WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина ХIХ ст. - 1917 р.) (автореферат) - Реферат

Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина ХIХ ст. - 1917 р.) (автореферат) - Реферат

- доведена дієвість впровадженого земством профілактичного напряму в частині протиепідемічних заходів та шкідливих чинників довкілля, що позначилось на розширенні досяжності медико-санітарної допомоги і покращенні стану здоров'я населення, оцінений з наукових позицій внесок ідеологів земської санітарії Катеринославщини, досвід яких став підґрунтям для організаційної побудови перших у світі закладів санітарно-епідеміологічної служби України і не втратив своєї актуальності. Наведено теоретичні узагальнення і нове вирішення актуального наукового завдання, що полягає в науковому обґрунтуванні виникнення, становлення та розвитку санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

- вперше отримані результати використані при підготовці 2 монографій: Гужва З.Г. Історія очима санітарного лікаря: Історичний нарис. // Дніпропетровськ, УкоИма-прес, 1998, 208с.; Риженко С.А., Гужва З.Г. Клятва Богині Гігієї: літопис становлення санепідслужби Дніпропетровської області. До 100-річчя. Дніпропетровськ, Има-прес, 2001, 360с.

- результати вперше стали підставою для встановлення дати утворення санітарної організації міста Катеринослава та санітарної організації Катеринославської губернії, що підтверджується "Інформаційною довідкою про створення державної санітарної та протиепідемічної організації Дніпропетровської області (в минулому Катеринославської губернії)" Дніпропетровського обласного історичного музею ім. Д.І.Яворницького №287 від 05.07.2004р.;

- результати дослідження впроваджені в курсі історії медицини при викладанні розділу "Історія становлення гігієнічних наук" на кафедрі загальної гігієни Дніпропетровської державної медичної академії. Акти впровадження від 10 березня 2006 року.

Особистий внесок здобувача. Автор особисто визначила мету та завдання дослідження, розробила його програму, обґрунтувала адекватні методи дослідження, провела відбір історичних матеріалів в архівах та науковій бібліотеці Дніпропетровського державного обласного історичного музею імені Д.І.Яворницького, Дніпропетровського державного обласного архіву, архіву Дніпропетровської державної медичної академії, архіву кафедри загальної гігієни Дніпропетровської державної медичної академії, архіву Національної гірничої академії України, визначила етапи становлення та розвитку і відтворила моделі санітарно-виконавчої комісії міського самоврядування Катеринослава та санітарно-епідеміологічної організації Катеринославського губернського земства, провела загальний аналіз об'єму, методів та результатів лабораторних досліджень повітря, води, ґрунту, харчових продуктів міської хіміко-бактеріологічної лабораторії Катеринослава і лабораторій повітових санітарних організацій, наукових праць земських санітарних лікарів, статистичну обробку отриманих результатів, сформулювала всі розділи дисертації, основні висновки та практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідались та були обговорені на: науково-практичній конференції з міжнародною участю "Актуальные вопросы нутрициологии. Роль биологически активных пищевых добавок в обеспечении здоровья населения" (Дніпропетровськ, 2004); пленарному засіданні науково-практичної конференції "Гігієнічні проблеми реформи освіти в Україні " (Київ, 2004), на пленарному засіданні третьої міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів" (Дніпропетровськ, 2005); Марзеєвських читаннях в Інституті гігієни та медичної екології АМН України (Київ, 2006), всього 4 доповіді.

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 2 монографіях у співавторстві, викладено у 4 статтях у фахових виданнях, перелік яких затверджений ВАК України, у 2 матеріалах і тезах конференцій.

Структура дисертації. Дисертація викладена на 166 сторінках основного тексту, складається зі вступу, 8 розділів, власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку основних використаних джерел, який складається з 368 витоків, містить 8 рисунків, 26 таблиць та 13 додатків.

Програма дослідження. Досягнення мети дослідження потребувало наявності спеціальної програми (рис. 1), розробленої з використанням системного підходу і його системно-історичного аспекту, як найбільш значущого для історико-медичних досліджень, що дозволяє відтворити особливості об'єкту вивчення в минулому, пройдений ним шлях розвитку і представити його сучасну характеристику.

Науковою базою дослідження стала Дніпропетровська обласна санітарно-епідеміологічна станція, як історична спадкоємниця санітарної організації Катеринославського земства та міська санітарно-епідеміологічна станція як історична спадкоємиця санітарно-виконавчої комісії міського самоврядування.

Як видно з даних рис. 1, програма дослідження передбачала п'ять його етапів, результати кожного з них ставали логічною послідовністю для вирішення завдань наступних етапів.

Перший етап передбачав збір і узагальнення інформації щодо особливостей земської медицини в Україні кінця XIX – початку XX століть та санітарно-гігієнічного забезпечення населення, другий – висвітлення соціально-економічних умов Катеринославської губернії та особливостей її земської медицини, виявлення чинників виникнення санітарно-профілактичного напряму в діяльності міського самоврядування та земських організацій. Метою третього стало дослідження особливостей етапів становлення і розвитку санітарної організації Катеринославського міського самоуправління та губернського земства, напрями діяльності перших санітарних організацій, виявлення внеску санітарних лікарів у справу суспільного здоров'я, а також узагальнення санітарно-гігієнічної спадщини фундатора санітарно-епідеміологічної служби України – академіка О.М.Марзеєва в Катеринославський період його діяльності.

Четвертий етап присвячувався вперше проведеному аналізу результатів лабораторних досліджень санітарною організацією м.Катеринослава та повітових лабораторій факторів навколишнього середовища.

Етапи

Мета – оцінка здобутків санітарної організації міського самоврядування та санітарної організації Катеринославського губернського земства у розвиток української гігієни та санітарії

I

Збір і узагальнення матеріалів стосовно особливостей

земської медицини та гігієнічного забезпечення населення України кінця XIX – початку XX ст.ст. (897 джерел)

II

Вивчення соціально-економічних особливостей міста Катеринослава

та Катеринославської губернії і її земської медицини

(70-80-і роки XIX ст. – 1917 р.)

Соціально-економічні умови

Особливості надання медичної допомоги

Чинники виникнення санітарно-профілактичного напряму в міському самоврядуванні та діяльності земства

III

Дослідження становлення і розвитку санітарно-виконавчої комісії міського самоврядування та санітарно-епідеміологічної організації катеринославського земства (842 джерела)

Особливо-сті етапів розвитку

Напрями діяльності перших санітарних організацій

Внесок санітарних лікарів у справу суспільного здоров'я

Санітарно-гігієнічна спадщина О.М.Марзеєва Катеринославського періоду його діяльності


 
 

Цікаве

Загрузка...