WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia Pneumoniae (автореферат) - Реферат

Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia Pneumoniae (автореферат) - Реферат

Найбільш придатною для діагностування інфікування Chlamydia рneumoniae у хворих бронхіальною астмою є серологічна видоспецифічна реакція на виявлення титру антитіл Ig G в сироватці крові.

Необґрунтованими є економічні витрати, пов'язані з виявленням інфікування Chlamydia рneumoniae у хворих з легким перебігом (інтермітуючий та легкий персистуючий) бронхіальної астми.

Виявлені показники інфікування Chlamydia рneumoniae серед хворих бронхіальною астмою перебувають в межах, що відповідають рівню інфікування здорових осіб.

Інфікування Chlamydia рneumoniae в переважній більшості випадків не впливає на клінічний перебіг важкої бронхіальної астми.

Дослідження харкотиння із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції не виявляє геному Chlamydia рneumoniae.

Практичне значення одержаних результатів. У випадку важкого перебігу бронхіальної астми з частими інфекційнообумовленими загостреннями доцільно діагностувати інфікування Chlamydia рneumoniae за допомогою видоспецифічної серологічної реакції на виявлення титру антитіл Ig G. У разі позитивного результату цій категорії пацієнтів рекомендовано лікування препаратами, що активні по відношенню до Chlamydia рneumoniae.

Економічні витрати, пов'язані з невиправданими дослідженнями, зокрема всіма трьома методами, коливаються в межах 150 – 200 грн., непрямі – в межах 30 – 60 грн.

Діагностика хворих з інтермітуючою та легкою персистуючою бронхіальною астмою на виявлення інфікування Chlamydia рneumoniae є недоцільним, як з клінічних, так і з економічних міркувань.

Існуюча точка зору щодо обстеження осіб допризовного віку з попереднім діагнозом бронхіальної астми або синдромом гіперреактивності бронхів на інфікування Chlamydia рneumoniae не виправдана, оскільки рівень інфікування є в межах норми.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідження автора. Автор проаналізувала літературні джерела за період з 1995 по 2005 рр., самостійно розробила анкету для обстеження хворих на бронхіальну астму, визначила мету та завдання роботи. Провела обстеження 151 хворого бронхіальною астмою різних ступеней важкості.

Задіяла та опрацювала методики виявлення Chlamydia рneumoniae в сироватці крові та харкотинні хворих.

Оволоділа методиками визначення достовірності та кореляційного зв'язку.

Аналіз та узагальнення результатів, статистичне опрацювання матеріалу, оформлення дисертаційної роботи здійснені автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на IX науково-практичній конференції "Актуальні проблеми терапії" (м. Вінниця, 28 березня 2002 року), VІІІ науково-практичній конференції молодих вчених та фахівців ВНМУ ім. М.І. Пирогова (м. Вінниця, 17 травня 2002 року) (3-є місце серед молодих вчених), X науково-практичній конференції "Актуальні проблеми терапії" (м. Вінниця, 28 березня 2003 року), ІХ науково-практичній конференції молодих вчених та фахівців ВНМУ ім. М.І. Пирогова (м. Вінниця, 22 травня 2003 року), XI науково-практичній конференції "Терапія-2004: досягнення та перспективи" (м. Вінниця, 24-25 березня 2004 року), науковій сесії кафедри пропедевтики внутрішніх захворювань та лікарів МКЛ № 1 (м. Вінниця, 3 лютого 2005 року), науково-практичній конференції "Актуальні проблеми терапії" (м. Вінниця, 24 березня 2005 року), ХІ науково-практичній конференції молодих вчених та фахівців ВНМУ ім. М.І. Пирогова (м. Вінниця, 18 травня 2005 року) (2-е місце серед молодих вчених).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, у тому числі 4 статті у наукових фахових журналах, що входять до переліку ВАК України, 2 – у матеріалах Європейського респіраторного конгресу та 5 – у матеріалах українських з'їздів та конгресів.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, опису методів дослідження, клінічної характеристики обстежених контингентів, результатів особистих досліджень, обговорення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, додатків. Дисертація викладена на 180 сторінках друкованого тексту, ілюстрована 46 таблицями, 21 малюнком в основному тексті. Додатки викладені на 9 сторінках. Список літератури налічує 238 джерел, з них 40 вітчизняних і 198 іншомовних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Відповідно до мети та задач дослідження вивчено перебіг БА залежно від ступеня інфікування Chlamydia рneumoniae у 151 хворого на БА, з яких у 102 осіб – важкий та у 49 осіб – легкий перебіг захворювання.

