WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко – фізіологічна характеристика рухових порушень та їх корекція в гострому періоді ішемічного інсульту півкульної локалізації (автореферат) - Реферат

Клініко – фізіологічна характеристика рухових порушень та їх корекція в гострому періоді ішемічного інсульту півкульної локалізації (автореферат) - Реферат

1

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ

ГРУБЛЯК В'ЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

УДК: 616.831-005.4-06:616.8-009.1-

085.851.8-039.11-035

Клініко – фізіологічна характеристика рухових порушень та їх корекція в гострому періоді ішемічного інсульту півкульної локалізації

14.01.15. – Нервові хвороби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Дзюба Олександр Миколайович, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, професор кафедри нервових хвороб.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Міщенко Тамара Сергіївна, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, керівник відділу судинної патології головного мозку;

доктор медичних наук, професор Зозуля Іван Савович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри медицини невідкладних станів.

Провідна установа: Інститут геронтології АМН України.

Захист дисертації відбудеться "13" червня 2007 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої Вченої Ради по захисту дисертацій Д 64.566.01 при Інституті неврології, психіатрії та наркології АМН України за адресою: 61068, м.Харків, вул. Академіка Павлова, 46.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України (61068, м.Харків, вул. Академіка Павлова, 46).

Автореферат розісланий "11" травня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої Ради,

кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник Л.І. Дяченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Цереброваскулярні захворювання головного мозку є однією з провідних проблем сучасної неврології (Дзяк Л.А., 2005; Віничук С.М., 2006; Волошин П.В., Міщенко Т.С., Лекомцева Є.В., 2006; Зозуля І.С., 2006). Гострі порушення мозкового кровообігу представляють найважливішу соціально-економічну проблему, у зв'язку з чим стають причиною інвалідизації та смертності серед населення розвинутих країн (Головченко Ю.І., 2003; Шевага В.М., 2004; Шкробот С.І., 2005; Brainin M. et al., 2003). За даними ВООЗ, інсульт щорічно уражає близько 15 млн. чоловік в світі, з яких 5 млн. помирає внаслідок інсульту і до 4,5-5 млн. стає інвалідами і потребує стороннього догляду (Bogousslavsky J., 2003). Захворюваність на мозковий інсульт у середньому в економічно розвинутих країнах становить 200 випадків на 100 тис. населення в рік; в Україні щороку реєструється 100-120 тис. випадків інсульту, що на 100 тис. населення становить близько 270 випадків (Міщенко Т.С., Здесенко І.В. та співавт., 2006; Герасимчук Р.Д., Пітик М.І., 2006). З тих хворих, які перенесли інфаркт мозку, тільки 20% повертаються до попередньої роботи, у 40% залишається глибока, у 40% – легка інвалідизація, 10% – прикуті до ліжка (Ткаченко О.В, 2005).

Результати клінічних та експериментальних досліджень засвідчили, що гострий та ранній відновний періоди ішемічного інсульту є визначальними для формування резидуального неврологічного дефекту, ступеня адаптаціїі функціональної компенсації (Грицай Н.М. та співавт., 2000; Дубенко Є.Г., Григорова І.А., 2004; Євтушенко С.К., 2005). При цьому особливе значення для темпу і ступеню відновлення рухових функцій має вираженість рухових порушень в перші два тижні захворювання (Кадыков А.С., Черникова Л.А., 1998; Деменко В.Д., 2003; Яворская В.А. и соавт., 2004; Chae J. et al., 1998).

Наукові і практичні завдання потребують аналізу множинних факторів, які визначають прогноз динаміки вогнищевої неврологічної симптоматики і функціонального стану постінсультних хворих особливо на ранніх етапах реабілітації, а також зумовлюють створення ефективніших методів відновного лікування. Але лише поодинокі роботи присвячені відновному лікуванню постінсультних хворих в гострому періоді.

Недостатньо вивчена динаміка рухових порушень під впливом комплексного відновного лікування з одночасним використанням традиційної медикаментозної терапії в поєднанні з механотерапією, голкорефлексотерапією (ГРТ) та гіпербаричною оксигенацією (ГБО) в гострому періоді ішемічного інсульту. Лише окремі дослідники вивчали вплив методів ГРТ, ГБО на церебральну гемодинаміку (Цуканов А.Н., 1995; Кривецька І.І., Паляниця В.М., Пашковський В.М., 2002). Однак залишається нез'ясованим вплив цих методів на відновлення рухових функцій, не вивчений взаємозв'язок порушень церебральної та периферичної гемодинаміки.

