WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту (авт - Реферат

Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту (авт - Реферат

Примітка: * - різниця достовірна (р<0,01) у порівнянні з показниками контрольної групи.

Крім вище вказаних показників визначали об'ємний вміст гепатоцитів, сполучної тканини і клітинних інфільтратів при хронічному алкогольному гепатиті у порівнянні з контрольною групою (табл. 5).

Таблиця 5

Морфометричні показники складових компонентів тканини печінки при хронічному алкогольному гепатиті в порівнянні з контрольною групою

Складові

компоненти

печінкової

тканини

(об'ємний вміст, %)

Досліджуваний

матеріал

Середні

показники в групі

ХАГ

Контрольна

група

(аутопсій-

ний

матеріал)

Р –

коефіцієнт

вірогідності

випадкових

міжгрупових розбіж-

ностей

Біопсій-

ний

матеріал

Аутопсій-

ний

матеріал

Гепатоцити

56,41,5

36,91,6

44,71,8

76,82,2

Р<0,05

Сполучна тканини

18,81,6

24,61,8

21,41,2

11,20,6

Р<0,01

Клітинні інфільтрати

10,61,2

13,31,5

11,81,1

4,30,7

Р<0,01

Отже, при хронічному алкогольному гепатиті в тканині печінки спостерігається вірогідне збільшення об'ємного вмісту сполучної тканини та клітинних інфільтратів, а об'ємний вміст гепатоцитів навпаки зменшений в порівнянні з показниками контрольної групи. Також при хронічному алкогольному гепатиті визначається більш виражений ступінь фіброзу печінки при меншому ступеню гістологічної активності запального процесу та збільшення кількості клітин Ito на 1000 гепатоцитів у порівнянні з хронічним вірусним гепатитом В.

Беручи до уваги вплив біологічно активних речовин на активацію клітин, які приймають участь в розвитку фіброзу печінки, нами розроблена схема міжклітинної кооперації в тканині печінки при алкогольному та вірусному ураженні.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі подане вирішення науково–практичного завдання, яке полягає у вивченні особливостей морфологічних змін компонентів сполучної тканини печінки при хронічному вірусному гепатиті В та хронічному алкогольному гепатиті, що дозволяє поглибити уяву про патогенез та морфогенез досліджуваних захворювань:

1. Проведений за даними аутопсій централізованого патологоанатомічного відділення обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська клініко-патологоанатомічний аналіз летальності від захворювань печінки за 10 останніх років показав, що кількість померлих внаслідок хвороб печінки становить 8,5 % від загального числа аутопсій. Відмічається тенденція до росту захворюваності і смертності серед людей молодого, працездатного віку (71,1% померлих), переважають чоловіки (71,7%). Встановлено, що у структурі смертності від захворювань печінки значне місце займають алкогольні ураження (41,5 %), в тому числі гепатити (43,7 %).

2. При визначенні ступеня гістологічної активності запального процесу виявлено, що у хворих на хронічний вірусний гепатит В він вищий, ніж у хворих на хронічний алкогольний гепатит. У хворих на хронічний вірусний гепатит В висока активність спостерігалась у 20 % хворих, при хронічному алкогольному гепатиті – у 11,4 %; помірна активність при хронічному вірусному гепатиті В спостерігалась у 60 % хворих, при алкогольному – у 48,6 %; низька активність відповідно у 13,3 % і 34,3 % хворих, мінімальна активність - 6,7 % і 5,7 %.

3. Визначення ступеня фіброзу печінки показало, що він більше виражений у хворих на хронічний алкогольний гепатит. При хронічному алкогольному гепатиті у 14,3 % виявлений цироз, при хронічному вірусному гепатиті В – у 3,3 %, виражений ступінь фіброзу відповідно у 28,6 % і 23,3 %, помірний – у 40,0 % та 36,7 % відповідно, у 6,7 % хворих на хронічний вірусний гепатит В склероз був відсутній, чого не спостерігалось при хронічному алкогольному гепатиті.

