WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся (автореферат) - Реферат

Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся (автореферат) - Реферат

Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи увійдуть до колективної монографії "Гриби природоохоронних територій Лівобережної України". За результатами досліджень складені інвентаризаційні списки видового складу фіто-трофних мікроміцетів об'єктів природно-заповідного фонду Сумської та Чернігівської областей, які передані до Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Сумській області. Дані про видову різноманітність фітотрофних мікро-міцетів національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" передані адмі-ністрації парку та включені до його "Літописів природи". Гербарні зразки, зібрані під час виконання роботи, передані до Національного гербарію України (KW) і будуть відображені у чергових випусках "Флори грибів України", підготовку яких відділ міко-логії Інституту ботаніки НАНУ планує з 2008 р. Матеріали дослідження використо-вуються при проведенні занять і польових практикумів з ботаніки, мікології та екології на кафедрі ботаніки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, а також при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт студентами вузу.

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійним дослідженням. Збір матеріалу для написання даної роботи проводився автором власноручно, за винятком деяких зраз-ків, переданих дисертанту д.б.н. І.О. Дудкою та к.б.н. В.В. Джаган. Під час 13 експеди-ційних виїздів власноручно зібрано понад 1700 гербарних зразків. Камеральна обробка цих матеріалів, їх ідентифікація, систематизація та аналіз одержаних результатів, складання конспекту фітотрофних мікроміцетів Новгород-Сіверського Полісся, статис-тична обробка результатів, рисунки та мікрофотографії мікроміцетів, підготовка матеріалів у вигляді статей і тез до друку, написання рукопису дисертації виконані здобувачем особисто на базі відділу мікології Інституту ботаніки.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи викладені та обговорені на засіданнях відділу мікології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (Київ, 2004–2006) і секції мікології та фітопатології Україн-ського ботанічного товариства (Київ, 2005); матеріали дисертації були представлені на наукових конференціях "Наука і освіта'2004" (Дніпропетровськ, 2004), "Биология, систематика и экология грибов в природных экосистемах и агрофитоценозах" (Мінськ, 2004), "Биоразнообразие. Экология. Адаптация" (Одеса, 2005), "Актуальные проблемы биологии и экологии" (Сиктивкар, 2005), "Молодь і поступ біології" (Львів, 2005), "Дослідження в галузі природничих наук: здобутки та перспективи" (Чернігів, 2005), "Грибы в природных и антропогенных экосистемах" (Санкт-Петербург, 2005), "Грибы и водоросли в биоценозах–2006" (Москва, 2006), "Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології" (Київ, 2006), а також на ХІІ з'їзді Українського ботанічного товариства (Одеса, 2006) та IV Балканському ботанічному конгресі "Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation" (Софія, 2006).

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 22 роботи, у тому числі 11 статей та 11 матеріалів і тез доповідей. Серед наукових статей 9 опубліковано у фахових виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 8 розділів, висновків, списку літератури (539 джерел, із них 150 – іншомовних), додатку А "Конспект фітотрофних мікроміцетів Новгород-Сіверського Полісся" та додатку Б "Діагнози, фотографії та малюнки нових для України видів фітотрофних мікроміцетів". Загальний обсяг роботи – 397 сторінок. Основна частина дисертації викладена на 158 сторінках, 49 сторінок займають 18 таблиць та 36 рисунків, 44 сторінки – список літературних джерел, 146 – додатки.

Основний зміст

РОЗДІЛ 1. історія та стан вивчення фітотрофних мікроміцетів Українського Полісся

1.1. Дослідження фітотрофних мікроміцетів Українського Полісся. Наведено результати критичного аналізу 106 літературних джерел, які містять відомості про істо-рію дослідження та стан вивчення фітотрофних мікроміцетів Українського Полісся починаючи з середини ХІХ ст. і до останнього часу. З'ясовано, що найбільш повно на Поліссі досліджені лише деякі групи грибів, зокрема борошнисторосяні, піреноміцети порядку Diaporthales, а також окремі роди анаморфних грибів. Проте значна кількість таксонів до цього часу залишається поза увагою дослідників. Є лише уривчасті дані про іржасті та сажкові гриби, практично відсутні відомості про видовий склад грибів із груп локулоаскоміцетів та іноперкулятних дискоміцетів Українського Полісся. Встановлено, що і у територіальному відношенні Українське Полісся є неоднорідно вивченою природною зоною України. Однією з найповніше досліджених фізико-географічних областей зони є Київське Полісся. Відносно добре досліджені фітотрофні мікроміцети Волинського та Житомирського Полісся. В літературі є лише уривчасті дані про фітотрофні мікроміцети Чернігівського та Новгород-Сіверського Полісся. На території останнього гриби із систематичних груп, охоплених нашими дослідженнями, практич-но не вивчались.

