WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) (авторефера - Реферат

Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) (авторефера - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НДІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ

На правах рукопису

ХОДАК Олександра Леонтіївна

УДК 605.327.015.4: 616-092.19:616.44-006

Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах

(експериментально-клінічне дослідження)

14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню

кандидата медичних наук

Одеса - 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Івасівка Степан Васильович, Інститут

фізіології імені О.О. Богомольця НАН

України, завідувач відділу

експериментальної бальнеології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Насібуллін Борис Абдуллайович,

Український НДІ медичної реабілітації

та курортології МОЗ України, головний

науковий співробітник відділу фундаментальних

та клініко-діагностичних досліджень;

доктор медичних наук, професор

Роздільська Ольга Миколаївна,

Харківська державна медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри фізіотерапії

та курортології.

Провідна установа: Донецький державний медичний університет

ім. М. Горького МОЗ України, кафедра фізіотерапії та ЛФК, м. Донецьк

Захист відбудеться 25 червня 2007 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 41.608.01 при Українському науково-дослідному інституті медичної реабілітації та курортології МОЗ України (65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6)

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України за адресою: 65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6.

Автореферат розісланий 24 травня 2007 року.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник Г.О. Дмитрієва

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В посібниках з курортології вказується, що злоякісні новоутворення будь-якої локалізації є протипоказом для курортного і санаторного лікування (Здравницы профсоюзов СССР.- М.: Профиздат, 1973).

Стосовно хворих після радикального лікування злоякісних пухлин (хірургічного, променевого, комплексного) зазначається, що вони можуть скеровуватись тільки в місцеві санаторії для загальнозміцнюючого лікування при задовільному загальному стані організму.

Однак серед прибулих на санаторно-курортне лікування в Трускавець існує певна кількість людей після радикального лікування онкопатології. Цих людей можна поділити на дві групи: перша група – хворі ще знаходяться під наглядом онколога без рецидивів 5 років і більше, але мають супутні захворювання, лікування яких доцільно здійснювати в санаторно-курортних умовах; друга група - хворі проліковані недавно, але потребують комплексу відновлюючих заходів для компенсації порушених функцій окремих систем і органів, що виникають як в результаті розвитку пухлини, так і в звґязку з проведеним радикальним хірургічним, променевим чи хіміотерапевтичним лікуванням.

Серед онкохворих переважають люди старших вікових груп, які мають різноманітні супутні хронічні хвороби: сечокамґяну, хвороби сечостатевої системи, шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, ендокринно-обмінні порушення, котрі є показами для санаторно-курортного лікування на курорті Трускавець.

Крім того, санаторно-курортне лікування даних груп хворих розцінюється хворим як доказ його виліковності, що є суттєвим з позиції онкологічної деонтології.

Відомо, що пухлинна хвороба є не місцевим процесом, а загальним захворюванням всього організму, яке протікає на фоні зниження як неспецифічної резистентності, так і імунологічної компетентності організму (В.Г Пинчук., 1981; В.А. Воронцов и др., 1984). З цих позицій стратегія лікування онкопатології полягає в ліквідації імунної депресії, підсиленні протипухлинної реакції організму шляхом специфічної імунізації і неспецифічної стимуляції різноманітними біологічними, хімічними і синтетичними стимуляторами (В.Г Пинчук., 1981).

Накопичилось багато експериментальних та клінічних даних про ксенобіотично-адаптогенну дію мінеральної води Нафтуся та вплив її на неспецифічну опірність організму (С.В. Ивасивка и др., 1990; И.Л. Попович и др., 1990, 1995; І.С. Флюнт, 2003). В зв'язку з цим виникла необхідність з'ясувати роль внутрішнього вживання мінеральної води Нафтуся, як адаптогенного фактору, який сприяє посиленню загальної неспецифічної резистентності, що в значній мірі зумовлює протипухлинний захист організму. Це припущення й лягло в основу проведення експериментально-клінічних досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є фрагментом теми Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України "Інтегральна кількісна оцінка загального стану здоров'я (віталітету) різних категорій осіб, котрі прибувають на курорт Трускавець, впливу на нього стандартного бальнеотерапевтичного комплексу та пошук методів підвищення ефективності бальнеотерапії, бальнеореабілітації і бальнеосанації" (№ ДР 0104U007397). Експериментально-клінічні дослідження, присвячені вивченню впливу мінеральної води Нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах, виконані безпосередньо здобувачем.

