WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia Pneumoniae (автореферат) - Реферат

Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia Pneumoniae (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО
АКАДЕМІІ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ГАЛІНСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК:616.248-071:616.9:576.8.06

Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia Pneumoniae

14.01.27 – пульмонологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ — 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті

ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор

Мостовий Юрій Михайлович,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України,

завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Юхимець Володимир Олексійович,

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України,

завідуючий групою інформаційно-комп'ютерних технологій

доктор медичних наук, професор

Петренко Василь Іванович,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України,

завідувач кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології

Провідна установа Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра факультетської терапії та ендокринології.

Захист дисертації відбудеться „ 26 " березня 2007 р. о 1400 годині на засіданніспеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Інституті фтизіатрії і пульмонології

ім. Ф.Г. Яновського АМН України (03680 м. Київ, вул. Амосова, 10).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України за адресою:м. Київ,

вул. Миколи Амосова, 10.

Автореферат розісланий „ 21 " лютого 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Бегоулева Ж.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Бронхіальна астма (БА) є глобальною проблемою світової та вітчизняної пульмонології у зв'язку із зростанням економічних витрат суспільства, що обумовлені збільшенням поширеності захворювання, обтяженням його перебігу і зростанням інвалідності (Ю.І. Фещенко, 2004).

Недостатній контроль над захворюванням призводить до зростання прямих і непрямих витрат суспільства (Яшина Л.О., Перцева Т. О., 2004).

Незважаючи на безумовні досягнення в курації хворих на БА, наявність державного узгоджувального документа (наказ № 499 МОЗ України від 28.10.2003 р. "Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень"), що дає змогу уніфікувати терапію хворих, існує досить багато причин, що стримують досягнення повного ефекту.

Так, вивчається роль вірусів та бактеріальних агентів як пускових механізмів виникнення захворювання, досліджується вплив інфекційних агентів на частоту та важкість загострень БА, її прогресування.

Отримані суперечливі результати є підґрунтям досліджень цього напрямку в пульмонології.

В останні роки активізувалися роботи щодо встановлення ролі Chlamydia pneumoniae у формуванні клінічної картини БА.

М.І. Марунчак та співавт. (1996) виявили антихламідійні антитіла Ig M у 33 % хворих на БА в фазі загострення, в 46 % у пацієнтів із загостренням хронічного обструктивного бронхіту та у 64 % - у випадках затяжної пневмонії. Знайдено позитивний кореляційний зв'язок між інфікованістю Chlamydia pneumoniae та частотою і важкістю загострень БА.

E. Ayaslioglu (1998) використовував імунологічний ферментний аналіз та зазначив, що розповсюдженість антитіл Ig G до Chlamydiapneumoniae була значно вищою у хворих з важкою БА, ніж в групі контролю (73,6 % та 48 % відповідно, P < 0.05).

Але після 2000 року з використанням сучасніших тест-систем відсоток виявлення Chlamydia pneumoniae зменшився.

У 2003 році обстеження дітей, хворих на БА, у 9,1 % виявило позитивний титр антитіл Ig M, у 7,7 % – Ig A та у 2,8 % - позитивний титр антитіл Ig G до Chlamydiapneumoniae (Л.К. Катосова, 2003).

R. Cosentini (2003) вивчав за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) інфікованість Chlamydiapneumoniae у хворих на БА та отримав негативний результат у всіх обстежених та в групі контролю, водночас у 9 з 18 хворих з БА та у 1 з 11 в групі контролю при серологічному дослідженні виділені антитіла до Chlamydiapneumoniae (p = 0,05). F. Vincent (2003) у назофарінгеальних змивах хворих на БА не отримав геному цього збудника за допомогою ПЛР, але в 57,9 % він мав позитивний результат при серологічному дослідженні ELISA на рівень Ig G, Ig A, Ig M і 63 % позитивних результатів в групі контролю.

T. A. Neff, R. F. Lemanske (2003) дійшли висновку, що інфекції (Chlamydiapneumoniae, ріновіруси, М. рneumoniae) не мають вирішальної ролі в патогенезі БА.

G.L. Biscione, J. Corne, A.J. Chauhan, S.L. Johnston (2004) досліджували пацієнтів з важкою БА за допомогою ПЛР. Позитивний результат був отриманий у 3 осіб (0,83 %) з 362 обстежених.

Очевидно, що ця проблема є недостатньо вивченою, результати, отримані в різних дослідженнях, різнополюсні, багато в чому відрізняються один від одного, тому подальше вивчення її є важливим, необхідним та актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом наукової роботи кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова "Особливості надання медичної допомоги на амбулаторному та стаціонарному етапах за розповсюджених захворювань внутрішніх органів з урахуванням параметрів якості життя та фармакоекономічних показників" (№ держреєстрації 0103U000201).

Мета дослідження –встановити частоту та ступінь інфікування Chlamydia pneumoniae хворих бронхіальною астмою, вивчити особливості клінічного перебігу захворювання у разі інфікування.

Задачі дослідження

  1. Сформувати групи хворих, в яких можливе інфікування Chlamydia pneumoniae.

  2. Дослідити сироватку крові хворих з бронхіальною астмою на виявлення титру антитіл Ig G до Chlamydia pneumoniae за допомогою групоспецифічної та видоспецифічної серологічних методик.

  3. Провести фармакоекономічний аналіз витрат, що пов'язані з серологічними дослідженнями сироватки крові хворих на БА.

  4. Дослідити харкотиння хворих у період загострення для виявлення геному Chlamydia pneumoniae полімеразною ланцюговою реакцією.

  5. Порівняти клінічний перебіг бронхіальної астми в інфікованих та неінфікованих осіб.

  6. Провести статистичну обробку отриманих результатів непараметричними багатофакторними методами.

Об'єкт дослідження: бронхіальна астма.

Предмет дослідження: інфікованість Chlamydia pneumoniae у хворих БА.

Методи дослідження: клінічні (суб'єктивне, об'єктивне обстеження хворого), функціональні (комп'ютерна спірографія з аналізом показників

ОФВ1 та ЖЄЛ, РГ легеневої артерії, ЕКГ), лабораторні методи обстеження (загальні аналізи харкотиння, крові, серологічне групо- та видоспецифічне діагностування сироватки крові на виявлення титру антитіл Ig G до Chlamydia pneumoniae, метод полімеразної ланцюгової реакції для виявлення геному Chlamydia spp. в харкотинні).

Фармакоекономічний аналіз включав підрахунок прямих медичних витрат на діагностику інфікування Chlamydia pneumoniae у хворих бронхіальною астмою.

Статистична обробка отриманих результатів проведена в пакеті "STATISTICA 5.5" (належить ЦНІТ ВНМУ ім. М.І.Пирогова, ліцензійний № AXXR910A374605FA) з використанням непараметричних методів.

Наукова новизна одержаних результатів. На виборці хворих бронхіальною астмою при проведенні видоспецифічної та групоспецифічної діагностики вивчено розповсюдженість інфікування Chlamydia рneumoniae. При використанні групоспецифічної серологічної тест-системи Chlamydia рneumoniae виявлена у 35 % хворих з важкою та у 10,52 % з легкою бронхіальною астмою. Видоспецифічна тест-система виявила 18,75 % пацієнтів з важким та 30 % – з легким перебігом захворювання, які були інфіковані Chlamydia рneumoniae.


 
 

Цікаве

Загрузка...