WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Закономірності морфофункціональної організації травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій (автореферат) - Реферат

Закономірності морфофункціональної організації травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій (автореферат) - Реферат

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧЕНКО Людмила Павлівна

УДК 591.4 + 591.132:598.2

Закономірності морфофункціональної організації травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій

03.00.08 – зоологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

Дніпропетровськ – 2007

Дисертація є рукописом.

Дисертаційна робота виконана на кафедрі зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор

Ковтун Михайло Фотійович,

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України,

завідувач відділу еволюційної морфології

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор,

член-кореспондент НАН України

Ємельянов Ігор Георгійович,

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена

НАН України, завідувач відділу

популяційної екології та біогеографії;

доктор біологічних наук, професор

Серебряков Валентин Валентинович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри зоології;

доктор біологічних наук, професор

Кошелєв Олександр Іванович,

Мелітопольський державний педагогічний

університет, завідувач кафедри зоології.

Провідна установа: Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України (м. Київ).

Захист відбудеться "30" травня 2007 року о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук у Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, біолого-екологічний факультет, ауд. 611.

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13.

Автореферат розісланий "25" квітня 2007 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат біологічних наук, доцент А.О. Дубина

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За чисельністю і видовим різноманіттям представники класу Aves у підтипі Vertebrata домінують практично в усіх екосистемах суші. Цьому сприяли як особливості локомоції (політ), так і кормова поведінка, яка останнім часом усе частіше розглядається як важливий показник екологічної ніші виду.

У зв'язку з відкритим способом життя, особливостями розмноження і живлення птахи були й залишаються доступними об'єктами для різних етологічних, ембріологічних, анатомо-гістологічних, екологічних, еволюційно-морфологічних досліджень. Незважаючи на те, що багато напрямків у сучасній орнітології інтенсивно розвиваються, власне еволюційні проблеми класу птахів вивчені неповно. Актуальність теми обумовлена відсутністю комплексних досліджень і недостатньою глибиною та кількістю фактичного матеріалу з морфофункціональної організації травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій. Не досліджувалися і не обговорювалися питаннящодо морфофункціональної організації травної системи птахів у зв'язку з пристосованістю до польоту; особливості анатомо-гістологічної будовитравної системи та залежність її від трофічної спеціалізації; особливості, які забезпечують птахам можливість широких трофічних зв'язків в екосистемах, сезонну, міграційну та ситуативну зміну кормових об'єктів; не порушувалися також питання впливу кормодобувного стереотипу на будову травної системи птахів і яке значення травна система має в підтримці високого рівня метаболізму; не аналізувалися корелятивні зв'язки, які існують між морфологічними структурами стінки травного тракту птахів, екологією, активністю травних ферментів та інтенсивністю травлення у птахів.

Це і стало мотивацією для постановки мети і завдань дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася на природничому факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди в складі проблеми "Тваринний світ: вивчення і раціональне використання" відповідно до теми "Закономірності розвитку й адаптивних перебудов органів в онтогенезі й філогенезі хребетних" (шифр 2.3.4.1.20). Тема дисертаційної роботи затверджена вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол № 4 від 31 жовтня 1997 року).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи булоз'ясувати загальні закономірності морфофункціональної організації травної системи представників різних трофічних спеціалізацій класу Aves в аспекті пристосування до польоту, типу живлення й кормодобувного стереотипу.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

  • дослідити в порівняльному аспекті анатомічну та гістологічну будови травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій;

  • визначити захисні структури травного тракту птахів різних трофічних груп;

  • визначити активність ферментів травних залоз у птахів різних трофічних спеціалізацій;

  • дослідити становлення й розвиток ферментативного апарату в ембріогенезі й ранньому постнатальному періоді онтогенезу в птахів з різним типом розвитку (нагніздні, напіввиводкові, виводкові);

  • проаналізувати загальні закономірності будови травної системи і становлення типів живлення у представників класу Aves;

  • виділити ознаки в організації травної системи, які можна трактувати як такі, що пов'язані з пристосуванням до польоту;

  • створити цілісне уявлення про морфофункціональну організацію травної системи представників класу Aves і її становлення.

Об'єкт дослідження – представники класу Aves різних таксономічних і трофічних груп.

Предмет дослідження – морфофункціональні особливості організації травної системи.

Методи дослідження – анатомічні, макро-мікроскопічні, морфометричні, гістологічні, гістохімічні, біохімічні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше проведено комплексні дослідження і порівняльний анатомо-гістологічний, гістохімічний, біохімічний аналіз травної системи диких видів птахів різних трофічних спеціалізацій. Установлено загальні закономірності морфофункціональної організації травної системи у зв'язку з адаптаціями до польоту і виявлено компенсаторні фактори і механізми, які забезпечують високий рівень метаболізму при укороченому та морфологічно і функціонально слабко диференційованому кишечнику. Виявлено зв'язок будови травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій з особливостями трофіки і кормодобувним стереотипом.

Уперше проведено комплексні дослідження з вивчення лімфоїдних утворень травного тракту диких птахів як структур "регіонального" імунного захисту й ступінь їх розвитку. Доведено, що рівень розвитку інтрамуральних лімфоїдних утворень корелює з типом живлення й способом добування корму.

Досліджено і встановлено асинхронність у формуванні ферментативного апарату; динаміку й активність травних ферментів у пренатальному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу в птахів з різним типом розвитку (нагніздні, напіввиводкові, виводкові). Вивчено активність травних ферментів підшлункової залози й печінки у представників різних трофічних груп класу птахів. Показано, що для птахів, незалежно від типу живлення, характерна висока активність травних ферментів і відсутність вузької спеціалізації в їх наборі.

Запропоновано й обґрунтовано дві головні стратегії травлення у птахів з крайніми трофічними спеціалізаціями (м'ясоїдні, рослиноїдні), які обумовлені особливостями морфофункціональної організації травної системи птахів.

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження істотно поглиблюють і узагальнюють знанняпро морфофункціональну організацію травної системи птахів, динаміку активності ферментів у пренатальному і постнатальному періодах онтогенезу, активність їх у птахів різних трофічних спеціалізацій; топографію, структуру, роль і значення лімфоїдних структур травного тракту птахів.

Обґрунтовано положення про відносну універсальність будови травного тракту птахів без ознак вузької спеціалізації, лабільність травних ферментів та їх високу активність. На основі цих положень сформульовано гіпотезу про високу адаптивну та еволюційну пластичність і широкі трофічні зв'язки в екосистемах у представників класу Aves; потенційну поліфагію в більшості представників класу; оптимістичний прогноз щодо виживання більшості видів птахів в урбанізованих і трансформованих ландшафтах.

Узагальнено дані щодо процесу травлення у птахів, які слугували підґрунтям для формулювання положення про дві головні стратегії травлення у птахів з крайніми трофічними спеціалізаціями: вони пов'язані з наявністю чи відсутністю симбіотичного травлення, активністю ферментів підшлункової залози та механізмами пролонгації дії травних ферментів.

Теоретично обґрунтовано роль найважливіших груп чинників, пов'язаних з особливостями локомоції, трофікою та кормодобувним стереотипом, які впливали на становлення морфофункціональної організації травної системи птахів.


 
 

Цікаве

Загрузка...