WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому - Реферат

Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГРИШКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

УДК 616.831-005 - 092.18 - 092.9: 577.16

Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому порушенні мозкового кровообігу

14.03.04 – патологічна фізіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Вищому державному навчальному закладі України "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, доцент Міщенко Ігор

Віталійович, Вищий державний навчальний заклад "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України, завідувач кафедри нормальної фізіології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Шандра Олексій

Антонович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри нормальної фізіології

доктор медичних наук, професор Казімірко Ніла Казімірівна, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри патологічної фізіології

Захист дисертації відбудеться "21" листопада 2007 року о_11.00__годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при Одеському державному медичному університеті МОЗ України за адресою: 65082 м.Одеса, Валіховський пров., 2.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Одеського державного медичного університету (65082 м.Одеса, Валіховський пров., 3).

Автореферат розісланий "19" жовтня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к. мед. н., доцент Годован В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В патогенезі ішемії мозку та інсультів вирішальну роль відіграють тромбози, емболії, розвиток синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ) [Грицай Н.Н., Мищенко В.П., 2000]. У їх виникненні суттєве значення надається реакціям перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) [Бышевский А.Ш. и соавт., 2006]. Висока активність вільно-радикальних процесів, індукованих у головному мозку, робить їх участь у патогенезі його ішемічних пошкоджень найбільш імовірною. Участь ПОЛ у ішемічних пошкодженнях головного мозку підтверджується захисним ефектом антиоксидантів на моделях його ішемії [Литвиненко Н.В., 1994], тому інгібітори агрегації тромбоцитів та реакцій ПОЛ у теперішній час залучаються до комплексної терапії практично всіх різновидів тромботичного процесу.

Підвищена агрегативна властивість тромбоцитів, яка також, багато в чому, залежить від рівня ПОЛ в організмі та його антиоксидантного захисту (АОЗ) [Бышевский А.Т. и соавт., 2004], сприяє тромбоутворенню [Мищенко И.В., 2003; Амосова Е.Н., 2004; Корж А.Н.; 2004, Мищенко В.П.].

Разом з тим, широке застосування антиоксидантів та антиагрегантів для лікування порушень гемостазу, не завжди адекватне, можливо, тому, що оцінка їх впливу на процеси ПОЛ та гемостазу здійснюється без урахування місця досліджуваної крові. Відомо, що існують регіональні відмінності функціонування системи крові, у тому числі й гемостазу, як судинно-тромбоцитарного, так і коагуляційного [Коковська О.В., 2004; Міщенко І.В., 2006].

Особливості реакції системи гемостазу в правій та лівій півкулях головного мозку людей призводять до того, що при гострому тромботичному інсульті справа та зліва розвивається різна клінічна картина, яка з неоднаковою інтенсивністю не лише наростає, а й зникає. При лівобічному інсульті значно частіше відбувається тромболізис та відновлення кровотоку [Fink J.N., 2005].

Все це свідчить про те, що знання особливостей перебігу реакцій ПОЛ та гемостазу в півкулях головного мозку (правій та лівій) може мати вирішальне значення під час вибору лікарських засобів при розвитку гострих порушень гемостазу.

Одним із перспективних напрямків попередження розвитку патологічних процесів, які пов'язані зі зниженням АОЗ організму та порушеннями гемостазу, є вивчення комплексів антиоксидантів, які б одночасно проявляли як антиагрегантну, так і антикоагулянтну дію. У цьому відношенні достатньо вивченим є комплекс вітамінів-антиоксидантів "А, Е, С, Р", який не лише здатний попереджувати розвиток ДВЗ-синдрому, а й обмежувати активацію ПОЛ [Ельдецова С.Н. и соавт., 1996; Бышевский А.Ш. и соавт., 2003].

Однак, не вивчено їх вплив на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку при одночасному застосуванні з антиагрегантами, що і стало основою проведеного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної НДР "Рання клініко-лабораторна діагностика, особливості патогенезу та розробка методів лікування і профілактики дисциркуляторної енцефалопатії у хворих на гіпертонічну хворобу, яка розвинулася у віддаленому періоді після впливу малих доз іонізуючого опромінення з урахуванням генетичних факторів" (№ держ. реєстрації 0101U005504), яка виконувалася на кафедрі нормальної фізіології спільно з кафедрою нервових хвороб Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" (УМСА). Автор є співвиконавцем цієї теми.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження - з′ясуватиособливості впливу вітамінів-антиоксидантів та антиагрегантів різного механізму дії на активність антиоксидантних ферментів та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин в нормі та при короткочасному неповному гострому порушенні мозкового кровообігу (ГПМК).

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі задачі:

  1. З'ясувати особливості активності антиоксидантних ферментів та властивості гемостатичних компонентів тканин півкуль головного мозку інтактних тварин.

  2. Дослідити характер змін антиоксидантних ферментів та властивості гемостатичних компонентів тканин півкуль головного мозку тварин при короткочасному неповному гострому порушенні мозкового кровообігу.

  3. Оцінити дію комплексу вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) та антиагрегантів (аспірину, індометацину, тикліду) на показники антиоксидантних та гемостатичних властивостей тканин півкуль мозку інтактних тварин.

  4. Оцінити вплив комплексу вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) та антиагреганта тикліду на показники антиоксидантних, гемостатичних властивостей тканин півкуль мозку тварин з гострим порушенням мозкового кровообігу.

Об'єкт дослідження - антиоксидантні, гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку при гострому порушенні мозкового кровообігу у експерименті.

Предмет дослідження - вплив комплексу вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) та антиагрегантів на показники антиоксидантних, гемостатичних властивостей тканин півкуль головного мозку тварин при гострому порушенні мозкового кровообігу.

Методи дослідження - моделювання експериментально-патологічного процесу, біохімічні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Результати дослідження дозволили вперше довести, що симетричні ділянки правої та лівої півкуль головного мозку інтактних тварин мають різні тромбоцитоактивні властивості. У лівій гемісфері головного мозку щурів відповідні показники менші, що зумовлено вищою активністю у ній антиоксидантних ферментів. Неоднакові тромбоцитоактивні, антиоксидантні, гемостатичні властивості півкуль мозку зумовлюють асиметрію відповідних показників у крові, що відтікає від мозку по судинам.

Вперше показано, що при неповному ГПМК як праворуч, так і ліворуч відбуваються різноспрямовані зміни тромбоцитоактивних, антиоксидантних, гемостатичних властивостей тканин мозку. При лівобічній ішемії посилюються тромбоцитоактивні властивості тканин лівої півкулі головного мозку та зменшуються в правій. При цьому зникає їх міжпівкульова різниця, а також різниця антиоксидантних та гемостатичних властивостей.

Вперше показано, що комплекс вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) посилював тромбоцитоактивні властивості тканин мозку інтактних тварин на фоні антиагрегаційного ефекту цих вітамінів у крові. Антиагреганти (аспірин, індометацин, тиклід) у різному ступені послаблювали активацію вітамінами тромбоцитоактивних властивостей тканин мозку.

Вперше виявлено, що комплекс вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) інгібуючи процеси ПОЛ та активуючи ферменти антиоксидантної дії у півкулях головного мозку, практично не змінює їх тромбоцитоактивні властивості при розвитку гострого порушення мозкового кровообігу. Проте він, разом з тиклідом, суттєво пригнічує активність прокоагулянтів та фібринолітиків у тканинах вражених півкуль головного мозку. Це супроводжується зниженням агрегації тромбоцитів та згортання крові.


 
 

Цікаве

Загрузка...