WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив рольових очікувань подружжя на характер сімейного спілкування (автореферат) - Реферат

Вплив рольових очікувань подружжя на характер сімейного спілкування (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ АПН УКРАЇНИ

ХЛОПОНІНА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА

УДК 159.922.27(048)

Вплив рольових очікувань подружжя на характер сімейного спілкування

Спеціальність

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Науковий керівник:

кандидат філософських наук, доцент

Ануфрієва Наталія Михайлівна, доцент

кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти:

доктор психологічних наук, професор

Семиченко Валентина Анатоліївна, проректор з наукової роботи Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти

кандидат філософських наук

Лавриненко Наталія Василівна, старший науковий співробітник відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України

Провідна установа

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

АПН України, лабораторія соціальної психології, м. Київ

Захист відбудеться 14 червня 2007 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.457.01 в Інституті соціальної та політичної психології АПН України за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 15

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту соціальної та політичної психології АПН України за адресою м. Київ, вул. Андріївська 15

Автореферат розісланий 12 травня 2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Жадан І. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сім'я є необхідним елементом соціальної структури людського суспільства, важливим інститутом соціалізації особистості. Негативні тенденції розвитку сучасної сім'ї (збільшення кількості розлучень за психологічними мотивами, зменшення народжуваності, рольове первантаження молодого подружжя та ін.) викликають занепокоєння фахівців різних галузей науки, а також актуалізують практичні соціально-психологічні дослідження закономірностей функціонування сучасної сім'ї, ефективних форм і методів психологічної допомоги сучасному подружжю.

Сім'я є об'єктом ретельного наукового аналізу дослідників з різних психологічних галузей. Особлива увага сучасних досліджень приділяється родині як етіологічному й патогенетичному чинникові неврозів, психосоматичних і сексуальних розладів (Е.Г.Ейдеміллер, Г.С.Кочарян, О.С.Кочарян, В.В.Столін, І.А.Семьонкіна, В.В.Юстицкіс). Дослідження психологічної готовності сучасної молоді до шлюбних стосунків, особливостей статеворольової диференціації в умовах сучасної сім'ї, причин і механізмів порушень функцій сім'ї, загальних тенденцій розвитку української сім'ї є важливою основою для розширення психодіагностичних і психокорекційних методів сімейного консультування й психотерапії (М.І.Алексєєва, О.Ф.Бондаренко, Т.В.Буленко, Л.Ф.Бурлачук, Т.В.Говорун, Т.А.Демидова, А.А.Денисенко, Л.В.Долинська, О.Б.Кізь, О.М.Кікінеджі, З.Г.Кісарчук, О.Я.Кляпець, С.Д.Максименко, М.І.Мушкевич, Т.М.Титаренко).

Але поруч із проблемою психологічної корекції сімейних стосунків не менш актуальною постає проблема профілактики дисгармоній сімейного спілкування, виникнення та деструктивного розвитку сімейних конфліктів. Адже відомо, що можливих порушень легше запобігти, ніж їх усунути. Саме в контексті профілактики сімейних конфліктів спрямовано дослідження рольових очікувань (експектацій) як важливого регулюючого компоненту міжособистісного спілкування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до планів наукової роботи кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках комплексної наукової програми "Інноваційна поведінка молоді в період становлення Української держави" (номер держреєстрації 0198U000061).

Об'єкт дослідження – рольові очікування подружжя.

Предмет дослідження – особливості впливу рольових очікувань подружжя на характер сімейного спілкування.

Мета дослідження – визначити особливості впливу рольових очікувань подружжя, як складової сімейно-рольової взаємодії, на характер сімейного спілкування шлюбних партнерів.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що рольові очікування подружжя як компонент сімейно-рольової взаємодії істотно впливають на конфліктогенність сімейного спілкування та загальну задоволеність шлюбними стосунками подружжя.

