WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення організації контролю якості лікарських засобів на ре-гіональному рівні (автореферат) - Реферат

Удосконалення організації контролю якості лікарських засобів на ре-гіональному рівні (автореферат) - Реферат

За підсумками досліджень обґрунтовані методичні рекомендації, які знайшли практичну реалізацію у діяльності Державної інспекції МОЗ України, Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України (Державна служба МОЗ України), регіональних державних інспекцій з контролю якості ЛЗ, а також у системі додипломної та післядипломної підготовки фахівців фармації. Серед них:

  • Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну у вигляді гуманітарної допомоги" (Лист Державної інспекції МОЗ України № 1903/08–14 від 05.05.2006 р.);

  • Методичні рекомендації "Оптимізація діяльності регіональних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів", ухвалені ПК "Фармація" МОЗ і АМН України (протокол № 42 від 21.06.2006 р.). Знайшли застосування у практичній діяльності Державної інспекції МОЗ України, Державної служби МОЗ України, обласних державних інспекцій з контролю якості ЛЗ (акти впровадження від 05.01.2007 р., 09.01.2007 р., 28.11.2006 р., 29.11.2006 р., 29.11.2006 р., 30.11.2006 р., 04.01.2007 р., 05.01.2007 р., 05.01.2007 р., 05.01.2007 р., 08.01.2007 р., 08.01.2007 р.);

  • Методичні рекомендації "Нормування забезпечення регіональних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів посадами інспекторів", ухвалені ПК "Фармація" МОЗ і АМН України (протокол № 42 від 21.06.2006 р.). Знайшли застосування у практичній діяльності Державної інспекції МОЗ України, Державної служби МОЗ України, обласних та м. Києва державних інспекцій з контролю якості ЛЗ (акти впровадження від 05.01.2007 р., 09.01.2007 р., 26.11.2006 р., 26.11.2006 р., 27.11.2006 р., 28.11.2006 р., 29.11.2006 р., 29.11.2006 р., 29.11.2006 р., 30.11.2006 р., 03.01.2007 р., 05.01.2007 р., 05.01.2007 р., 05.01.2007 р., 08.01.2007 р., 28.11.2006 р.);

  • Інформаційний лист "Розрахунок витрат часу державних інспекторів на проїзд до суб'єктів господарської діяльності", ухвалений ПК "Фармація" МОЗ і АМН України (протокол № 42 від 21.06.2006 р.). Знайшов практичне використання у діяльності Державної інспекції МОЗ України, Державної служби МОЗ України, обласних державних інспекцій з контролю якості ЛЗ (акти впровадження від 05.01.2007 р., 09.01.2007 р., 28.11.2006 р., 28.11.2006 р., 29.11.2006 р., 29.11.2006 р., 30.11.2006 р., 05.01.2007 р., 05.01.2007 р., 08.01.2007 р., 08.01.2007 р.);

  • Інформаційний лист "Нормування посад державних інспекторів з контролю якості лікарських засобів у залежності від факторіальних показників територіальних регіонів", ухвалений ПК "Фармація" МОЗ і АМН України (протокол № 42 від 21.06.2006 р.). Знайшов практичне використання у діяльності Державної інспекції МОЗ України, Державної служби МОЗ України, обласних державних інспекцій з контролю якості ЛЗ (акти впровадження від 05.01.2007 р., 09.01.2007 р., 28.11.2006 р., 29.11.2006 р., 29.11.2006 р., 30.11.2006 р., 04.01.2007 р., 05.01.2007 р., 05.01.2007 р., 08.01.2007 р., 08.01.2007 р.);

  • Інформаційний лист "Розрахунок фонду робочого часу державних інспекторів з контролю якості лікарських засобів", ухвалений ПК "Фармація" МОЗ і АМН України (протокол № 42 від 21.06.2006 р.). Знайшов практичне використання у діяльності Державної інспекції МОЗ України, Державної служби МОЗ України, обласних та м. Києва державних інспекцій з контролю якості ЛЗ (акти впровадження від 05.01.2007 р., 09.01.2007 р., 26.11.2006 р., 28.11.2006 р., 29.11.2006 р., 29.11.2006 р., 30.11.2006 р., 04.01.2007 р., 05.01.2007 р., 05.01.2007 р., 08.01.2007 р., 08.01.2007 р., 26.11.2006 р.).

