WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся (автореферат) - Реферат

Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся (автореферат) - Реферат

Список робіт, опублікованих за темою дисертації

 1. Дудка І.О., Джаган В.В., Голубцова Ю.І. Нові для України види дискоміцетів з Деснянсько-Старогутського національного природного парку // Укр. ботан. журн. – 2004. – Т. 61, № 5. – С. 10–16.

 2. Дудка И.А., Джаган В.В., Голубцова Ю.И. Дискомицеты Деснянско-Старогутского национального природного парка (Украина) // Микол. и фитопатол. – 2004. – Т. 38, вып. 6. – С. 28–36.

 3. Голубцова Ю.І., Карпенко К.К. Гриби "Болота Олине" (Новгород-Сіверське Полісся) // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, № 3. – С. 411–421.

 4. Голубцова Ю.І., Тихоненко Ю.Я. Іржасті гриби Новгород-Сіверського Полісся // Заповідна справа в Україні. – 2005. – Т. 11, вип. 2. – С. 18–23.

 5. Голубцова Ю.И. Аскомицеты болот Новгород-Северского Полесья Украины // Микол. и фитопатол. – 2005. – Т. 39, вып. 6. – С. 29–38.

 6. Андріанова Т.В., Голубцова Ю.І. Фітотрофні анаморфні гриби Новгород-Сіверського Полісся // Укр. ботан. журн. – 2006. – Т. 63, № 5. – С. 615–634.

 7. Андріанова Т.В., Голубцова Ю.І. Анаморфні гриби рослинних угруповань Нов-город-Сіверського Полісся // Укр. ботан. журн. – 2006. – Т. 63, № 6. – С. 765–776.

 8. Голубцова Ю.І. Фітотрофні аскоміцети Деснянсько-Старогутського національного природного парку // Вісн. Чернівецького нац. ун-ту. – 2006. – № 298. – С. 12–19.

 9. Гелюта В.П., Андріанова Т.В., Голубцова Ю.І. Urocystis trientalis (Berk. et Broome) B. Lindeb. – новий для України вид сажкового гриба (Ustilaginomycetes) // Укр. ботан. журн. – 2007. – Т. 64, № 1. – С. 30–34.

 10. Голубцова Ю.І. Стан дослідження фітотрофних мікроміцетів Новгород-Сіверського Полісся // Природничі науки. Зб. наук. праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004. – С. 26–33.

 11. Голубцова Ю.І., Карпенко К.К., Фокіна О.М. Дереворуйнівні гриби Свеського лісництва Сумської області // Екологія і раціональне природокористування: Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту. – Суми, 2005. – С. 86–101.

 12. Голубцова Ю.І. Дослідження грибів на території Новгород-Сіверського Полісся // Мат. VII Міжнар. науково-практичн. конф. "Наука і освіта'2004". Т. 55. Біологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 52–53.

 13. Дудка И.А., Голубцова Ю.И., Джаган В.В. Микромицеты – эфемеры и эфемеро-иды природных зон Украины // Мат. Междунар. научн. конф. "Биология, систе-матика и экология грибов в природных экосистемах и агрофитоценозах" (Минск, 20–24 сентября 2004 г.). – Минск: ИООО "Право и экономика", 2004. – С. 84–88.

 14. Голубцова Ю.І. Сапротрофні мікроміцети хвойних лісів Новгород-Сіверського Полісся // Биоразнообразие. Экология. Адаптация: Мат. ІІ Междунар. научн. конф. студентов, аспирантов и молодых учёных, посв. 140-летию Одесского нац. ун-та им. И.И. Мечникова (28 марта–1 апреля 2005 г.). – Одесса, 2005. – С. 21.

 15. Голубцова Ю.И. Новая находка Arachnopeziza araneosa (Sacc.) Korf из Деснянско-Старогутского национального природного парка (Украина) // Актуальные пробле-мы биологии и экологии: Тез. докл. ХІІ молодёжной научн. коф. Института биологии Коми НЦ УрО Ран (Сыктывкар, 4–7 апреля 2005 г.). – Сыктывкар, 2005. – С. 58–59.

 16. Голубцова Ю.І. Ксилотрофні аскоміцети Новгород-Сіверського Полісся // Молодь і поступ біології: Тез. доп. І Міжнар. конф. студентів та аспірантів (Львів, 11–14 квітня 2005 р.). – Львів, 2005. – С. 50–51.

 17. Голубцова Ю.І. Нові та рідкісні види ксилотрофних мікроміцетів із Новгород-Сіверського Полісся // Дослідження в галузі природничих наук: здобутки та перспективи: Мат. екол. конф. студентів та молодих вчених (Чернігів, 15 квітня 2005 р.). – Чернігів, 2005. – С. 5–6.