Досягнення мети дисертаційного дослідження здійснювалось послідовним вирішенням таких завдань:

  1. Визначення поняття рольових очікувань в структурі міжособистісної взаємодії.

  2. Визначення рольових очікувань подружжя як компоненту сімейно-рольової взаємодії, з'ясування особливостей подружніх рольових очікувань, що обумовлюють конфліктогенність сімейного спілкування.

  3. Розробка програми емпіричного дослідження рольових очікувань подружжя як складової сімейно-рольової взаємодії.

  4. З'ясування особливостей впливу рольових очікувань подружжя, як складової сімейно-рольової взаємодії, на характер сімейного спілкування і задоволеність сімейними стосунками.

Методологічна та теоретична основадослідження: рольові теорії особистості, в яких підкреслюється концептуальна роль взаємодії у формуванні соціально-психологічних явищ (Г.Блумер, Е.Гофман, Дж.Г.Мід, Р.Лінтон,), психологія конвенціональності (Т.Шибутані); концепції статево-рольової соціалізації (Т.В.Говорун, О.Кікінеджі, Т.М.Титаренко), рольової соціалізації особистості (П.П.Горностай); концепція психології сімейних відносин (Т.В.Андрєєва, Л.Я.Гозман, С.І.Голод, В.М.Дружинін, С.В.Ковальов, М.М.Обозов); сучасні теорії системної сімейної психотерапії (Н.Аккерман, С. Кратохвіл, В.В.Столін, Ч. Фішман, Д.Фрімен, Е.Г.Ейдеміллер, В.В.Юстіцкіс).

Методи дослідження. Для реалізації завдань дослідження використовувався комплекс методів: теоретичних, емпіричних (застосування класичних опитувальників, методів суб'єктивного шкалювання), методів математичної обробки даних (кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, використання t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок).

Наукова новизна дослідження полягає у застосуванні комплексного підходу до дослідження рольових очікувань подружжя, узгодженості сімейних цінностей, рольової адекватності подружжя, рівня конфліктності в різних сферах сімейно-рольової взаємодії. Встановлено взаємозв'язок значущості для шлюбних партнерів різних сфер сімейних цінностей, взаємозв'язок узгодженості сімейних цінностей у різних сферах сімейно-рольової взаємодії. Встановлено взаємозв'язок оцінок подружжя рівня конфліктності в різних сферах сімейно-рольової взаємодії за принципом кругової каузальності, вплив рівня конфліктності в сферах сімейно-рольової взаємодії на показники сімейного благополуччя, задоволеність шлюбними стосунками.

Теоретичне значення отриманих результатів. Теоретичне обґрунтування поняття "рольові очікування" стосовно сімейно-рольової взаємодії подружжя, з'ясування особливостей впливу узгодженості рольових очікувань подружжя на характер сімейного спілкування і задоволеність шлюбом.

Практичне значення отриманих результатів. Для практики психологічної допомоги сім'ї мають значення результати дослідження складових сімейно-рольової взаємодії (рольові очікування, узгодженість сімейних цінностей, рольова адекватність подружжя), їх зв'язок із показниками сімейного благополуччя. Виявлені закономірності щодо узгодженості функціонально-рольової структури сім'ї, спрямованості на шлюбного партнера можуть бути використані в психодіагностичній, психопрофілактичній та психокорекційній роботі з конфліктними сім'ями.

Надійність і вірогідність одержаних результатів забезпечувалися вибором методів, що відповідали меті і завданням дослідження; проведенням емпіричного дослідження на репрезентативній вибірці; коректним використанням методів статистичної обробки отриманих даних.

Упровадження результатів дисертації. Результати проведених досліджень упроваджено в практику сімейного консультування кабінету психотерапії і психокорекції лабораторії "Діагностики і корекції психофізичного розвитку дітей і дорослих" кафедри дефектології і психокорекції і психологічної служби Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.


 
 

Цікаве

Загрузка...