WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) (авторефера - Реферат

Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) (авторефера - Реферат

Практичне значення. Отримані дані дають уявлення про можливість санаторного лікування на курорті Трускавець хворих після радикальної онкотерапії, дозволяють розробити науково обгрунтовані методики лікування таких хворих з супутньою гастроентерологічною та урологічною патологією на підставі отриманих даних про посилення загальної неспецифічної резистентності організму при внутрішньому прийомі мінеральної води Нафтуся. Розробка нових методик лікування хворих після радикальної онкотерапії забезпечить покращення якості життя, загального самопочуття, стимуляцію протипухлинної резистентності організму.

Декларація особистого внеску. Ідея та загальний напрямок роботи належить науковому керівнику д.м.н., проф. Івасівці С.В. Здобувачем самостійно відібрана і проаналізована наукова література з досліджуваної проблеми, особисто проведені фізіологічні експерименти та клінічні спостереження, здіснена активна участь у імунологічних дослідженнях, проведена статистична обробка одержаних результатів та їх інтерпретація, сформульовані основні висновки роботи та підготовлені до друку публікації за матеріалами дисертації.

Апробація роботи. Основні положення дисертації викладені та обговорені на науково-практичних конференціях: "Актуальні проблеми застосування мінеральних вод у медичній практиці" (Трускавець-Моршин, 2001); "Природні лікувальні ресурси (мінеральні води, лікувальні ропи та грязі) України - геологічний потенціал оздоровлення нації в сучасних економічних умовах (Одеса, 2002); ІІ конф. Асоціації учених м. Трускавця (Трускавець, 2002); "Курортні природнi ресурси та фiзичнi чинники в медичнiй реабiлiтацiї" (Слав'янськ, 2002); "Лiкувальнi фiзичнi чинники та здоров'я людини (Одеса, 2003); спільному засіданні відділу експериментальної бальнеології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та кафедри ФУЛІП Львівського державного університету ім. Д. Галицького (Трускавець, 2005). Апробацію роботи проведено на спільному засіданні відділу експериментальної бальнеології, групи клінічної бальнеології та фітотерапії Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та засіданні клінічного відділу Українського НДІ медичної реабілітації та курортології

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових робіт, з них 7 статей в профільних наукових виданнях, 4 тез доповідей.

Об'єм і структура роботи. Дисертація викладена на 152 сторінках машинописного тексту. Ілюстрована 58 таблицями, 27 рисунками. Робота складається із вступу, досліджень, підсумків, висновків і списку літератури, в котрому приведено 209 джерел, з них 186 вітчизняних та 23 іноземних авторів.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Експериментальні дослідження. Всі дослідження проведені на щурах лінії Вістар обох статей (160 щурів), масою тіла (м.т.) 200-220 г. Штами перевивних пухлин: карциноми Герена, лімфосаркоми Пліса і саркоми 45 отримані із Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Проведено три серії експериментів. В кожній серії досліджували вплив води Нафтуся на ріст одного із зазначених штамів перевивних пухлин. Всі пухлини (0,5 мл 10 %-ї суспензії) прищеплювали за стерильних умов підшкірно, з правого боку, між передньою і задньою лапками. У кожній серії, після 7-денного латентного періоду приживлення пухлини, тварин рандомізували на контрольну і дві дослідні групи, згідно розмірів пухлинних вузлів. Щурів контрольної групи утримували на стандартному раціоні віварія і вільному доступі до водопровідної води з автопоїлок, впродовж 10 днів. Щурів першої дослідної групи утримували за аналогічних умов, водночас щоденно примусово поїли водою Нафтуся при допомозі зонду, в дозі 1,5 % м.т. Щурі другої дослідної групи споживали Нафтусю довільно з автопоїлок, для підтримки водного балансу організму. Харчування щурів цієї групи аналогічне контрольній, проте водопровідна вода відсутня. У кожній серії експериментів третю дослідну групу складали щурі, котрих щоденно примусово поїли Нафтусею в дозі 1,5 % м.т., 21 день до прищеплення і 17 днів після. Інтактні щурі служили додатковим контролем у кожній серії експериментів.

