WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Артропластика в комплексному лікуванні уражень ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті (автореферат) - Реферат

Артропластика в комплексному лікуванні уражень ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті (автореферат) - Реферат

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка

АМН України

ГАРІБ РЕЗА ЮНЕСІ КУТАНАІ

УДК: 616.727.3-002.77-089.844

Артропластика в комплексному лікуванні уражень ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті

14.01.21 – травматологія та ортопедія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному медичному університеті імені

О. О. Богомольця МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук професор

БУР'ЯНОВ Олександр Анатолійович

Національний медичний університет

імені О. О. Богомольця МОЗ України,

завідувач кафедри травматології та ортопедії

Офіційні опоненти: доктор медичних наук професор

ПОПОВ Василь Антонович

Національна медична академія післядипломної

освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,

завідувач кафедри травматології та ортопедії №2

доктор медичних наук професор

ПОПСУЙШАПКА Олексій Корнілійович

Харківська медична академія післядипломної

освіти МОЗ України, професор кафедри

травматології, ортопедії та комбустіології

Провідна установа: Науково-дослідний інститут травматології та

ортопедії Донецького державного медичного

університету імені М. Горького МОЗ України

м. Донецьк.

Захист відбудеться „09" лютого 2007 року об 11.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.607.01 Інституту патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка АМН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка АМН України (61024,

м. Харків, вул. Пушкінська, 80).

Автореферат розісланий „09"січня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук В.О. Радченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема діагностики і комплексного лікування хворих на ревматоїдний артрит загалом та при ураженнях ліктьового суглоба зокрема є однією з провідних в сучасній ревмоортопедії.

Ревматоїдний артрит (РА) – неспецифічне запальне аутоімунне захворювання сполучної тканини, яке характеризується хронічним прогресиючим перебігом з переважним ураженням суглобів і порушенням їх функції, втратою працездатності і інвалідизації пацієнтів.

Поширеність РА в усіх країнах світу і в Україні складає в середньому 0,8 – 5%. Жінки хворіють в 2 – 3 рази частіше чоловіків. Частка захворювання є високою в усіх вікових групах, але найбільша його поширеність спостерігається між 30 і 50 роками.

Етіологія захворювання остаточно не визначена, патогенез розвитку структурно-функціональних порушень при РА ліктьових суглобів повністю не розкритий, чим пояснюється відсутність патогенетичного лікування та мала ефективність терапевтичного лікування.

Серед уражень великих суглобів при РА, ураження ліктьового суглоба займає одне з перших місць (до 75%). Біль, порушення функції в ліктьових суглобах, дискордантні установки, навіть при збереженні властивостей кисті є чинником значної втрати функціональних можливостей всієї верхньої кінцівки, що призводить до втрати працездатності та інвалідизації пацієнтів у 50% випадків післі трьох років від початку захворювання.

Отже, проблема лікування хворих на РА є актуальною медичною і соціальною проблемою.

Ліктьовий суглоб для функції верхньої кінцівки є ключовим і втрата його функції стає однією з причин тяжкої інвалідизації хворих.

Комплексне лікування хворих РА з ураженнями ліктьових суглобів включає медикаментозні, ортопедичні (консервативні та оперативні), фізіотерапевтичні заходи, які направлені на призупинку прогресування патологічного процесу, профілактику розвитку незворотніх проліферативно-деструктивних змін та деформацій, на збереження функції та амплітуди рухів. При розвитку деформацій, тугорухомості та анкілозів, метою ортопедичного лікування є усунення деформації та відновлення функції суглоба.

Але на жаль, ортопедичне лікування, не стало постійним елементом комплексного лікуванням, яке проводиться без урахування стадійності патологічного процесу, без перманеннтної післяопераціної реабілітації, що обумовлює значний відсоток незадовільних наслідків. Все це потребує детального вивчення та впровадження в практику.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт Національного медичного університету імені О. О. Богомольця „Розробити та обгрунтувати критерії ранньої діагностики та показань до ортопедичного лікування хворих з неспецифічними запальними захворюваннями опорно-рухового апарата (ревматоїдним артритом, анкілозуючим спондилоартритом, псоріатичним артритом)", державна реєстрація № 0100U002237, шифр теми – ВН (приймав участь в вивченні сучасних принципів діагностики та в розробці діагностичного алгоритму у хворих ревматоїдним артритом); „Розробити та впровадити систему відновного лікування хворих на неспецифічні запальні захворювання суглобів," державна реєстрація № 0103U003327, шифр теми – ВН (провів аналіз результатів лікування хворих на ревматоїдний артрит, приймав участь в розробці протоколів лікування).

