WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Наукове обґрунтування моделі впровадження в Україні Державних цільових програм покращання здоров’я народу (автореферат) - Реферат

Наукове обґрунтування моделі впровадження в Україні Державних цільових програм покращання здоров’я народу (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

імені П.Л. ШУПИКА

Гайдаєв Юрій Олександрович

УДК: 614 (477)

Наукове обґрунтування моделі впровадження в Україні Державних цільових програм покращання здоров'я народу

14.02.03 – Соціальна медицина

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ - 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти

ім. П.Л.Шупика Міністерства охорони здоров'я України

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор

Корнацький Василь Михайлович, завідувач наукового відділу медико-соціальних проблем кардіології, головний

лікар-заступник директора по клінічній роботі Інституту

кардіології імені М.Д. Стражеска АМН України.

Офіційні опоненти: - член-кор. АМН, доктор медичних наук, професор

Проданчук Микола Георгійович, директор Інституту

екогігієни і токсикології ім. М.І.Медведя;

- доктор медичних наук, професор

Солоненко Іван Миколайович, завідувач кафедри

управління охороною суспільного здоров'я Академії державного управління при Президентові України;

- доктор медичних наук, професор

Гапон Василь Олександрович,завідувач кафедри

соціальної медицини, організації та економіки

охорони здоров'я Вищого державного навчального

закладу України "Українська медична стоматологічна

академія", м.Полтава.

Захист відбудеться 26 жовтня 2007 р. о 10-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 при НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ - 112, вул. Дорогожицька, 9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Міністерства охорони здоров'я України за адресою: 04112, м. Київ - 112, вул. Дорогожицька, 9.

Автореферат розісланий р. 24.09.2007

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.І. Бугро

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Збереження й покращання здоров'я як світова проблема знаходить своє відображення як у національних і зарубіжних публікаціях, так і в офіційних документах ВООЗ. Європейська політика щодо цього на ХХІ століття визначає стратегію й тактику розбудови регіональних систем, передбачає зменшення захворюваності та поширеності хвороб, зниження інвалідності і смертності, подовження середньої тривалості очікуваного життя не менше, ніж до 75 років.

Рівень здоров'я населення України на межі тисячоліть кваліфікується як незадовільний, оскільки в нашій країні протягом останнього десятиріччя спостерігається зростання загальної смертності населення в межах 4%, тоді як у країнах Європи навпаки – на 4% зменшення. Таким чином, серед нашого населення рівень цьогопоказника є вищим більш ніж у півтора рази, а середня очікувана тривалість життя менша на 5-10 років.

Основними причинами смерті населення стають хвороби системи кровообігу – 62,5%, злоякісні новоутворення – 11,7% і нещасні випадки – 8,9%, що у своїй структурі значно перевищують рівні інших держав. Стурбованість викликає цереброваскулярна патологія, яка майже в кожному п'ятому випадку призводить до смерті; особливо це стосується людей працездатного віку. Складною проблемою залишається стан психічного здоров'я населення, що негативно впливає на середню очікувану тривалість життя.

Ситуація ускладнюється деструктивними процесами в економіці і зниженням національного прибутку, внаслідок чого вкрай обмеженими стають видатки на охорону здоров'я, які у 2006 році становили лише 356,8 грн. в розрахунок на 1 жителя, що в доларовому еквіваленті вдвічі менше рівня 1990 року та у 20-30 разів – від інших країн Європи. Украй незадовільними залишаються стан навколишнього середовища та умови праці.

Таким чином, система охорони здоров'я потребує адресного впливу, спрямованого на мінімізацію дії негативних чинників актуальних проблем з метою досягнення оптимальної ефективності навіть при обмеженому фінансуванні, шляхом розробки і впровадження Державних цільових програм.

Проте аналіз динаміки стану здоров'я свідчить про їх недостатню ефективність в існуючій організаційній формі заходів, оскільки не досягнуто позитивних змін у показниках здоров'я порівняно з іншими країнами Європи, що і визначає актуальність дослідження, його мету і завдання, які спрямовані на наукове обґрунтування Концепції розробки і моделі впровадження Державних цільових програм.