Мета роботи: вивчити вплив мінеральної води Нафтуся на показники неспецифічної резистентності у щурів з прищепленими пухлинами та у хворих після радикального лікування онкопатології для обгрунтування можливості санаторно-курортної реабілітації.

Для досягнення мети роботи необхідно було виконати наступні завдання:

  1. дати порівняльну характеристику стану показників неспецифічної резистентності у щурів з пухлинами різного походження (карцинома Герена, саркома 45, лімфосаркома Пліса) та хворих після радикального лікування онкопатології;

  2. дослідити вплив різних курсових навантажень мінеральною водою Нафтуся на показники неспецифічної опірності організму (фагоцитарну активність лейкоцитів, мікробне число, індекс перетравлення, лейкоцитарну формулу, реакцію бласттрансформації лімфоцитів, натуральні кілери) піддослідних щурів;

  3. дослідити вплив мінеральної води на показники імунологічної реактивності людей, які в минулому були піддані радикальному лікуванню онкопатології (Т-лімфоцити, Та- лімфоцити , Т-хелпери, Т-супресори, В-лімфоцити, Ig G, Ig A, Ig M, ЦІК).

  4. на основі отриманих даних сформулювати положення про можливість та доцільність використання мінеральної води Нафтуся в комплексі реабілітаційних заходів для хворих після радикальної онкотерапії в умовах курорту Трускавець.

Об'єкт дослідження: щурі з пухлинами різного походження (карцинома Герена, саркома 45, лімфосаркома Пліса); хворі після радикального лікування онкопатології.

Предмет дослідження: вплив внутрішнього прийому мінеральної води Нафтуся на показники неспецифічної резистентності організму.

Методи дослідження: клінічні, фізіологічні, біохімічні, імунологічні, статистичні.

Наукова новизна. Встановлено, що розвиток експериментальних пухлин різного походження (карцинома Герена, саркома 45, лімфосаркома Пліса) супроводжується розвитком імунної дисфункції (пригнічення реакції бласттрансформації лімфоцитів селезінки, пригнічення маси центральних і периферичних органів імуногенезу, змінами з боку білої крові), однаково вираженою при всіх типах пухлин. Доказано, що мінеральна вода Нафтуся сприяє значному гальмуванню росту привитих пухлин, що поєднується з активацією неспецифічного імунологічного захисту, і в значній мірі визначає протипухлинну опірність організму тварин.

В порівняльних дослідженнях впливу різних режимів застосування мінеральної води встановлено, що оптимальний ефект (гальмування пухлинного росту і зниження вираженості імунної дисфункції) досягається навантаженням мінеральною водою впродовж 21 дня до трансплантації пухлин і протягом 17 днів після їх прививки.

Протипухлинний ефект Нафтусі зумовлений її тривалим ритмічним надходженням в організм, що підтверджує провідну роль індукції детоксикаційних систем органічними речовинами-ксенобіотиками мінеральної води в розгортанні загальної адаптаційної реакції організму. Потужність секреторно-транспортної системи нирок віддзеркалює протипухлинну дію Нафтусі.

Показано, що призначення мінеральної води Нафтуся хворим після радикального лікування онкопатології сприяє підсиленню загальної неспецифічної резистентності, що у великій мірі визначає стан протипухлинного захисту організму.


 
 

Цікаве

Загрузка...