Фрагменти результатів наукових досліджень впроваджені у навчальний процес вищих фармацевтичних закладів освіти: Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського (акти впровадження від 04.12.2006 р.), Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (акти впровадження від 06.12.2006 р.), Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького (акти впровадження від 10.12.2006 р.), Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького (акти впровадження від 04.01.2007 р.), Національному фармацевтичному університеті (акти впровадження від 12.01.2007 р., 15.01.2007 .), Житомирському базовому фармацевтичному коледжі ім. Г.С. Протасевича (акти впровадження від 17.01.2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, у якій здобувачу належить вирішальна роль у визначенні мети дослідження, завдань з її досягнення, організації та проведенні експериментальної частини, обробці й інтерпретації результатів дослідження, узагальненні одержаних результатів і на їх основі побудування наукових положень та висновків, що винесені на захист.

Автором досліджені теоретичні аспекти вітчизняної системи контролю якості ЛЗ, її загальні поняття та функції, історичні аспекти розвитку та вплив досвіду інших країн світу. На їх підставі обґрунтовані методичні підходи до вивчення сучасного стану системи контролю якості ЛЗ на регіональному рівні, з'ясовані його особливості залежно від територіальних ознак регіонів і показників діяльності обласних державних інспекцій з контролю якості ЛЗ.

Створена низка наукових рекомендацій до оптимізації діяльності регіональних державних інспекцій з контролю якості ЛЗ через встановлення витрат часу на виконання окремих видів робіт, нормативно–правового супроводу системи організації контролю якості ЛЗ при здійсненні благодійництва.

Обґрунтовані методичні підходи до нормування забезпечення регіональних державних інспекцій з контролю якості ЛЗ посадами державних інспекторів. Доведена їх практична значущість як системно обґрунтованих положень покращення кадрового забезпечення фахівцями державних інспекцій і вітчизняної регіональної системи контролю якості ЛЗ в цілому.

У наукових працях, опублікованих із співавторами В.М. Толочком, В.М. Хоменком, автором використовувались методичні підходи й положення особистих досліджень та результати їх обробки під час виконання дисертаційної роботи.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні і практичні результати дисертаційного дослідження доповідались і обговорювались на Всеукраїнській науково–практичній конференції "Фармація ХХІ століття" (Харків, 2002 р.), Міжнародній науково–практичній конференції "Здобутки та перспективи розвитку управління фармацевтичними організаціями в умовах ринкової економіки" (Харків, 2003 р.), VI Національному з'їзді фармацевтів України (Харків, 2005 р.), І Міжнародній науково–практичній конференції "Наука: Теорія та практика – "2006" (Дніпропетровськ, 2006 р.), Міжнародній науково–практичній конференції "Передовые научные разработки – 2006" (Бєлгород, Дніпропетровськ, 2006 р.), виїзній Колегії Міністерства охорони здоров'я України (Донецьк, 2006 р.), міжкафедральному засіданні з питань управління та економіки фармації ІПКСФ Національного фармацевтичного університету (Харків, 2006 р.).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових праць, у тому числі 5 статей у фахових виданнях, 2 методичні рекомендації, 3 інформаційних листи, 7 тез доповідей на науково–практичних конференціях.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. Дисертація викладена на 231 сторінках машинопису, ілюстрована 17 рисунками, 43 таблицями. Обсяг основного тексту 176 сторінок. Список використаної літератури обсягом 18 сторінок містить 201 джерело, у тому числі 21 іноземних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми, оцінюється ступінь наукового опрацювання проблеми, формулюються мета й завдання дослідження, його об'єкти, предмети та методи, доводиться наукова новизна отриманих результатів, їх теоретичне і практичне значення, а також форми їх втілення.

Організація забезпечення контролю якості лікарських засобів у сучасних умовах

Система організації забезпечення якості ЛЗ – це комплекс організаційних та правових заходів, спрямованих на дотримання суб'єктами господарської діяльності (СГД), незалежно від форм власності і підпорядкування, законодавства про охорону здоров'я, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів, норм, правил, технічних умов і технологій, які здійснює держава на територіальному рівні через спеціально уповноважені органи виконавчої влади, а саме – державні інспекції з контролю якості ЛЗ.

Процес зародження і розвитку вітчизняної системи контролю якості ЛЗ можна умовно поділити на чотири періоди: зародження лікознавства та розвиток системи накопичення інформації про безпеку лікувальних властивостей речовин при їх використанні (XV–XVI століття); створення окремих аптек та контроль за їх діяльністю (XVII–XIX століття); організація контролю якості ЛЗ в Україні у складі Російської імперії та колишнього Радянського союзу (XIX–XX століття); становлення системи контролю якості ЛЗ у незалежній Україні.


 
 

Цікаве

Загрузка...