WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) (авторефера - Реферат

Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) (авторефера - Реферат

Примітки: П - параметр імунітету;

з2 - доля міжкластерної дисперсії параметру у його загальній дисперсії;

CV - варіабільність параметра серед здорових осіб;

Хm - середнє значення параметра та його стандартна похибка;

IDm - індекс відносної девіації параметра (доля середньої норми) та його стандартна похибка;

t - індекс Лося-Сердюка стану параметра за шкалою Harrington

Виявлено, що характерними рисами імунного образу осіб І кластеру є гіперЦІКемія ІІ ступеня в поєднанні із дефіцитом І ст. відносного вмісту Т-лімфоцитів, їх теофілінчутливої і теофілінрезистентної субпопуляцій, а також субпопуляції Т-кіллерів; абсолютний вміст Т-кіллерів і теофілінчутливих Т-лімфоцитів знижений до рівня ІІ ст.; натомість рівень 0-лімфоцитів значно підвищений. Позаяк серед них знаходяться або незрілі лімфоцити, або такі, що вже втратили поверхневі рецептори внаслідок патогенних впливів, тобто функціонально неповноцінні, їх рівень зображено із так званим "від'ємним фізіологічним знаком". Натомість IV кластер характеризується протилежним відхиленням рівня ЦІК - зниженням до рівня ІІІ ст. Це поєднується із такими ж, як і в І кластері, відхиленнями рівнів решти імунних параметрів. Особи ІІІ кластеру характеризуються максимально вираженими відхиленнями від норми 0- і теофілінчутливих лімфоцитів та Т-кіллерів в поєднанні із легким дефіцитом ЦІК та Т-популяції в цілому. Нарешті, в ІІ кластері 5 параметрів знаходяться в межах норми, рівень ЦІК і абсолютний вміст Т-кіллерів знижені до І ст., а 0-лімфоцитів - підвищений до ІІ ст. Характеристика кластерів при використанні другої шкали в цілому подібна, за винятком ЦІК. Це пов'язано з тим, що вміст ЦІК дуже варіабельний навіть в нормі - від 10 до 110 од., що не враховано в першій шкалі. Видно, що відхилення найвідчутніші в ІІІ кластері і найменші - в ІІ, а І і IV найбільше відрізняються за ЦІК і відносним рівнем теофілінчутливих лімфоцитів.

При аналізі ефектів бальнеотерапії на головні імунні параметри констатовано (табл. 7), що у осіб І кластера наприкінці лікування різко підвищений рівень ЦІК знизився до норми, з-поміж 8 знижених імунних параметрів у 6 наступали сприятливі зміни, при цьому 3 нормалізувалися, і лише абсолютний вміст теофілінчутливих лімфоцитів і Т-кіллерів залишились без змін. В ІІ кластері 4 початково нормальних параметри знизились, але лише до нижньої межі норми, дефіцитність трьох параметрів поглибилась, знижений рівень ЦІК залишився без змін і лише початково нормальний рівень тофілінчутливих лімфоцитів знизився. В ІІІ кластері бальнеотерапія спричинила сприятливі зміни 7 параметрів, при цьому для 5 вони мають не лише кількісний, але й якісний характер. Початково нормальний рівень теофілінрезистентних лімфоцитів залишився без змін, а рівень ЦІК знизився до нижньої межі норми. Нарешті, у осіб IV кластера два значно відхилені параметри залишились без змін, як і ще два, близьких до нижньої межі норми. Разом з тим, суттєві сприятливі зміни виявлено для ЦІК, Т-кіллерів і теофілінчутливих лімфоцитів.

Рис. 1. Варіанти впливу бальнеотерапії на окремі ланки імунітету (за індексом Т)

З метою об'єктивнішої загальної оцінки імунотропних ефектів обчислювали для кожного кластера інтегральні індекси імунодисфункції як середньогеометричне головних кластероутворювальних параметрів імунітету. Виявлено, що у осіб ІІІ кластера виразність імунодепресії зменшилась від нижньої межі ІІІб ст. до нижньої межі ІІб ст., тобто відбулось значне покращення. В І і IV кластерах відбулися менш відчутні сприятливі зміни відносно початкового рівня, при цьому кінцевий інтегральний індекс виявлено вищим в І кластері. Разом з тим, в ІІ кластері інтегральний імунотропний ефект несприятливий, проте слід відзначити, що кінцеві інтегральні індекси за двома шкалами виявились на рівні таких І кластера.

На наступному етапі було проаналізовано ефекти на окремі ланки імунітету шляхом обчислення інтегральних індексів імунодисфункції. Виявлено, що на 7 відносних параметрів Т-ланки бальнеотерапія чинить вельми сприятливий вплив у значно депресованих осіб ІІІ кластера і сприятливий - у середньо депресованих осіб І і IV кластерів, натомість легка депресія у ІІ кластері залишається без змін.

Сказане, в принципі, стосується і шести абсолютних параметрів Т-ланки, хіба що чіткіше видно несприятливий ефект у ІІ кластері.

