WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комплексна діагностика пухлини у хворих з невідомою первинною локалізацією із застосуванням імуногістохімічного методу (автореферат) - Реферат

Комплексна діагностика пухлини у хворих з невідомою первинною локалізацією із застосуванням імуногістохімічного методу (автореферат) - Реферат

Особистий внесок здобувача. Ідея дисертаційного дослідження належить д.м.н., професору Дудніченко О.С. Пошукачем створена інформаційна комп'ютерна база даних хворих з метастазами з первинного невиявленого вогнища, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в Харківському обласному клінічному диспансері, Інституті медичної радіології ім. С.П. Григор'єва та в Київській міській онкологічній лікарні з 2004 по 2006 рр. На підставі особисто проведеного аналізу даних історій хвороби з урахуванням анамнестичних і клінічних даних, була сформована основна група хворих, яким додатково було проведено ІГХ дослідження зі встановленням гістогенезу і органної приналежності пухлини, а також контрольна група хворих, в плані обстеження яких ІГХ метод не використовувався. Після оцінки ефективності проведеного хірургічного і хіміотерапевтичного лікування, призначених на підставі результатів обстеження хворих основної та контрольної груп, автором узагальнені результати діагностики і лікування. Автором розроблений клініко-морфологічний діагностичний алгоритм для хворих з метастазами АЗП з обов'язковим включенням ІГХ дослідження. З боку здобувача не були використані ідеї інших авторів і результати їх досліджень. Самостійно підготовлені всі розділи дисертаційної роботи та матеріали публікацій.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційного дослідження доповідались на засіданні кафедри онкології і дитячої онкології ХМАПО (02.02.2007 р.), на засіданні Харківської медичної спілки онкологів (16.03.2007), на VIIІ конференції молодих онкологів з міжнародною участю "Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології" (26 – 27 квітня 2007 р.), засіданні Вченої ради Інституту онкології АМН України (8 червня 2007 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 4 роботи – журнальні статті в профільних наукових виданнях, що визначені ВАК України.

Структура дисертації. Дисертаційна робота викладена російською мовою на 129 сторінках (комп'ютерний набір) і складається з переліку умовних скорочень, вступу, розділу "Огляд літератури" з чотирма підрозділами, розділу "Матеріали і методи дослідження" з двома підрозділами, розділу "Результати власних досліджень" з чотирма підрозділами, розділу "Аналіз і узагальнення результатів дослідження", висновків, бібліографічного списку наукової літератури, який містить 157 джерел, включаючи 128 джерел далекого зарубіжжя. Дисертація містить 13 таблиць і 24 рисунки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи дослідження. Основу роботи складає ретроспективний аналіз історій хвороб, амбулаторних карток пацієнтів, даних комплексного клініко-морфологічного обстеження хворих, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в Харківському обласному клінічному диспансері, Інституті медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМН України і в Київській міській онкологічній лікарні в період з 2004 по 2006 рр.

В дисертацію включено 181 хворих віком від 40 до 70 років. Пацієнти були аналізовані за стандартною схемою, яка включала збір анамнезу, фізикальне обстеження, вивчення медичної документації (амбулаторна картка), клініко-лабораторні методи (загальний аналіз крові, сечі, аналіз калу на приховану кров, біохімічний аналіз крові, УЗД органів черевної порожнини, оглядова рентгенографія легенів, колоноскопія, мамографія і консультація гінеколога для жінок, консультація уролога для чоловіків), морфологічні методи (цитологічне і гістологічне дослідження). Далі пацієнти були розподілені на 2 групи: основну групу – 38 хворих (13 жінок і 25 чоловіків) і контрольну групу, до якої увійшли 143 пацієнти (56 жінок і 87 чоловіків). В основній групі додатково проведено ІГХ дослідження на відібраних парафінових блоках згідно стандартному протоколу LSAB+ (авідин-біотин-пероксидазний комплекс) методу (Эллиниди В.Н. и соавт., 2002). Панель МкАТ і ПкАТ складалась з 25 маркерів (CD 45, CКpan, CK 7, CK 8, CK 20, CK HMW, EGFR, PSA, PSAP, HCG, CEA, Synaptophysin, HMB-45, EMA, TTF-1, ER, PR, Thyroglobulin, S-100, Vimentin, Melan A, Mesothelin, р53, CD 15, СD 34) фірми "ДАКО" (Данія). В якості хромогену був застосований ДАБ (3,3′-діамінобензидин). Гістопрепарати дофарбовували гематоксиліном Мейєра. Після проведення діагностичних морфологічних заходів (гематоксилін-еозин, ІГХ дослідження) у основній групі хворим встановлювався остаточний діагноз з призначенням відповідного лікування. У контрольній групі пацієнти отримували лікування за стандартними схемами на підставі результатів гістологічного дослідження (гематоксилін-еозин).

