WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії ( - Реферат

Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії ( - Реферат

Наукова новизна отриманих результатів. Отримав подальший розвиток методологічний підхід, направлений на лікування амбліопії. Розроблено новий спосіб відновлення порушеного бінокулярного і стереоскопічного зору у хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією, який полягає у бінокулярній фотостимуляції кореспондуючих полів сітківок стереоскопічними паттернами, та дозволяє поєднувати в одній лікувальній процедурі плеоптичне, ортоптичне і стереоптичне лікування.

Вперше встановлено, що поліструктурні стереоскопічні стимули викликають достовірно більш тривалу післядію у монокулярній та бінокулярній системах, ніж гомогенні, і тому є більш адекватними до функціональних та структурних особливостей зорово-нервового каналу і можуть бути використані для проведення стереоптики.

Вперше показано, що у хворих дисбінокулярною амбліопією бінокулярна фотостимуляція сітківок стереоскопічними паттернами найбільш ефективна за критерієм відновлення бінокулярного і глибинного зору у хворих зі збереженою функцією монокулярного стереокінетичного механізму глибинного зору домінантного та парного очей.

Доповнено наукові дані щодо значення характеристик ноніусної гостроти зору як одного з найважливіших компонентів у побудові тривимірного образу і

глибинного сприйняття. Дослідження взаємозв'язків показників ноніусної та глибинної гостроти зору у хворих рефракційною амбліопією показало, що прогнозувати наявність бінокулярної глибинної гостроти зору у категорії до ≤20" можливо при наявності показників бінокулярної ноніусної гостроти зору до ≤20,8" і ефекту бінокулярної сумації.

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано новий спосіб лікування хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією з порушеннями бінокулярного і стереоскопічного зору, який полягає у бінокулярній фотостимуляції кореспондуючих полів сітківок стереоскопічними паттернами поліхроматичним світлом в імпульсному режимі. Енергетична експозиція світлового імпульсу 2мДж/см2. Тривалість одноразової стимуляції 1Ч10-5с. Площа паттернів складає 10 кутових градусів і відповідає розмірам макулярних областей. Курс лікування 10 днів (Деклараційний патент України № 13050, від 15.03.2006. Бюл. пром. вл. України №3).

Застосування нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні хворих рефракційною амбліопією дозволило відновити стереоскопічний зір у 37,8% хворих, збільшити кількість хворих з конвергентним глибинним зором менше 20" на 43,2%, підвищити сепарабільну гостроту зору на 0,18, зменшити різницю в гостроті зору домінантного і парного очей у два рази, покращити ноніусну гостроту зору на 11,8" по "вертикалі" і на 17,8" по "горизонталі", забезпечити збереження стійкого позитивного результату лікування протягом 1,5 років.

Застосування нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні хворих дисбінокулярною амбліопією дозволило відновити бінокулярний зір у 29,2%, стереоскопічний – у 16,7% хворих, підвищити сепарабільну гостроту зору на 0,14, зменшити різницю в гостроті зору домінантного і парного очей майже у 2 рази до 30,6", покращити ноніусну гостроту зору на 11,4" по "вертикалі" і на 21,6" по "горизонталі", проводити стереоптичне лікування дисбінокулярної амбліопії, не чекаючи відновлення бінокулярного зору у природних умовах.

Впровадження у практику. Результати дослідження впроваджені в лікувальну роботу лабораторії медико-технічних розробок Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України.

Особистий внесок дисертанта. Обґрунтування методичного підходу до відновлення сенсорних зв'язків у хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією, узагальнення даних, які характеризують ефективність викорис-тання стереоскопічних паттернів для стереоптичного лікування, проведено разом з науковим керівником – д.мед.н., старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії медико-технічних розробок Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України Коломійцем В.О.

Автор самостійно провела патентно-інформаційний пошук, аналіз джерел літератури за проблемою відновлення стереоскопічного зору у хворих амбліопією, розробила стереоскопічні паттерни для проведення бінокулярної фотостимуляції сітківок. Визначила особливості різних ступенів форменого

зору та їх взаємозв'язки у 180 дітей (5580 досліджень) у віці (10,53,5) років з рефракційною та дисбінокулярною амбліопією, показала можливість прогнозування наявності бінокулярної глибинної гостроти зору залежно від показників бінокулярної ноніусної гостроти зору. Вивчила ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами у 37 хворих рефракційною та 24 хворих дисбінокулярною амбліопією.

