WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри (автореферат) - Реферат

Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С.КОСТЮКА

ХРУПАЛО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 616.5-007.23-053.9-055.2:616.89-008

Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри

19.00.04 – медична психологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в лабораторії психології навчання Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України

Науковий керівник: дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка (м.Київ), завідувач лабораторії психології навчання

Офіційні опоненти:Кочарян Олександр Суренович – доктор психологічних наук, керівник Харківської школи клієнт-цертрованої психотерапії, заступник директора НДІ сексології та медичної психології при Харківській медичній академії післядипломної освіти, професор кафедри прикладної психології Харківського Національного університету імені В.Н.Каразіна

Кісарчук Зоя Григорівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторією консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України (м.Київ)

Захист відбудеться 25.10. 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради К. 26.453.02 при Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01023, м. Київ-33, вул. Панківська, 2, актовий зал.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України.

Автореферат розісланий 22.09. 2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, кандидат психологічних

наук Андрієвська В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Зовнішній вигляд має велике значення для людини як у соціальному аспекті, так і в індивідуальному, інтраособистісному. Вивчення залежності психічного стану (ПС) від зовнішнього вигляду, зокрема морфофункціонального стану шкіри обличчя привертає все більше уваги психологів і лікарів як у нашій країні, так і далеко за її межами (Винник М.И. 1997; Klaber R. 1939; Plesch E. 1960; Puchalski Z. 1986; Stokes J.H. 1932; Schuermann H. 1966; Wilkin J.K.1994; Wittkower E. 1953.). Світова статистика свідчить про те, що більшість людей з дерматологічними захворюваннями мають психологічні труднощі. Відомо, що ПС значно впливає на соматичне почуття людини та її фізичне самосприйняття. Існують також дані щодо негативного впливу косметичного дефекту на психіку людини (Aktan S., 2000; Buske – Krischbaum А., 2001; Cotterill J.A., 1996; Hughes J.E., 1983; Tress W., 1990; Norman R., 1998; Phillips K.A., 2000; Wamboldt M.Z., 2000). Найбільш виразно, на нашу думку, це можна простежити на прикладі передчасної інволюції шкіри (ПІШ), але доступні нам публікації стосовно цієї проблеми порушують лише окремі її аспекти, та не розкривають загальної картини хвороби (Верещака В.В., 1999; Калюжная Л.Д., Дзюбак В.Е., 2000; Coleman P.G., 1986; Henry F., 1997; Orfanos C.E., 1995). Не вивчена роль особистісної акцентуації у виникненні змін ПС. У зв'язку з цим більш детальне вивчення особливостей ПС жінок дітородного віку при ПІШ є актуальним як для дослідження ролі впливу косметичного дефекту на психіку таких пацієнтів, так і для визначення вірогідної ролі психічного фактора в етіопатогенезі ПІШ.

Нині доведена роль стресових факторів у патогенезі таких соматичних захворювань, як бронхіальна астма, епілепсія, цукровий діабет, артропатіїї різних ґенезів, численні дерматологічні захворювання (Напреенко А.К., 1991; Федоров С.М., 1977; Hughes J.E., 1983), але питання зв'язку між психічним чинником та ПІШ залишається невирішеним.

Відомі дані щодо існування психічних чинників ризику ПІШ, які впливають на біологічний вік індивіда. Біологічний вік – це міра системної дезінтеграції організму в період старіння (Войтенко В.П., 1984). Визначення біологічного віку людини та його співвідношення із календарним є важливим для діагностики й терапії ПІШ, оскільки дає змогу оцінити індивідуальні відмінності темпу старіння (Богомолец А.А., 1939; Калюжна Л.Д., 2002). Істинний біологічний вік людини визначається не кількістю прожитих років, а на базі показників, які відображають її життєздатність (Войтенко В.П., 1984; Минц А.Я., 1984). Виходячи з даних літератури, на біологічний вік суттєво впливають не лише умови життя та шкідливі звички індивіда (Fisher G.J., 2002; Kappes U.P., 2003), а й нервово-психічні розлади (Минц А.Я., Дубина Т.Л., 1984). Чекає на своє вирішення проблема впливу ПС на індивідуальні відмінності старіння організму в цілому та шкіри зокрема.

