної Психіатрії (28.06 03.07.2005, Відень, Австрія), Перший національний конгрес "Інсульт та судинно-мозкові захворювання" (14 15.09.2006 р., Київ, Україна), XXII Конгрес Дунайської психіатричної асоціації "Psychiatry – today and tomorrow" (11 15.10.2006 р., Албена, Болгарія), Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми соціальної, судової психіатрії та наркології" (23 25.10.2006 р., Київ, Україна), Українська школа-семінар з міжнародною участю "Психотерапія і психоаналіз на шляху до євроінтеграції" (02 03.11.2005 р., м. Київ), IX Міжнародний симпозіум країн Східної Європи та Середньої Азії "Неврологические расстройства" (22 25.04.2007 р., Крим, Україна);

національних – Науково-практичний семінар "Лікування серцево-судинних ускладнень цукрового діабету" (7.10.2004 р., Київ).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 47 наукових робіт, у тому числі 28 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, з них 20 одноосібних; 1 – деклараційний патент на корисну модель; 14 – публікацій у матеріалах з'їздів, конференцій та симпозіумів; 1 – посібник в серії "Бібліотечка практикуючого лікаря".

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, аналітичного огляду літератури та 4 основних розділів, узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел і 2 додатків. Її викладено на 366 сторінках машинописного тексту (268 сторінок – основний текст дослідження і 98 сторінок список використаних джерел, таблиці, малюнки і додатки в вигляді карти обстеження та математичних даних). Список використаної літератури містить 650 джерел (з них 288 – україномовних та російськомовних авторів, 362 – закордонних англомовних авторів). Роботу проілюстровано 58 таблицями, 29 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

МСХ є гетерогенним станом, комплексування компонентів якого обумовлене психосоціальними, метаболічними і патофізіологічними взаємозв'язками. Сполучення окремих ознак МСХ як психосоціальних, так і соматичних, навіть при неповній маніфестації всіх його проявів, означає дуже високий ризик серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу, гіпертонічної хвороби та ожиріння. Існуючі теоретичні концепції цього комплексного стану, незважаючи на їх спрямованість на моделювання етіопатогенетичних процесів та напрямків корекції, переважно відображають взаємозв'язок окремих факторів ризику та їх вплив на динаміку окремих психопатологічних та соматичних феноменів.

На тлі дослідницької гіпотези дисертаційної роботи було сформульовано основні складові альтернативної теоретичної моделі етіопатогенезу МСХ та принципи його лікування. Основні теоретичні положення запропонованої моделі розроблено на основі сучасних методологічних підходів. Враховуючи складний, мультифакторний адаптаційний етіопатогенез МСХ, для реалізації мети і завдань дослідження були використані біопсихосоціальна парадигма психічних розладів, парадигма соціодинамічної психіатрії та психосоматичний підхід. Використання такої теоретичної бази, з одного боку, дозволило вивчити духовно-тілесну єдність пацієнта в середовищі мінливості соціальних стосунків. З іншого боку, воно забезпечило втілення базового принципу лікування, який визначає біомедичні, психотерапевтичні та соціальнотерапевтичні плани як частини інтегративної медицини.

Одним з основних положень теоретичної моделі етіопатогенезу МСХ було формулювання теорії системної патологічної адаптації як процесу, при якому відбувається формування клінічних проявів МСХ на функціональному, структурному, психічно-несвідомому та психічно-свідомому, а також поведінково-діяльнісному рівнях. Виокремлення психосоціальної складової відображає формування патологічних актуальних життєвих стратегій пацієнтів з МСХ із поступовими виснаженням біопсихосоціальної ресурсної бази та деформацією життєвих цілей в предиспозиційному та в маніфестному періоді розвитку МСХ. Якісний та кількісний зміст психосоціальної складової МСХ визначається впливом цивілізації на онтогенез, що призводить до виникнення психічних та психосоматичних розладів. Розроблена теоретична модель етіопатогенезу МСХ, що відображає динаміку біопсихосоціальної ресурсної бази на тлі змін особистісних життєвих стратегій пацієнтів з МСХ, стала підґрунтям емпіричної частини дисертаційного дослідження.

