WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лучні степи київського плато: флора, рослинність, популяції рідкісних видів та охорона (автореферат) - Реферат

Лучні степи київського плато: флора, рослинність, популяції рідкісних видів та охорона (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД імені М.М. ГРИШКА

ГРИЦЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 581.93: 502.75 (477.41)

Лучні степи київського плато: флора, рослинність, популяції рідкісних видів та охорона

03.00.05 – ботаніка

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України

Науковий керівник

доктор біологічних наук, професор

Мельник Віктор Іванович,

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,

завідувач відділом природної флори

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор

Байрак Олена Миколаївна,

Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України,

заступник директора з наукової роботи

кандидат біологічних наук

Новосад Валерій Васильович,

Національний науково-природничий музей НАН України,

завідувач відділом Ботанічний музей

Захист відбудеться " 16 " листопада 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.215.01 при Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України за адресою: 01014, Київ, вул. Тімірязєвська, 1

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України за адресою: 01014, Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Автореферат розісланий "11" жовтня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук Н.І. Джуренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Лучні степи в Україні найбільш поширені у лісостеповій зоні, де в історичному минулому вони займали значні простори. В результаті розорювання та інтенсивної господарської діяльності їх площі катастрофічно зменшились.

На сьогоднішній день на Київському плато лучні степи займають менше 1% території. Вони являють собою невеличкі острівці лучно-степової рослинності по схилах ярів, балок, пагорбів, курганів, городищ, на узліссях і становлять велику наукову цінність, а проведення їх комплексного аналізу є надзвичайно актуальним. Дані про географічне поширення лучно-степових ділянок у регіоні потребують систематизації та узагальнення, відомості про їх рослинний покрив – доповнення. Актуальними є дослідження хорології рідкісних видів флори лучних степів Київського плато та сучасного стану і структури їх популяцій, а також розробки наукових обґрунтувань для створення нових природно-заповідних територій та обґрунтування ефективності охорони флористичного різноманіття та популяцій рідкісних видів рослин лучних степів на Київському плато ex situ.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відділі природної флори у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України. Робота проводилась відповідно до наукової тематики відділу у 2002–2007 рр. – "Теоретичні основи формування інтродукційних популяцій з метою збереження рідкісних видів рослин ex situ" (ПФ – 315 № 0100U00418) та "Наукові основи охорони та збагачення флористичного різноманіття ex situ" (ПФ – 342 № 0105U00426).

Мета і завдання дослідження.Мета роботи – проаналізувати флористичні та фітоценотичні особливості лучних степів Київського плато, стан та структуру популяцій рідкісних видів, внесених до Червоної книги України, з'ясувати хорологію рідкісних видів, запропонувати заходи охорони флори, рослинності та популяцій рідкісних видів лучних степів у регіоні.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

  • Скласти список і картосхему поширення лучно-степових ділянок на Київському плато.

  • Провести інвентаризацію видового складу судинних рослин лучних степів Київського плато, скласти список видів і виконати біоморфологічний, еколого-ценотичний, географічний аналізи флори.

  • Охарактеризувати рослинність лучних степів Київського плато.

  • Проаналізувати стан і структуру популяцій рідкісних видів флори лучних степів Київського плато, внесених до Червоної книги України.

  • Скласти список рідкісних видів флори лучних степів Київського плато та проаналізувати їх сучасне географічне поширення в регіоні.

  • З'ясувати стан охорони флори та рослинності лучних степів на Київському плато in situ, обґрунтувати пропозиції створення нових природно-заповідних територій.

  • Обґрунтувати ефективність охорони флористичного різноманіття та популяцій рідкісних видів лучних степів на Київському плато ex situ.

Об'єкт дослідження – рослинний покрив лучних степів Київського плато та популяції рідкісних видів рослин.

Предмет дослідження – флористичні та фітоценотичні особливості рослинного покриву лучно-степових ділянок на Київському плато, географічне поширення рідкісних видів у регіоні, стан природних та інтродукційних популяцій рідкісних видів рослин, наукові аспекти охорони.