Мета дослідження: покращити результати лікування у хворих з ураженнями ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті шляхом обгруетування та вдосконалення методики артропластики.

Задачі дослідження.

1. Вивчити оцінку і важкість уражень ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті.

2. Вивчити особливості пербігу ть особенности течения поражений локтевого сустава при ревматоидном артрите в зависимости от стадии, фазы и степени важкости патологического процесса.

3. Обосновать последовательность, объем и характер оперативных способов лечения, а также уточнить показания и противопоказания для проведения лечебно-профилактических и реконструктивно-восстановительных операций на локтевом суставе при ревматоидном артрите.

4.Разработать новые и усовершенствовать существующие методы артропластики у больных с поражением локтевого сустава при ревматоидном артрите путем изучения биомеханических характеристик сустава в норме и при артропластике, а также при использовании аппарата внешней фиксации.

5. Провести оценку полученных результатов оперативного лечения больных с поражением локтевого сустава при ревматоидном артрите.

Об'єкт дослідження: структурно-функціональні порушення суглобів при ревматоїдному артриті та їх еволюція.

Предмет дослідження: хворі на ревматоїдний поліартрит, моделі ліктьового суглоба в нормі та після артропластики.

Методи дослідження: статистичний,клініко-лабораторні, біомеханічні, рентгенологічні.

Наукова новизна: на основі проведених досліджень розроблена система стадійної діагностики, патогенетично обгрунтованого лікування та реабілитації хворих на стадіях патологічного процесу виходячи з характеру порушення функції ліктьового суглоба.

Вперше проведені біомеханічні дослідження виходячи з форми моделювання суглобових кінців, які дозволяють розкрити функціональні навантаження на різні відділи ліктьового суглоба в нормі та після проведенної артропластики. Окрім цього, запропоновано апарат зовнішньої фіксації, що забезпечує адекватну реабілітацію в післяопераційному періоді.

Практичне значення роботи: комплексна діагностика структурно-функціональних порушень у хворих на ревматоїдний артрит ліктьових суглобів

дозволяє впровадити в практику систему віновного лікування цієї категорії хворих на різних стадіях захворювання. На основі анатомо-біомеханічних досліджень обгрунтовано оперативний метод лікування, який дозволяє покращити наслідки лікування, скоротити їх терміни, зменшити інвалідизацію, розширити можливості побутової і соціальної адаптації. Тактика комплексного ортопедичного лікування уражень ліктьового суглоба при РА впроваджена в практику клініки захворювань суглобів Інституту травматології та ортопедії АМН України, ортопедо-травматологічного відділення Дорожної клінічної лікарні № 1 м. Києва, клінічної лікарні № 30 та № 9 м. Києва. Матеріали роботи використовуються в учбовому процесі кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Особиста участь дисертанта при виконанні роботи. Авторомсамостійновстановлені та систематизовані об'єктивні критерії діагностики, запропонована система інтерпритації результатів клінічних, лабораторних, інструментальних методів дослідження, а також розроблені показання і протипоказання до консервативного та оперативного лікування, принципи побутової та соціальної реабілітації. Пошукачем проведено біомеханічний експеримент, метою якого було вивчення функціональних навантажень на різні відділи ліктьового суглоба в нормі та при артропластиці, вивчені характеристики запропонованого апарата зовнішньої фіксації.

Апробація роботи. Матеріали роботи були обговорені на Кримській конференції "Малоінвазивні і ендоскопічні технології в травматології та ортопедії" (Ялта, 2002); Всеукраїнській конференції з міжнародною участю "Лікування захворювань та пошкоджень верхньої кінцівки" (Донецьк, 2002); Науково-практичній конференції "Актуальні проблеми гериартричної ортопедії" (Київ-Тернопіль, 2002); Міжнародному симпозиумі "Гемостаз: проблеми і перспективи" (Київ, 2002); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання теоретичної і практичної медицини" (Суми, 2002); Всеукраїнскій науково-практичній конференції з проблем ортопедії і травматології "Актуальні проблеми сучасної артрології" присвяченої 80-річчю кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О. О. Богомольця (Київ, 2003).

Публікація результатів дослідження. За матеріалами дисертації опубліковано 7 наукових праць: 6 – робіт в виданнях, які зареєстровані ВАК України, 1 - тези, отримано 1 патент України на винахід.

Структура та об'єм дисертації. Загальний об'єм дисертації складає 139 сторінок, включає 7 таблиць і 39 рисунків. Робота має вступ, 5 розділів, висновки і список літератури, який нараховує 193 літературних джерел, в тому числі - 76 українських та 117 іноземних авторів.


 
 

Цікаве

Загрузка...