WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Методи інтенсифікації відтворної функції у ремонтних і основних свиноматок (автореферат) - Реферат

Методи інтенсифікації відтворної функції у ремонтних і основних свиноматок (автореферат) - Реферат

Львівська національна академія ветеринарної медицини

імені С.З.Ґжицького

ХАРЕНКО

АНДРІЙ Миколайович

УДК 619:618.7:636.4:616-084:616-039.3

Методи інтенсифікації відтворної функції у ремонтних і основних свиноматок

16.00.07 – ветеринарне акушерство

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Львів-2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького Міністерства аграрної політики України

Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор
Хомин Степан Петрович,
Львівська національна академія ветеринарної медицини, імені С.З.Ґжицького, завідувач кафедри акушерства і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин імені Г.В.Звєрєвої
Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор
Завірюха Володимир Іванович,
Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького, професор кафедри хірургії

доктор ветеринарних наук, професор

Калиновський Григорій Миколайович,

Державний агроекологічний університет, завідувач кафедри акушерства і хірургії

Захист відбудеться "27" вересня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська 50, аудиторія №1.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська 50.

Автореферат розісланий "23" серпня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат ветеринарних наук, доцент Салата В.З.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Актуальною і важливою проблемою була, і залишається проблема ритмічного відтворення свиней, яка може бути успішно вирішеною за умов належного утримання, годівлі та селекційно-племінної роботи на відповідному науковому рівні, оскільки при низькому рівні цих вимог у свинарських господарствах, незалежно від форм їх власності, досягти високих показників відтворення практично неможливо.

Питанням щодо підвищення ефективності розмноження свиней присвячені численні роботи (Сердюк С.І., 1980; Левін К.Л., 1990; Харенко М.І., 2002; Хомин С.П., 2004).

Установлено, що інтенсифікація розмноження свиней можлива шляхом стимуляції і синхронізації статевої охоти і овуляції з використання різноманітних методів і засобів, які впливають на фолікуло- і лютеогенез, а також покращенням годівлі й утримання, правил і режиму експлуатації самок, технології організації і проведення осіменіння та застосування ефективних методів лікування тварин з патологією органів статевої системи.

Сучасні препарати релізинг-гормону, простагландину групи F2б та фолікулостимулюючого гормону дають можливість послідовним впливом на фолікулярні клітини фолікулів і лютеальні клітини жовтого тіла приводити до одночасного проявлення статевої охоти і овуляції у двох і більше свиноматок. Цей метод організації розмноження свиней широко використовується у багатьох розвинених країнах світу для синхронного осіменіння і опоросів.

Проте, в Україні турове осіменіння і опороси свиноматок ще мало використовуються, а запропоновані схеми і препарати для їх запровадження потребують теоретичного обґрунтування, уточнення і апробації за різних умов утримання, повноцінності годівлі, з урахуванням показників і протипоказань індивідуального стану організму.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною держбюджетної тематики (номер держреєстрації 0196U016335) та наукової тематики кафедри акушерства і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин ім. професора Г.В. Звєрєвої Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького.

Мета і задачі дослідження полягали у виробничій оцінці методів інтенсифікації відтворної функції свиноматок різних вікових груп залежно від кількості опоросів, пори року та умов утримання і годівлі в умовах України і Німеччини.

Для досягнення мети були визначені наступні завдання:

– порівняти основні показники відтворення свиноматок в умовах господарств України і Німеччини та встановити причини неплідності;

– вивчити ритмічність проявлення статевого циклу залежно від віку свиноматок кількості опоросів і пори року, термінів відлучення поросят;

– визначити параметри основних метаболічних показників крові, морфометричних показників яєчників свиноматок з урахуванням їх фізіологічного стану;

– обґрунтувати й апробувати методи стимуляції охоти і синхронізації овуляції у різновікових свиноматок в умовах України і Німеччини;

– визначити економічну ефективність різних методів стимуляції охоти та синхронізації овуляції у свиноматок;

– на основі одержаних результатів розробити пропозиції виробництву щодо застосування в умовах господарств України методів інтенсифікації відтворної функції у свиноматок.

Об'єкт дослідження: функція відтворення свиноматок та причини її розладів.

Предмет дослідження: морфофункціональні зміни в яєчниках, метаболічні показники крові, клінічний стан свиноматок та основні показники відтворення.

Методи дослідження: клінічні (огляд, пальпація органів статевої системи per rectum та діагностичний забій), морфометричні (довжина, ширина, маса, наявність фолікулів, жовтих тіл і кіст та їх діаметр, патологічні утворення в яєчниках), біохімічні (загальний білок, альбуміни, глобуліни, глюкоза, холестерол, тригліцериди, ферменти у крові), гормональні (естрадіол, прогестерон), статистичні (основні показники відтворення, ритмічність прояву статевого циклу, заплідненість, багатоплідність, крупноплідність, збереженість приплоду до відлучення, достовірність результатів власних досліджень. Аналіз повноцінності раціонів, умов утримання і експлуатації.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено порівняльну оцінку відтворної функції різновікових груп свиноматок за різних технологій годівлі і утримання в умовах господарств України та Німеччини. Модифіковано, апробовано і впроваджено методи стимуляції охоти, синхронізації овуляції у молодих і дорослих свиноматок в умовах фермерських господарствах Німеччини шляхом застосування гестагенів і гонадотропінів, гестагенів і простагландинів, гестагенів та інших біологічно активних речовин вітчизняного й зарубіжного виробництва.

Доведено, що біологічна та економічна ефективність застосованих методів стимуляції охоти і синхронізації овуляції у свиноматок прямо залежать від морфофункціонального стану яєчників, основних метаболічних показників організму свиноматок, а також від повноцінної годівлі і технології утримання самок в умовах свинарських господарств України.

Встановлено особливість причин вибракування свиноматок в умовах України і Німеччини.

Практичне значення одержаних результатів полягає у запровадженні модифікованих методів інтенсифікації відтворної функції ремонтних свинок і основних свиноматок в умовах спецгоспів з виробництва свинини, які з успіхом використовують у фермерських господарствах Німеччини і які дозволяють в умовах господарств України успішно вести галузь свинарства та нарощувати виробничі її потужності, збільшувати рентабельність виробництва свинини.

Запропоновано критерії застосування модифікованих схем стимуляції охоти і синхронізації овуляції у свиноматок.

Результати досліджень використовують у навчальному процесі з дисципліни "Ветеринарне акушерство" на факультетах ветеринарної медицини і біолого-технологічному факультеті Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького, Сумського і Луганського національних аграних університетів, а також включені до навчального плану щорічної перепідготовки спеціалістів ветеринарного та зооінженерного профілю.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто виконано експериментальні дослідження в умовах фермерського господарства Німеччини (Нижня Саксонія) та спецгоспу України (Сумська область) з впливу біологічно активних речовин на відтворну функцію ремонтних і основних свиноматок та особисто модифіковано схеми введення цих речовин в умовах спецгоспу з обробкою. узагальненням, висновками та пропозиціями щодо їх застосування в умовах свинарських господарств України.

При безпосередній участі здобувача були вивчені біохімічні, ферментні та гормональні показники крові свиноматок, відібраної особисто за методикою, яка використовується в умовах господарств Німеччини.


 
 

Цікаве

Загрузка...