WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту (авт - Реферат

Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту (авт - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

ГУРИК Зоряна Ярославівна

УДК 616-091.8+611-018.2+616.36+616-022.6+616.89-008.441.13+616.36-002

Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту

14.03.02 – патологічна анатомія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Львів – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Михайлюк Іван Олексійович, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,

Червяк Петро Іванович, Військово-медичне управління СБУ (м. Київ),

начальник патологоанатомічного відділення

доктор медичних наук, професор Боднар Ярослав Ярославович, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, м. Київ

Захист відбудеться " 22 " червня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України ( 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69).

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ Украйни (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6).

Автореферат розісланий " 14 " травня2007 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент С.А.Томашова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед актуальних проблем сучасної медицини у всьому світі, в тому числі і в Україні, захворювання печінки посідають значне місце (Гураль А.Л. і співавт., 2000; Марієвський В.Ф. і співавт., 1999; Москаленко В.Ф. и соавт., 2000; Татьянко Н.,2000;). Головним чином, це пов'язано з їх широким розповсюдженням, ростом інфікування людей молодого віку, хронізацією, прогресуючим перебігом, важкими ускладненнями у вигляді цирозу та гепатоцелюлярної карциноми, високою інвалідизацією і смертністю (Бабак О.Я., 1999; Шляхтенко Л.И. и соавт., 2000; Вовк А.Д. і співавт., 1999; Голубчиков М.В., 2000). Так, в Україні, захворюваність хронічним гепатитом серед дорослого населення і підлітків складає 52,8 на 100 тисяч або 3,1% в структурі всіх захворювань органів травлення (Губергриц Н.Б., 2002). Особливо висока їх питома вага в Західному і Південному регіонах (відповідно 80,7 і 55,7) (Нейко Є.М. і співавт., 1999).

Встановлено, що основними етіологічними факторами в розвитку хронічної патології печінки є алкоголь і вірусні інфекції. Значне місце серед хронічних гепатитів посідають вірусні гепатити. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше третини населення планети вже інфіковані вірусами гепатиту. Більше 350 млн. чоловік є носіями цієї інфекції (Секамова С.М. и соавт., 1998; Сервецький К.Л. і співавт., 1998). У результаті інтенсивних наукових досліджень, які проведені вченими різних країн з використанням найбільш сучасних технологій, до цього часу достовірно встановлено 6 видів вірусного гепатиту людини – А, В, С, Д, F, G (Возианова Ж.И., 1997; Воронина Е.Г., 1997; Зарічна О., 1999; Шагинян В.Р. и соавт., 1996). В останні роки відмічається тенденція до росту захворюваності і смертності серед людей працездатного віку. Так, наприклад, з вірусним гепатитом В щорічно пов'язано більше 2 млн. смертей у світі (Войнова Л.В., 1999). Також велику увагу привертає значний ріст кількості захворювань печінки, пов'язаних із вживанням алкоголю і його сурогатів (Буееверов А.О., 2003; Подымова С.Д., 1998; Серов В.В., 1999; Хворостинка В.Н., 1993; Denk H., 1999; Lieber C.S., 1994).

Проблема хронічного алкогольного гепатиту останнім часом набула особливого значення не лише внаслідок поширення в Україні та ростом хронічного алкоголізму, а ще й тому, що алкогольні ураження печінки часто поєднуються з вірусною гепатотропною інфекцією, змінюючи їх симптоматику, перебіг та наслідки (Маевская М.Ф. и соавт., 2004; Дегтяр В.В. і співавт., 1998; Никитин И.Г. и соавт., 1998; Шкурба А.В., 1999).

