WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Методи інтенсифікації відтворної функції у ремонтних і основних свиноматок (автореферат) - Реферат

Методи інтенсифікації відтворної функції у ремонтних і основних свиноматок (автореферат) - Реферат

Здобувачем особисто проведено фаховий аналіз джерел наукової літератури за темою дисертації, виконано статистичну обробку отриманих результатів.

Апробація результатів досліджень проведена з обговоренням матеріалів на:

  • науково-практичній конференції з міжнародною участю: "Ветеринарне забезпечення свинарства; сучасний стан і шляхи розвитку", Листопад 15-18, 2005 р. (м. Харків);

  • міжнародній науково-практичній конференції: "Аграрний форум – 2006". Вересень, 25-29, 2006 р. (м. Суми);

  • ІІ міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні наукові дослідження – 2006", Лютий, 20-28, 2006 р. (м. Дніпропетровськ);

  • науково-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. Квітень, 17-20, 2006 р. (м. Суми);

  • міжнародній науково-практичній конференції "Наукові та практичні аспекти реформи ветеринарної служби та ветеринарної освіти в Україні". Вересень, 27-29, 2006 р. (м. Б.Церква);

  • міжнародній науково-практичній конференції "Тваринництво ХХІ століття: Новітні технології, досягнення і перспективи". Жовтень, 3-6, 2006 р. (м. Харків);

  • обласних і районних науково-практичних семінарах керівників і спеціалістів ветеринарної медицини Львівської і Сумської областей України (2005-2006 р.р.);

  • дані дисертаційної роботи включені до навчального посібника "Фізіологія і патологія розмноження свиней" (м. Суми, Вид. "Козацький вал", 2003.. Розділ ХХ "Шляхи інтенсифікації та методи корекції функції розмноження свиней"), монографії "Застосування тканинних препаратів в акушерстві, гінекології та біотехнології розмноження тварин" (м. Суми, Вид. "Козацький вал", 2005) та методичних рекомендацій для лікарів ветеринарної медицини "Застосування біологічно активних речовин у регуляції функції розмноження свиней" (м. Суми, 2006).

Публікації матеріалів досліджень. Основні положення дисертації викладено у 13 наукових працях, з яких одноосібних – 4, у співавторстві – 9. У фахових виданнях ВАК України видано 8 праць.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, огляду літератури, викладення методики та результатів власних досліджень, їх аналізу та узагальнення, 8 висновків та 5 пропозицій виробництву, списку літературних джерел і додатків. Робота викладена на 204 сторінках комп'ютерного тексту, ілюстрована 28 таблицями, та 21 рисунком. Список літературних джерел включає 230 найменувань, у тому числі – 166 вітчизняних та 64 зарубіжних авторів.

основний зміст роботи

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Роботу виконували протягом 2004-2006 років на кафедрі акушерства і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького та кафедрі акушерства і хірургії Сумського національного аграрного університету.

Базовими господарствами для проведення досліджень були: ТОВ "Ряснянське" Краснопільського району Сумської області (Україна) та фермерське господарство Німеччини (фермер Chistian Kreuzhermes, 26901 Lorup, Glemmel, 1 – Нижня Саксонія).

Під дослідами були ремонтні свинки і основні свиноматки, що знаходилися в умовах спецгоспу з виробництва свинини України та фермерського господарства Німеччини.

Основні показники відтворення свиноматок різних вікових груп вивчали з урахуванням кількості опоросів, умов утримання і годівлі та аналізу звітно-облікової документації відповідних господарств, показників і причин вибракування самок, а також показників багатоплідності і збереження приплоду. За критеріями оцінки визначали форми неплідності свиноматок.

Вивчення параметрів проявлення статевого циклу у основних свиноматок (в умовах спецгоспу) проводили за такими показниками: порядковий номер опоросу (1-6), жива маса тварини, строки відлучення поросят та терміни проявлення клінічних ознак статевого циклу.

В сироватці крові визначали вміст загального білка за біуретовою реакцією, альбумінів – у реакції з бромкрезоловим зеленим, глюкози – глюкозооксидазним методом, холестеролу – методом Златкіс-Заака, беталіпопротеїдів – з гепариновим реактивом, серомукоїдів – у реакції з фосфорно-вольфрамовою кислотою, активність альфа-амілази – за методом Каравея, аспартат- та аланінамінотрансфераз – за методом Рейтмана-Френкеля, лужної фосфатази – за реакцією гідролізу динатрійфосфату та холінестерази – за гідролізом ацетилхоліну із використанням діагностичних наборів виробництва фірми "Simko LTD", м. Львів, Україна.

