WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри (автореферат) - Реферат

Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри (автореферат) - Реферат

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Хрупало Г.В. Особливості роботи медичного психолога з дерматологічними хворими // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - 2005.- Т. 4, №26.- С. 243-250.

  2. Хрупало Г.В. Особливості психічних станів пацієнтів із дерматологічною патологією // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - 2006.- Т. VІІІ, №3.- С. 354-361.

  3. Хрупало Г.В. Вплив хронічних дерматологічних розладів на психічний стан хворих // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - 2006.- Т. VІІІ, №9. - С. 396-402.

  4. Хрупало Г.В. Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2006. – № 28. – С.379-388.

  5. Хрупало Г.В. Система комплексної діагностики та профілактики порушень психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - 2007.- Т. ІХ, №3.- С. 410-417.

  6. Хрупало Г.В. Варіанти інтраособистісних конфліктів та міжособистісних відношень у жінок із передчасною інволюцією шкіри // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - 2007.-T. ІХ, № 4.-С.393-399.

  7. Хрупало Г.В. Вплив передчасної інволюції шкіри на професійну сферу життя жінок дітородного віку // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - 2007.-№ 35 .-С.475-481.

АНОТАЦІЇ

Хрупало Г.В. Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.04.– медична психологія. - Інститут психології ім. Г.С.Костюка. Київ, 2007.

Вивчено характер та особливості таких психічних станів, як тривожне напруження, зміни іпохондричного характеру, астенія, неврастенізація, депресія та субдепресія, обсесії, афективне мислення та психалгії у жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри.

Виявлено роль та особливості особистісної акцентуації, підвищення біологічного віку, зміни в вегетативній нервовій системі, виокремлено основні варіанти конфліктів у ставленні жінок до ПІШ та міжособистісних ставлень до самих себе та оточення.

Доведено позитивний вплив психокорекції на психічні стани жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри.

Ключові слова: передчасна інволюція шкіри, жінки, психічні стани, особистісна акцентуація.

Хрупало А.В. Особенности психических состояний женщин детородного возраста при преждевременной инволюции кожи. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04. – медицинская психология. – Институт психологии им. Г.С.Костюка АПН Украины. Киев, 2007.

В диссертации осуществлено обобщение данных о психологических особенностях пациенток с преждевременной инволюцией кожи (ПИК), выявлены такие особенности их психических состояний: тревожная напряженность, ипохондрические изменения, астения, неврастенизация, депрессия и субдепрессия, обсессии, аффективное мышление и психалгии у женщин детородного возраста при преждевременной инволюции кожи. Доказанo позитивное влияние психокоррекции на психические состояния женщин детородного возраста при преждевременной инволюции кожи.

Было обследовано 90 женщин детородного возраста (основная группа), которые наблюдались в дермато-косметологическом отделении совместного, лицензированного МОЗ Украины, украино-венгерского медицинского предприятия по поводу коррекции возрастных изменений кожи лица (представленных морщинами, сенильными кератомами, телеангиектазиями, увеличенной пористостью, ангиомами, пигментными пятнами) и 31 женщина без проявлений инволюции кожи (контрольная группа). Согласно классификации Z. Stava, M. Kobicova (1971г.) женщины основной группы были разделены на три группы (по 30 человек в каждой): в І группе – ПИК клинически проявлялась большим количеством телеангиектазий, ангиом как на открытых, так и на закрытых участках кожи; во ІІ группе – увеличенной пигментацией открытых и закрытых участках кожного покрова; в ІІІ группе – увеличенной пористостью кожи лица и спины, большим количеством сенильных кератом. Все женщины обследованных групп имели морщины на лице и снижение эластических характеристик кожи. Средний возраст лиц в контрольной группе составил 33,39 1,12 года, в І группе – 33,43 1,01 год, в ІІ группе – 34,23 1,32 года, в ІІІ группе – 34,83 1,54года.

Проведена комплексная оценка психических состояний женщин детородного возраста и сравнительная оценка этих результатов с данными, полученными при обследовании женщин без косметических дефектов. Выявлены: тревожная напряженность, изменения ипохондрического характера, астения, неврастенизация, депрессия и субдепрессия, обсессии, аффективное мышление и психалгии.

Установлены типы и уровни выраженности личностной акцентуации. Чаще всего наблюдалась выраженная акцентуация по следующим типам: демонстративно-возбудимый, экзальтированно-застревающий, циклотимно-гипертимно-дистимический и тревожно-педантичный.

Определены основные варианты конфликтов в отношении женщин к ПИК и отношения к самим себе и своему окружению. Высокие показатели реагирования выявлены по неврастеничному, тревожному, сенситивному, обсессивно-фобическому и эгоцентричному типам.

Определен биологический возраст женщин детородного возраста с учетом субъективной оценки здоровья. Доказано, что биологический возраст женщин с ПИК является большим, чем календарный, что сопровождается снижением функциональных возможностей организма.

Усовершенствована система комплексной диагностики, профилактики и коррекции психических состояний больных ПИК, в частности: дифференциальные профилактические комплексы строятся в зависимости от вариантов взаимного влияния этиологических и патогенетических факторов, которые выявляются в каждом конкретном случае; профилактика психических нарушений при ПИК условно разделена на первичную, вторичную и третичную; лечебно-профилактический комплекс включает психологическую и психотерапевтическую работу с членами их микроокружения; оптимизация факторов лечебной среды, использование методов рефлексо- и физиотерапии.

Ключевые слова: преждевременная инволюция кожи, женщины, психические состояния, личностная акцентуация.

G.V. Khrupalo. Characteristics of Psychic States in Reproductive Age Women with PrematureInvolution of Skin. – Manuscript.

Thesis submitted for the Degree of Candidate of Psychological Sciences in the speciality 19.00.04 – Medical Psychology. – G.S. Kostuсk Institute of Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Kyiv, 2007.

We have studied nature and characteristics of psychic states: anxious stress, hypohondriacal changes, asthenia, neurasthenia, depression and sub-depression, obsession, affective thinking and psychalgalias in women of reproductive age with premature involution of skin.

We showed role and features of personality accentuation, gain in biological age, changes in vegetative nervous system, and state main types of intarpersonal conflicts and interpersonal attitudes to own disease, self and own milieu.

We proved positive impact of psychological correction on psychic states in reproductive age women with premature involution of skin.

Key words: premature involution of skin, women, psychic states, personality accentuation.


 
 

Цікаве

Загрузка...