WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комплексна діагностика пухлини у хворих з невідомою первинною локалізацією із застосуванням імуногістохімічного методу (автореферат) - Реферат

Комплексна діагностика пухлини у хворих з невідомою первинною локалізацією із застосуванням імуногістохімічного методу (автореферат) - Реферат

2. Дудниченко А.С., Хайдар Нажетт Х. Опухоли с невыявленным первичным очагом: современные подходы к лечению // Международный медицинский журнал. – 2006. – №3. – С. 118–120. (Особистий внесок: проведено порівняльний аналіз лікування у хворих з АЗП в групах з ІГХ – дослідженням і в контрольній групі. Проведено аналіз схем, модифікацій хіміо-, гормонотерапії, виживання хворих)

3. Дудниченко А.С., Хайдар Нажетт Х. Возможность иммуногистохимического метода в выявлении первичного очага метастазов опухоли неизвестной локализации // Проблеми медично науки та освіти. – 2006. – №4. – С. 45–47. (Особистий внесок: сформовано архів гістологічних і імуногістохімічних препаратів (парафінових блоків), проведена їх верифікація спільно з морфологом, створено імуногістохімічний алгоритм діагностики)

4. Хайдар Нажетт Х. Комплексная диагностика опухоли у больных с неизвестной первичной локализацией // Проблеми медично науки та освіти. – 2007. – №1. – С. 61–62.

АНОТАЦІЯ

Хайдар Н.Х. Комплексна діагностика пухлини у хворих з невідомою первинною локалізацією з застосуванням імуногістохімічного методу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.07 – онкологія. – Інститут онкології АМН України, Київ, 2007.

Робота присвячена питанню покращення клініко-морфологічної диференційної діагностики метастазів анонімної злоякісної пухлини у хворих та їх лікуванню. Використання імуногістохімічного методу в комплексній клініко-морфологічній діагностиці пухлин з невідомою первинною локалізацією у хворих з метою встановлення гістогенезу та органної приналежності низько- чи недиференційованої пухлини з застосуванням панелі з 25 моноклональних та поліклональних антитіл дає можливість в 97% випадків встановити органоприналежність метастазу. Виходячи з результатів імуногістохімічного дослідження, при поглибленому клініко-інструментальному обстеженні цих хворих вдається в 15,8% випадків виявити первинну пухлину, тоді як за відсутності проведення такого дослідження в жодному випадку первинна пухлина не була виявлена. Доведено, що при призначенні індивідуалізованого протипухлинного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія) у кожного хворого на основі імуногістохімічної верифікації підвищується термін виживання впродовж 2,5 років після встановлення діагнозу на 17% у порівнянні з хворими, яким була призначена стандартна хіміотерапія без проведення імуногістохімічного дослідження. На основі отриманих даних розроблено клініко-морфологічний алгоритм діагностики метастазів анонімної злоякісної пухлини, що передбачає використання імуногістохімічного дослідження як обов'язкового етапу в разі виявлення у хворого метастазу низько- чи недиференційованої анонімної злоякісної пухлини.

Ключові слова: метастази анонімної пухлини, імуногістохімічний метод, клініко-морфологічний діагностичний алгоритм.

АННОТАЦИЯ

Хайдар Н.Х. Комплексная диагностика опухоли у больных с неизвестной первичной локализацией с использованием иммуногистохимического метода. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – онкология. – Институт онкологии АМН Украины, Киев, 2007.

Работа посвящена вопросу улучшения клинико-морфологической дифференциальной диагностики метастазов анонимной злокачественой опухоли у больных и их лечению. В исследование были включены 181 больных, которым на основании клинических данных и морфологического исследования гистологических препаратов (гематоксилин-эозин) был установлен диагноз "метастаз низко- или недифференцированной злокачественной опухоли из невыявленного очага". Больные были разделены на 2 группы: основную (38 случаев) и контрольную (143 случая). Пациентам в основной группе дополнительно было назначено иммуногистохимическое исследование для определения гистогенеза и органопринадлежности опухоли. После проведения иммуногистохимического исследования были установлены следующие диагнозы: метастазы рака лёгкого – у 13 больных, метастазы беспигментной меланомы – у 8 больных, метастазы рака молочной железы – у 6 больных, метастазы рака желчного пузыря – у2 больных, метастазы рака поджелудочной железы – у 2 больных. По одному больному было выявлено с диагнозами: метастазы рака толстой кишки, метастазы недифференцированной опухоли, метастазы рака потовых желёз, метастазы рака почки, метастазы рака желудка, метастазы рака яичника, метастазы рака щитовидной железы. Таким образом, в 97% случаев иммуногистохимическое исследование помогло определить гистогенез и органопринадлежность опухоли.

После тщательного дообследования при помощи клинико-инструментальных методов у 6 больных их 38 (15,8%) была обнаружена первичная опухоль. Всем больным в основной группе была проведена химио-, гормонотерапия согласно результатам иммуногистохимического исследования. Больным в контрольной группе не проводилось ИГХ исследования, и химиотерапия была назначена по стандартной схеме.

Выживаемость больных в основной группе через 2,5 года после установления диагноза составила 63% (выжили 24 больных из 38), тогда как в контрольной группе выживаемость составила всего лишь 46% (выжили 67 больных из 143, р<0,01). На основании полученных результатов был создан клинико-морфологический алгоритм диагностики метастазов анонимной злокачественной опухоли. Согласно этому алгоритму, план обследования больного состоит из 4-х этапов: 1) верификация опухолевого процесса;2) оценка распространенности процесса; 3) иммуногистохимическое исследование; 4) поиск первичного очага опухоли. Использование иммуногистохимического метода в клинико-морфологическом алгоритме обследования больных с метастазами анонимной злокачественной опухоли позволило повысить выживаемость пациентов на 17% за счет назначения индивидуальной противоопухолевой терапии (химиотерапии, гормонотерапии).

Ключевые слова: метастазы анонимной опухоли, иммуногистохимический метод, клинико-морфологический диагностический алгоритм.

SUMMARY

Haidar N.H. Complex diagnostics of tumors with unknown primary site with immunohistochemical method. – Manuscript.

The dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences in specialіty 14.01.07 – oncology. – Institute of Oncology AMS of Ukraine, Kyiv, 2007.

The work is dedicated to the problem of improvement of clinical-and-morphological differential diagnostics of metastases of anonymous malignant tumors in patients and their treatment. Use of immunohistochemical method in complex clinical-and-morphological diagnostics of tumors of unknown primary site for defining of histogenesis and organ belonging of low- or non-differentiated tumor using a panel of 25 monoclonal and polyclonal antibodies allowed in 97% of cases determine organ belonging of metastases. Proceeding from findings of immunohistochemical examination in more detailed clinical-and-instrumental examination of these patients in 15,8% of cases it is possible to detect primary tumor while without such examination in one case the primary tumor was not revealed. It is proved that prescription of individualized anti-tumor treatment (chemotherapy, hormone therapy) in every patient based on immunohistochemical verification survival duration increases during 2,5 year after diagnosis by 17% as compared with the patients who received standard chemotherapy without immunohistochemical examination. On the basis of the obtained data clinical- and-morphological algorithm of diagnostics of anonymous malignancies that foresees use of immunohistochemical examination as obligatory stage in case of revealing of metastasis of low- or non-differentiated anonymous malignancy was developed.

Key words: metastases of anonymous tumor, immunohistochemical method, clinical- and-morphological diagnostic algorithm.


 
 

Цікаве

Загрузка...