WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту (автореферат) - Реферат

Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту (автореферат) - Реферат

Список опублікованих праць за темою дисертації:

  1. Хлєбцевич К.В. Мотивація навчально-фізкультурної і спортивної діяльності дітей, позбавлених батьківського піклування // ІХ Міжнародний науковий конгрес "Олімпійський спорт і спорт для всіх" 20-23 вересня 2005 р. – Видавництво НУФВСУ "Олімпійська література", 2005. – С. 209.

  2. Хлєбцевич К.В. Вплив фізичного виховання на стан здоров'я дітей-сиріт // Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали ІІ електронної наукової конференції (18 травня 2006 р.). – Харків: Харківський національний пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди, 2006. – С. 43-44.

  3. Хлєбцевич К.В., Мулик В.В. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей-сиріт засобами фізичної культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип. 35. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – №35. – С. 462-466.

  4. Хлєбцевич К.В. Основи формування особистості дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту // ІІ международная электронная конференция "Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях", 6 июня 2006 года. Сборник статей под ред. проф. Ермакова С.С. – Харьков-Белгород-Красноярск, 2006. – С. 93-95.

  5. Хлєбцевич К.В. Рівень розвитку фізичних якостей вихованців спеціальних закладів для дітей-сиріт // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Вип. 9, 2006. – С. 22-24.

  6. Хлєбцевич К.В., Мулик В.В. Вікові зміни фізичних якостей дітей, які виховуються в сім'ях і дітей-сиріт у підлітковому та юнацькому віці // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Вип. 10, 2006. – С. 8-12.

  7. Хлєбцевич К.В. Вплив спортивних ігор та одноборств на формування психологічних якостей студентів-сиріт // ІІІ международная электронная конференция "Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях", 6 февраля 2007 года. Сборник статей под ред. проф. Ермакова С.С. – Харьков-Запорожье-Белгород-Красноярск, 2006. – С. 123-126.

  8. Хлєбцевич К.В. Вплив занять спортивними іграми на корекцію процесу соціальної адаптації дітей-сиріт // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – №1. – С. 151-154.

  9. Хлєбцевич К.В. Мотивація спортивної діяльності дітей-сиріт // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – №3. – С. 157-160.

Анотації

Хлєбцевич Катерина Віталіївна. Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Харківська державна академія фізичної культури, Харків, 2007.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню морфо-функціональним особливостям, розвитку рухових якостей та психологічним особливостям дітей-сиріт у порівнянні з дітьми з сімей, віком 12-13 та 15-16 років, а також їх змін протягом чотирьох років з використанням занять фізичною культурою. Виявлено вплив занять фізичними вправами та окремими видами спорту на формування специфічних психологічних якостей дітей і підлітків-сиріт.

На основі проведених досліджень розроблено і впроваджено в практичну діяльність методичні рекомендації щодо індивідуального використання занять фізичними вправами та різними видами спорту дітей-сиріт з метою їх соціальної адаптації.

Ключові слова: діти-сироти, фізичні вправи, види спорту, соціальна адаптація, психологічні та рухові якості.

Хлебцевич Екатерина Витальевна. Социальная адаптация детей-сирот средствами физического воспитания и спорта. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 – физическая культура, физическое воспитание различных групп населения – Харьковская государственная академия физической культуры, Харьков, 2007.

Диссертация посвящена обоснованию использования средств физического воспитания и спорта для социальной адаптации детей-сирот. Сравнительный анализ психологических качеств у детей-сирот и детей из семей выявил существенное их различие в социальной компетентности, хотя уровень самостоятельности у детей-сирот выше, чем у обычных школьников. Дети-сироты имеют значительно меньший интерес к социальной жизни, хуже относятся к себе, к своим обязанностям, конфликтны, ниже оценивают себя и воспринимают друзей. При этом причины своих проблем они не ищут в себе, а объясняют их внешними факторами, которые не зависят от них. С возрастом у детей-сирот углубляются негативные процессы психики, которые препятствуют социальной адаптации и требуют использования эффективных средств их коррекции, главными из которых могут быть активные занятия физическими упражнениями и различными видами спорта.

Социологические исследования, касающиеся мотивации занятий спортом детей-сирот, позволили сделать нам следующие выводы: занятия детей и подростков, воспитывающихся в интернатах, в значительной степени должны базироваться на формировании мотивации, которая бы обеспечивала более эффективную индивидуальную социальную адаптацию; мотивация занятий спортом должна носить многоуровневый характер (от последующих перспектив в спорте высших достижений до ближайших целей и задач, которые по силам для реализации в данный момент). Большая мотивационная заинтересованность выявлена в занятиях футболом, спортивными играми, легкой атлетикой, боксом, борьбой и различными видами оздоровительной гимнастики. Дети и подростки-сироты имеют разную мотивацию: младшие главным считают эмоциональное удовлетворение от занятий и потребность в похвале, в то время как старшие больше всего выделяют социально-эмоциональный мотив и эстетическое удовлетворение от занятий.

Проведенные нами исследования по определению воздействия различных видов спорта на коррекцию и становление психологических качеств детей-сирот дали положительный эффект.

Так, спортивные игры (футбол, баскетбол) за первый год занятий улучшают "восприятие других" и уменьшают "уход от решения проблем". После четырех лет занятий, кроме представленных качеств улучшаются "эмоциональный комфорт", "восприятие себя" и уменьшается "конфликт с другими". Единоборства (бокс, борьба) позволяют улучшить "восприятие себя" и ослабить желание "ухода от решения проблем" в течении года занятий, после четырех лет занятий также снижаются показатели "конфликта с другими", "внешний локус контроля", "эмоциональный дискомфорт". Циклические виды спорта (лыжные гонки, беговые виды легкой атлетики) после одного года занятий положительно формируют качества "принятия себя" и "уход от решения проблем", а после четырех лет занятий добавляется снижение показателей "конфликта с другими", "внутренний локус контроля "фликта с другимия снижение показателей "ва " также снижаются показатели "ельный эффект.нятия физическими упражнениями и разл" и "эмоционального дискомфорта".

В результате проведенных исследований разработаны практические рекомендации, которые нашли применение в общеобразовательной школе-интернате І-ІІІ степеней для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы с. Кочеток, общеобразовательной школе-интернате І степени для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, №4 м. Харькова, Харьковском областном высшем училище физической культуры и спорта и Харьковской государственной академии физической культуры.

Ключевые слова: дети-сироты, виды спорта, социальная адаптация, психологические и двигательные качества.

Khlebcevych Katherine Vitaliyevna. Social adaptation of children-orphans with the help of physical education and sport. – Manuscript.

The dissertation on conferring the degree of Candidate of sciences on physical education and sport on the specialty 24.00.02 – Physical culture, physical education of different groups of population. – Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv, 2007.

The thesis is devoted to the investigation of morpho-functional peculiarities, development of motor qualities and psychological peculiarities of children-orphans against children living in families aged 12-13 and 15-16 as well as their changes for four years with the help of physical training hours and different kinds of sports on formation of specific psychological qualities of children and teenagers-orphans was brought to light.

Methodical recommendation on individual application of physical training hours as well as different kinds of sports by children-orphans with the aim of their adaptation were worked out and put into practice on the basis of investigations carried out.

Keywords: children-orphans, physical exercises, types of sport, social adaptation, psychological and motive qualities.


 
 

Цікаве

Загрузка...