WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту (авт - Реферат

Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту (авт - Реферат

Об'єкт дослідження: хронічний вірусний гепатит В, хронічний алкогольний гепатит.

Предмет дослідження:компоненти сполучної тканини печінки при хронічному вірусному гепатиті В та хронічному алкогольному гепатиті.

Методи дослідження.У роботі використані класичні морфологічні (гістологічні та гістохімічні) методи виявлення структурних особливостей печінки при хронічних гепатитах, електронномікроскопічні - для виявлення сполучнотканинних елементів печінки та їх взаємовідносин при хронічних гепатитах. Проведені морфометричні дослідження, результати яких проаналізовані за правилами варіаційної статистик.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що в рамках єдиного комплексного морфологічного дослідження вперше вивчено закономірності та особливості сполучної тканини печінки, зміни її компонентів та роль в патогенезі хронічного вірусного гепатиту В та хронічного алкогольного гепатиту. Отримані дані суттєво доповнюють та поглиблюють традиційні уявлення про патогенез і морфогенез хронічних гепатитів. Вивчено зміну кількості синусоїдальних клітин Ito, їх ультраструктурні зміни та роль в патогенезі хронічних гепатитів. Отримані оригінальні кількісні показники складових компонентів тканини печінки та виявлено вірогідне збільшення вмісту сполучної тканини при хронічному вірусному та хронічному алкогольному гепатитах.

Визначені ступені гістологічної активності запального процесу та гістологічний індекс склерозу при цих гепатитах. Показано, що ступінь гістологічної активності запального процесу більше виражений при хронічному вірусному гепатиті В, разом з тим ступінь фіброзу печінки більше виражений при хронічному алкогольному гепатиті. Отримані принципово важливі дані про наявність клітинних кооперацій в тканині печінки та їх роль в патогенезі хронічних гепатитів.

Практичне значення одержаних результатів. Проведені дослідження характеризуються комплексним методичним підходом, вони розширюють і поглиблюють знання про патогенетичні основи розвитку патоморфологічних змін в тканині печінки при хронічному вірусному гепатиті В та хронічному алкогольному гепатиті.

Результати проведеної роботи становлять інтерес для гепатологів, гастроентерологів, терапевтів та хірургів широкого профілю, інфекціоністів, патологоанатомів, гістологів та цитологів. Вивчення механізмів фіброгенезу в печінці при хронічному вірусному гепатиті В і хронічному алкогольному гепатиті дасть можливість розробити терапевтичні методи корекції цього процесу, що дозволить запобігати прогресуванню фіброгенезу, а в подальшому і лікувати цей процес.

Одержані результати дисертації впроваджені в навчальний процес на кафедрах патологічної анатомії, патологічної фізіології, кафедрах гістології цитології та ембріології, терапії, оперативної хірургії та топографічної анатомії Івано-Франківського державного медичного університету. Одержані результати дисертації впроваджені в діагностичний процес Державного патологоанатомічного Центра України, централізованого патологоанатомічного відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає у постановці мети та завдань дослідження, проведенні аналізу літератури із даної проблеми, виконанні патентно-інформаційного пошуку. Дисертантом самостійно здійснено створення груп досліджуваного матеріалу. Автором на підставі проведеного аналізу наукових джерел літератури визначені напрямки наукового пошуку. Дисертантом особисто виконані гістологічне та гістохімічне дослідження з використанням створених ним алгоритмів мікроскопічного вивчення препаратів. Проведена статистична обробка створеної бази даних, аналіз і узагальнення отриманих результатів, написані всі розділи дисертації. Висновки та практичні рекомендації сформульовані разом із науковим керівником. Підготовка до друку наукових праць проведена здобувачем самостійно. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, викладено матеріал здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи і результати дослідження доповідались і обговорювались на: VI Міжнародному Медичному Конгресі студентів та молодих учених, (м. Тернопіль, 2002р.); 57-й науково-практичній конференції студентів і молодих вчених Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медицини", (м. Київ, 2002р.); VII Конгресі патологів України (8-10 жовтня 2003, м. Івано-Франківськ); Всеукраїнській науковій конференції "Актуальні питання вікової анатомії та ембріотопографії", (м. Чернівці, 2006р.)

