WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії ( - Реферат

Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії ( - Реферат

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І Тканинної ТЕРАПІЇ

ІМ. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ

гернага Юліанна омелянівна

УДК 617.754-089.227-053.4

Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії

14.01.18 – Офтальмологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата медичних наук

Одеса – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Коломієць Володимир Олександрович,

Інститут очних хвороб і тканинної терапії

ім. В.П. Філатова АМН України,

керiвник лабораторії медико-технічних розробок

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Ватченко Алла Олексіївна,

Дніпропетровська державна медична

академія МОЗ України,

професор кафедри неврології і офтальмології

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Бойчук Ірина Михайлівна,

Інститут очних хвороб i тканинної терапії

iм. В.П. Фiлатова АМН України, старший науковий

співробітник лабораторії розладів бінокулярного зору

Захист відбудеться " 21 " грудня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.556.01 в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України за адресою: 65061, Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України (65061, Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51).

Автореферат розісланий " 19 " листопада 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор біологічних наук, професор І. П. Метеліцина

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Основою причиною, яка зумовлює порушення бінокулярного зору, є дезадаптація зорової системи до аметропій, крайніми формами якої є виникнення амбліопії і співдружньої косоокості. Частота амбліопії складає 1% – 5% серед популяції і 9,4% – 32,7% в структурі офтальмопатології, косоокості відповідно 1,3% – 4% і 4,7% – 10,5% [Аветисов Э.С., Кащенко Т.П., Смольянинова И.Л., 2001].

До теперішнього часу в лікуванні амбліопії та співдружньої косоокості загальноприйнятим є комплексний підхід, який включає хірургічний, плеоптичний, ортоптичний і стереоптичний етапи, або їх поєднання. Хірургічне лікування косоокості, як самостійний метод, забезпечує косметичний ефект у 83% – 85% випадків, однак випадки самовільного відновлення бінокулярних зорових функцій після вдалої хірургії складають не більше 10% – 12% [Коломиец В.А., Бруцкая Л.А., Панкратова Т.Б., 2001].

Сучасні методи плеоптичного лікування, спрямовані на відновлення монокулярних функцій амбліопічного ока, мають високу ефективність і дозволяють підвищити гостроту зору, в середньому, у 60% – 70% пацієнтів [Аветисов Э.С., Хвелидзе Т.З., 2001]. Дані віддалених спостережень свідчать, що амбліопію можна вважати вилікуваною, якщо відновлена не тільки гострота зору, але і бінокулярний зір. Однак його відновлення сучасними способами ортоптики складає всього 20 – 30%. Методи ортоптики можна використовувати тільки після етапу плеоптики і відновлення нормальної кореспонденції сітківок, а методи стереоптики – тільки після відновлення бінокулярного зору [Клюева И.Н., Колесников О.Ю., Моисеева Г.А., 2002].

Для проведення кожного етапу такого комплексного лікування необхідна наявність приладів, кожен з яких, як правило, дозволяє проводити лікування, спрямоване на відновлення тільки однієї з функцій – гостроти зору, сенсорної фузії, акомодації, ширини фузії, бінокулярного і стереоскопічного зору [Губарева Р.А., Кузьмина А.М., 2001].

Таким чином, проблема підвищення ефективності плеоптичного і, особливо, ортоптичного та стереоптичного лікування є актуальною.

Аналіз функціональних можливостей плеоптики і ортоптики дозволив розробити методологію, яка об'єднує ці етапи в одній лікувальній процедурі. Основи такої методології розроблені в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України. У 1980 році Розенбергом В.А. був запропонований спосіб лікування дисбінокулярної амбліопії, який базується на одночасній фотостимуляції кореспондуючих полів сітківок фігурними "сліпучими" полями [Розенберг В.А., 1980]. Встановлено, що у частини хворих відновились не тільки сенсорні зв'язки, але і сенсорно-моторні, тобто бінокуля-рний зір. Це дозволило такий підхід до лікування розцінювати як метод, який дозволяє об'єднати елементи плеоптики і ортоптики в одній лікувальній проце-дурі. Подальші дослідження в цьому напрямку показали перспективність розвитку цієї методології [Коломиец В.А., Бруцкая Л.А., Фалинская И.В., 2002].

