WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) (авторефера - Реферат

Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) (авторефера - Реферат

Перелічені параметри, будучи включені у чотири (за числом кластерів) класифікуючі функції, дозволяють віднести пацієнта до І кластера з точністю 93%, ІІ - 98%, ІІІ - 92% і IV -97%. В цілому точність класифікації, а отже і прогнозу складає 95%. Розмежування кластерів за сукупністю 13 дискримінуючих параметрів кількісно характеризується віддалями Магаланобіса, яка складає між І і IV - 5,1 (F=36; p<10-6); І і ІІ - 4,6 (F=26; p<10-6); ІІ і ІІІ - 4,0 (F=27; p<10-6); І і ІІІ - 3,7 (F=17; p<10-6); ІІ і IV - 2,9 (F=16; p<10-6); ІІІ і IV - 2,7 (F=14; p<10-6).

Рис. 3. Діаграма розсіювання нестандартизованих канонікальних величин перших двох коренів інформаційного поля обстеженого контингенту осіб.

Позаяк перші два радикали містять 95% розділяючої інформації (І - 57%; ІІ - 38%), можна обмежитись ними для візуалізації на їх площині всіх 184 осіб чотирьох кластерів. Видно (рис. 3 ) чітке просторове розмежування членів кластерів.

Таким чином, експериментально-клінічне дослідження впливу мінеральної води Нафтуся на неспецифічну резистентність при неопластичних процесах виявило її позитивну дію на загальну опірність організму, в тому числі і протипухлинну резистентність.

ВИСНОВКИ

В дисертації вирішено важливе наукове завдання - з'ясовано фізіологічні механізми підвищення неспецифічної резистентності організму під впливом мінеральної води Нафтуся у щурів з прищепленими пухлинами та у хворих після радикального лікування онкопатології.

 1. Мінеральна вода Нафтуся в експерименті викликає помірне гальмування росту перевивних пухлин. Максимальне гальмування забезпечується курсовим примусовим напоюванням щурів Нафтусею в дозі 1,5% м.т. (еквівалентна тій, що призначається людям) превентивно 21 день перед трансплантацією і впродовж всього досліду.

 2. Протипухлинний ефект мінеральної води Нафтуся в експерименті зумовлений її тривалим ритмічним надходженням в організм, що підтверджує провідну роль індукції детоксикаційних систем органічними речовинами-ксенобіотиками мінеральної води в розгортанні загальної адаптаційної реакції організму. Потужність секреторно-транспортної системи нирок віддзеркалює протипухлинну дію мінеральної води Нафтуся.

 3. Пацієнти, котрі прибувають на курорт Трускавець після радикального лікування онкологічних захворювань, характеризуються різновираженими і різноскерованими відхиленнями від норми параметрів імунного статусу, розмаїття яких може бути зведене до чотирьох однорідних груп-кластерів.

 4. Виявлено 16 параметрів імунітету, які суттєво (з2 =0,71ч0,04; F=151ч2,6; р=10-6ч0,05) детермінують розподіл обстеженого контингенту на кластери, з-поміж них найвагомішими є: рівень ЦІК, відносні рівні популяції Т-лімфоцитів, 0-лімфоцитів, субпопуляцій Т-кіллерів і теофілінчутливих лімфоцитів, абсолютний вміст останніх, а також 0-лімфоцитів і Т-кіллерів, відносний вміст теофілінрезистентної субпопуляції Т-лімфоцитів, бактерицидна здатність нейтрофілів, відносний вміст В-лімфоцитів, "активної" субпопуляції Т-лімфоцитів, індекс кіллінгу нейтрофілів, їх мікробне число, природна кіллерна активність та рівень реалізуючих її натуральних кіллерів.

 5. Інтегральний індекс імунодисфункції Т, розрахований за головними кластероутворювальними параметрами, складає у 26% пацієнтів ІІІ кластеру 0,109 (ІІІа ст.), у 16% осіб І кластера - 0,393 (ІІб ст.), у 33% хворих IV кластера - 0,413 (ІІб ст), у 25% осіб ІІ кластера - 0,83 (Іб ст.). При цьому в найбільшій мірі (Т=0,188ч0,744; ІІІа-Іб ст.) пригнічена Т-ланка імунітету, в меншій мірі (Т=0,428ч0,925; ІІб-Іа ст.) - кіллерна, натомість стан фагоцитарної і В-ланок пограничний чи нормальний (Т=0,933ч0,978 і 0,945ч0,980 відповідно).

 6. Бальнеотерапія, основу якої складає пиття біоактивної води Нафтуся, чинить найвідчутніший сприятливий імунотропний ефект на осіб ІІІ кластера із початково найглибшою імунодепресією. У осіб І і IV кластерів із менш вираженим імунодефіцитом ефект теж сприятливий, але й менш відчутний відносно початкового стану. Натомість мінімально відхилені чи нормальні параметри імунного статусу у осіб ІІ кластера не змінюються чи навіть дещо погіршуються.

