WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому - Реферат

Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому - Реферат

22. От асимметрии в центральной нервной системе к асимметрии в гемостазе /Гришко Ю.М., Коковская О.В., Мищенко В.П., Мищенко И.В., Ткач Е.А., Ткаченко Е.Е., Торяник Е.А. //Тези доповідей науково–практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 175-річчю з дня народження І.М. Сєченова "І.М. Сєченов та Одеська школа фізіологів". Одеса, 2004. - С. 53-56. Внесок дисертанта: дослідження фібринолітичних властивостей крові, отриманої з яремних вен при гострому порушенні мозкового кровообігу статистична обробка результатів.

23. Асиметрії крові та її зсідання у людей і тварин /Міщенко І.В., Гришко Ю.М., Коковська О.В., Міщенко В.П., Ткаченко О.В., Якіна О.О. // Фізіологічний журнал. – 2006 - Т. 52, № 2, - С. 220. (Матер. XVII з'їзду Українського фізіологічного товариства. – Чернівці, 2006.). Внесок дисертанта: частина експериментальних досліджень, аналіз літератури.

АНОТАЦІЯ

Гришко Ю.М.Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому порушенні мозкового кровообігу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. – Одеський державний медичний університет МОЗ України, Одеса, 2007.

В дослідженні встановлено, що при гострому порушенні мозкового кровообігу (ГПМК) відбуваються зміни антиоксидантних та гемостатичних властивостей тканин півкуль головного мозку тварин, зникає їх асиметрія, що властива інтактним тваринам. Це пов'язане з відповідним перерозподілом їх антиоксидантних властивостей. Під впливом комплексу вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) при ГПМК послаблюється перекисне окиснення ліпідів, підвищуються антиоксидантні властивості тканин півкуль головного мозку тварин. Це супроводжується зниженням агрегації тромбоцитів та згортання крові. При цьому тромбоцитоактивні властивості гомогенатів тканин мозку не змінюються. У інтактних тварин комплекс вітамінів (А, Е, С, Р) посилює агрегаційні властивості гомогенатів тканин півкуль головного мозку на фоні зменшення агрегаційних властивостей крові. Антиагреганти (аспірин, індометацин, тиклід) в різному ступені послаблюють проагрегаційний вплив вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) в тканинах мозку інтактних тварин. При ГПМК антиагреганти не впливають на агрегаційні властивості гомогенатів тканин півкуль головного мозку, але суттєво знижують їх прокоагулянтні та фібринолітичні властивості на фоні гіпокоагуляційного ефекту в крові.

Ключові слова: вітаміни-антиоксиданти, антиагреганти, півкулі головного мозку, гостре порушення мозкового кровообігу.

АННОТАЦИЯ

Гришко Ю.М.Регуляторное влияние некоторых витаминов и антиагрегантов на антиоксидантные и гемостатические свойства тканей полушарий головного мозга животных при остром нарушении мозгового кровообращения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.04 – патологическая физиология. – Одесский государственный медицинский университет МЗ Украины, Одесса, 2007.

Проведенные исследования содержат новые решения научной задачи относительно установления особенностей влияния витаминов-антиоксидантов и антиагрегантов различного механизма действия на антиоксидантные, гемостатические свойства тканей полушарий головного мозга животных. Эти ткани освобождают в кровь различные вещества, обладающие антиоксидантными и гемостатическими свойствами в зависимости от особенностей распределения их в полушариях головного мозга животных. они влияют на перекисное окисление липидов (ПОЛ) и гемостаз в физиологических условиях, их активность изменяется при кратковременном неполном остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК) и модулируется различными антиоксидантами и антиагрегантами. Это имеет значение в патогенезе нарушений мозгового кровообращения и его терапии.

Установлено, что при ОНМК (лево- и правостороннем) происходит перераспределение антиоксидантных и гемостатических свойств тканей полушарий головного мозга, что приводит к исчезновению их асимметрии. При этом происходит активация коагуляционного гемостаза в яремных венах, где наблюдается исчезновение разницы показателей между правыми и левыми сосудами.

