WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Попередження та лікування уповільненої консолідації переломів кісток гомілки (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Попередження та лікування уповільненої консолідації переломів кісток гомілки (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Особистий внесок дисертанта: огляд сучасної літератури, аналіз отриманих результатів, формулювання висновків, підготовка статті до друку.

  1. Левицкий А.П., Венгер В.Ф., Халед М.А. Абу Захра. Зависимость экскреции кальция с мочой от минеральной плотности кости // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. – 2006. – № 1 (45). – С. 28-29.

Особистий внесок дисертанта: огляд сучасної літератури, збирання клінічного матеріалу, аналіз отриманих результатів, формулювання висновків, підготовка статті до друку.

  1. Халед Абу Захра. Лечение переломов костей голени с использованием биологической добавки "Остеовит" // Одесский медицинский журнал. – 2006. – № 2 (94). – С. 77-80.

Анотація

Халед Мохаммад Ахмад Абу Захра. Попередження та лікування уповільненої консолідації переломів кісток гомілки (клініко-експериментальне дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія – Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України", Харків, 2007.

Експериментальне дослідження було проведено на 78 щурах з різними моделями остеопорозу, встановлено, що недостатня метаболічна активність кісткової тканини призводить до збільшення у плазмі концентрації кальцію, який екскрегується з сечею. Включення в харчовий раціон комплексу препаратів кальцію, вітамінів та вітаміноподібних речовин (ізофлавонів) зменшує екскрецію кальцію з сечею та зберегає щільність кісткової тканини.

Вивчені результати лікування 284 пацієнтів з переломами кісток гомілки, з яких 180 лікували з використанням раннього дозованого навантаження ушкодженої кінцівки та комплексу препаратів кальцію, вітамінів та вітаміноподібних речовин (референтна група). Пацієнтів обох груп лікували методом накісткового стабільно-функціонального остеосинтезу пластиною АО.

Проведені біохімічні дослідження стану кальцієвого та білкового обмінів у осіб із уповільненою консолідацією переломів гомілки показали, що при цій патології збільшується екскреція кальцію з сечею, значно зростає загальна протеолітична активність та знижується концентрація білка у сироватці крові. Вживання "Остеовіту" суттєво покращує білковий та мінеральний метаболізм та прискорює процес регенерації кісткової тканини.

Середня тривалість перебування у стаціонарі хворих референтної групи зменшилася з 25,2 до 20,4 ліжко-днів або на 23,5%.

У контрольній групі майже в 3 рази частіше, ніж в основній, зареєстровані незадовільні результати лікування – 10,6% проти 3,8%, порушення репаративного остеогенезу і/або запальні ускладнення зустрічалися майже в 2 рази частіше, ніж у референтній (24,4% проти 12,5%).

Ключові слова: переломи кісток гомілки, репаративний остеогенез, стабільно-функціональний остеосинтез, рання функціональна терапія.

Аннотация

Халед Мохаммад Ахмад Абу Захра. Предупреждение и лечение замедленной консолидации переломов костей голени (клинико-экспериментальное исследование). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.21 – травматология и ортопедия – Государственное учреждение "Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И.Ситенко Академии медицинских наук Украины", Харьков, 2007.

Диссертация посвящена изучению особенностей кальциевого и белкового обмена при экспериментальном остеопорозе и у пострадавших с диафизарными переломами голени, которых лечили накостным металлоостеосинтезом, прогнозированию и профилактике замедленного сращения

Экспериментальное исследование было проведено на 78 крысах с разными моделями остеопороза. Установлено, что недостаточная метаболическая активность костной ткани приводит к увеличению в плазме концентрации ионизированного кальция, который экскретируется с мочой. При остеопорозе экскретируется в 4 раза больше кальция, чем при нормальном структурно-функциональном состоянии костной ткани. Включение в рацион питания комплекса препаратов кальция, витаминов и витаминоподобных веществ (изофлавонов) существенно уменьшает экскрецию кальция.

