WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат) - Реферат

Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат) - Реферат

З тканини, фіксованої у парафольмадегіді, на кріостаті робили зрізи завтовшки 30 х10-6 м, їх забарвлювали протягом 30 хв. при температурі 37°C у розчині, що містив 1 мг/мол бета-NADPH (Sigma), 0,3 мг/мол нітро-синього тетразолія (Sigma), 0,3 % Тритона Х-10 (Serva) при pН 7,2, дозабарвлювали квасцовим карміном, зневоднювали в спиртах зростаючої концентрації, просвітлювали в ксилолі й укладали в канадський бальзам. Як контроль використовували забарвлювальний розчин без додавання бета-NADPH. У ряді випадків для поліпшення візуалізації результатів реакції препарати дозабарвлювали еозином.

Для одержання порівнянних результатів усі гістохімічні реакції були проведені з однаковим терміном фіксації й інкубації матеріалу.

Мікропрепарати вивчали на мікроскопі "Olympus BX-41" із наступною обробкою з використанням програми "Olympus DP-soft version 3.1", за допомогою якої, крім визначення інтенсивності гістохімічних реакцій, також проводили морфометричне дослідження. Серед морфометричних показників визначали питомий об'єм атрофічних, активно функціонуючих нейроцитів, щільність нервових волокон, середню товщину кардіоміоцитів, середній діаметр судин МЦР, відносну площу нервових елементів, кардіомиоцитів, судин МЦР, строми, стромально-паренхіматозне відношення, капілярно-паренхіматозн відношення.

Імуноморфологічне дослідження виконувалося на серійних зрізах прямим методом Кунса з використанням моноклональних антитіл (МКА) до CD34 (трансмембранний білок експресується на ендотеліоцитах судин), CD95 (антиген опосередковує сигнали, які індукують апоптоз), МСА639 (ендотелін) (Novocastra Laboratories Ltd). З метою припинення неспецифічної флуоресценції сироватки очищали печінковим порошком, а на серійних зрізах ставили контрольні реакції специфічного блокування. Колагени типувались непрямим методом Кунса з МКА до колагенів I, III, IV типів (Novocastra Laboratories Ltd) із наступною обробкою препаратів ФІТЦ. Препарати вивчали в люмінесцентному мікроскопі МЛ-2 із використанням світлофільтрів ФС-1-2, СФС-24, БС-8-2, УФС-6-3.

Крім цього проводили імуногістохімічне дослідження непрямою імунопероксидазною реакцією з МКА до каспази-3 (Vektor Laboratories Ltd), індуцибельної та ендотеліальної фракції NO-синтази (Vektor Laboratories Ltd). У цьому випадку після депарафінізації й дегідратації в абсолютному спирті зрізи були оброблені пероксидазо-антипероксидазним (peroxidase-anti-peroxidase (PAP)) методом, при якому ендогенна пероксидаза була блокована пероксидом водню в метанолі протягом 20 хв. Імунна реакція була визуалізована за допомогою діамінобензидину. Для негативного імунного контролю зрізи були оброблені неімунною сироваткою замість специфічних МКА.

Увесь цифровий масив даних, отриманий у результаті комплексу проведених морфометричних, стереометричних і цитофотометричних досліджень, оброблявся статистичними методами з використанням варіаційного, альтернативного і кореляційного аналізів. Методами альтернативної й варіаційної статистики обчислювали середню арифметичну, ступінь дисперсії, середньоквадратичне відхилення, середню помилку різниці, ймовірність розходження. Імовірність розходження між двома середніми при малих вибірках визначали по таблиці Стьюдента з дотриманням умови (n1+n2-2). При визначенні ступеня ймовірності допускали точність р<0,05, що, як відомо, відповідає Р>95,0%. Оцінку взаємозв'язків окремих тканинних і клітинних параметрів у досліджуваних групах і групах порівняння проводили методом кореляційного аналізу. Якщо коефіцієнт кореляції лежав у межах 1-0,65; 0,65-0,30; 0,30-0, то взаємозв'язок між досліджуваними параметрами називався сильним, середнім і слабким, відповідно. Математичний аналіз метричних даних проводили на ЕОМ із використанням пакета прикладних програм фірми Microsoft "EXСEL-5.0".

Результати досліджень та їх обговорення. У ході роботи встановлено, що в групі загиблих від гострого інфаркту міокарда у 85,9% спостерігаються ускладнені атеросклеротичні ураження судинної стінки (зокрема, тромбоз коронарних артерій у 61,5%) або наявність критичного стенозу атеросклеротичною бляшкою просвіту коронарнох артерій більше 50%. Питома вага осіб із відсутністю критичних стенозуючих змін складає 14,14%.