Ми вважаємо, що можливості методу бінокулярної фотостимуляції можна суттєво розширити за рахунок впливу не тільки на механізми площинного бінокулярного зору, але і на ретинокортикальні структури, які забезпечують можливість бінокулярного стереоскопічного зору. Дослідженнями останніх років доведено, що ефективність використання структурованих стимулів при лікуванні амбліопії набагато вища у порівнянні з методиками, які використовують для стимуляції просто світловий потік [Кащенко Т.П., 2007]. У зв'язку з вищесказаним можна вважати, що використання стереоскопічних паттернів при проведенні бінокулярної фотостимуляції буде сприяти підвищен-ню гостроти зору, відновленню бінокулярного і стереоскопічного зору.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є частиною науково-дослідної роботи лабораторії медико-технічних розробок Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України: "Розробити новий спосіб та пристрій для плеоптичного та ортоптичного лікування хворих на співдружню косоокість на підставах відновлення механізмів бінокулярного і стереоскопічного зору" (№ держреєстрації 0104U003480; 2004 – 2006 р.р.), де автор була співвиконавцем.

Мета та завдання дослідження.

Мета роботи – підвищення ефективності лікування хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією шляхом бінокулярної фотостимуляції кореспондуючих полів сітківок стереоскопічними паттернами.

Відповідно до цієї мети необхідно було вирішити наступні завдання:

  1. Обґрунтувати доцільність використання бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами, розробити пристрій та методику для відновлення механізмів бінокулярного та стереоскопічного зору.

  2. Вивчити особливості різних ступенів форменого зору та їх взаємозв'язки за даними дослідження монокулярної і бінокулярної сепарабільної, ноніусної та глибинної гостроти зору у хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією.

  3. Вивчити вплив бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами на стан монокулярної і бінокулярної сепарабільної, ноніусної та глибинної гостроти зору у хворих рефракційною амбліопією і провести порівняльний аналіз ефективності лікування з традиційним методом стереоптики.

  4. Вивчити вплив бінокулярної фотостимуляції сітківок стерео-скопічними паттернами на стан монокулярної і бінокулярної сепарабільної, ноніусної та глибинної гостроти зору у хворих дисбінокулярною амбліопією.

5. На основі отриманих даних обґрунтувати та запропонувати у клінічну практику новий спосіб одночасного плеоптичного, ортоптичного і стереоптичного лікування, який збільшує степінь роздільної здатності зорового аналізатора, визначити його ефективність та стійкість клінічного результату у хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією.

Об'єкт дослідження: рефракційна, дисбінокулярна амбліопія і стереоамбліопія.

Предмет дослідження: функції форменого зору (монокулярна і бінокулярна сепарабільна, ноніусна та глибинна гострота зору) у хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією, порівняльна ефективність розробленого способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами і традиційного методу стереоптики.

Методи дослідження: візометрія за таблицями Шевальова, кільцями Ландольта, цифрами на проекторі знаків; дослідження монокулярної і бінокулярної ноніусної гостроти зору за комп'ютерною методикою Коломійця В.О. [Коломиец В.А., 1999]; дослідження монокулярної і бінокулярної глибинної гостроти зору за методикою Беста; дослідження характеру рефракції на рефрактометрі Хартингера і авторефрактометрі "Топкон"; визначення характеру монокулярної фіксації і кореспонденції сітківок офтальмоскопічним методом на "Ортоптоофтальмоскопі" за методикою Розенберга В.А. і Коломійця В.О. [Розенберг В.А., 1980]; дослідження стану сенсорної системи апарату бінокулярного зору в гаплоскопічних умовах на синоптофорі, у природних умовах – на кольоровому приладі Уорса і за допомогою скла Баголіні; визначення девіації за методом Гіршберга.

Статистичний аналіз проводився з використанням пакету Statistica for Windows 6.0. Для оцінки кількісних показників розраховували середнє арифметичне значення (М) і стандартне відхилення (SD). Для оцінки відмінностей у двох групах використовувався критерій Стьюдента з попередньою оцінкою нормальності розподілу. При порівнянні ефективності двох методів лікування амбліопії за зміною зорових функцій було застосовано метод розрахунку октав.


 
 

Цікаве

Загрузка...