 18. Голубцова Ю.И. Дискомицеты разных типов болот Новгород-Северского Полесья (Украина) // Грибы в природных и антропогенных экосистемах: Тр. Междунар. конф., посв. 100-летию начала работы проф. А. С. Бондарцева в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург, 24–28 апреля 2005 г.). Т. 1. – СПб., 2005. – С. 156–160.

 19. Голубцова Ю.И. Формирование комплексов фитотрофных микромицетов в зависимости от разных типов леса // Грибы и водоросли в биоценозах –2006: Мат. Междунар. конф., посв. 75-летию Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, 31 января–3 февраля 2006 г.). – М., 2006. – С. 43–44.

 20. Голубцова Ю.І. Облігатнопаразитні фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся // Мат. ХІІ з'їзду Укр. ботан. тов-ва (Одеса, 15–18 травня 2006 р.). – Одеса, 2006. – C. 202.

 21. Golubtsova Y. New data on coprophilous Ascomycetes from the Left Bank of Ukraine // Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation: IV Balkan Botanical Congress (Sofia, 20–26 June 2006). – Sofia, 2006. – P. 247.

 22. Golubtsova Yu.I. Coprophilous ascomycetes on herbivore dung from the Novgorod-Seversk Polissia (Ukraine) // Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології. Мат. Міжнар. конф. молодих учених-ботаніків (Київ, 27–30 вересня, 2006 р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – C. 38.

Голубцова Ю.І. Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21 – мікологія. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню видового складу фітотрофних мікроміцетів Новгород-Сіверського Полісся. Виявлено 421 вид зі 163 родів 59 родин 22 порядків від-ділів Ascomycota, Basidiomycota та групи анаморфних грибів. Серед них уперше для те-риторії досліджень наводиться 350 видів, для Українського Полісся – 102, для України – 42. Вперше в Україні виявлені представники чотирьох родів: Ceratosphaeria Niessl, Choanatiara DiCosmo et Nag Raj, Dennisiodiscus Svrček та Trichodelitschia Munk. Вперше для Європинаводиться Arachnopeziza araneosa (Sacc.) Korf. Встановлено рівень спорід-неності фітотрофних мікроміцетів Новгород-Сіверського Полісся з такою складовою мікобіоти Білоруського Полісся. Виявлені особливості таксономічної та еколого-трофіч-ної структури видового складу фітотрофних мікроміцетів. Уперше в Україні вивчено рі-зноманітність копротрофних мікроміцетів на екскрементах травоїдних тварин. Найбіль-шу кількість видів грибів-консортів зібрано на рослинах провідних в Українському Поліссі родин Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae та Cyperaceae. Вивчене коло гри-бів-консортів рідкісних та адвентивних видів рослин. Досліджено розподіл фітотроф-них мікроміцетів за основними рослинними ценозами на основі їх видового складу та екологічної структури. Обстежено національні природні парки "Деснянсько-Старогут-ський" та "Мезинський". Установлено, що природоохоронні території є недостатньо репрезентативними стосовно фітотрофних мікроміцетів.

Ключові слова: фітотрофні мікроміцети, видовий склад, таксономічна структура, еколого-трофічні групи грибів, консортивні зв'язки, фітоценози, національний природний парк "Деснянсько-Старогутський", національний природний парк "Мезинський", Новгород-Сіверське Полісся.

Голубцова Ю.И. Фитотрофные микромицеты Новгород-Северского Полесья. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.21 – микология. – Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, 2007.

В диссертации представлены результаты изучения фитотрофных микромицетов Новгород-Северского Полесья Украины. Материалом послужили 1700 гербарных об-разцов, собранных на протяжении 2003–2006 гг. на территории исследований. Уста-новлено видовое разнообразие фитотрофных микромицетов, включающее 421 вид из 163 родов 59 семейств 22 порядков отделов Ascomycota, Basidiomycota и группы ана-морфных грибов. Среди них впервые для территории исследований приводится 350 ви-дов грибов, для Украинского Полесья – 102, для Украины – 42. Впервые на территории Украины выявлены представители четырех родов: Dennisiodiscus Svrček, Choanatiara DiCosmo et Nag Raj, Ceratosphaeria Niessl, Trichodelitschia Munk. Впервые для Европыприводится Arachnopeziza araneosa (Sacc.) Korf. Восемь новых для микобиоты Украины видов микромицетов имеют узкие ареалы, ограниченные территорией Европы (Ciboria viridifusca (Fuckel) Hhn., Dasyscyphella mughonicola (Svrček) Raitv. et Arendh., Dennisiodiscus prasinus (Qul.) Svrček, Hymenoscyphus subtilis (Fr.) W. Phillips, Lasiosphaeria caudata (Fuckel) Sacc., Mollisia chionea Massee et Crossl., M. cornea (Berk. et Broome) Hhn., Schizothecium hispidulum (Speg.) Lundq.).


 
 

Цікаве

Загрузка...