WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат) - Реферат

Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат) - Реферат

5. Проаналізувати патогенетичні зв'язки між морфо-функціональними змінами вегетативної нервової системи міокарда і його ішемізацією при ІХС.

6. Сформулювати концепцію про роль змін адренергічної і холінергічної іннервації міокарда при ІХС у патогенезі його ангіогенних ушкодженні при цій патології.

Об'єкт дослідження: патологічна анатомія ішемічної хвороби серця.

Предмет дослідження: інтракардіальна холінергічна й адренергічна нервова система, міокард, судинне русло.

Методи дослідження: для досягнення поставленої мети й розв'язання задач використані макроскопічний, органометричний, гістологічний, гістохімічний, морфометричний, імуногістохімічний, біохімічний і статистичний методи дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведеного дослідження вперше вдалося комплексно оцінити морфологічні зміни інтракардіальної нервової системи серця у випадках смерті від різних форм ішемічної хвороби серця. Результати роботи розширюють наявні представлення про роль і значення ВНС у патогенезі й морфогенезі ІХС. Доведено, що в розвитку ішемії міокарда беруть участь як симпатичні, так і парасимпатичні ланки вегетативної нервової системи. Розроблено диференційно-діагностичні критерії змін інтрамуральної нервової системи серця для їх оцінки у випадку смерті, внаслідок ішемії міокарда. Зазначено, що при ішемічному ураженні серцевого м'яза в інтракардіальній нервовій системі спостерігається низка патологічних змін, таких як порушення співвідношення атрофічних і активно функціонуючих нейроцитів, ознаки вакуолізації протоплазми нервових клітин, їх набряк, поява варикозних стовщень вздовж нервових волокон, наявність ділянок розволокнення нервових волокон, поява картини мозаїчної десимпатизації міокарда, зниження гістохімічної активності холінергічних структур.

У результаті комплексного дослідження вегетативної нервової системи серця, кардіоміоцитів, мікроциркуляторного русла при ІХС уперше установлено патогенез змін, що ведуть до дистрофічних, некротичних і склеротичних процесів у серці; розроблені морфо-функціональні критерії ушкодження кардіоміоцитів у результаті порушення вегетативної іннервації міокарда. Показано, що в основі розвитку ішемічних ушкоджень міокарда можуть лежати особливості розвитку інволютивних процесів інтракардіальної нервової системи, зокрема, встановлена важливість "мозаїчності" характеру інволютивних змін у нервовій тканині.

Уперше з'ясовано особливості ушкодження міокарда під впливом патологічних змін симпатичної й парасимпатичної іннервації серця. Описана роль апоптозу в розвитку морфо-функціональних змін серцевого м'яза й ураження міокарда при атеросклерозі.

Установлено, що при ішемії міокарда симпатичний відділ вегетативної нервової системи серця зазнає більш ранніх альтеративних і реактивних змін порівняно з парасимпатичним, що зумовлює розвиток десимпатизації міокарда й зміни чутливості кардіоміоцитів до катехоламінів із утворенням додаткових зон некробіотичних змін. Також виявлено, що водночас симпатична іннервація більш стійка до гострих ішемічних уражень, що характеризується більшим ступенем збереження гістохімічних реакцій у адренергічній іннервації періінфарктної зони міокарду порівняно з холінергічною іннервацією у постінфарктний період. Виявлено, що при гострому інфаркті міокарда в стадії регенерації процеси репарації більш активно проходять у зонах десимпатизації серцевого м'яза.

Встановлено, що при ішемічній хворобі серця морфо-функціональні ознаки пригнічення вегетативної іннервації судин мікроциркуляторного русла, поєднуються з розвитком ендотеліальної дисфункції, яка характеризується зниженням активності нейрональної й ендотеліальної ізоформ синтази оксиду азоту та активацією її індуцибельної ізоформи.

Вперше встановлено, що дисфункція інтракардіальної нервової системи при ІХС створює передумови для розвитку ангіоспазму серцевих судин, що пояснюється, по-перше, прогресуючим дисбалансом холінергічної та адренергічної іннервації з перевагою вазоконстрикторних ефектів, по-друге, ендотеліальною дисфункцією з порушенням контролю реактивності судинної стінки.

