WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту (автореферат) - Реферат

Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту (автореферат) - Реферат

Особистий внесок здобувача полягає у постановці проблематики, визначенні мети, завдань досліджень, а також методичних підходів для їх вирішення. Автор безпосередньо брав участь у проведенні занять і досліджень, статистичній обробці, теоретичному обґрунтуванні й інтерпретації отриманих даних.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи викладені та обговорені на засіданнях кафедр теорії та методики фізичного виховання, педагогіки та психології, зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківської державної академії фізичної культури. Результати дослідження були опубліковані в науково-методичних збірниках, збірках конгресів та конференцій, а також у доповідях на Міжнародній науковій конференції "Фізична культура, спорт та здоров'я" (м. Харків, 2003, 2004, 2005, 2006).

Публікації. Здобувачем опубліковано за темою дисертації 9 робіт, з яких 5 статей у виданнях, затверджених ВАК України, 4 статті і тези в збірниках наукових праць.

Структура й обсяг дисертаційної роботи. Робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків і актів впровадження. Викладена на 232 сторінках тексту, ілюстрована 50 таблицями і 9 малюнками. У бібліографії приведено 319 джерел, з них 24 іноземних публікацій.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено мету і завдання дослідження, представлено наукову новизну та практичне значення роботи, особистий внесок здобувача, окреслено сферу апробації та впровадження результатів наукових досліджень.

У першому розділі "Проблема соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні" зроблено теоретичний аналіз та узагальнення наукових праць за проблемою дослідження. Розглянуто питання щодо соціальної політики держави по відношенню до дітей-сиріт та системи навчально-виховних закладів, в яких вони виховуються, проблеми ефективності їх функціонування. Висвітлені соціально-психологічні особливості вихованців шкіл-інтернатів та їх постінтернатної адаптації, а також сутність корекційного виховання дітей-сиріт. Розкрито вплив занять фізичними вправами на формування якостей особистості дітей та соціально-психологічні особливості спортивної діяльності. Проаналізовано мотиваційну сферу ставлення юнаків та дівчат до фізкультурної і спортивної діяльності.

Розглянуті в літературі питання в основному стосуються дітей, що виховують у сім'ях, тому є актуальним виявлення впливу різних видів занять фізичною культурою і спортом на становлення якостей особистості дітей-сиріт, що дозволить цілеспрямовано впливати на їх формування і корекцію та соціальну адаптацію.

У другому розділі "Методи та організація досліджень" обґрунтовано використання комплексу методів і описана організація дослідження.

У законодавчих актах окрім терміну "діти-сироти", використовуються поняття "діти, які залишилися без піклування батьків" та "діти, позбавлені батьківського піклування". На наш погляд, ці терміни поглинаються найщирішим за змістом поняттям "діти-сироти". Тому воно нами використовується для всіх перелічених категорій дітей.

Дослідження проводилося поетапно протягом 2002-2006 рр.

На першому етапі (2002 р.) відбувалося формулювання об'єкта, предмета, цілей і завдань досліджень. Вивчався стан питання щодо методики занять з фізичного виховання і спорту дітей-сиріт за даними літературних джерел і практичного досвіду вихователів, викладачів фізичної культури та тренерів. Це дало змогу теоретично обґрунтувати систему соціалізації дітей-сиріт, які виховуються в спеціалізованих закладах.

На другому етапі (2002-2003 рр.) досліджувався рівень фізичного розвитку, соціально-психологічного стану і фізичної підготовленості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 12-13 та 15-16 років, що виховуються у спеціалізованих закладах у порівнянні з однолітками із загальноосвітніх шкіл. Були виявлені особливості формування якостей особистості дітей-сиріт під впливом занять фізичною культурою.

Для визначення впливу занять фізичною культурою і спортом на становлення особистості дітей-сиріт ми запропонували такий алгоритм побудови індивідуальної програми фізичного виховання в системі спеціальної освіти: визначити чіткі цілі та завдання з урахуванням вікових і психологічних можливостей дітей; створити умови для соціальної адаптації, які будуть сприяти розвитку комунікативних якостей особистості; провести діагностику рівня фізичного розвитку дітей (визначення вихідного рівня моторного розвитку й оцінка підвищення фізичного розвитку); змінити і збільшити обсяг теоретико-методичних знань з предмету "Фізична культура"; ввести інтегровані уроки фізичної культури; розвивати фізичні здібності дітей за допомогою ігрового методу на різних етапах навчання; використовувати очні посібники, підручники з предмету "Фізична культура"; організувати в спеціальних закладах системну позакласно-оздоровчу та спортивну роботу, враховуючи інтереси і потреби дітей; здійснити проведення секційної і гурткової роботи в групах за віком, а також у змішаних групах; поєднувати позакласну спортивну й оздоровчу роботу між різними закладами інтернатного типу.

