WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат) - Реферат

Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат) - Реферат

Вивчення характеру стенозу коронарних артерій померлих від хронічних форм ІХС показало, що в групі хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарда, питома вага осіб з відсутністю критичних стенозуючих змін складає 8,16%. У групі померлих від АКС їх питома вага складає 38,77%.

Ступінь виразності уражень коронарних артерій складала від 10 до 80% просвіту судини, проте, навіть при слабкому ступені стенозу вінцевих артерій, у серцевому м'язі при гістологічному дослідженні виявляються ознаки дифузійного атеросклеротичного кардіосклерозу.

На фоні зазначених склеротичних змін при забарвлюванні гематоксиліном і еозином виявляються поодинокі клітини з конденсованою цитоплазмою, із зморщеним ядром, іноді з ознаками розпаду його на глибки, проте, мембрана в таких клітин збережена, що дозволяє розглядати їх як такі, що гинуть шляхом апоптозу. Міжклітинні контакти в таких клітин порушені не завжди. Відзначається підвищення вмісту ядер кардіоміоцитів, що лежать поза м'язовими волокнами. У групі з АКС при імуногістохімічному дослідженні з МКА СD95 методом Кунса, який дозволяє виявити апоптозні клітини, світіння клітин, що експресують CD95, визначається в полі зору х210 із частотою 3,10,03 екземпляри (у контролі (1,40,2) екз. p<0,05). Показники активності каспази-3 трохи вище як у досліджуваній ((5,20,4) екс.), так і в групі порівняння ((2,10,3) екз).

У групі з ПІКС методом Кунса світіння клітин, що експресують CD95, спостерігається з частотою 2,90,05 екземпляри в п.з. (у контролі 1,40,2 екз. p<0,05), пероксидазний метод з МКА до каспази-3 виявляє апоптозні клітини в кількості (4,80,5) екз. у п.з. х200.

Дослідження інтрамуральних нейронів у мікропрепаратах, забарвлених методом Ніссля, разом із великими нейронами, у яких виявляються скупчення хроматофільної речовини, а також центральне розташування ядер і ядерець, виявило картину часткового чи повного хроматолізу на фоні гідропічної дистрофії, що свідчить про функціонування клітин в аварійному режимі. Зустрічаються і різко зменшені нейрони із гомогенізацією цитоплазми; загиблі нейрони з формуванням на їхньому місці залишкових вузликів складаються з гліальних елементів і гістіоцитів. У навколишньому міокарді відзначається осередкова проліферація сполучнотканинних елементів.

При імпрегнації сріблом нервові клітини за рахунок активного сприйняття барвника завичай являють собою однорідні гомогенні структури, округлої чи витягнутої форми. Відзначається поява варикозних розширень уздовж нервових волокон. Навколо тіл нейронів за рахунок проліферації дендритів відбувається утворення "корзинкових" сплетень. Відзначається поява на окремих відростках "кугель"-феномена.

При вивченні структури й характеру розташування нейроцитів у групі з АКС визначається збільшення кількості атрофічних нейроцитів до (29,54,3)% порівняно з групою контролю, де їхня частка складала (4,12,1)%. Зустрічалися одиничні гіпертрофовані нейрони, переважно в осіб більш молодого віку. Відзначалося зниження частки нейронів із дифузійним зменшенням базофільної речовини, яку розглядають як активно функціонуючі клітини, із (14,92,9)% у групі контролю до (7,41,9)% у досліджуваній групі.

Відносний об'єм описаних нейроцитів у групі з ПІКС складав: атрофічні нейроцити – (27,84,6)%, активно функціонуючі нейроцити – (8,11,7)%.

Якщо в групі порівняння забарвлювання препаратів методом Браше виявляло досить рівномірне забарвлення перинуклеарної зони, центральної ділянки й крайової зони цитоплазми, то в досліджуваних групах відзначається зниження оптичної густини в цитоплазмі нейронів, особливо в крайовій зоні. Зростає кількість нейронів із перинуклеарним умістом РНК. У той же час відзначається поява нейронів із надзвичайно низькою гістохімічною реакцією як у цитоплазмі, так і в ділянці ядра. Відзначається часта відсутність оформленого ядерця, наявність у каріоплазмі тільки піронінофільних глибок.

Морфометричний аналіз показав, що в зонах із вираженими атеросклеротичними змінами коронарних артерій середній показник відносної щільності нервових сплетень складає (1,90,4)%, у той час як незмінені ділянки мали щільність (4,80,4)% (5,70,3% у групі контролю). Виявлені розходження щільності адренергічних нервових сплетень більш виражені в осіб літнього віку, однак відмінності спостерігаються й в осіб віком 40-59 років (2,40,6% і 5,30,5%).