Изучены результаты лечения 284 пациентов с переломами костей голени, из которых 180 лечили с использованием ранней дозированной нагрузки поврежденной конечности и комплекса препаратов кальция, витаминов и витаминоподобных веществ (референтная группа). Пациентов обеих групп лечили методом накостного стабильно-функционального остеосинтеза пластиной АО.

Лечение пациентов основной группы проводили с учетом факторов риска нарушения репаративного остеогенеза и дополняли ранней функциональной терапией, включающей контролируемую дозированную нагрузку, а также магнитотерапией, ультрафилетовым облучением и назначением биологически активной добавки „Остеовит", способствующей нормализации минерального и белкового обмена.

Средняя продолжительность пребывания в стационаре больных референтной группы уменьшилась с 25,2 до 20,4 койко-дня, или на 23,5%.

Процент хороших результатов в контрольной группе был 56,7 против 65,4% в референтной. В этой же группе почти в 3 раза чаще, чем в основной, зарегистрированы неудовлетворительные исходы лечения – 10,6% против 3,8%.

Важное влияние на исход лечения обеих анализируемых групп оказали факторы риска нарушения репаративного остеогенеза, особенно сочетание двух и более факторов, исходное нарушение структурно-функционального состояния костной ткани, особенно остеопороз, и тяжесть перелома – тип В3 или С по классификации АО.

В контрольной группе нарушение репаративного остеогенеза и/или воспалительные осложнения встречались почти в 2 раза чаще, чем в референтной (24,4% против 12,5%).

Проведенные биохимические исследования состояния кальциевого и белкового обменов у лиц с замедленной консолидацией переломов голени показали, что при этой патологии увеличивается экскреция кальция с мочой, значительно возрастает общая протеолитическая активность и снижается концентрация белка в сыворотке крови. Применение остеовита существенно улучшает вышеуказанные биохимические показатели и ускоряет процесс регенерации костной ткани.

Сравнительный анализ результатов лечения и осложнений у пациентов с переломами костей голени показывает, что дополнение стабильно-функционального остеосинтеза ранним назначением ЛФК и дозированной нагрузки, физических и медикаментозных лечебных факторов положительно влияет на репаративные процессы, частично нивелирует отрицательное влияние вышеназванных факторов риска нарушения репаративного остеогенеза, предупреждает осложнения и обеспечивает более благоприятные результаты.

Ключевые слова: переломы костей голени, репаративный остеогенез, стабильно-функциональный остеосинтез, ранняя функциональная терапия.

summary

Khaled Mohammad Ahmad Abu Zahra. Prevention and treatment of delayed consolidation of legs bones fractures (clinical and experimental study). – Manuscript

This is on presentation for a Candidate of Medical Sciences on speciality 14.01.21 – Traumatology and Orthopaedics – Sitenka Institute of Spine and Joints Pathology of Ukraine Academi of Medical Sciences Kharkov, 2007.

The experimental examination has been performed on 78 rats with various models of osteoporosis. The experimental study has revealed that insufficient metabolic activity of bone tissue leads to the enlargement of ionized calcium concentration in plasma which is excreted with urine. The osteotropic preparations reduce significantly calcium excretion and keep the stiffness of bone tissue.

The method and results of 284 patients' treatment with the crus bones fractures were studied, 180 patients were treated by early functional therapy and the complex of calcium, vitamins and vitamins-like substances (the reference group). The patients of both groups were treated with the method of external stable functional fixation by AO plate.

The clinical-biologic examinations of the state of calcium and protein exchange in persons with delayed consolidation of legs fractures performed by us have shown that with the pathology calcium excretion with urine increases, the common proteolytic activity increases significantly and protein concentration in the blood serum decreases. The Osteovit use ameliorates significantly the above biochemical indices and accelerates the process of the bone tissue regeneration.

The average duration of stay at the hospital patients of the reference group decreased from 25,2 to 20,4 bed-days or 23,5%.

Unsatisfactory treatment outcomes were registered three times more in the control group than in the principal one. The reparative osteogenesis change and/or inflammatory complications were met almost 2 times more in the control group than in the reference one (24,4% versus 12,5%).

Key words: legs bones fractures, reparative osteogenesis, stable functional osteosynthesis, early functional therapy.


 
 

Цікаве

Загрузка...