При вивченні характеру уражень коронарних артерій в абсолютній більшості випадків – 104 (96,3%) – спостерігалось ураження проксимальних відділів великих коронарних артерій (перші 3-4 см судини). Атеросклеротичні бляшки частіше розташовувалися ексцентрично. Найбільш виражені зміни (ізольовані чи в комбінації з ураженням іншої гілки) частіше знаходили в передній міжшлуночковій гілці лівої коронарної артерії (69, 63,9% випадків).

При аналізі локалізації й розповсюдження інфаркту міокарда в цих випадках привертає увагу той факт, що зона некрозу не завжди відповідає зоні максимально виражених стенозувальних змін коронарних артерій. При зіставленні свіжих зон некрозу з попередніми осередками постінфарктного кардіосклерозу виявлено, що зона постінфарктного склерозу приблизно в третині випадків не збігалася з басейном артерії з більш вираженим стенозом, а в 17 спостереженнях зона рубця відповідала басейну артерії, у якій стеноз просвіту складав менш 10%.

У даній групі в 81 (75%) випадку відзначається наявність гострих патологічних змін у коронарних артеріях у формі розриву атеросклеротичної бляшки, тромбозу, крововиливів чи емболії. Також у досліджуваній групі в окремих сегментах коронарних артерій при гістологічному дослідженні виявляються ознаки прогресування атеросклеротичного процесу.

Гістологічне дослідження виявило в міокарді початкові (субсегментарні контрактури, фрагментація кардіоміоцитів, набряк строми, повнокров'я судин, виражена фуксинорагія при забарвлюванні методом Лі) чи розгорнуті (поля некротизованих кардіоміоцитів) некротичні зміни. Крім основних полів некробіотичних змін спостерігалися фокуси ушкодження кардіоміоцитів.

У некротичну стадію інфаркту міокарда дрібні артерії й артеріоли поза зоною некрозу знаходяться в стані спазму зі звуженням їхнього просвіту на фоні розширення й повнокров'я венул серця. Еластична мембрана артеріол звита, стиснута. Визначається збільшення кількості капілярів за рахунок появи незрілих судин. Ендотелій капілярів із збільшеними гіперхромними ядрами. Посткапіляри розширені, звиті, із наявністю численних випинань і вигинів по ходу судин. Венули розширені, повнокровні, із наявністю множинних дифузійних і мішкоподібних випинань.

Гістологічне дослідження периваскулярних нервових елементів виявило ознаки набряку нервових волокон, склерозування строми периваскулярних гангліїв із появою атрофічних нейронів, ділянок розволокнення нервових волокон. Зрідка зустрічається вакуолізація цитоплазми нервових клітин, їх набрякання. При гістохімічному дослідженні сплетення адренергічних волокон виявлялися в складі перимускулярного сплетення шарів адвентиції коронарних артерій, у якіх наявні проникаючі у м'язову оболонку симпатичні терміналі з безліччю дрібних варикозних розширень. Аргірофільні волокна мали нерівномірну товщину, ознаки колагенізації. При цьому при постановці гліоксилової реакції найбільш виражену флуоресценцію мали незмінені проксимальні ділянки коронарних артерій з наявністю товстих пучків волокон, варикозних розширень термінальних аксонів.

Морфометричний аналіз показав, що в зонах із вираженими атеросклеротичними змінами коронарних артерій середній показник відносної щільності нервових сплетень складає (1,90,4)%, у той час як незмінені ділянки мали щільність (4,80,4)% (5,70,3% у групі контролю). Виявлені розходження щільності адренергічних нервових сплетень більш виражені в літніх осіб, однак відмінності спостерігаються й в осіб 40-49 років ((2,40,6)% і (5,30,5)%). У загиблих унаслідок ГІМ у зонах максимально виражених змін коронарних судин відносна щільність нервових сплетень складає (1,20,4)%.

Гістологічне дослідження периваскулярних нервових елементів виявило ознаки набряку нервових волокон, склерозування строми периваскулярних нейроцитів у формі збільшення їх розмірів, перинуклеарного хроматолізу, набряку. Вакуолізація починалася з крайової зони клітини. Зазначені зміни зазвичай розглядають як дистрофічні зміни і прояви аксональної реакції, а набряк клітини варто вважати їх гідропічною дистрофією. При цьому вакуолізація починається з периферії клітини з наступним ростом вакуолей і зсувом ядра до периферії. У прилеглих до некротичних змін ділянках відзначається гомогенізація нейроцитів.


 
 

Цікаве

Загрузка...