Практично відсутні літературні дані про зміни ПС при ПІШ, а свідчення про цей стан у хворих із подібними клінічними проявами інших дерматологічних порушень обмежені поодинокими публікаціями (Горохова В.Н., 1974; Львов А.Н., 2001; Повалюхина А.С., 2003; Раева Т.В., 1998; Aktan S., 2000; Aron-Brunetier R., 1951; Colon E.A., 1991; Gupta M.A., 2001; Klaber R., 1939; Marks R., 1968; Mattoo S., 2002; Picardi A., 2001; Plesch E., 1960; Stokes J.H., 1932; Wilkin J.K., 1983). Залишається відкритим питання про залежність змін ПС від ступеня важкості морфофункціональних змін шкіри при її передчасній інволюції. Дані літератури стосовно цього питання суперечливі (Винник М.И., 1997; Guinot C., 2002; Picardi A., 2000; Richardson D., 2001; Wessley S.C., 1998; Wittkower E., 1953). Відсутні відомості про особливості діагностики, профілактики та корекції психічних відхилень у такого контингенту хворих.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до планів Інституту психології ім. Г.С.Костюка та входить до науково-дослідної комплексної теми лабораторії психології навчання Інституту психології ім. Г.С.Костюка "Психологічне забезпечення розвитку особистості в системі неперервної освіти" (№ державної реєстрації 196U006943).

Мета дослідження. Мета роботи – оптимізація діагностики, профілактики та корекції ПС жінок дітородного віку при ПІШ на основі вивчення та комплексної оцінки цих станів із врахуванням морфофункціональних змін шкіри.

Завдання дослідження:

  1. Визначити характер та особливості змін психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри.

  2. Визначити роль та особливості особистісної акцентуації у даного контингенту хворих.

  3. Виявити основні варіанти конфліктів у ставленні жінок до передчасної інволюції шкіри, до самих себе та оточення.

  4. Визначити біологічний вік жінок дітородного віку із урахуванням суб'єктивної оцінки ними свого здоров'я.

  5. Удосконалити схеми комплексної діагностики, профілактики та корекції психічних відхилень у такої групи пацієнтів із урахуванням специфіки їх реагування на лікування.

Об'єкт дослідження: психічні стани жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри.

Предмет дослідження: вплив передчасної інволюції шкіри та психічні стани жінок дітородного віку.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають фундаментальні положення і принципи психології: принцип комплексного підходу до вивчення особистості (Ананьєв Б.Г., Рубінштейн С.Л.), генетична теорія розвитку психіки (Максименко С.Д.), принцип особистісного підходу (Мясіщев В.Н.) та принцип системного структурно-динамічного вивчення особливостей особистості (Блейхер В.М.), а також положення про особливі ПС та реакції людини, що спостерігаються при невротичних розладах (Карвасарський Б.Д.).

Методи дослідження. З метою встановлення особливостей ПС жінок дітородного віку з ПІШ було використано комплекс методів, який включав: вивчення анамнестичних даних хворих; спостереження, бесіди, опитування, клініко-психопатологічний і клініко-статистичний методи дослідження; метод експертних оцінок та психодіагностичні методики.

Вивчення стану шкіри були здійснені із залученням лікаря-дерматолога за допомогою наступних морфофункціональних методів: визначення резистентності капілярів шкіри за допомогою приладу НКП-5 (методика, запропонована Малевічем К.І., 1974); дослідження тинкторіальних властивостей шкіри за допомогою апарату "Аспір-1"; визначення швидкості відлущування забарвленого рогового шару епідермісу (методика Кожевнікова П.В. за шкалою Васильєвої Л.І. (Калантаевская К.А., 1972)) та колориметричний метод за Burckhat і Vermeer з метою визначення нейтралізуючої здатності шкіри стосовно лугів (Шишкіна І.Г. 1980).

Організація і база дослідження. Дослідження пацієнтів із ПІШ проводилося на базі дермато-косметологічного центру спільного україно-угорського медичного підприємства (ліцензія Міністерства охорони здоров'я України № 26118-ІОР- медична практика)

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів. Результати дослідження поглиблюють існуючі знання про особливості ПС хворих із раннім старінням шкіри. Вперше проведено комплексну оцінку ПС жінок дітородного віку при ПІШ та порівняльну оцінку цих результатів із даними, отриманими при обстеженні жінок без косметичних дефектів. У жінок дітородного віку з ПІШ виявлено тривожне напруження, зміни іпохондричного характеру, астенію, неврастенізацію, депресію та субдепресію, обсесії, афективне мислення та психалгії. В дослідженні визначено типи та рівень вираженості особистісних акцентуацій (найчастіше спостерігалася виражена акцентуація за демонстративно-збудливим, екзальтовано-застрягаючим, циклотимно-гіпертимно-дистимічним та тривожно-педантичним типами). Встановлено основні варіанти конфліктів у ставленні жінок до ПІШ, до самих себе та оточення. Високі показники реагування виявлено за неврастенічним, тривожним, сенситивним, обсесивно-фобічним та егоцентричним типами. Визначено біологічний вік жінок дітородного віку із урахуванням суб'єктивної оцінки здоров'я. Підтверджено, що біологічний вік жінок з ПІШ є більшим, ніж календарний, що супроводжується зниженням функціональних можливостей організму.


 
 

Цікаве

Загрузка...