Вивчення ефективності ІГХ методу в комплексному обстеженні хворих з діагнозом "метастази злоякісної анонімної пухлини" було проведене в два етапи. На першому етапі вивчалась якість виконання ІГХ дослідження. З цією метою було розраховано п'ять основних параметрів: точність, правильність, збіжність, відтворюваність і надійність даного методу (Власов В.В, 1988; Гублер Е.В. и соавт., 1973; Флетчер Р.Р. и соавт., 1998). На другому етапі була проведена оцінка ефективності ІГХ аналізу за трьома критеріями: чутливість, специфічність і прогностичність. Чутливість діагностичного методу є часткою від ділення числа істинно-позитивних результатів (А) на число хворих (Ѕ) або суму істинно-позитивних результатів і псевдонегативних результатів (А+С). Специфічність визначалась шляхом ділення істинно-негативних результатів (D) на число здорових осіб або на суму псевдопозитивних і істинно-негативних результатів (В+D). Прогностичність позитивного результату (PVP) визначається як частота його збігу із захворюванням: PVP = PS/P100,0%; деЅ – група хворих, РЅ – істинно-позитивний результат. Прогностичність негативного результату, тобто частота його збігу з відсутністю захворювання: PVN = NH/Н100,0%; де в групі здорових (Н) – істинно-негативний результат (NН).

Статистична обробка результатів дослідження проведена з урахуванням критерію Фішера, t-критерію Ст'юдента, з визначенням помилки середнього. Порівняльна оцінка отриманих значень визначена в межах 95% інтервалу (Лапач С.Н. и соавт., 2000). Для статистичної обробки показників використаний пакет програм Excel 2003. Фотографування мікропрепаратів проведене на мікроскопі Axioscop-40 фірми "Carl Zeiss" за допомогою фотоапарата Canon PowerShot A550.

Результати досліджень та їх обговорення. Клініко-морфологічний аналіз пацієнтів з метастазами АЗП, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в Харківському обласному клінічному диспансері, Інституті медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМН України і в Київській міській онкологічній лікарні, показав, що часто на підставі проведеного гістологічного дослідження (гематоксилін-еозин) при низькодиференційованих і недиференційованих пухлинах не тільки неможливо встановити, але навіть і припустити конкретну локалізацію первинної пухлини. Такі труднощі в призначенні адекватного лікування (хіміотерапія, променева терапія, гормонотерапія), а у ряді випадків – неадекватне лікування, призводить до прогресування пухлинного процесу і смерті хворого. У зв'язку з цим необхідним є додаткове проведення ІГХ дослідження разом із стандартним гістологічним (гематоксилін-еозин).

За результатами ІГХ аналізу в основній групі (38 хворих) були встановлені наступні діагнози: метастази раку легень – у 13 хворих, метастази безпігментної меланоми – у 8 хворих, метастази раку молочної залози – у 6 хворих, метастази раку жовчного міхура – у 2 хворих, метастази раку підшлункової залози – у 2 хворих. По одному хворому було виявлено з діагнозами: метастази раку товстої кишки, метастази недиференційованої пухлини, метастази раку потових залоз, метастази раку нирки, метастази раку шлунку, метастази раку яєчника, метастази раку щитовидної залози. Були проаналізовані результати ІГХ дослідження (імунофенотип пухлини) всіх хворих і розподілені по нозологічних формах.

При виборі панелі МкАТ і ПкАТ враховувалася локалізація метастазу і найбільш вірогідна локалізація первинного вогнища. Це дозволило зменшити число використовуваних маркерів до найбільш необхідного і виправданого.


 
 

Цікаве

Загрузка...