Виявлені зміни інтрамуральної нервової системи серця (такі як склерозування строми гангліїв, наявність ділянок розволокнення нервових волокон, зменшення їхньої щільності, поява варикозних розширень уздовж волокон, ознаки вакуолізації протоплазми нервових клітин, їх набрякання; чергування зон високої й низької щільності адренергічних волокон, зниження гістохімічної активності холінергічних волокон, збільшення питомого об'єму атрофічних нейроцитів, зниження активно функціонуючих нейроцитів) дають можливість визначати ознаки ішемії міокарда на ранніх етапах, коли макро- і мікроскопічні дослідження внутрішніх органів не надають переконливих об'єктивних доказів розвиненої патології, оскільки досить часто вони з'являються раніше макро- і мікроскопічних ознак ішемії міокарда. У зв'язку з цим, зазначені патологічні ознаки ураження інтракардіальної ВНС дають можливість прогнозувати розвиток ангіогенних ушкоджень міокарда навіть у випадках відсутності стенозувальних змін у вінцевих артеріях.

На основі отриманих даних розкриті нові ланки етіології та патогенезу ішемії міокарда, що створює новий напрямок етіопатогенетичної профілактики й лікування цього виду серцево-судинної патології. Отримані результати можуть бути використані як підстава для формування принципів адаптаційного захисту міокарда в клініці з розробкою профілактичних заходів спрямованих на попередження ушкоджень серцевої іннервації.

Практичне значення одержаних результатів.Отримані дані дозволять лікарям-патологам оцінювати патологічні зміни у вегетативній нервовій системі людини при різних формах ішемічної хвороби серця. Установлені критерії морфологічних ознак патологічних змін серцевої іннервації мають діагностичне значення для обґрунтування патогенетичних механізмів ураження міокарда при відсутності значного стенозу коронарних артерій. Визначені й запропоновані найбільш раціональні методики дослідження вегетативної іннервації серця, доступні для роботи в патологоанатомічному відділенні. Розкриті патогенетичні механізми ішемії міокарда дозволять кардіологам враховувати функціональний стан вегетативної нервової системи в таких хворих із метою профілактики ішемічних змін, та на їх основі розробляти принципи адаптаційного захисту міокарда, виявляти фактори ризику розвитку патологічних змін вегетативної нервової системи та серцево-судинної системи в цілому.

Запропонований спосіб моделювання ішемічної хвороби серця з використанням цілодобового освітлення є доступним у застосуванні, відтворює в серцевому м'язі патологічні процеси характерні для ІХС, що дозволяє застосовувати його для дослідницьких потреб.

Результати проведеного дослідження передбачають необхідність диференціального підходу до корекції функціональних розладів серця з урахуванням особливостей впливу порушення й дезинтеграцї нервових впливів на міокард при ішемічній хворобі серця.

Отримані дані впроваджено в навчальний процес кафедр патологічної анатомії вищих навчальних медичних закладів України (Харківського, Запорізького державних медичних університетів, національної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка), а також у практичну діяльність патологоанатомічних відділень лікарняних закладів (Інституту терапії АМН України ім. Л.Т. Малої, Харківської обласної клінічної лікарні) та Тернопільського, Одеського, Запорізького патологоанатомічних бюро.

За результатами дисертаційної роботи отримано 1 деклараційний патент України на винахід (№ 64243А "Спосіб моделювання ішемічної хвороби серця". Заявка № 2003043381 від 15.04.2003. Опубл. 16.02.04. Бюл. № 2. G09B23/28).

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно зібраний матеріал, проведене морфологічне, гістохімічне, імуноморфологічне й морфометричне дослідження (176 випадків смерті від різних форм ІХС). Особисто проведений аналіз архівного матеріалу патологоанатомічних відділень Харківської обласної клінічної лікарні, Харківської міської лікарні швидкої й невідкладної медичної допомоги ім. А.І. Мєщанінова, Інституту терапії АМН України м. Харкова за 1999-2004 рр. (проаналізовано 628 випадків). Автором також виконана статистична обробка матеріалу, аналіз і узагальнення отриманих результатів, які дозволили сформулювати наукові положення і зробити висновки даної роботи.