Інтегральний стан кіллерної ланки оцінений за шістьма параметрами: відносним і абсолютним вмістом Т-кіллерів (CD8) і натуральних кіллерів (CD16), а також реалізованою останніми природною антитіланезалежною кіллерною активністю і антитілазалежною цитотоксичністю, реалізованою К-кіллерами. При застосування першої шкали стан кіллерної ланки оцінено як приблизно одинаково виражена депресія ІІ ступеня, натомість за іншою шкалою, яка враховує варіабельність параметрів, депресія ІІб ст. констатована лише в ІІІ кластері, тоді як у решти має місце депресія Іб ст. Попри неоднозначність оцінок початкового стану ефекти бальнеотерапії принципово збігаються за обидвома шкалами. Значне покращення наступає в ІІІ кластері, покращення - в І і IV кластерах, відсутність змін - в ІІ кластері.

Стан В-ланки, оцінений за 6 параметрами - рівнем В-лімфоцитів, імуноглобулінів G,A,M та ЦІК - виявився приблизно одинаково нормальним за індексом Т і суттєво не змінювався під впливом лікування. При оцінці за процентним відхиленням від норми стан В-ланки цілком нормальний в ІІ і ІІІ кластерах, на верхній межі норми - в І і на нижній межі - в IV кластері. Під впливом бальнеотерапії ці мінімальні девіації цілком нівелюються.

Стан фагоцитарної ланки оцінено за 9 параметрами: активністю лізоциму, активністю, інтенсивністю і завершеністю фагоцитозу нейтрофілів та їх бактерицидною здатністю. За першою шкалою у осіб трьох кластерів констатовано пограничний дефіцит, тоді як в ІІ кластері - нижня межа норми. За другою шкалою - дуже слабкий дефіцит (Іа ст.) у всіх кластерах. Бальнеотерапія спричиняє незначні, але сприятливі зміни у випадках пограничних станів і неефективна стосовно початково нормального стану у осіб ІІ кластера.

Викладені положення сконцентровані і унаочнені на рис. 1. Видно, що найвідчутніший сприятливий імунотропний ефект бальнеотерапія чинить на осіб ІІІ кластера із початково найглибшою імунодепресією. У осіб І і IV кластерів із менш вираженим імунодефіцитом ефект теж сприятливий, але й менш відчутний відносно початкового стану. Натомість мінімально відхилені чи нормальні параметри імунного статусу у осіб ІІ кластера не змінюються чи навіть дещо погіршуються.

З метою уможливлення кількісної оцінки клінічних синдромів і співставлення їх з імунними нами використано цю ж 7-розрядну шкалу Гаррінгтона, за якою відсутність проявів синдрому оцінюється нулем, дуже слабка вираженість - індексом 0,1; слабка - 0,285; середня 0,5; більша за середню - 0,715; значна - 0,9 і дуже значна - одиницею. Виявилось, що песимальний клінічний стан має місце у осіб ІІІ кластера, проміжний - І і IV кластерів та найлегший - в ІІ кластері. Внаслідок лікування клінічний стан суттєво поліпшився в осіб трьох кластерів, натомість в ІІ - залишився без змін.

Рис. 2. Варіанти імунотропних та клінічних ефектів бальнеотерапії

При кореляційному аналізі виявлено тісний обернений зв'язок між інтегральним індексом Т головних імунних параметрів та виразністю синдрому хронічної втоми (r=-0,97), больового синдрому (r=-0,93) і диспепсичного синдрому (r=-0,97),.

З метою співставлення та унаочнення імунотропних і клінічних ефектів бальнеотерапії було обчислено інтегральні індекси Т імунного та клінічного статусів, при цьому клінічні індекси були трансформовані у доповнювальні, так що вони відображують не рівень патології, а рівень здоров'я, точніше валідності. Як бачимо (рис. 2), у осіб ІІІ кластера середньо виражений імунодефіцит, асоційований із аналогічним клінічним станом, під впливом бальнеотерапії значно поліпшується, до рівня слабовираженого. Сприятливі зміни наступають у осіб І і IV кластерів, проте вони не такі разючі внаслідок вищого початкового рівня. Разом з тим, зміни імунного статусу мають якісний характер - індекс Т переміщується від ІІа до Іб ступеня. Натомість початково слабко виражений імунодефіцит у осіб ІІ кластера непідлеглий імунотерапії.

Виникає логічне запитання: чи можна спрогнозувати імунотропний ефект бальнеотерапії? Адже, судячи із викладеного, особам ІІ кластера вона, принаймі, не показана чи потребує додаткового застосування сильніших імунотропних засобів. Вирішення цього завдання зводиться до апріорної класифікації конкретного пацієнта, тобто віднесення його до того чи іншого кластера із вже відомими нам ефектами. Поставлене завдання вирішено шляхом ретроспективного дискримінантного аналізу початкових параметрів спостережуваного контингенту осіб. Програмою відібрано 13 параметрів, які в сукупності визначають приналежність особи до того чи іншого кластера. Судячи за критерієм Л, найбільшою розділяючою, а отже і прогностичною інформацією володіє рівень ЦІК (Л=0,28; F=154), далі слідують, значно поступаючись першому, інші параметри імунітету: CD3-лімфоцити (Л=0,116; F=116), 0-лімфоцити (Л=0,099; F=76), бактерицидна здатність нейтрофілів (Л=0,093; F=57), CD8-лімфоцити (Л=0,088; F=46), Еа-РУЛ (Л=0,085; F=38), IgG (Л=0,082; F=33), лізоцим (Л=0,079; F=29), антитілазалежна цитотоксичність (Л=0,074; F=24), фагоцитарний індекс (Л=0,071; F=22), природна кіллерна активність (Л=0,069; F=20), IgM (Л=0,068; F=19).


 
 

Цікаве

Загрузка...