WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина ХIХ ст. - 1917 р.) (автореферат) - Реферат

Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина ХIХ ст. - 1917 р.) (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупіка

ГУЖВА ЗІНАЇДА ГРИГОРІВНА

УДК: 613:614.3:372.48(477.63) "1800/1917"

Розвиток санітарно-профілактичного напрямуземської медициниКатеринославської губернії(II половина ХIХ ст. - 1917 р.)

14.02.04 – історія медицини

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Білецька Елеонора Миколаївна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри загальної гігієни.

Офіційні опоненти:

доктор наук з державного управління, професор Радиш Ярослав Федорович, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я;

доктор медичних наук, професор

Дупленко Юрій Костянтинович, університет "Києво-Могилянська академія", професор кафедри екології.

Захист відбудеться "21" вересня 2007 року о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.613.07 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка за адресою: Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка за адресою: Україна, м. Київ, вул.Дорогожицька, 9.

Автореферат розісланий "17" серпня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к. мед.н., доцент ______________ Бугро В.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Вдосконалення та прогрес системи охорони здоров'я населення сучасної України, в тому числі її профілактичного напряму, вимагає аналізу історичного досвіду і застосування перевірених часом норм та методів профілактичної медицини. Упередження помилок і використання найкращих здобутків минулого все більше привертають увагу фахівців дослідження історичного розвитку вітчизняної гігієни та санітарії.

Профілактична спрямованість вітчизняної медицини у період до 1917 року, як відомо, сформувалась і здійснювалась в межах земської медицини. Саме завдяки громадській та соціальній активності земства ця унікальна за суттю організація самоврядування досягла найбільших на той час здобутків у справі охорони здоров'я населення, у зв'язку з чим її історичний досвід є неповторною історичною спадщиною і винятково цінним надбанням.

Історична специфіка буття країни в умовах земства створила підґрунтя оригінальної медичної школи, з якої вийшли видатні для медичної науки постаті, діяльність яких виявилась надзвичайно плідною для формування української гігієнічної науки та санітарної практики і стала об'єктом наукових пошуків багатьох сучасних авторів (Г.К.Швидько (2003), М.Б.Мирський (2002), А.Г.Болебрух (2001), В.Г.Пономарьова (1961), І.Д.Хорош (1962), В.М.Шкляр (1939), Риженко С.А., Білецька Е.М., Гужва З.Г. (2001, 2004) ).

Становлення та розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини України викладені в ряді ґрунтовних досліджень – І.Д.Хорош (1962); В.М.Шкляр (1939); О.А.Грандо, А.С.Межиров (1964), С.Н.Ігумнов (1913, 1940).

В той же час не тільки історичний досвід розвитку профілактичної медицини, незважаючи на численні наукові праці стосовно становлення санітарної справи в Україні, досі не містить критичного переосмислення ролі земства, а і залишаються непізнаними загальні закономірності діяльності перших санітарних організацій у переломні та скрутні часи формування держави.

Актуальність дослідження значною мірою зумовлюється підвищенням уваги до проблеми розвитку санітарної та профілактичної спрямованості земства, що є закономірним явищем в умовах незалежної України, яке в історичному минулому, входячи до складу Російської імперії, стояло у витоків зародження санітарної справи та її профілактичного напряму. Більш глибоке вивчення їх особливостей, критичне осмислення та сучасна історична оцінка зумовлені тим, що у розробці стратегії і тактики функціонування санітарно-епідеміологічної служби в сучасних соціально-економічних умовах особливе місце займає історичний досвід її становлення, розвитку, проведення профілактичних та оздоровчих заходів, що за часів земства мали неабиякий результуючий ефект.

Слід підкреслити, що до недавнього минулого історична спадщина санітарної справи України та її пріоритети розглядались досить обмежено, що видно на прикладі Катеринославського земства, умови виникнення санітарно-профілактичного напряму, в якому історія та хронологія етапів становлення санітарної справи досліджені недостатньо. При цьому майже не розкритими залишаються цінні в історичному плані види, форми та методи роботи перших санітарних організацій губернії, а роль визначних санітарних лікарів та внесок кожного з них у справу збереження суспільного здоров'я Катеринославського краю, як і їх праці, маловідомі навіть фахівцям.