Зв'язок теми дисертації з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри управління охороною здоров'я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика „Вивчення соціальних детермінант популяційного здоров'я та управління ними" (№держреєстрації:0105U000118) з метою дотримання положень Основ законодавства України про охорону здоров'я і подовження середньої тривалості очікуваного життя громадян.

Метою наукової роботи було наукове обґрунтування моделі впровадження Державних цільових програм із найбільш актуальних проблем галузі охорони здоров'я України, для досягнення якої передбачались наступні завдання дослідження:

1. Проведення аналізу стану здоров'я населення України за період з 1997 року по 2006 р. порівняно з іншими країнами Європи;

2. Виявлення найбільш актуальних проблем стосовно покращання здоров'я населення та подовження середньої тривалості очікуваного життя;

3. Проведення аналізу ресурсних можливостей України для покращання стану здоров'я населення України та порівняння їхзіншими країнами;

4. Дослідження ефективності адресного впливу, спрямованого на вирішення проблем здоров'я, тобто прийнятих Державних цільових програм в Україні;

5. Наукове обґрунтування та розробка моделі впровадження Державних цільових програм покращання здоров'я населення;

6. Визначення ефективності впровадження запропонованої моделі виконання Державних цільових програм покращання здоров'я населення.

На виконання поставлених завдань об'єктом дослідження стала система організації охорони здоров'я стосовно розробки і впровадження Державних цільових програм, а предметом - стан здоров'я населення України та його 15-річна динаміка за період незалежності.

У дослідженні використані безпосередньо або в комбінації низка методів, зокрема: системного аналізу й системного підходу, статистичний, соціологічний, експертний, математичний.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в Україні впершездійснено науковий аналіз розробки і впровадження Державних цільових програм з найбільш актуальних проблем стану здоров'я населення та науково обґрунтована модель їх реалізації.

Теоретичне значення полягає в суттєвому доповненні теорії соціальної медицини щодо методичних підходів та наукового обґрунтування адресного впливу на вирішенняпроблем покращання здоров'я і подовження середньої тривалості очікуваного життя шляхом розробки і впровадження Державних цільових програм із найбільш актуальних питань охорони здоров'я.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати стали підставою для впровадження в галузь охорони здоров'я України уніфікованої моделі реалізації Державних цільових програм покращання здоров'я населення як складової реформування системи медичної допомоги.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто визначено мету й завдання, розроблено програму та методологію, здійснено збір матеріалу, проведено його системний аналіз і статистичну обробку, розроблено анкети соціологічного дослідження, обґрунтовано концепцію й модель упровадження Державних цільових програм, сформульовано основні положення висновків та рекомендацій, матеріали яких апробовані в опублікованих матеріалах та на виступах:

1. "Організаційні проблеми покращання лікування постраждалих з політравмою" (Національна науково-практична конференція фахівців з питань екстреної медичної допомоги, "Екстрена медична допомога. Сучасні проблеми організації", Київ, 2001 р.).

2. "Diagnosis and management of the abdominal injuries combined with head trauma" (European Society of Surgery 5th Annual Meeting. University Hospitals Gasthuisberg Leuven – Belgium, 2001).

3. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Політравма", Київ, 2002 рік.

4. ХХ з'їзд хірургів України "Хірургія пошкоджень: стратегія і проблеми лікування" (2002).

5. Aesculap factory tour on the 05th of September 2002.

6. "Actual problems of hip-endoprosthesis", Kiev, 2002.

7. Hospitation from 2002, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitt Tbingen.

8. Міжнародна конференція "Взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при організації попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, ліквідації їх наслідків на території промислово-міських агломерацій та регіонів держав, які є членами Європейського Союзу, новоприйнятих та співпрацюючих" (2003 р.).


 
 

Цікаве

Загрузка...