 7. Виявлено тісні інверсні кореляційні зв'язки між індексом імунодисфункції та виразністю головних клінічних синдромів: хронічної втоми, больового і диспепсичного.

 8. Приналежність кожного індивідуума до певного імунного кластера, а отже - і ефективність бальнеотерапії може бути спрогнозована із точністю 95% за констелляцією 13 початкових параметрів, включених у класифікуючі дискримінантні функції.

Список опублікованих праць за темою дисертації:

Статті в наукових виданнях

 1. Ходак О.Л. Вплив "Нафтусi" на органiзм щурiв з карциномою Герена // Український бальнеологiчний журнал. - 2002 - № 3.- С. 78-80.

 2. Ходак О.Л. Експериментальна бальнеотерапiя щурiв з саркомою 45 // Медична реабiлiт., курортол., фiзiотер. - 2003.- № 3.- С. 26-27.

 3. Iвaciвкa С.В., Бiлас В.Р., Ходак О.Л. Реабiлiтацiя iмунологiчного статусу пацiєнтiв пiсля радикального лiкування онкопатології бальнеотерапевтичним комплексом Трускавця // Медична гiдрологiя та реабiлiтацiя.- 2003.- т.1, № 1.- С. 18-26. (Дисертантом зроблено обстеження клінічних груп хворих, статистичну обробку та узагальнення результатів дослідження).

 4. Iвaciвкa С.В., Ковбасюк М.М., Бiлас В.Р., Ходак О.Л. Вплив бальнеотерапiї на piст лiмфосаркоми Плiса // Медична гiдрологiя та реабiлiтацiя.- 2004.- т.2, № 2.- С. 52-57. (Дисертантом поставлений експеримент, зроблено статистичну обробку та узагальнення результатів дослідження).

 5. Iвaciвкa С.В., Ковбасюк М.М., Бiлас В.Р., Ходак О.Л. Вплив води Нафтуся на експериментальні пухлини у щурів // Медична гiдрологiя та реабiлiтацiя.- 2005.- т.3, № 2.- С. 60-67. (Дисертантом поставлений експеримент, зроблено статистичну обробку та узагальнення результатів дослідження).

 6. Ходак О.Л. Особливості імунного статусу осіб з різною нозологією онкопатології // Медична гiдрологiя та реабiлiтацiя.- 2006.- т.4, № 2.- С. 26-37.

 7. Ходак О.Л., Білас В.Р., Назаренко Н.К. Варіанти імунотропних і клінічних ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець у осіб після радикального лікування онкотапології // Медична гiдрологiя та реабiлiтацiя.- 2006.- т.4, № 3.- С. 9-32. (Дисертантом зроблено обстеження клінічних груп хворих, статистичну обробку та узагальнення результатів дослідження).

Тези доповідей

 1. Івасівка С.В., Білас В.Р., Ходак О.Л. та ін. Вплив курортних факторів Трускавця на імунний статус пацієнтів після радикального лікування онкопатології та на взаємовідносини організму і пухлини в експерименті: Матер. н.-практ. конф. "Актуальні проблеми застосування мінеральних вод у медичній практиці (Трускавець-Моршин, 23-25 жовтня 2001 р.) // Мед. реабiлiт., курортол., фiзiотер.- 2001.- № 3 (дод.).- С. 22-24. (Дисертантом зроблено обстеження клінічних груп хворих, статистичну обробку та узагальнення результатів дослідження).

 2. Ходак О.Л., Івасівка С.В. та ін. Вплив курортних факторів Трускавця на показники імунного статусу хворих після радикального лікування онкопатології: Матер. ІІ конф. асоціації учених м. Трускавця (18 жовтня 2002 р.).- Трускавець, 2002.- с. 24-25. (Дисертантом зроблено обстеження клінічних груп хворих, статистичну обробку та узагальнення результатів дослідження).

 3. Ходак О.Л., Iвaciвкa С.В., Бiлас В.Р. Вплив курортних факторiв Трускавця на показники iмунногo статусу хворих пiсля радикального лiкування онкопатології: ІІ нацiональний конгрес фiзiотерапевтiв та курортологiв "Курортні природнi ресурси та фiзичнi чинники в медичнiй реабiлiтацiї" (Славянськ, 12-13 листопада 2002 р.) // Мед. реабiлiт., курортол., фiзiотер. - 2002.- № 3 (дод.).- С. 86. (Дисертантом зроблено обстеження клінічних груп хворих, статистичну обробку та узагальнення результатів дослідження).

 4. Ходак О.Л. Iвaciвкa С.В., Ковбаснюк М.М., Бiлас В.Р. Експериментальна бальнеотерапiя щурiв з саркомою 45: Науково-практична конференцiя "Лiкувальнi фiзичнi чинники та здоров'я людини (Одеса, 27-28 травня 2003 р.) // Мед. реабiлiт., курортол., фiзiотер. - 2003.- № 2 (дод.).- с. 49. (Дисертантом поставлений експеримент, зроблено статистичну обробку та узагальнення результатів дослідження).


 
 

Цікаве

Загрузка...