1.2. Стан вивченості фітотрофних мікроміцетів Новгород-Сіверського Полісся. Найперші відомості щодо мікобіоти Новгород-Сіверського Полісся містяться у роботі І.Г. Борщова (Borščow, 1869), якій наведено 5 видів фітотрофних аскоміцетів. Після досліджень І.Г. Борщова даних щодо фітотрофних мікроміцетів Новгород-Сіверського Полісся не було майже до середини ХХ ст. Вказівки на спорадичні знахід-ки видів фітотрофних мікроміцетів у районі досліджень у 50–70-х рр. ХХ ст. є лише в окремих публікаціях (Морочковський, 1951; Мережко, 1974; Калюжний, 1979а, 1979б). Деяка інформація про фітотрофні мікроміцети з Новгород-Сіверського Полісся містить-ся у випусках "Флори грибів України" (Мережко, 1980; Смык, 1980; Гелюта, 1989; Мережко, Смык, 1990), в яких загалом наведено 41 вид. Таким чином, за наявними лі-тературними даними до наших досліджень для території Новгород-Сіверського Полісся було відомо 48 видів фітотрофних мікроміцетів, переважна більшість з яких належить до широко розповсюджених по всій Україні. У Національному гербарії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW) з території району досліджень зберігається 54 види (87 гербарних зразків) фітотрофних мікроміцетів. Враховуючи дані літератури та гербарні колекції, загальний список фітотрофних мікроміцетів, відомих для Новгород-Сіверського Полісся до початку наших досліджень, включав 71 вид грибів з 29 родів 9 родин 7 порядків, виявлених на 55 видах рослин.

РОЗДІЛ 2. характеристика Фізико-географічних умов, флори та рослинності Новгород-Сіверського Полісся

На основі даних літератури подано стислу характеристику географічного поло-ження, геологічної будови та рельєфу (підрозділ 2.1), клімату (підрозділ 2.2), гідрографії (підрозділ 2.3), ґрунтового покриву (підрозділ 2.4) району досліджень та де-тальнішу – його флори й рослинності (підрозділ 2.5).

РОЗДІЛ 3. Матеріали та методи досліджень

Матеріалами для даної роботи стали близько 1700 зразків фітотрофних мікромі-цетів, зібраних під час планомірних експедиційних виїздів на територію Новгород-Сі-верського Полісся протягом 2003–2006 рр. Мікологічне обстеження території дослід-жень проводилось маршрутно-експедиційним методом. Стаціонарні дослідження здій-снено на території національних природних парків "Деснянсько-Старогутський" та "Мезинський". Камеральна обробка зібраного матеріалу проводилась за загальноприй-нятими методиками мікологічних досліджень (Дудка, Вассер, 1987; Методы..., 1973) із використанням визначників, монографій та ключів по окремих групах мікроміцетів українських та зарубіжних авторів (всього 63 джерела). Для виявлення та одержання плодових тіл копротрофних мікроміцетів був застосований метод вологих камер (Keyworth, 1951). Дослідження морфології мікро- та макроструктур мікроміцетів здійснювали за допомогою стереомікроскопа "МБС-10" та світлових мікроскопів "Carl Zeiss. Jena" та "МБИ-6". Частину зразків фітотрофних мікроміцетів вивчали за допо-могою скануючих електронних мікроскопів "JSM-35C" та "Jeol JSM-6060 LA". Для нових на території України видів мікроміцетів зроблено оригінальні фотографії, при цьому використані названі стерео- та скануючі мікроскопи, а також світловий мікро-скоп "Biological Microscope XY Series". Латинські назви грибів подано за сучасними стандартами (Международный кодекс..., 2001) та узгоджено з довідником "Fungi of Ukraine. A Preliminary Checklist" (Eds. Minter, Dudka, 1996) і Міжнародною базою даних по систематиці грибів "CABI Bioscience and CBS Database of Fungal Names", а в деяких випадках – з іншими сучасними літературними джерелами. Для аналізу систематичної структури фітотрофних мікроміцетів Новгород-Сіверського Полісся застосовано систе-му, наведену у 9-му виданні "Ainsworth & Bisby's Dictionary of the Fungi" (Kirk et. al., 2001). Для анаморфних грибів використано сучасну інтерпретацію системи, запропо-нованої П.А. Саккардо (Saccardo, 1880) та В. Гроувом (Grove, 1935), у модифікації 9-го видання "Ainsworth & Bisby's Dictionary". Написання авторів таксонів грибів подано згідно посібника "Authors of Fungal Names" (Kirk, Ansel, 1992). Латинські назви та ско-рочення авторів видів судинних рослин наведені за довідником "Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist" (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). Результати досліджень опрацьовані біометрично з використанням методів порівняльної флористи-ки, а саме методу мір включень (Семкин, Комарова, 1977), коефіцієнтів рангової кореляції Кендела та видової подібності Жаккара (Шмидт, 1980, 1984).


 
 

Цікаве

Загрузка...