Статистична обробка даних проведена разом з науковим співробітником Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України Драгомирецькою О.І.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались, були розглянуті та обговорені на першій науково-практичній конференції молодих вчених-офтальмологів України "Сучасні аспекти судинних і дистрофічних захворювань органа зору" (Харків, 2006); міжнародній конференції "Захворювання рогівки, склери і поверхні ока", 5 польсько-українській конференції (Люблін, Польща, 2006); 29 Європейській конференції по зоровому сприйняттю (Санкт-Петербург, Росія, 2006); науково-практичній конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідизуючою очною патологією" (Євпаторія, 2006); IV міжнародному конгресі "Офтальмология стран Причерноморья" (Краснодар, Росія, 2006); науково-практичній конференції "Детская офтальмология, итоги и перспективы" (Москва, 2006); засіданні Товариства офтальмологів України (Одеса, 2006); засіданнях вченої ради (Одеса, 2006) і Клубу молодих вчених Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України (Одеса, 2006).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, які повною мірою відображають зміст роботи та отримані результати, з них: 4 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 1 патент України, 6 робіт опубліковано в матеріалах і тезах науково-практичних конференцій та конгресів.

Об'єм та структура дисертації. Дисертація написана російською мовою, викладена на 190 сторінках комп'ютерного тексту. Складається з вступу, чотирьох розділів (огляд літератури, матеріал і методи дослідження, двох розділів власних досліджень), аналізу і узагальнення результатів досліджень, висновків та списку використаних джерел. Ілюстрована 13 малюнками, 61 таблицею, з яких 10 займають окремі сторінки. Список використаних джерел містить 294 найменування, з яких – 181 робота з кириличною графікою та 113 робіт з латинською графікою і розміщений на 28 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. Порушення монокулярних і бінокулярних функцій при аметропіях і співдружній косоокості, методи лікування (огляд літератури).

Амбліопію вважають вилікуваною, якщо відновлена не тільки гострота зору, але і бінокулярний зір, відновлення якого сучасними способами ортоптики складає всього 20 – 30%. Ортоптику можна використовувати тільки після етапу плеоптики і відновлення нормальної кореспонденції сітківок, а методи стереоптики – тільки після відновлення бінокулярного зору.

Беручи до уваги складність і значну кількість існуючих методик поетапного плеопто-ортопто-стереоптичного лікування, ми вважаємо доцільним подальший розвиток напряму в лікуванні порушень бінокулярного зору різної етіології, який полягає у пошуку методології, яка дозволить об'єднати етапи плеоптики, ортоптики і стереоптики в одній лікувальній процедурі на основі розробки методу стимуляції кореспондуючих полів сітківок стереопаттернами. Основою для створення такої методології є дані нейрофізіології [Вит В.В., 2003], які свідчать, що основою бінокулярного зору є функціональна кореспонденція сітківок (кореспонденція Панума), яка здатна забезпечити не тільки злиття об'єкту біфіксації, оцінити об'ємність його структури, але і його положення у тривимірному просторі. За даними вивчення кортикальних механізмів об'ємного сприйняття встановлено, що ефект стереоскопії забезпечують спеціальні бінокулярні нейрони диспаратності. Бінокулярна кортикальна клітина здатна реагувати тільки тоді, коли специфічна для неї деталь об'єкта розміщена в просторі на тій глибині, на якій рецептивні поля налаштовані в одному реєстрі [Шамшинова А.М., Волков В.В., 1999].

Розділ 2. Матеріал і методи дослідження.Під спостереженням знаходилось 180 хворих різними видами амбліопії у віці від 5 до 16 років. Поглиблене дослідження стану різних характеристик монокулярних і бінокулярних зорових функцій проведено у 93 хворих рефракційною і 57 хворих дисбінокулярною амбліопією. З них проведено лікування новим способом бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами (БФССП) 37 хворих (74 ока) рефракційною амбліопією і 24 хворих (48 очей) дисбінокулярною амбліопією.


 
 

Цікаве

Загрузка...