Нервові волокна при забарвлюванні методом Більшовського-Гросса мають ознаки набряку, відзначається склерозування строми як дрібних, так і великих гангліїв із збільшенням питомого об'єму атрофічних нейронів. Відзначаються ділянки розволокнення нервових волокон, ознаки вакуолізації протоплазми нервових клітин, їх набрякання. Аргірофільні волокна мають нерівномірну товщину, місцями намистоподібну форму, ознаки колагенізації. Відзначається вакуолізація роздутих осьових циліндрів, ділянки їх стоншення й фрагментації з наступним розпадом на аргірофільні зерна.

Необхідно відзначити наявність нечастих реактивних змін у формі бічних розростань, випинань нейроплазми, появи на окремих аксонах колб росту.

При вивченні симпатичної іннервації гліоксиловим методом у міокарді спостерігається неоднорідна картина. Так, уздовж коронарних судин відзначається невелика кількість слаболюмінесцуючих нервових структур, сплетення адренергічних волокон виявляються в складі перимускулярного сплетення адвентиціального шару коронарних судин із наявністю проникаючих у м'язову оболонку симпатичних терміналей з появою дрібних варикозних розширень. При цьому досить інтенсивне світіння терміналей аксонів із пригніченням нагромадження катехоламінів уздовж судин створює картину, яка нагадує вільно розташовані світлі гранули уздовж стінки судин. У той же час присутні ділянки з добре збереженими зонами, серед яких відзначаються і волокна з варикозними розширеннями. Таким чином, зони з накопиченням катехоламінів і слабоковираженим їх нагромадженням створюють у міокарді мозаїчну картину. Міокард, який оточує судини, має слабко виражену розмиту люмінесценцію. Найбільш виражену флуоресценцію в лівому шлуночку мали його базальні відділи, верхня третина міжшлуночкової перетинки. У серцях осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарда, в ділянках, розташованих поруч із вогнищами постінфарктного склерозу, такі зони десимпатизації більш виражені.

У той же час спостерігаються ділянки з добре вираженою збереженою мережею адренергічних нервових волокон. Такі ділянки в лівому шлуночку частіше розташовуються в його базальних відділах, верхній третині міжшлуночкової перетинки. При зіставленні описаних зон із препаратами, забарвленими методом ван Газона, відзначається їх відповідність зонам із найменш вираженими склеротичними змінами. При проведенні морфометричного аналізу виявляється неоднакова щільність адренергічних нервових сплетень, яка коливається від (1,90,4) до (6,10,5) %, у той час як у групі порівняння світіння адренергічної мережі досить однорідне і складає в середньому (5,80,3) %.

У периваскулярному просторі коронарних судин передсердь і шлуночків при забарвленні мікропрепаратів методом Гоморі виявляється досить щільна мережа холінергічних нервових провідників, які відходять від більш потужних інтрамуральних нейронів.

Колір осаду мінявся з темнувато-коричнюватого на ясно-жовтий, а щільність – від гомогенної до пухкуватої. При цьому досить часто в досліджуваній групі колір осаду сульфіду міді має настільки малу оптичну густину, що периваскулярні нейрони визначаються тільки по їх обрисах. У даній групі значно менш виражені й зони активності ацетилхолінестерази, які відповідають синаптичним ділянкам. При цьому збільшення часу експозиції призводить не до чіткого прояву структури нервової тканини з появою темно-коричнюватого забарвлювання, як у групі порівняння, а до появи окремих терміналей з нечітким, пухким, темнувато-жовтуватим забарвленням.

Гістохімічним дослідженням холинергічної іннервації методом Гоморі з наступною цитофотометрією виявлене зниження активності ацетілхолінестерази — (0,1430,023) ум. од. — порівняно з (0,240,011) ум. од. у контролі.

При постановці тетразолієвої реакції у групі порівняння відкладення гранул формазану спостерігається в периваскулярному просторі й стінках артерій і артеріол. Унаслідок невиразності структурних компонентів при даному методі забарвлювання судини часто вдається визначити тільки по мікроосередковому відкладенню гранул формазану. Відкладення гранул поза судинним руслом у групі порівняння незначні й представлені переважно голчастими включеннями. У досліджуваній групі спостерігається зменшення інтенсивності забарвлювання NO-синтази в периваскулярному просторі з одночасним посиленням показників гістохімічної активності в місцях нагромадження лімфогістіоцитарних елементів, що можна трактувати як посилення активності індуцибельної фракції NO-синтази на фоні пригнічння нейрональної й ендотеліальної фракції.


 
 

Цікаве

Загрузка...