WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина ХIХ ст. - 1917 р.) (автореферат) - Реферат

Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина ХIХ ст. - 1917 р.) (автореферат) - Реферат

IV

Гігієнічний аналіз результатів лабораторних досліджень факторів навколишнього середовища міста Катеринослава та губернії (127 джерел)

V

Узагальнення здобутків санітарної організації міського самоврядування та Катеринославського губернського земства

Впровадження

Вперше встановлена дата створення санітарної організації міста Катеринослава (1879) та губернії (1901)

Монографій – 4, статей –4,

тез – 2, доповідей – 4

Методи дослідження

Методи

Розділи

Системний підхід

4, 5, 8

Історичний

1, 3, 7

Історико-типологічний

1, 4, 5, 8

Історико-порівняльний

1, 3, 7

Аналітичний

4, 5, 6, 8

Статистичний

2, 3, 6

Рис. 1. Програма, матеріали, обсяг та методи дослідження

Метою заключного, п'ятого, етапу дослідження стало узагальнення здобутків санітарної організації Катеринославського міського самоврядування та губернського земства, як історичної моделі профілактичної діяльності санітарно-епідеміологічної служби України.

Інформаційна база дослідження репрезентована документальними матеріалами групи джерел: законодавчими актами та документами урядових установ, матеріалами діловодства Катеринославського земства та Катеринославського міського самоврядування, статистичними матеріалами, періодичною пресою, в тому числі губернською, окремими мемуарними виданнями.

До першої групи джерел – законодавчих актів та нормативних документів урядових установ – належать офіційні документи загальноросійського рівня, законодавчі акти вищих органів державної влади Російської імперії, циркуляри та розпорядження до них, постанови Катеринославського губернського земства, губернії, повітів, органів міського самоврядування по санітарній частині, які визначають сутність діяльності, задач та компетенції земств. Ряд таких документів, які стали доступними в процесі дослідження, маються у Дніпропетровському обласному історичному музеї імені Д.І.Яворницького в одиничних примірниках.

Аналіз матеріалів діловодства Катеринославського міського самоврядування, губернських та повітових земств дозволив виявити першочерговість завдань, розбіжності та суперечки в частині санітарного забезпечення, ухвалення питань і проблеми тих часів. До них відносяться журнали міського самоврядування, губернських та повітових зборів, річні звіти земців та земських санітарних лікарів, журнали засідань санітарних рад повітів та губернії, які досі не опубліковані, зберігаються у науковій бібліотеці Дніпропетровського обласного історичного музею та Державному архіві Дніпропетровської області в одиночних примірниках.

Їх вивчення дозволило виявити найбільш актуальні проблеми, які турбували громадське самоврядування міста та губернське земство, з визначенням шляхів їх можливого вирішення. В них міститься вірогідна інформація щодо заснування, функціонування та фінансування міським самоврядуванням та земством установ санітарно-профілактичного нагляду.

Не опубліковані до цього часу матеріали Катеринославських губернських з'їздів земських лікарів та представників губернських земських установ, санітарних рад і звіти земських санітарних лікарів віддзеркалюють історичні відомості про розвиток суспільства того часу та профілактичного напряму в земській медицині в динаміці. За їх допомогою стало можливим відтворити процеси виникнення і вирішення найбільш актуальних та гострих питань суспільного здоров'я часу дослідження.

Важливу частину джерельної бази дійсного наукового історичного дослідження становили земські та суспільно-політичні видання. Серед них "Систематический свод Постановлений Ектеринославского губернского земского собрания (1866-1916). Врачебно-санитарная часть. Выпуск 2 часть 2" Катеринослав, 1916 г., "Врачебно-санитарные хроники". Выпуски 1898–1913, Памятная книжка Екатеринославской губернии (1864), Вестник Екатеринославского земства, Литературно-общественная газета "Степь" 1886 год, "Днепровская молва" 1899 г., "Известия Екатеринославского городского общественного управления (1909-1918)", що знаходяться в архівах в одиничних примірниках.

Важлива інформація отримана при вивченні мемуарної літератури. Незважаючи на її нерівноцінність за змістом, обмеженість за кількістю, цей вид історичної джерельної бази містить цінний фактичний та статистичний матеріал, глибокі роздуми авторів щодо невдач та їх причин у земській діяльності, міркування та поради послідовникам. Всі вони заслуговують на увагу науковців, оскільки автори відтворюють як вірогідний етнографічний матеріал, так і специфіку реалій тих часів.

Особливе місце займав аналіз різнопланових праць земських санітарних лікарів та земських діячів щодо суспільної гігієни, лікарських бесід з медсестрами, лікування глиною, п'ятидесятиріччя Катеринославського губернського земства тощо.

У процесі роботи опрацьований матеріал 2 докторських і 6 кандидатських дисертацій, 31 монографії, 38 наукових публікацій в журналах та збірниках наукових праць, а також статистичні дані земських діячів та статистичні видання радянського періоду. В державних архівах опрацьовано: фонд 11 Канцелярія Катеринославського губернатора - 1392 справи; фонд 20 Катеринославське губернське правління -176 справ, фонд 469 Катеринославська міська Дума та управа - 41 справа, фонд 540 Волосні управи – 20 справ, фонд Катеринославських губернських зборів 1866-1913 рр.

Дані літературних джерел та архівних документів дозволили провести статистичну обробку результатів гігієнічних досліджень факторів навколишнього середовища, виконаних Катеринославською міською хімічною лабораторією за 1896-1915 роки, які зберігаються в архівах Дніпропетровського державного історичного музею, Національної гірничої академії України та державної медичної академії. Об'єкти та обсяг опрацьованих даних наведені у табл. 1 і представляються вперше в науковій історико-медичній літературі.

Методи дослідження. В основу методологічного підґрунтя дослідження покладались системний та комплексний підходи, які базуються на принципі історизму. Їх об'єднання зумовлювалось необхідністю, з одного боку, диференційного вивчення окремих явищ і процесів, а з іншого – їх узагальненого та комплексного висвітлення.

Таблиця 1

Обсяг проб об'єктів навколишнього середовища,

досліджених Катеринославською хімічною лабораторією

та лабораторіями повітів губернії (1896-1915р.р.)

Об'єкти дослідження

Територія

Роки

Кількість проб

Харчові продукти

м. Катеринослав

1896-1910

1911

1912

1915

11564

-

1472

2419

Вода кринична

м. Катеринослав

Катеринославська губернія (8 повітів)

1905-1910

1911

1912

1915

1905-1910

1200

284

375

247

149

Вода ріки Дніпро

від с. Каменське до м. Херсон

м. Катеринослав

1911

1896-1910

1915

10

914

13

Стічні води

м. Катеринослав

1901-1910

1915

33

37

Ґрунт

м. Катеринослав

1900-1910

30

Диференційне дослідження розвитку профілактичного напряму міського самоврядування та земської медицини Катеринославської губернії за 50 років (1866-1916) вимагало встановлення характеру зв'язків між окремими компонентами системи, як сукупності елементів історичної реальності, що визначають загальне поняття "земської санітарної організації України".


 
 

Цікаве

Загрузка...