Необхідність відновлення історичної справедливості і незаслужено забутої історичної спадщини, якою є надбання санітарної служби Катеринославського земства, як однієї з перших в Україні, а також ліквідація чергової "білої плями" історико-медичного минулого нашої держави і зумовили актуальність дослідження , визначили його мету і завдання.

Дане наукове дослідження являється ініціативною роботою пошукача.

Об'єкт дослідження: санітарно-виконавча комісія Катеринославського міського самоврядування та санітарно-епідеміологічна організація Катеринославського губернського земства.

Предмет дослідження: профілактична діяльність міського самоврядування та земства, етапи розвитку санітарно-виконавчої комісії міста Катеринослава та санітарно-епідеміологічної організації губернського земства, з'їзди лікарів, здобутки земських санітарних лікарів, гігієнічні методи дослідження, діяльність гігієнічних лабораторій, бюджет міського самоврядування та губернського земства.

Межі дослідження:

- хронологічні рамки дослідження охоплюють II половину ХIХ ст. - 1917 р;

- період виникнення, становлення та розвитку земської медицини на теренах Катеринославської губернії;

- відповідно до конкретних завдань, що ставились перед земською медициною Катеринославської губернії, протягом досліджуваного періоду відбувалися дещо відмінні політичні, культурно-освітні, медико-профілактичні процеси, що визначили певну своєрідність форм діяльності земської медицини в Катеринославській губернії.

Мета дослідження: оцінити здобутки та внесок санітарної організації Катеринославської губернії і міста Катеринослава у розвиток української гігієни та санітарії.

Завдання дослідження, зумовлені поставленою метою, передбачали:

 1. Встановлення часу заснування та виявлення особливостей етапів становлення і розвитку санітарно-виконавчої комісії Катеринославського міського самоврядування та санітарно-епідеміологічної організації Катеринославського губернського земства, видів, форм і методів їх профілактичної діяльності.

 2. Відтворення внеску земських санітарних лікарів Катеринославщини у справу збереження суспільного здоров'я.

 3. Оцінка гігієнічних методів дослідження навколишнього середовища, впроваджуваних та використовуваних санітарно-виконавчою комісією міського самоврядування та санітарною організацією Катеринославського земства.

 4. Здійснення оцінки санітарно-гігієнічної спадщини О.М.Марзеєва за період його діяльності на Катеринославщині.

 5. Виявлення спадкоємності здобутків санітарно-виконавчої комісії Катеринославського міського самоврядування і Катеринославського губернського земства та їх значущості для сучасної санітарно-епідеміологічної служби.

Методи дослідження: системно-історичний, історико-типологічний, історико-порівняльний, що дозволило вивчити ряд питань, не розкритих повністю в історико-медичній літературі, та забезпечити наукову вірогідність результатів дослідження. Статистичні методи використані для оцінки результатів дослідження об'єктів довкілля, руху населення – народжуваності, смертності, захворюваності; гігієнічні методи – для оцінки результатів лабораторних досліджень води, ґрунту, продуктів харчування, повітря.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:

 • визначені етапи становлення санітарно-виконавчої комісії Катеринославського міського самоврядування та санітарно-епідеміологічної організації Катеринославського губернського земства, проведена оцінка видів, форм і методів перших санітарних структур міста та губернії;

 • відтворені моделі санітарно-виконавчої комісії Катеринослава та санітарно-епідеміологічної організації Катеринославського губернського земства, схема діяльності санітарних організацій, їх склад та функції;

 • досліджені умови виникнення санітарно-профілактичного напряму в самоврядуванні Катеринослава та губернського земства, встановлені дати заснування санітарних організацій міста (1879) та губернії (1901);

 • оцінені з наукових позицій внески кожного з визначних санітарних лікарів Катеринославщини у формування санітарно-профілактичного напряму діяльності самоврядування міста та губернського земства, збереження суспільного здоров'я;

 • представлена оцінка санітарно-гігієнічної спадщини О.М.Марзеєва періоду його Катеринославської діяльності;

 • визначена придатність окремих здобутків та нормативних документів санітарно-виконавчої комісії Катеринославського міського самоврядування, санітарно-епідеміологічної організації губернського земства в удосконаленні діяльності санітарно-епідеміологічної служби;


 
 

Цікаве

Загрузка...