WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Артропластика в комплексному лікуванні уражень ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті (автореферат) - Реферат

Артропластика в комплексному лікуванні уражень ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті (автореферат) - Реферат

Особистий внесок полягає в лікуванні пацієнтів, узагальненні результатів.

3. Бур'янов О. А., Скляренко Є. Т., Кваша В. П., Юнесі Кутанаі Гаріб Реза, Задніченко М. О. Місце артропластики ліктьового суглоба в сучасному комплексному лікуванні хворих на ревматоїдний артрит. // Літопис травматології та ортопедії.- 2004.- № 1-2.- С. 56-58.

Особистий внесок автора полягає у відборі хворих та аналізі отриманих даних.

4. Бур'янов О. А., Кваша В. П., Скляренко Є. Т., Волошин О. І., Задніченко М. О., Грек В. П., Омельченко Т. М., Юнесі Кутанаі Гаріб Реза. Сучасні аспекти відновного лікування у хворих на неспецифічні запальні ураження суглобів. //Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.- 2005.- №3-4.- С. 79-85.

Автор проводив аналіз літературних джерел та проводив аналіз частини клінічних досліджень.

5. Скляренко Є. Т., Кваша В. П., Юнесі Кутанаі Гаріб Реза. Обгрунтування системи відновного лікування у хворих з ураженнями ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті.// Актуальні проблеми діагностики та лікування ушкоджень та захворювань плечового та ліктьового суглоба: Матер. конф.- Київ, 2005.- С. 92-94.

Особистий внесок полягає в обстеженні та лікуванні пацієнтів, узагальненні результатів дослідження, обгрунтування показань для артропластики.

6. Бур'янов О. А., Лакша А. П., Шидловський М. С., Кваша В. П., Юнесі Кутанаі Гаріб Реза. Методологічні підходи до розробки шарнірно-дистракційних систем зовнішньої фіксації для відновлення функції ліктьвого суглоба.// Актуальні проблеми діагностики та лікування ушкоджень та захворювань плечового та ліктьового суглоба: Матер. конф.- Київ, 2005.- С. 17-18.

Брав безпосередню участь в практичному застосуванні запропонованого апарату та клінічному обстеженні пацієнтів.

7. Деклараційний патент України № 9404 МКІ А61F5/00, А61В17/60. Шарнірно-дистракційний апарат БКЛ для ліктьового суглоба / Бур'янов О. А., Кваша В. П., Лакша А. М., Юнесі Кутанаі Гаріб Реза, Шидловський М. С., Жернов О. А.; Заявка № 200503221 від 07.04.2005; Опубл. 15. 09.2005. – Бюл.№9.

Брав безпосередню участь у проведенні біомеханічних обстежень у пацієнтів.

АНОТАЦІЯ

Гаріб Реза Юнесі Кутанаї АРТРОПЛАСТИКА В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ УРАЖЕННЬ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ.- Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14. 01. 21 – травматологія та ортопедія.

Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М. І. Сітенка АМН України, Харків, 2006.

Ревматоїдний артрит (РА) зустрічається від 0,8 до 5% від загальної кількості населення, жінки хворіють в 2-3 рази частіше чоловіків. Частка захворювання є високою в усіх вікових групах, але найбільша його поширеність спостерігається між 30 – 50 роками. РА призводить до втрати працездатності та інвалідності пацієнтів, тому проблема діагностики і комплексного лікування хворих є однією з провідних в сучасній ревмоортопедії.

Дана робота базується на комплексному обстеженні та лікуванні 68 пацієнтів з ураженнями ліктьового суглоба на III стадії патологічного процесу.

Ураження ліктьового суглоба при РА зустрічається до 75% випадків серед уражень інших відділів опорно-рухового апарата. Клінічна картина уражень ліктьового суглоба залежить від стадії та форми ураження, а також від степені активності процесу.

У хворих з ураженнями ліктьового суглоба при РА консервативне лікування далеко не завжди може забезпечити позитивний результат лікування, який проявляється в вигляді стійкої ремісії, зменшенням запального процесу та покращенням функціональних показників, а на стадії анкілозування воно зовсім не ефективне. Серед оперативних способів на цій стадії чільне місце займає артропластика.

З метою удосконалення існуючих способів лікування та визначення новітніх підходів при лікуванні уражень ліктьового суглоба при РА були проведені комплексні біомеханічні дослідження, основними завданнями яких було вивчення особливостей напружено-деформуючого стану суглобових кінців на моделях ліктьового суглобу в нормі та при артропластиці, а також обгрунтовання використання апаратів зовнішньої фіксації при ревматоїдних ураженнях даної локалізації.