Ці обставини визначають необхідність в проведенні глибоких та всебічних досліджень структурно-функціональної організації печінки. Морфологічна характеристика змін печінки при хронічній вірусній інфекції та варіанти алкогольної хвороби відомі (Вірстюк Н.Г. і співавт, 2000; Задорожная Т.Д. и соавт., 2004; Комарова Д.В. и соавт., 1999). Вивченню морфології алкогольної печінки, а також вірусного гепатиту присвячені роботи як вітчизняних, так і закордонних авторів, основна увага в яких акцентована на змінах гепатоцитів, а саме наявності їх некрозу та дистрофії (Андрейчин М.А., 2001; Вовк А.Д., 1999; Десмет В., 1995; Мироджов Г.К., 1980; Серов В.В., 1999; Сюткин В.Е. и соавт., 1998). Також в літературі є окремі повідомлення про зміни печінки при хронічному вірусному гепатиті С в поєднанні з алкогольною хворобою печінки (Пауков В.С. и соавт., 2001; Магомедов С., 2001; Секамова С.М. и соавт., 1998; Хазанов А.И., 2003). Разом з тим дослідження, присвячені вивченню стану компонентів сполучної тканини печінки та її ролі в пато- і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В та хронічного алкогольного гепатиту, малочисельні. Ендокринна регуляція внутрішньопечінкових процесів вивчена недостатньо, однак багато даних дозволяє припустити наявність такої регуляції.

Особливої уваги заслуговують докази наявності в печінці клітинних кооперацій (Мироджов Г.К. и соавт., 1981; Серов В.В. и соавт., 1989). Клітинну кооперативну систему печінки складають: гепатоцит – зірчастий ретикулоендотеліоцит (клітина Купфера) – ендотеліоцит – ліпоцит (клітина Ito, ліпофібробласт) – Pit-клітина (Artur M.J.P., 1995). Ця клітинна система "локальної регуляції" забезпечує гомеостаз печінкової часточки (Нейко Є.М. і співавт., 2004). Клітини Купфера, як представники системи мононуклеарних фагоцитів, взаємодіють із імунною системою і за допомогою монокінів і колагеназ приймають участь у збереженні сполучнотканинного каркасу печінкової дольки (Бекетова Т.П., 1991). Pit-клітини, які виділяють серотонін можуть бути віднесені до АPUD-системи (Бережков Н.В., 1991). Ліпоцити виконують не тільки функцію фібробластів, але і продукують простагландини (Киясов А.П. и соавт., 2002). Отже печінка, як і інші органи має свою локальну ендокринну систему, яка потребує більш детального дослідження (Серов В.В. и соавт., 1989).

Таким чином, вивчення морфологічної картини захворювань печінки, а саме хронічного вірусного гепатиту В та хронічного алкогольного гепатиту, участі компонентів сполучної тканини в пато- і морфогенезі даних захворювань найбільш повно можуть бути розкриті на основі морфологічного аналізу взаємовідносин і взаємодій клітин печінки, її клітинної кооперативної системи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у рамках науково-дослідної роботи кафедри патологічної анатомії Івано-Франківського державного медичного університету "Патоморфологія регуляторних систем (APUD-системи та імунної системи) при деяких захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту (хронічний неспецифічний виразковий коліт, хронічні холецистити, хронічні гепатити)" (№ держреєстрації 0105U008620), у виконанні якої автором проведені дослідження стосовно морфологічних змін печінки хворих на хронічний гепатит вірусного та алкогольного генезу. Тема дисертації затверджена проблемною комісією "Патологічна анатомія" МОЗ і АМН України (протокол № 3 від 24.05.06).

Мета роботи: встановити морфофункціональні особливості сполучної тканини печінки та її роль в пато- і морфогенезі хронічних гепатитів, а саме хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту.

Завдання дослідження:

  1. Встановити морфофункціональні особливості сполучної тканини при хронічному вірусному гепатиті В.

  2. Встановити морфофункціональні особливості сполучної тканини при хронічному алкогольному гепатиті.

  3. Визначити морфологічні критерії ролі сполучної тканини печінки в патогенезі і морфогенезі хронічних гепатитів.

  4. Провести аналіз летальності від захворювань печінки за даними централізованого патологоанатомічного відділення обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська за 1994 – 2005 рр.


 
 

Цікаве

Загрузка...