На першому етапі роботи вивчали інфікування Сhlamydia pneumoniae за допомогою серологічних методів виявлення титру антитіл Ig G. В дослідження включено 40 пацієнтів з важким й 19 осіб – з легким перебігом БА з використанням методики "непряма ELISA" in vitro тест-системою PLATELIA CHLAMYDIA Ig G та для виявлення антитіл безпосередньо до Ch. pn. обстежено 60 хворих з різним перебігом БА, з них 32 пацієнти (19 чоловіків, 13 жінок) з важким і 30 – з легким перебігом захворювання (11 чоловіків, 19 жінок).

Застосовано імуноферментну тест-систему "ХламиБест-Ig G-стріп", призначену для виявлення імуноглобулінів класу G до антигенів Chlamydia рneumoniae і Chlamydia psittaci в сироватці крові людини.

В подальшому, враховуючи велику вірогідність похибки та багато факторів, які впливають на імунну відповідь при дослідженні серологічними методами, використано також методику ПЛР. Цей метод застосовувався для виділення геному з харкотиння хворих з важким перебігом БА.

Досліджено 30 хворих з важкою БА в стані загострення.

Для виявлення впливу інфікування Chlamydia рneumoniae на перебіг важкої БА порівняно клінічний перебіг в серопозитивних та серонегативних групах, що обстежені за допомогою різних тест-систем.

Перебіг захворювання вивчався за такими параметрами, як частота денних та нічних нападів ядухи, частота стаціонарного лікування на рік, потреба в викликах бригад швидкої допомоги, суб'єктивна оцінка проведеного лікування.

В аналізі клінічного перебігу бронхіальної астми використовували такі лабораторні та функціональні показники: вміст гемоглобіну в крові (НВ), вміст лейкоцитів в крові, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ мм/год), об'єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1), життєва ємність легень (ЖЄЛ), реограма легеневої артерії, кількість лейкоцитів у харкотинні, рентгенологічне дослідження органів грудної клітини, електрокардіограма.

Статистична обробка отриманих результатів проведена в пакеті "STATISTICA 5,5" (належить ЦНІТ ВНМУ ім. М.І.Пирогова, ліцензійний № AXXR910A374605FA) з використанням непараметричних методів оцінки отриманих результатів.

Оцінено характер розподілів для кожного з отриманих варіаційних рядів, середні для кожної ознаки, що вивчається, та стандартне квадратичне відхилення. Достовірність різниці значень між незалежними кількісними величинами визначено за допомогою U-критерію Манна-Уїтні. Достовірність різниці значень між незалежними якісними величинами визначено за формулою E.Weber.

Аналіз кореляційних зв'язків отриманих результатів здійснено з використанням непараметричної статистики Спірмена. Для оцінки можливого впливу інфікування Chlamydia рneumoniae на перебіг БА застосовувались методи покрокового дискримінантного та факторного аналізів.

Для побудови математичних моделей, які дозволяють краще передбачити, до якої сукупності (серопозитивна або серонегативна групи) буде належати той чи інший індивід, залежно від клінічних показників, був застосований метод покрокового дискримінантного аналізу. Для наведеного аналізу достовірність зберігалась лише для групи чоловіків, що хворіли на важку БА та були обстежені за допомогою групоспецифічної тест-системи. Також використовувався факторний аналіз, який вживається при великій кількості показників, що вимірюються, для виявлення кількох основних комплексних чинників, що впливають на залежні зміни.


 
 

Цікаве

Загрузка...