На третьому етапі (2002-2005 рр.) був проведений чотирирічний педагогічний експеримент, в якому було визначено вплив занять спортом на психічний розвиток і процес соціалізації дітей-сиріт.

У той же час ми провели дослідження щодо виявлення впливу занять окремими видами спорту на процес соціальної адаптації дітей-сиріт. Було створено 5 груп з дітей-сиріт 12-13 років (2002 р.) у кількості 15 хлопців, які займаються боксом, 15 хлопців – футболом, 14 хлопців – баскетболом, 12 хлопців – лижним спортом та 12 дівчат – легкою атлетикою. Під час повторного тестування (в 2005 р.) кількість дітей відповідно зменшилася, окрім футболу та баскетболу: в боксі – до 12, в лижному спорті і легкій атлетиці – до 10.

Мета проведення цього експерименту полягала в тому, щоб визначити вплив різних видів спорту на формування якостей особистості у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На четвертому етапі (2006 р.) відбувалося уточнення теоретико-методичних аспектів фізичного виховання дітей-сиріт, проводилося аналітичне, математичне і прикладне узагальнення результатів, а також систематизувалися показники усіх експериментів.

На основі дослідження розроблені і впроваджені в навчально-виховний процес практичні рекомендації, спрямовані на використання фізичного виховання і спорту в закладах інтернатного типу з метою індивідуалізації соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування.

У третьому розділі роботи "Дослідження рівня прояву індивідуально-особистих якостей та фізичного розвитку дітей-сиріт" здійснено аналіз зміни морфологічних показників і рухових якостей та психологічних особливостей дітей-сиріт та дітей, які виховуються в сім'ях підліткового та юнацького віку.

У той же час наші дослідження фізичного розвитку й кардіореспіраторного апарату дітей, які виховуються в різних умовах, показали, що діти-сироти відстають у розвитку від своїх однолітків, які мають батьків і мешкають у сім'ях. У 12-13 років діти-сироти вже починають відставати у фізичному розвиткові, однак вірогідної різниці в показниках фізичного розвитку, дихальної і серцево-судинної систем не було виявлено (p>0,05).

У 15-16 років розбіжність результатів фізичного розвитку у дітей-сиріт і дітей з сімей вірогідно зростає: маси тіла у дівчат до 20,9% (p<0,01), у юнаків – 21,8% (p<0,01); довжини тіла у юнаків до 8,5% (p<0,01). Результати показників довжини тіла у дівчат зросли на 3,6%; окружності грудної клітки у дівчат – на 5,1%, у юнаків – на 5,4%; ЖЄЛ у дівчат – на 6,7%, у юнаків – на 7,9%; ЧСС у дівчат – на 1,9%, у юнаків – на 2,8%; систолічний артеріальний тиск (САТ) у дівчат – на 3,6%, у юнаків – на 6,2%; діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) у дівчат – на 7,5%, у юнаків – на 7%, але ці зрушення не достовірні (p>0,05).

Наші дослідження щодо виявлення динаміки фізичного розвитку дітей, які виховуються в сім'ях (рис. 1а) показують поступові зміни показників. Так, за три роки довжина тіла у дівчат збільшилася на 4,7% (p<0,01), у юнаків – на 11% (p<0,001); маса тіла у дівчат – на 21,1% (p<0,01), у юнаків – на 29,7% (p<0,001); окружність грудної клітки у дівчат – на 8,5% (p<0,001), у юнаків – на 12,7% (p<0,001); життєва ємність легень у дівчат – на 18,7% (p<0,05), у юнаків – на 12,6% (p<0,05); частота серцевих скорочень у дівчат – на 5,4% (p<0,001), у юнаків – на 6,2% (p<0,001). У показниках артеріального тиску теж було визначено приріст даних, але вірогідної різниці не було виявлено (p>0,05).

У той же час приріст показників фізичного розвитку й кардіореспіраторного апарату у дітей-сиріт має менш значні зміни (рис. 1б). У дівчат і юнаків збільшилася, довжина тіла відповідно на 1,9% і 3,4%, маса тіла – на 5,2% і 11,6%, окружність грудної клітки (ОГК) – на 4,5% і 8,2%, життєва ємність легень (ЖЄЛ) – на 15,5% і 7,8%, частота серцевих скорочень (ЧСС) – на 2,8% і 3,2%, систолічний артеріальний тиск (САТ) – на 3% і 2,4%, діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) – на 5,8% і 3,1%, однак вірогідність не була виявлена (p>0,05). Це може свідчити про гальмуючий розвиток дітей-сиріт, який пов'язаний з умовами мешкання і, перш за все, якістю харчування, недостатньою руховою активністю, а також як негативний наслідок генетичних впливів на розвиток систем організму.


 
 

Цікаве

Загрузка...