WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту (автореферат) - Реферат

Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту (автореферат) - Реферат

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Хлєбцевич Катерина Віталіївна

УДК 796.01.3-058.862

Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту

24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання

різних груп населення

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Харківській державній академії фізичної культури, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент

Єфіменко Павло Богуславович,

Харківська державна академія фізичної культури,

професор кафедри рекреації та фізичної реабілітації.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

Шиян Богдан Михайлович,

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, завідувач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання;

доктор біологічних наук, професор

Самойлов Микола Григорович,

Харківська державна академія фізичної культури,

завідувач кафедри педагогіки та психології.

Провідна установа:

Чернігівський педагогічний університет

ім. Т.Г. Шевченка, кафедра педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Міністерство освіти і науки України, м. Чернігів.

Захист відбудеться 24 квітня 2007 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 у Харківській державній академії фізичної культури (м. Харків, вул. Клочківська, 99).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківської державної академії фізичної культури (61022, м. Харків, вул. Клочківська, 99).

Автореферат розіслано " 22 " березня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.С. Ашанін

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА роботи

Актуальність. Нині в Україні нараховуються тисячі державних закладів, в яких виховують дітей-сиріт: дитячі будинки та школи-інтернати в системі Міністерства освіти і науки України, соціальні притулки в системі Міністерства праці та соціальної політики України, будинки дитини, які належать до Міністерства охорони здоров'я України. Одним з головних завдань цих закладів є створення для їх мешканців психологічно комфортного середовища й умов, наближених до домашніх. Існує низка публікацій присвячених цій проблемі: І.Ф. Дементьєва (1992); Л.С. Волинець (1998); І.Ф. Рековська (1998); Н.К. Радіна (2000); О.М. Балакірєва (2002) та ін.

Сирітство довгий час вважали закритою темою, щоб не травмувати суспільну свідомість. Соціально-економічна криза, що є в Україні, негативно відбивається на функціонуванні сім'ї як соціального інституту, внаслідок чого щорічно збільшується кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, тому проблема соціального захисту та соціальної адаптації дітей цієї категорії вельми актуальна. Питання, які стосуються здоров'я нації та фізичного виховання широко відображаються в державних документах. Це насамперед Державний стандарт освіти, Концепція фізичного виховання у системі освіти України й Державна цільова комплексна програма "Фізичне виховання – здоров'я нації".

Фізична культура як соціальний інститут має велике значення в процесі соціалізації людини. Без її впливу не може бути гармонійним та ефективним процес входження людини до суспільства, інтеграції у різні типи соціальних спільнот, формування соціально важливих якостей, цінностей, знань, навичок людини, без яких вона не стає дієздатним учасником суспільних відносин (Л.П. Матвєєв, 1991; О.Д. Дубогай, Б.П. Пангелов, Н.О. Фролова, М.І. Горбунко, 2001; Т.Ю. Круцевич, 2003). Тому фізичне виховання та заняття фізичною культурою можуть значно поліпшити процес соціальної адаптації і дітей-сиріт.

Враховуючи це, державна система виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вже давно потребує нових та ефективних рішень, навіть радикальних змін виховання дітей в умовах закладів інтернатного типу. У зв'язку з цим значної уваги потребують дослідження факторів виховання і навчання, що впливають на здоров'я й особистісні якості цієї категорії дітей.

Одним із необхідних засобів виховання та навчання мають бути заняття фізичними вправами у різних формах – від щоденної ранкової гімнастики до спортивних тренувань, які є важливими у процесі соціалізації дитини.

Способи подолання наслідків рухової депривації, рівно як і способи її профілактики, очевидні – необхідно створювати умови, які всіляко сприяють розвитку рухової активності дитини. Довгий час заняття фізичною культурою розумілися досить однобічно – як розвиток рухового апарату, при цьому зовсім не враховувалося її особливе, важливе значення для розвитку особистості людини. Сьогодні у психології є багато даних про те, що розвиток рухів у дитинстві має зв'язок з формуванням ядра особистості людини – почуття Я, образу Я, в той час як найважливішим періодом розвитку самосвідомості людини є час, коли дитина починає відчувати себе причиною і джерелом власних дій.

З урахуванням цього, науково-методичне обґрунтування, практична розробка й використання фізичного виховання та спорту дітей-сиріт з метою ефективної соціальної адаптації є актуальним напрямком досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дослідження даної проблеми входить до Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту Державного комітету України з фізичної культури та спорту на 2001-2005 рр. за напрямком 2.1.6 "Комплексний підхід до вирішення завдань фізичного виховання учнівської молоді" з проблеми 2.3.4 "Вдосконалення процесу фізичного виховання у навчальних закладах" (номер державної реєстрації 0101U006477) та на 2006-2010 рр. за темою 2.4.12.1 п "Психолого-педагогічне обґрунтування підвищення ефективності спортивної діяльності та відновлювальних процесів після фізичних навантажень" (номер державної реєстрації 0106U011985). Роль автора полягала у визначенні ефективності використання засобів фізичного виховання і різних видів спорту в процесі соціалізації дітей-сиріт.

Мета роботи: обґрунтувати доцільність використання засобів фізичного виховання і спорту для оптимізації соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

 1. Здійснити аналіз сучасного стану проблеми соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 2. Виявити рівень психо-фізіологічного стану та фізичної підготовленості дітей і підлітків сиріт, що виховуються в інтернаті та їх однолітків з сімей.

 3. Визначити вплив різних видів занять фізичною культурою та спортом на формування якостей особистості дітей та підлітків, позбавлених батьківського піклування.

 4. Розробити рекомендації щодо застосування різних видів занять фізичними вправами та спортом для оптимізації соціальної адаптації дітей-сиріт.

Об'єкт дослідження – соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Предмет дослідження – вплив засобів фізичного виховання і спорту на оптимізацію соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки.

Методи дослідження:

 1. Теоретичний аналіз та узагальнення літературних даних.

 2. Педагогічні методи дослідження: опитування, спостереження, тестування, бесіди, констатуючий і формуючий експеримент.

 3. Медико-біологічні та психолого-педагогічні методи дослідження.

 4. Методи математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів:

 • виявлено вплив занять фізичною культурою на формування якостей особистості дітей-сиріт різного віку;

 • доповнено дані щодо психо-фізіологічного стану дітей і підлітків сиріт;

 • виявлено взаємозв'язок впливу рівня "Я-концепції", явної тривожності та стрес-співволодіючої поведінки на соціальну адаптацію дівчат та хлопців-сиріт;

 • вперше встановлено доцільність занять різними видами спорту дітей-сиріт різного віку з метою оптимізації соціальної адаптації;

 • вперше визначено довгостроковий вплив різних спортивних спеціалізацій на формування психо-фізіологічних якостей юнаків та дівчат сиріт.

Практичне значення одержаних результатів полягає у підвищенні ефективності вирішення проблеми соціалізації дітей-сиріт з використанням занять фізичною культурою і спортом в умовах спеціалізованих закладів. Застосування отриманих результатів поліпшить та вдосконалить вже існуючу систему виховання дітей в умовах закладів інтернатного типу.

Отримані дані можуть бути використані викладачами фізичної культури, тренерами з різних видів спорту в навчальному процесі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах спеціалізованих закладів.

Впровадження основних матеріалів дослідження, розроблених рекомендацій підтверджено актами впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи-інтернату І ступеня для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, №4 м. Харкова (від 23 січня 2006 р.), загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування с. Кочеток (від 12 квітня 2006 р.), Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту (від 14 вересня 2006 р.) та Харківської державної академії фізичної культури (від 5 грудня 2006 р.).


 
 

Цікаве

Загрузка...