На основі отриманих біомеханічних даних, отриманих клінічних результатів були визначені абсолютні та відносні показання до оперативного лікування протипоказання, тактика консервативного лікування в перед та після операційному періоді. Виважена тактика, планування об'єму та характеру оперативного лікування, адекватні лікувальні заходи в післяопераційному періоді дозволила отримати хороші результати лікування у 43 (63,6%) пацієнтів, задовільні – у 13 (18,5%), незадовільні – 12 (17,9%).

АННОТАЦИЯ Гариб Реза Юнеси Кутанаи АРТРОПЛАСТИКА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОРАЖЕНИЙ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14. 01. 21 – травматология и ортопедия.

Институт патологии позвоночника и суставов имени проф. М. И, Ситенка АМН Украины, Харьков, 2006.

Ревматоидный артрит (РА) встречается от 0,8 до 5% от общегок оличества населения, женщины болеют у 2-3 раза чаще мужчин. Частота заболевания высокая у всех возрастных группах, однак наибольшая распространенность заболевания наблюдается между 30 – 50 годами. РА приводит к потере трудоспособности и инвалидизации пациентов, поэтому проблема діагностики и комплексного лечения этих больных являэтся одной из ведучих в современной ревмоортопедии.

Данная абота базируеся на комплексном обследовании и лечении 68 пациентов с поражениями локтевого сустава при III стадии патологического процесса.

Поражения локтевого сустава при РА встречается у 75% случав среди поражений других отделов опорно-двигательного аппарата. Клиническая картина поражений локтевого сустава зависит от стадии и формы поражения, а также от степени активності процесса.

У больных с поражениями локтевого сустава при РА консервативное лечение далеко не всегда может обеспечить позитивный результат лечения, котрый проявляется в виде стой кой ремиссии, уменшение воспалительного процесса и улучшение функциональных показателей, а на стадии анкилозирования оно вообще не имеет эффекта. Среди оперативних способов на этой стадии важное место занимает артропластика.

С целью усовершенствования существующих способов лечения и создания нових подходов при лечении поражений локтевого сустава при РА были проведены биомеханические иследования, основними задачами которых было изучение особенностей напряженно-деформирующего состояния суставных концов на моделях локтевого сустава в норме и при артропластике, а так же обоснование использованияа ппаратов внешней фиксации при ревматоидных поражениях данной локализации.

На основе полученных биомеханических даннях, клинических результатов были определены абсолютне и относительные показания к оперативному лечению, противопоказания, тактика консервативного лечения в перед и послеоперационном периоде. Адекватная тактика, планирование объема и характера оперативного лечения, патогенетически обусловленные мероприятия позволили достичь хорошие результаты лечения у 43 (63,6%) пациентов, удовлетворительные – у 13 (18,5%), неудовлетворительные – 12 (17,9%).

Annotation

GHARIB REZA YUONESI KOUTENAEI ARTHROPLASTIC in COMPLEX TREATMENT with DEFECTS of ELBOW JOINT IN RHEUMATOID ARTHRITIS.-the Manuscript.

The dissertation for the obtention of a scientific degree, Candidate of Medical Sciences of specialty 14.01.21 - traumatology and orthopedics.

Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics, АМS of Ukraine, Kiev, 2006.

Rheumatoid Arthritis (RА) occurs from 0,8 to 5 % from total of the population, women suffer 2-3 times more often men. Frequency of the disease is high among all age groups, however the greatest prevalence of the disease is observed between 30 - 50 years. RА leads to loss of working ability and invalidity of patients, this is why diagnosis and complex treatment of these patients is one of the leading in modern rheumato-orthopadics .

This work is based on complex inspection and treatment of 68 patients with defeats of an elbow joint at stage III pathological process.

Defects of an elbow joint at RА occurs in 75 % cases among defeats of other departments of the support-motion device. The clinical picture of defeats of an elbow joint depends on a stage and the form of the defect, and also from the degree of activity of the process.

In patients with defects of an elbow joint at RА conservative treatment by far always cannot provide positive results of treatment which is shown in the form of firm remission, regression of flammatory process and improvement of functional parameters, and at the stage ankilosis it at all has no effect. Among surgical ways at this stage, arthrosplatics occupies an important place.

With the aim of improving existing ways of treatment and creating new approaches at treatment of defects of an elbow joint at РА have been carried out biomechanical experiments, basic tasks were studying features of intense-deforming condition of the joints ends on models of a normal elbow joint and at arthroplastics, and as a substantiation of use of devices of external fixing at rheumatoid defeats of the given localization.

On the basis of the received biomechanical data, clinical results absolute and relative indications to operative treatment, contra-indications, tactics of conservative treatment before and the postoperative period have been certain. Adequate tactics, planning

Volume and character of operative treatment, pathogenic actions have allowed to achieve good results of treatment at 43 (63,6 %) patients, satisfactory - at 13 (18,5 %), unsatisfactory - 12 (17,9 %).


 
 

Цікаве

Загрузка...