Методи дослідження – польові (маршрутно-експедиційний та напівстаціонарний), інтродукції рослин, камеральні методи флористики, фітоценології, популяційної екології та математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Складено список і картосхему поширення лучно-степових ділянок на Київському плато. Доповнено та узагальнено відомості про рослинний покрив лучних степів у регіоні. Проаналізовано сучасний стан і структуру популяцій 7 видів, внесених до Червоної книги України. Складено список рідкісних видів флори лучних степів Київського плато, проаналізовано їх сучасне географічне поширення в регіоні та виявлено регресивні зміни їх хорології. Виявлено 68 нових місцезнаходжень 36 рідкісних видів та 3 нові місцезнаходження 3 рідкісних рослинних угруповань. Описано лучно-степові ділянки, які раніше в ботанічній літературі не були висвітлені. Проаналізовано рослинний покрив штучних лучно-степових фітоценозів, інтродукційні популяції 10 видів, обґрунтовано ефективність охорони флористичного різноманіття та популяцій рідкісних видів рослин лучних степів на Київському плато ex situ.

Практичне значення одержаних результатів. З метою збереження осередків лучно-степової рослинності з рідкісними видами нами розроблені наукові обґрунтування та рекомендації, на основі яких: створено ботанічну пам'ятку природи "Омелькова гора", проектується створення 3 ботанічних заказників та 1 пам'ятки природи загальною площею 65 га, проектується переведення ботанічного заказника місцевого значення "Тулинецькі переліски" в ранг ботанічного заказника загальнодержавного значення. Для проектованих природно-заповідних територій нами описано флористичний склад і фітоценотичні особливості лучно-степових угруповань, ці дані пропонується використовувати при моніторингу рослинного покриву. Запропоновано включити до списків рідкісних видів рослин і взяти під охорону в Київській та Черкаській обл. по 56 видів. Підготовлено у співавторстві опис рідкісного виду флори України Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.). Spreng. до нового видання Червоної книги України. Результати досліджень використовуються у навчальному процесі на біологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Гербарні матеріали передані до гербаріїв Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (KWHA), Білоруського державного університету (MSKU). Колекцію ботаніко-географічної ділянки "Степи України" у НБС ім. М.М. Гришка НАН України збагачено рідкісними видами флори лучних степів Київського плато: Bulbocodium versicolor, Crocus reticulatus Steven ex Adams, Iris pumila L., Ornithogalum kochii Parl., Stipa pennata L.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням автора, виконаним у 2002-2007 рр. Фактичний матеріал зібрано дисертантом під час експедиційних виїздів, опрацювання гербарних фондів та матеріалів різних установ. Обробка матеріалів, аналіз та узагальнення результатів виконані автором самостійно. Наукові положення, винесені на захист, дисертант отримав самостійно.

Апробація результатів дисертації. Результати та матеріали досліджень були оприлюднені на науковій конференції молодих вчених "Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно змінених територіях" (Кривий Ріг, 2002), ХІІ EWRS (European Weed Research Society) Symposium (Arnhem, Netherlands, 2002), ІІІ European Conference on Restoration Ecology "Challenges of the new millennium – our joint responsibility" (Budapest, Hungary, 2002), Міжнародній науковій конференції "Роль ботанічних садів та дендропарків в науково-просвітницькій діяльності та інтродукції рослин" (Запоріжжя, 2003), Міжнародній науковій конференції "Біорізноманітність флори: проблеми збереження і раціонального використання. Репродуктивна здатність рослин як основа їх збереження і поширення в Україні" (Львів, 2004), ІV Міжнародній науковій конференції молодих дослідників "Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва" (Тростянець, 2004), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Наукова спадщина академіка М.М. Гришка" (Глухів, 2005), конференції молодих учених-ботаніків "Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття"(Умань, 2005), Міжнародній науковій конференції "Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення і перспективи розвитку досліджень" (Київ, 2005), міжнародній науковій конференції "Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми" (Кременець, 2007).


 
 

Цікаве

Загрузка...