4. При хронічному алкогольному і вірусному гепатитах збільшується кількість синусоїдальних клітин Іто. Середня кількість клітин Іто на 1000 гепатоцитів в контрольній групі складає 65,4 4,8, при хронічному алкогольному гепатиті – 92,6 10,4 (р < 0,01); при хронічному вірусному гепатиті В – 84,4 8,6 (р < 0,05).

5. В основі розвитку фіброзу печінки лежить активація клітин Ito. При ультраструктурному дослідженні встановлено, що при хронічних гепатитах клітини Іто знаходяться в стані підвищеної функціональної активності: вони містять багато мітохондрій із світлим матриксом, великою кількістю крист; пластинчатий комплекс Гольджі добре розвинений, зустрічаються мультивезикулярні тільця; цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки розширені. За ультраструктурною будовою клітини Іто подібні до фібробластів.

6. При морфометричному дослідженні показників складових компонентів тканини печінки при хронічному алкогольному та вірусному гепатитах виявлено вірогідне збільшення сполучної тканини при хронічному алкогольному гепатиті – 21,4 1,2 (р < 0,01) і при хронічному вірусному гепатиті В – 16,7 1,8 (р < 0,05) у порівнянні з контрольною групою – 11,2 0,6.

7. Встановлено, що фіброзні зміни, які виникають при хронічному вірусному гепатиті В і хронічному алкогольному гепатиті розвиваються різними шляхами. При хронічному вірусному гепатиті В збільшується вміст сполучної тканини в портальних трактах (портальний фіброз), звідки вона розповсюджується до центральної печінкової вени і до сусідніх портальних трактів. На відміну від хронічного вірусного гепатиту В при хронічному алкогольному гепатиті процес фіброзу починається в ділянці центральної печінкової вени і розповсюджується до портальних трактів.

8. Вивчення механізмів фіброгенезу в печінці дасть можливість здійснювати терапевтичний вплив на цей процес, що дозволить клініцистам ефективно лікувати хронічні захворювання печінки, запобігати їх прогресуванню.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Вірстюк Н.Г., Гурик З.Я. Ультраструктурні зміни гепатоцитів при алкогольній хворобі печінки // Буковинський медичний вісник. – 2001. – Т.5, № 1-2. – С. 208 – 211. (Здобувачем проаналізовані і з'ясовані електронномікроскопічні зміни в печінці при хронічному алкогольному гепатиті).

2. Гурик З.Я. Патоморфологія паренхіми і строми печінки при хронічному вірусному гепатиті В // Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – Т.2. – С. 75 – 76.

3. Гурик З.Я. Клініко-патологоанатомічний аналіз захворювань печінки у структурі смертності за даними аутопсій патологоанатомічного відділення обласної клінічної лікарні м.Івано-Франківська за 1995 – 2004рр. // Архів клінічної медицини. – 2006. - № 1(9). – С. 71 – 72.

4. Гурик З.Я., Михайлюк І.О., Тарнавська Т.Г., Курик О.Г. Патоморфологічна характеристика стану печінки при хронічному вірусному гепатиті В і хронічному алкогольному гепатиті // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – № 2. – С. 370 – 372. (Здобувачем проаналізовані мікропрепарати тканини печінки при хронічному вірусному гепатиті В та хронічному алкогольному гепатиті та на основі мікроскопічного аналізу встановлена динаміка структурних змін в печінці при даних захворювань).

5. Михайлюк І.О., Гурик З.Я., Курик О.Г. Фіброз печінки при хронічних гепатитах: стан проблеми (огляд літератури) // Галицький лікарський вісник. – 2006. - № 2. – С. 119 – 125. (Здобувачем зроблено сучасний огляд літератури з питань прогресування хронічних гепатитів).

6. Гурик З.Я. Патоморфологія мікроциркуляторного русла печінки при хронічному вірусному гепатиті В на фоні алкогольної хвороби печінки // Матеріали VI міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – 2002. – Тернопіль. – С. 266.

7. Гурик З.Я. Патоморфологія печінки при хронічному вірусному гепатиті в поєднанні з алкогольною хворобою печінки // Матеріали 57 науково-практичної конференції студентів і молодих вчених Націонільного медичного університету ім. О.О. Богомольця з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медицини". – 2002. – Київ. – С. 67.


 
 

Цікаве

Загрузка...