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи доповідалися й обговорювалися на симпозіумах, конференціях, з'їздах, у тому числіна Республіканській науково-практичній конференції "Атеросклероз и атероматоз: новое в патогенезе, клинике, лечении" (Харків, 15-16 листопада 2001 р.), IV міжнародному конгресі з інтегративної антропології (Санкт-Петербург, 2002 р.), ІІ міжнародній науковій конференції "Мікроциркуляція та її вікові зміни", (Київ, 22-24 травня 2002 р.), XXIV International Congress of the International Academy of Pathology (Амстердам, 2002), міжвузівській конференції молодих учених "Медицина третього тисячоліття" (Харків, 20 січня 2003 р.), ІV Українській конференції молодих учених присвяченої пам'яті В.В. Фролькіса (Київ, 24 січня 2003 р.), науково-практичній конференції "Сучасні напрямки розвитку ендокринології" (Другі Данилевські читання), (Харків, 27-28 лютого 2003 р.), науково-практичній конференції "Сучасні методи наукових досліджень у морфології та патології" (Полтава, 15-16 травня 2003 р.), науково-практичній конференції морфологів "Роль імунної, ендокринної та нервової систем у процесах морфогенезу та регенерації", (Запоріжжя, 19-20 вересня 2003 р.), VII Конгресі патологів України "Екологічна, інфекційна, судинна та онкологічна патологія – сучасні аспекти морфологічної діагностики і патоморфозу" (Івано-Франківськ, жовтень 2003 р.), науково-практичній конференції молодих учених "Від фундаментальних досліджень до прогресу в терапії" (Харків, 1 жовтня 2003 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні технології збереження та зміцнення здоров'я дітей, підлітків та молоді" (Вінниця, 2003 р.), науково-практичній конференції морфологів "Атеросклероз та атеротромбоз: патогенез, клініка, лікування", (Харків, 16-17 жовтня 2003 р.), 4-й Північно-західній міжнародній науково-практичній конференції з проблем раптової смерті (Санкт-Петербург, 10-12 січня 2003 р.), Міжнародній науковій конференції, присвяченої 70-річчю з дня народження професора Б.А. Никитюка "Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии" (Москва, 30-31 жовтня 2003 р.), III конференції молодих вчених Росії з міжнародною участю "Фундаментальные науки и прогресс клинической медицины" (Москва, 20-24 січня 2004 р.), V Українській конференції молодих вчених, присвяченій пам'яті В.В.Фролькіса (Київ, 23 січня 2004 р.), XV з'їзді терапевтів України, (Київ, 21-23 квітня 2004 р.), науковій конференції присвяченій 100-річчю зі дня народження М.І. Зазибіна "Гістологія та ембріогенез периферійної нервової системи" (Київ, 2004 р.), науково-практичній конференції "Сучасні напрямки розвитку ендокринології" (Треті Данилевські читання), (Харків, 26-27 лютого 2004 р.), міжвузівській конференції молодих учених "Медицина третього тисячоліття" (Харків, 20 січня 2004 р.), науковій конференції "Фундаментальные и прикладные проблемы гистологии. Гистогенез и регенерация тканей" (Санкт-Петербург, 7-8 квітня 2004 р.), Всеукраїнській науково-практичної конференції "Терапевтичні читання пам'яті академіка Л.Т.Малої" (Харків, 20-21 квітня 2004 р.), XII міжнародній науково-технічній конференції "Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов", (Бердянск, 7-11 червня 2004 р.), науково-практичній конференції "Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування серцевої недостатності" (Запоріжжя, 19-20 вересня 2003 р.), Х конгресі Світової федерації українських лікарських товариств (Чернівці, 26-29 серпня 2004 р.); науково-практичній конференції "Від фундаментальних досліджень до прогресу в терапії" (Харків, 1 жовтня 2003 р.), а також на засіданнях Харківського наукового товариства патологоанатомів (2001, 2002, 2004 рр.). Апробація роботи проведена на сумісному засіданні кафедри патологічної анатомії, ЦНДЛ Харківського державного медичного університету, кафедри патологічної анатомії Харківської медичної академії післядипломної освіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...