Под влиянием комплекса витаминов-антиоксидантов (А, Е, С, Р) при ОНМК у крыс происходит снижение процессов ПОЛ, повышаются антиоксидантные свойства тканей полушарий головного мозга. Так, активность СОД возрастала на 66,5 %, каталазы – на 81,47 % в полушариях головного мозга. Такая реакция сопровождалась снижением агрегации тромбоцитов и свертывания крови. Введение крысам антиагреганта тиклида на фоне комплекса витаминов (А, Е, С, Р) при ОНМК приводило к снижению прокоагулянтных и фибринолитических свойств тканей полушарий головного мозга на фоне гипокоагуляционного эффекта в крови, но данный антиагрегант не влиял на тромбоцитоактивные свойства гомогенатов полушарий.

Нами установлено, что изучаемый комплекс витаминов- антиоксидантов (А, Е, С, Р) усиливает агрегационные свойства гомогенатов полушарий головного мозга интактных крыс на фоне снижения агрегационных свойств их крови. Антиагреганты (аспирин, индометацин, тиклид) в различной степени снижают проагрегационное влияние данного комплекса витаминов.

Также в экспериментах, проведенных нами на крысах и котах выявлено, что агрегационные свойства гомогенатов правого и левого полушарий голового мозга интактных животных различны. В левом полушарии они ниже, по сравнению с правым и усилен фибринолиз на 18,7 %. Это связано с большей активностью СОД в левом полушарии, сравнительно с правым на 56,7 %.

Выявлены особенности неравномерного распределения в тканях полушарий мозга котов веществ, влияющих на гемостаз, которые обеспечивают разный гемостатический потенциал крови, оттекающей по яремным венам. Справа он более выражен, что связано с более высоким содержанием прокоагулянтов в правом полушарии, чем в левом.

Таким образом, полученные нами данные могут быть использованы в научных исследованиях при моделировании нарушений мозгового кровообращения справа и слева у животных, а также при апробации фармакопрепаратов антиоксидантного и антиагрегантного действия в экспериментальной и клинической фармакологии и их практическом применении в клинике.

Ключевые слова: витамины-антиоксиданты, антиагреганты, полушария головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения.

SUMMARY

Hryshko Yu.M. Some vitamins and antiagregants regulatory influence on animals brain hemispheres tissues haemostatic features at brain circulation acute disorder.-Manuscript.

The thesis to maintaining scientific degree of kandidate of medical sciences by speciality 14.03.04 – pathological physiology.-Odessa state medical university Ministry of Health of Ukraine, Odessa, 2007.

It was established in the investigation that at brain circulation acute disorder (BCAD) animals brain hemispheres tissues antioxidant and haemostatic features changings occurred, there asymmetry were disappeared (this asymmetry is intact animals characteristics). It was delt with their antioxidant features corresponding redistribution.

Peroxid lipid oxidation was weakened, animals brain hemispheres antioxidant features were increased under vitamins-antioxidants (A, E, C, P) complex influence at BCAD. It was accompanied by platelets aggregation and blood coagulation diminishing. Brain tissues platelet-active features became non-changeable at this.

Vitamins (A, E, C, P) complex in intact animals enforced brain hemispheres platelet-active features on the background of blood aggregative qualities decreasing. Antiagregants (aspirin, indometacin, tiklid) weakened vitamins-antioxidants (A, E, C, P) pro-aggregative influence in different degree in intact animals brain tissues. Antiagregants didn't influence on brain hemispheres tissues platelet-active features but decreased significantly their procoagulant and fibrinolytic qualities in parallel to hypocoagulative effect in blood at BCAD.

Key words: vitamins-antioxidants, antiagregants, brain hemispheres, brain circulation acute disorder.


 
 

Цікаве

Загрузка...