Сучасні нейровізуалізаційні дослідження та науково-клінічні дані (Кадыков А.С. и соавт., 2002; Козёлкин В.А., Кузнецов Д.А., 2002; Counsell C., Dennis M. et al., 2004) підтверджують, що ранній відновний період визначає здатність до відновлення неврологічного дефіциту після мозкового інсульту. В той же час, аналогічні дані стосовно гострого періоду ішемічного інсульту нечисленні. Недостатньо вивчений стан реґіонарної гемодинаміки, особливо в мікроциркуляторному руслі дистальних відділах паретичних кінцівок, а також вплив порушеної функції м'язевого насосу на характер відновного процесу рухових функцій. Недостатньо вивчені питання застосування в комплексному відновному лікуванні нетрадиційних методів лікування: гіпербаричної оксигенації, голкорефлексотерапії та механотерапії – реабілітаційних пристроїв, які впливають на стан мікроциркуляції, особливо в дистальних відділах кінцівок, котрі здійснюють найбільш диференційовані рухи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідницької роботи кафедри нервових хвороб НМУ і є фрагментом комплексної теми: „Вивчення ефективності застосування деяких енцефалотропних та дезагрегантних засобів у лікуванні хворих на гострі та повільно прогресуючі порушення мозкового кровообігу", № державної реєстрації теми 0101V000628.

Мета дослідження. Підвищити ефективність реабілітаційних заходів, базуючись на патогенетичному обгрунтуванні комплексної терапії у хворих з руховими порушеннями в гострому періоді півкульового ішемічного інсульту.

Завдання дослідження.

1. Дослідити особливості клінічного перебігу ішемічного інсульту півкульної локалізації в гострому періоді залежно від тяжкості рухових порушень.

2. Вивчити особливості стану церебральної та периферичної гемодинаміки під впливом запропонованої комплексної терапії в гострому періоді інсульту.

3. З'ясувати особливості динаміки біоелектричної активності м'язів кінцівок під впливом застосованого комплексного лікування.

4. Оцінити ефективність запропонованої комплексної відновної терапії з використанням методів гіпербаричної оксигенації, голкорефлексотерапії та механотерапії в лікуванні хворих на півкульовий ішемічний інсульт.

5. Удосконалити метод кінезотерапії для покращення мікроциркуляції та підвищення ефективності відновлення рухових функцій в дистальних відділах паретичних кінцівок.

Об'єкт дослідження – хворі в гострому періоді півкульового ішемічного інсульту.

Предмет дослідження – церебральна та реґіонарна гемодинаміка, біоелектрична активність м'язів кінцівок, динаміка клініко-функціонального стану хворих на ішемічний інсульт півкульної локалізації, прогноз, оцінка ефективності терапії.

Методи дослідження. 1. Клінічні (загальноклінічне спостереження та деталізоване клініко-неврологічне обстеження хворих за спеціально розробленим протоколом з кількісною оцінкою симптомів у балах та застосуванням сучасних шкал). 2. Інструментальні (комп'ютерна томографія головного мозку, реоенцефалографія (РЕГ), транскраніальна допплерографія (ТК ДГ), електротермометрія, капіляроскопія, реовазографія (РВГ), електроміографія (ЕМГ). 3. Статистичні (t-критерій Ст'юдента, ранговий кореляційний аналіз по Спірмену).

Наукова новизна дослідження. Вперше запропонована комплексна відновна терапія для підвищення ефективності реабілітації у хворих з руховими порушеннями при ГПМК за ішемічним типом, базуючись на результатах клінічних та параклінічних методів обстеження. Детально вивчена динаміка рухових порушень в гострому періоді півкульового ішемічного інсульту в процесі запропонованого комплексного лікування.

Вперше досліджено особливості змін стану церебральної та периферичної гемодинаміки, біоелектричної активності м'язів кінцівок залежно від тяжкості рухових розладів під впливом комплексної відновної терапії. Встановлено, що використання немедикаментозних методів терапії (гіпербаричної оксигенації, голкорефлексотерапії та механотерапії) в комплексному лікуванні хворих на ішемічний інсульт сприяє покращенню церебральної та периферичної гемодинаміки, а також відновленню рухових функцій в гострому періоді.

Удосконалено метод кінезотерапії шляхом розробки нових реабілітаційних пристроїв для підвищення ефективності відновлення рухових функцій в дистальних відділах кінцівок:


 
 

Цікаве

Загрузка...