Вміст 17-в-естрадіолу та прогестерону у пробах сироватки крові свиноматок визначали після попереднього їх заморожування в полістеролових пробірках у морозильній камері з температурним режимом 18С, методом твердофазного імуноферментного аналізу з використанням наборів реактивів естрадіол ІФА та прогестерон ІФА виробництва фірми ALKOR BIO (м. Санкт-Петербург) та лічильники Multikan MS фірми "Labsystem" виробництва Фінляндії.

Для визначення морфометричних показників яєчників різновікових свиноматок статеві залози відбирали після діагностичного забою тварин.

Від основних свиноматок на 7-му добу після відлучення поросят, без прояву і з проявом статевого циклу та від ремонтних свинок (у віці 9 і 10 місяців) на 7-му добу наступного місяця, без прояву та з ознаками статевого циклу, яєчники (правий і лівий від кожної тварини) досліджували за такими показниками: маса яєчників, розміри (довжина і ширина), наявність третичних фолікулів і їх діаметр, наявність жовтих тіл і їх діаметр, наявність кіст і їх діаметр.

Вивчення стимулюючої і синхронізуючої дії біологічно активних речовин на функцію розмноження свиноматок проводили з урахуванням пори року в умовах фермерського господарства Німеччини та спецгоспу з виробництва свинини.

В усіх дослідних і контрольних групах свиноматок вираховували наступні показники: вік свиноматок і їх живу масу, кількість і відсоток самок, які проявили статевий цикл за 10 діб після відлучення поросят, кількість і відсоток запліднених самок від першого і наступних осіменінь, вихід поросят за опорос та відсоток збереження приплоду до відлучення, а також затрати на обробку однієї тварини.

Економічний ефект застосування біологічно активних препаратів визначали на підставі одержаних даних за методикою визначення економічної ефективності впровадження ветеринарної науки у виробництво (1999). Цифровий матеріал статистично обробляли методом варіаційної статистики з використанням таблиці Ст'юдента на ЕОМ Pentium-4, користуючись можливостями MS Excel.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ та їх аналіз

Показники відтворної здатності свиноматок і причини її порушень

У різні пори року 2003-2005 років, в умовах спецгоспу "Ряснянське" під спостереженням знаходилось 580-650 основних свиноматок та 114-208 ремонтних свинок, на яких вивчали основні показники відтворення, а показники і причини зниження або порушень відтворної здатності з'ясовували на 465 основних і 412 ремонтних свинках, які були вибракувані із маточного стада.

Дослідженнями було встановлено, що показники заплідненості і опоросів були найвищими влітку (79,6% і 74,9%), навесні (73% і 68,5%) та взимку (72,1% і 68,3%), а найнижчими – восени (68,4% і 62,9%). Найбільше основних свиноматок вибраковували взимку (25,5%), навесні (22,8%) та влітку (24,1%), а найменше – восени (17,5%). Найбільша кількість абортів влітку (1,7%) і восени; дещо зменшувалася – взимку (1,0%) і навесні (0,9%). Вихід поросят на опорос відповідно склав: влітку – 10,1; навесні – 10,6; взимку – 10,2 і восени – 10,0.

Головними причинами неплідності основних свиноматок були: багаторазові і безрезультатні осіменіння – 34,6%; післяродовий ендометрит – 10,6% та інша післяродова патологія – 10,8%; схуднення – 6,6% та ожиріння – 12,3%; відсутність материнського інстинкту – 10,3%. Показники відтворення ремонтних свинок характеризувалися наступними показниками: восени – заплідненість склала 60,1%; опоросилося 52,8% свиноматок; абортувало 2,4; вибуло вагітними з різних причин 4,8%; взимку – 63,9%; 55,6%; 4,1%; та 6,3% відповідно; навесні – 61,3%; 48,2%; 3,6%; та 9,5%; влітку – 74,2%; 68,4%; 2,6%; та 3,1%, відповідно. Отже, у різні пори року показники заплідненості і опоросів ремонтних свинок є набагато нижчими, ніж основних свиноматок. Показники виходу поросят на опорос у ремонтних свинок у різні пори року коливалися у межах 9,1-9,8.

У ремонтних свинок основними причинами неплідності були: багаторазові і безрезультатні осіменіння – 34,2%; післяродовий ендометрит – 17,6% та інша післяродова патологія – 20,1% і анафродизія – 6,9%; схуднення – 9,6% та ожиріння – 3,9%; відсутність материнського інстинкту – 6,9%.


 
 

Цікаве

Загрузка...