Підтвердженням того, що МСХ являє собою цілісну психосоматичну систему, є прояв синергетичного ефекту (розвиток МСХ може починатися з будь-якого елементу психічної або соматичної складової, а їх сполучення виступає системотворчим фактором для синдрома в цілому) та ефекту емерджентності (якості МСХ перевищують суму якостей окремих його симптомів). В свою чергу, такі системні ефекти МСХ, як цілісність (здатність до самозбереження) та гомеостаз (динамічна рівновага) обумовлюють резистентність синдрому до традиційної терапії, яка передбачає вплив на його окремі компоненти. Альтернативна теоретична модель формування МСХ, інтегруючи біопсихосоціальний, соціодинамічний та психосоматичний підхід до діагностики та лікування МСХ, забезпечує комплексність діагностики актуальних ресурсів (біо-, психо-, соціо-), відстежує деформацію життєвих стратегій і цілей у процесі формування МСХ, обґрунтовує комплексну корекцію з подоланням резистентності до окремих видів терапії.

Виходячи з теоретичних положень системної моделі МСХ, визначено соціально-психологічні предиктори формування синдрома та клініко-психопатологічні особливості його психосоціальної складової, яка представлена психічними та психосоматичними розладами. Переважно феноменологічний характер психопатологічних проявів МСХ визначає його місце в МКХ-10 як F54+ (E66 – ожиріння, Е74 – порушення вуглеводного обміну, І10 – гіпертонічна хвороба, І67 – атеросклероз, Z55-91 – фактори, що впливають на здоров'я). На підставі повного функціонального діагнозу МСХ визначено конкретні "мішені" терапії та сформовано комплексну програму "Сана", що поєднує різні підходи та тактики терапевтичної інтервенції відносно хворих на МСХ (стандартну соматичну терапію, психофармакотерапію, індивідуальну та групову психотерапію). Довгодіючий стійкий ефект програми "Сана" досягається за рахунок адекватної трансформації життєвої стратегії пацієнтів з МСХ, з відповідним підвищенням якості їх життя.

В основу роботи покладено результати клініко-психопатологічного дослідження, яке проводилося протягом 2003 – 2006 років на базі Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, Дорожніх клінічних лікарень №1 та №2 ст. Київ. Пріорітетними контингентами для залучення в дослідження були пацієнти із соматичною складовою МСХ (із ішемічною хворобою серця, атеросклерозом, цукровим діабетом 2 типу, ожирінням або високим ризиком цих захворювань у вигляді 1–3 діагностичних критеріїв МСХ за АТР ІІІ), а також їх близькі родичі. Ці критерії включення були обумовлені тим, що всі ці особи за рахунок сумісного проживання, спільного харчування, об'єднаного комунікаційного простору та міжособистісних стосунків з хворими на МСХ, мали спільний з ними спосіб життя та будували збіжні актуальні життєві стратегії. Соматична веріфікація метаболічного синдрому Х проводилась на основі даних загальносоматичної медичної документації (заключення лікарів-інтерністів та дані аналізів в амбулаторних картках та історіях хвороби) та вимірення життєвих показників (зріст, вага, об'єм талії, артеріальний тиск) за рекомендаціями ВООЗ згідно з АТР III (Adult Treatment Pannel) 2001 (США) та доповнень консенсусу експертів Міжднародної Діабетичної Федераціїї (2005). Наявність до 3-х будь-яких приведених факторів свідчила про неповний метаболічний синдром Х, більше 3-х факторів – про повний МСХ Критеріями виключення з дослідження були наявність іншого, ніж МСХ, соматичного захворювання; декомпенсовані соматичні захворювання в межах МСХ; наявність психічного захворювання, виникнення якого за часом та причиною появи не було пов'язано з МСХ. Дали інформовану згоду на участь у дослідженні та пройшли етап скрінінгу 500 осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...