Апробація дисертаційної роботи відбулася на спільному засіданні кафедр Івано-Франківського державного медичного університету (протокол № 47, від 22 червня 2006 р.) з участю провідних спеціалістів.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 робіт, в тому числі 5 статей у фахових наукових журналах, рекомендованих ВАК України.

Структура дисертації. Матеріали дисертації викладено на 141 сторінці тексту (компґютерний набір). Дисертація складається з вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, списку використаних джерел. Дисертація містить 28 мікрофотографій, 15 електронограм, 12 таблиць, 5 рисунків. Список джерел літератури налічує 228 праць, в тому числі 76 іноземних автора.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи дослідження. Нами дослідженні біоптати печінки у 15 хворих на хронічний вірусний гепатит В (ХВГ В), діагноз у яких підтверджений лабораторно і секційний матеріал – тканина печінки у 20-ти померлих від ХВГ В; біоптати печінки у 10-ти хворих на хронічний алкогольний гепатит (ХАГ), в анамнезі яких було зловживання алкоголем в дозі не менше 50 грам на добу протягом п'яти і більше років і 35 випадків секційного матеріалу померлих від ХАГ. В контрольній групі (20 випадків) досліджували тканину печінки померлих, в яких була відсутня патологія шлунково-кишкового тракту.

Взяття матеріалу для дослідження проведено у відповідності до морально-етичних вимог з біоетики. Комісією з біоетики Івано-Франківського державного медичного університету порушень не виявлено (протокол № 10/06 від 17.04.2006).

Розподіл досліджуваного матеріалу представлений в таблиці 1.

Таблиця 1

Розподіл досліджуваного матеріалу за групами

Контрольна група

Хронічний вірусний гепатит В

Хронічний алкогольний гепатит

Біопсійний

матеріал

Секційний матеріал

Біопсійний

матеріал

Секційний матеріал

Біопсійний

матеріал

Секційний матеріал

-

20

15

20

10

35

Всього 100 випадків

Вік хворих і померлих в контрольній та досліджуваних групах коливався від 22 до 77 років. При цьому середній вік складав - 48,53 роки, з них у чоловіків – 47,38 р., у жінок – 51,96 р. Переважна більшість хворих (79%) була у віці від 22 до 60 років, чоловіків – 84%, жінок – 64%. 21% - хворі пенсійного віку. Співвідношення між чоловіками та жінками становить 3:1. Всі випадки розподілені нами на три групи: 1група – хронічний вірусний гепатит В (35 випадків), з них чоловіків – 22, жінок – 13. Середній вік в групі становив - 45,31рік, у чоловіків – 44,54р., у жінок – 46,61р. З них 30 випадків (85,71%) - особи працездатного віку. 2 група – хронічний алкогольний гепатит (45 випадків), з них чоловіків – 40, жінок – 5. Середній вік в групі становив 45,8 років, у чоловіків – 45,75 р., у жінок – 46,2р. 41 випадок, а це 91,11% - особи працездатного віку. Контрольну 3 групу (20 хворих) склав секційний матеріал тканини печінки, де смерть хворих не була пов'язана із будь-яким захворюванням гепатобіліарної системи. В цій групі чоловіків – 13, жінок – 7. Середній вік становив – 60,3 роки, у чоловіків – 57,23 р., у жінок – 66 років. 40% (8 випадків) - особи працездатного віку. Крім того, було вивчено та проаналізовано 3674 протоколи аутопсій, проведених на базі централізованого патологоанатомічного відділення обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська за період з 1995 по 2004рр.

Тканину печінки для гістологічного дослідження отримували шляхом пункційної і лапароскопічної біопсії при первинному зверненні хворих, строго за визначеними зонами, а також брали шматочки печінки при розтині померлих. Матеріал фіксували в 10% розчині нейтрального формаліну, зневоднювали в серії спиртів наростаючої концентрації, заливали в парафін і готували серійні зрізи. Парафінові зрізи товщиною 5-7мкм забарвлювали гематоксиліном та еозином, суданом ІІІ на жир, пікрофуксином за Ван-Гізоном для виявлення сполучної тканини печінки, за Малорі для виявлення алкогольного гіаліну та за методикою Зербіно для виявлення фібрину і сполучної тканини. Дослідження проведено мікроскопом МБР-3 при різних збільшеннях (окуляр 10, обґєктив 10-20-40).


 
 

Цікаве

Загрузка...