WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту (авт - Реферат

Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту (авт - Реферат

8. Гурик З.Я. Функціональна морфологія печінки при хронічному алкогольному гепатиті / VII Конгрес патологів України. - м. Івано-Франківськ, 8-10 жовтня 2003р. // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т. 10, № 4. – С. 125.

9. Гурик З.Я., Перцович В.М., Гантимурова Г.Т. Ультраструктура гепатоцитів у хворих на алкогольну хворобу печінки / VII Конгрес патологів України. – м. Івано-Франківськ, 8-10 жовтня 2003р. // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т. 10, № 4. – С. 126. (Здобувачем здійснено відбір матеріалу для проведення електронномікроскопічного дослідження та проаналізовані ультраструктурні зміни печінки).

10. Гурик З.Я. Визначення індексу гістологічної активності запального процесу та гістологічного індексу склерозу печінки при хронічному вірусному гепатиті В і хронічному алкогольному гепатиті / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання вікової анатомії та ембріотопографії". – м. Чернівці, 12-13 травня 2006р. //Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – Т.5, №2. – С. 27.

АНОТАЦІЯ

Гурик З.Я. Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.02 – патологічна анатомія. – Львівський Національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2007.

Дослідженно біоптати печінки у 15 хворих на хронічний вірусний гепатит В (ХВГ В), діагноз у яких підтверджений лабораторно і секційний матеріал – тканина печінки у 20-ти померлих від ХВГ В; біоптати печінки у 10-ти хворих на хронічний алкогольний гепатит (ХАГ), в анамнезі яких виявлено зловживання алкоголем в дозі не менше 50 грам на добу протягом п'яти і більше років і 35 випадків секційного матеріалу померлих від ХАГ. Використані гістологічні, гістохімічні, електронномікроскопічні, морфометричні методи дослідження.

Дисертація містить дані про морфофункціональні особливості сполучнотканинних елементів печінки та роль сполучної тканини в патогенезі і морфогенезі ХВГ В та ХАГ.

Отримані дані розширюють та поглиблюють знання про патоморфологічні основи розвитку структурних змін в печінці при ХВГ В та ХАГ.

Ключові слова: хронічний вірусний гепатит В, хронічний алкогольний гепатит, сполучна тканина, патогенез, морфогенез.

АННОТАЦИЯ

Гурик З.Я. Патоморфология соединительной ткани печени и ее роль в патогенезе и морфогенезе хронического вирусного гепатита В и хронического алкогольного гепатита. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.02 – патологическая анатомия. – Львовский Национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, 2007.

Исследовано биоптаты печени у 15 больных хроническим вирусным гепатитом В (ХВГ В), диагноз которых подтвержден лабораторно и секционный материал – ткань печени 20-ти умерших от ХВГ В; биоптаты печени у 10-ти больных хроническим алкогольным гепатитом (ХАГ), в анамнезе которых установлено злоупотребление алкоголем в дозе не меньше 50 грамм в сутки на протяжении пяти и более лет и 35 случаев секционного материала умерших от ХАГ. Все случаи распредилили на три группы: первая – хронический вирусный гепатит В (n=35); вторая – хронический алкогольный гепатит (n=45); контрольную третью группу (n=20) составил секционный материал ткани печени умерших от болезней не связаных с заболеваниями гепатобилиарной системы.

Использовали морфологические методы исследования ткани печени при ХВГ В и ХАГ: гистологические, гистохимические, электронно-микроскопические, морфометрический со статистической обработкой полученных данных.

Диссертация содержит данные о морфофункциональных особенностях и роли соединительной ткани в патогенезе и морфогенезе хронического вирусного гепатита В и хронического алкогольного гепатита.

По морфологическим и морфометрическим параметрам для хронических гепатитов вирусной и алкогольной этиологии морфологическим субстратом заболевания является воспалительный процесс в ткани печени с дистрофическими и некротическими изменениями гепатоцитов разной степени выраженности, а также активация процессов фиброгенеза, что в свою очередь, сопровождается уменьшением воспаления и приводит к нарушению структуры соединительнотканного каркаса печени. Развитие воспалительного процесса осуществляется за счет клеточных элементов соединительной ткани и клеток крови. При хроническом вирусном гепатите В наблюдаются характерные изменения паренхимы и стромы печени, в последней – изменения, которые характеризуются активацией фиброгенеза – преобладание умеренной и выраженной степени склероза при определении гистологического индекса склероза; увеличение количества клеток Ito при определении их в центральных отделах и на периферии долек; повышение морфофункциональной активности клеток Ito и клеток Купфера при электронномикроскопическом исследовании; появление в портальных трактах функционально активных фибробластов.

Синусоиды и перисинусоидальные пространства Диссе значительно расширены, в них наблюдается увеличение количества коллагеновых волокон, развивается "капилляризация" синусоидов. В портальных трактах и паренхиме долек выявляется разрастание соединительной ткани.

При хроническом алкогольном гепатите в ткани печени выявляется увеличение обьемного содержания соединительной ткани и клеточных инфильтратов, а обьемное содержание гепатоцитов уменьшается по сравнению с показателями контрольной группы. Наблюдается более вираженная степень фиброза при меньшей степени гистологической активности воспалительного процесса и большее количество клеток Ito на 1000 гепатоцитов по сравнению с хроническим вирусным гепатитом В. Электронномикроскопически рядом с участками фиброза наблюдается пролиферация клеток Ito с признаками фибробластической трансформацими (гипертрофия и гиперплазия митохондрий, элементов гранулярной ендоплазматической сети, уменьшение количества липидных вакуолей в цитоплазме). По ходу синусоидов выявляется формирование непрерывной базальной мембраны. Также выявляется активация соединительнотканных элементов в виде пролиферации фибробластов. В расширенных межклеточных пространствах – большое количество коллагеновых волокон, функционально активных фибробластов и липофибробластов.

Результаты исследования характеризуются комплексным методическим подходом, расширяют и углубляют знания о патогенезе хронических гепатитов вирусной и алкогольной этиологии. Изучение механизмов фиброгенеза в печени дает возможность осуществлять терапевтическое влияние на этот процесс антифибротическими препаратами, а также разрабатывать новые лекарственные препараты, способные действовать на неизвестные ранее механизмы фиброзообразования.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит В, хронический алкогольный гепатит, соединительная ткань, патогенез, морфогенез.

ANNOTATION

Guryk Z.Ya. Pathomorphology and roul of connective tissue of liver in pathogenesis and morphogenesis of chronic virus hepatitis B and chronic alcoholic hepatitis. – Manuscript.

Dissertation is in submitted for of a scientific degree of candidate of Medical Sciences by speciality 14.03.02 – Pathologic Anatomy. – Lviv National Medical University by Danyla Halytskiy, Lviv, 2007.

It is explored biopsies of 15 cases of chronic virus hepatitis B (CVH B) and 20 cases, dying from CVH B; biopsies of 10 cases of chronic alcoholic hepatitis (CAH) and 35 cases, dying from CAH. We used histological, histochemical, electronic microscopic, morphometrical methods of research.

Dissertation contains information about the morphofunctional condition structural elements of connective tissue and her role in pathogenesis and morphogenesis of chronic virus hepatitis B and chronic alcoholic hepatitis.

Findings are extended and deepen knowledge about pathogenetical basis the development of pathomophological changes in liver at a chronic virus hepatitis B and chronic alcoholic hepatitis.

Key words: chronic virus hepatitis B, chronic alcoholic hepatitis, connective tissue, pathogenesis, morphogenesis.


 
 

Цікаве

Загрузка...