WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) (авторефера - Реферат

Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) (авторефера - Реферат

АНОТАЦІЯ

Ходак О.Л. Вплив мінеральної води Нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження).- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. Український НДІ медичної реабілітації і курортології. Одеса, 2007.

Мінеральна вода Нафтуся в експерименті викликає помірне гальмування росту перевивних пухлин. Максимальне гальмування забезпечується курсовим примусовим напоюванням щурів Нафтусею в дозі 1,5% м.т. (еквівалентна тій, що призначається людям) превентивно 21 день перед трансплантацією і впродовж всього досліду. Протипухлинний ефект Нафтусі зумовлений її тривалим ритмічним надходженням в організм, що підтверджує провідну роль індукції детоксикаційних систем органічними речовинами-ксенобіотиками мінеральної води в розгортанні загальної адаптаційної реакції організму.

Пацієнти курорту Трускавець після радикального лікування онкологічних захворювань, характеризуються різновираженими і різноскерованими відхиленнями від норми параметрів імунного статусу, розмаїття яких може бути зведене до чотирьох однорідних груп-кластерів. Бальнеотерапія, основу якої складає пиття біоактивної води Нафтуся, чинить найвідчутніший сприятливий імунотропний ефект на осіб ІІІ кластера із початково найглибшою імунодепресією. У осіб І і IV кластерів із менш вираженим імунодефіцитом ефект теж сприятливий, але й менш відчутний відносно початкового стану. Натомість мінімально відхилені чи нормальні параметри імунного статусу у осіб ІІ кластера не змінюються чи навіть дещо погіршуються. Приналежність кожного індивідуума до певного імунного кластера, а отже - і ефективність бальнеотерапії може бути спрогнозована із точністю 95% за констелляцією 13 початкових параметрів, включених у класифікуючі дискримінантні функції.

Ключові слова: неспецифічна резистентність, перевивні пухлини, мінеральна вода Нафтуся, імунодисфункція у пацієнтів після радикального лікування онкопатології.

АННОТАЦИЯ

Ходак А.Л. Влияние минеральной воды Нафтуся на неспецифическую резистентность организма при неопластических процессах (експериментально-клиническое исследование).- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.33 – медицинская реабилитация, физиотерапия и курортология. Украинский НИИ медициской реабилитации и курортологии. Одесса, 2007.

Минеральная вода Нафтуся в експерименте визывает умеренное торможение роста перевивных опухолей. Максимальное торможение обеспечивается курсовым принудительным напоиванием крыс Нафтусей в дозі 1,5% м.т. (эквивалентна той, что назначается людям) превентивно 21 день перед трансплантацией и в течение всего опыта. Протиопухолевый эффект Нафтуси обусловлен ее продолжительным ритмичным поступлением в организм, что подтверждает ведещую роль индукции детоксикационных систем органическими веществами-ксенобиотиками минеральной воды в развертывании общей адаптационной реакции організма. Мощность секреторно-транспортной системи почек отображает протипухолевое действие Нафтуси.

Пациєнти курорта Трускавец после радикального лечения онкологических заболеваний характеризуются разновыраженными и разнонаправленными отклонениями от нормы параметров иммунного статуса, разнообразие которых может быть сведено к чотырем однородным группам-кластерам. Выявлено 16 параметров иммунитета, которые существенно (з2 =0,71ч0,04; F=151ч2,6; р=10-6ч0,05) детерминируют распределение обследованного контингента на кластеры, среди них найболее весомыми являются: уровень ЦИК, относительные уровни популяции Т-лимфоцитов, 0-лимфоцитов, субпопуляций Т-киллеров и теофилинчувствительных лимфоцитов, абсолютное содержание последних, а также 0-лимфоцитов и Т-киллеров, относительное содержание теофилинрезистентной субпопуляции Т-лимфоцитов, бактерицидная способность нейтрофилов, относительное содержание В-лимфоцитов, "активной" субпопуляции Т-лимфоцитов, индекс киллинга нейтрофилов, их микробное число, природная киллерная активность и уровень реализующих ее натуральных киллеров. Интегральный индекс иммунодисфункции Т, россчитанный по главным кластерообразующим параметрам, составляет у 26% пациєнтов ІІІ кластеру 0,109 (ІІІа ст.), у 16% лиц І кластера - 0,393 (ІІб ст.), у 33% больных IV кластера - 0,413 (ІІб ст), у 25% лиц ІІ кластера - 0,83 (Іб ст.). При этом в наибольшей мере (Т=0,188ч0,744; ІІІа-Іб ст.) угнетено Т-звено иммунитета, в меньшей мере (Т=0,428ч0,925; ІІб-Іа ст.) - киллерное, в то же время состояние фагоцитарного и В-звеньев пограничное или нормальное (Т=0,933ч0,978 і 0,945ч0,980 соответственно).

Бальнеотерапия, основу которой составляет питье биоактивной воды Нафтуся, вызывает благоприятный иммунотропный эффект у лиц ІІІ кластера с изначально наибольшей иммунодепрессией. У лиц І и IV кластеров с менее выраженным иммунодефицитом эффект также благоприятный, но и менее ощутимый относительно изначального состояния. В то же время минимально отклоненные или нормальные параметри иммунного статуса у лиц ІІ кластера не изменяются или даже несколько ухудшаются.

Выявлено тесные инверсные корреляционные связи между индексом иммунодисфункции и выраженностью главных клинических синдромов: хронической утомляемости, болевого и диспепсического. Принадлежность каждого индивидуума к определенному иммунному кластеру, а следовательно - и эффективность бальнеотерапии может быть спрогнозирована с точністю 95% по констелляции 13 начальных параметров, включенных в классифицирующие дискриминантные функции.

Ключевые слова: неспецифическая резистентность, перевивные опухоли, минеральная вода Нафтуся, иммунодисфункция у пациентов после радикального лечения онкопатологии.

SUMMARY

Khodak O.L. The influence of the mineral water Naftussya on non-specific resistance of the organism during neoplasms process (experimental-clinical investigation).- Manusctipt.

Dissetation for degree of candidat of medical sciences in speciality 14.01.33 – medical rehabilitation, physiotherapy and health resort treatment. Ukrainian SRI of medical rehabilitation and health resort treatment. Odesa, 2007.

Mineral water Naftussya call the moderate inhibition of the growth of transplantative tumours in experiment. The maximum inhibition is provided by rats courser compulsory drink of Naftussya at dose 1,5% b.w. (equivalent its, that is prescripted by peoples) preventelly 21 day before the transplantation and throughout of the whole experiment. The antitumour effect of Naftussya is conditioned by its prolonged rhythmical entrance in the organism substances-xenobiotics of the mineral water in the development of the common adaptative reaction of the organism.

Spa Truskavetz patients, after radical treatment of oncological diseases, are characterized by different expressed and different directed diveations of immune status parameters, the variety of whiches can be turned into four uniform groups-clusters. Balneotherapy, the base of its make up the drink of bioactive water Naftussya, create the best favourable immunotropic effect at persones of III cluster with primary best deep immunodepression. At persones of I and IV clusters with less expressed immunodeficit the effect is also favourable, but and less relative to the primary state. While minimally deflected or normal immune status parameters of the II cluster individuals do not change or even become somewhat worse. Affiliation of every individual to a certain immune cluster, and thereof the effectiveness of balneotherapy can be prognosticated accurate within 95% constallation of 13 initial parameters that are included into the rating discriminators.

Key words: non-specific resistance, transplantative tumours, mineral water Naftussya, immunodisfunction in patients after radical treatment of oncopathology.


 
 

Цікаве

Загрузка...