Після завершення поїння у всіх щурів кожної із серій визначали вміст гемоглобіну, підраховували чисельність еритроцитів і лейкоцитів периферійної крові та оцінювали активність секреторного транспорту в нирках, згідно відносної (%) секреції фенолроту, використовуючи властивість барвника вибірково поглинати видиме світло довжиною 540-580 нм у лужному середовищі. Фенолрот (0,35 мг/кг) вводили щурам внутрішньоочеревинно, у формі 0,01 %-го розчину, зразу ж після перорального навантаження тварин водопровідною водою (2 % м.т.). Тривалість збору сечі – 1 год. Стандартні розчини фенолроту (5, 10 і 20 мг/л) готували із вихідного 0,01 %-го розчину, котрий вводили щурам. Проби сечі попередньо центрифугували при 3 000 об/хв, впродовж 5 хв. Стандартні розчини фенолроту і супернатант сечі змішували із 1N розчином NaOH у співвідношенні 1:5. Стійкість забарвлення контролювали спектрофотометрично, для чого через 10 хв для всіх стандартних розчинів і однієї із проб реєстрували суцільний спектр поглинання на спектрофотометрі Specord UV VIS (ФРН). Діапазон поглинання (540-580 нм) і максимум поглинання (560 нм) узгоджувалися з літературними даними. Оптичну щільність вимірювали фотоколориметрично, при зеленому світлофільтрі (540 нм).

В подальшому тварин декапітували. Кров забирали на 4 %-ий лимоннокислий натрій, центрифугували при 1500 об/хв впродовж 10 хв, для отримання фракції лейкоцитів. Реакцію бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ) оцінювали стандартними методами. Визначали масу пухлини, а також масу тимуса, селезінки, наднирників (індикатори імуногенезу, адаптації, стресу).

Отримані результати опрацьовували статистично.

Клінічні дослідження. Обстежено 184 особи у віці від 21 до 67 років, з них мужчин - 38, жінок - 146. Хворих поділили на 7 груп згідно локалізації пухлинного процесу, а саме: І група - 20 хворих раком щитовидної залози, ІІ - 30 хворих раком органів травлення, ІІІ - 48 жінок з новотворами молочної залози, IV - 19 жінок хворих раком матки, V - 44 пацієнтів раком органів сечовидільної системи, VI - 8 хворих раком шкіри, VII- 15 хворих новотворами інших локалізацій. Матеріалом для дослідження була периферійна кров. Фактори неспецифічної резистентності та субпопуляції імунокомпетентних клітин досліджували до та після базисної терапії (Е.У. Пастер та співавт., 1989; Л.Є. Лаповець, Б.Д. Луцик, 2002, І.Л. Попович та ін., 2003).

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Експериментальні дані. Отримані результати засвідчують, що мінеральна вода Нафтуся не лише не викликає прискорення темпу росту перевивних пухлин, але зумовлює чітку тенденцію до його гальмування (табл. 1).

Таблиця 1. Вплив Нафтусі на ріст експериментальних пухлин у щурів

Форма досліду

Маса пухлин, г

Карцинома Герена

Саркома 45

Лімфосаркома Пліса

Контроль

31,3 3,6 (7)

19,2 3,8 (6)

34,2 4,5 (13)

Нафтуся в дозі 1,5 % м.т. інтрагастрально

14,5 10,4 (6)

Г=53,7 %

11,2 3,8 (7)

Г=41,7 %

12,9 6,2 (6) #

Г=62,3 %

Нафтуся при вільному доступі до автопоїлок

20,2 4,5 (7)

Г=35,5 %

16,6 4,4 (5)

Г=13,3 %

29,8 11,6 (5)

Г=12,9 %

Нафтуся превентивно в дозі 1,5 % м.т.

10,4 4,4 (6) ###

Г=66,8 %

7,6 2,7 (6)#

Г=59,7 %

12,6 3,8 (6) ##

Г=64,3 %

Примітка. Тут і в подальшому #, ##, ### - р < 0,05; 0,01; 0,001 стосовно контролю.

Максимальне гальмування росту карциноми Герена, саркоми 45 і лімфосаркоми Пліса забезпечується курсовим примусовим поїнням щурів Настусею в дозі 1,5 % м.т. (еквівалентна тій, що призначається людям), превентивно 21 день перед трансплантацією і 17 днів після. Розпочате через 7 днів після прищеплення 10-денне курсове поїння в тій же дозі забезпечує дещо нижчий гальмівний ефект для всіх перевивних пухлин, тоді як довільне споживання Нафтусі щурами-пухлиноносіями для підтримки водного балансу організму супроводжується незначним пригнічення пухлинного росту.

Таким чином, максимальний протипухлинний ефект Нафтусі зумовлений її тривалим ритмічним надходженням в організм, що підтверджує провідну роль індукції детоксикаційних систем її органічними речовинами-ксенобіотиками в розгортанні загальної адаптаційної реакції організму.


 
 

Цікаве

Загрузка...